SENSEX
NIFTY
GOLD
USD/INR

Weather

... ...View News by News Source

വ്യത്യാസം ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ

ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കൃത്യമായ പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി, ബജറ്റ് വിഹിതങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം ഇന്ന് കേരളമാണ്. ആ മികവ് കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലുണ്ട്. കൃത്യമായ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തോടെ വിപുലമായ ചർച്ചകളുടെ സഹായത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന രൂപരേഖയായി ബജറ്റിനെ കാണാം. മറുവശത്ത്, ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുടെ അഭാവം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ആസൂത്രണ കമീഷന്റെ മരണത്തിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ അജൻഡകൾക്കനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതവും വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പണവും അനുവദിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ബജറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ധന മാനേജ്മെന്റിലാണ്. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ധനകമ്മി ജിഡിപിയുടെ 5.9 ശതമാനമാണ്. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഇത് സംസ്ഥാന ജിഎസ്ഡിപി-യുടെ വെറും 3.5 ശതമാനംമാത്രം. ഇത് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച പരിധിക്കുള്ളിലുമാണ്. പക്ഷേ, മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ കടഭാരം പെരുകുന്നുവെന്ന നുണയാണ്. അപ്പോഴും, കേരളത്തിന്റെ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാൻ സർക്കാർ ആസൂത്രണംചെയ്ത കിഫ്ബി പോലുള്ള പദ്ധതികൾക്കെതിരെ കേന്ദ്രം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുന്നതിനാണ് ചില പുതിയ നികുതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഈ പുതിയ നികുതികൾ മുഴുവനായും നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ചെലവുകൾ നടത്താനാണ് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന മേഖലകളിൽ വർധനയുണ്ടാകണം. എന്നാൽ, തൊഴിലവസരങ്ങളെപ്പറ്റി കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പരാമർശമേയില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഫോക്കസുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തോടെ, നൂതനമായ ഉൽപ്പാദന സങ്കേതങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുണപരമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തൊഴിലുകളാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടത്. വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളർച്ചയും അനിവാര്യമാണ്. സർവകലാശാലകൾക്കും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 219 കോടി രൂപയിൽനിന്ന് 365 കോടിയായി വർധിച്ചു. ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിരക്കിലും ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനമെന്ന ആശയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായും വേണ്ടെന്നു വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കാൻ കൃത്യമായ നയപരിപാടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അതിദരിദ്രരായ 64,000-ത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തി അവർക്കുള്ള ജീവനോപാധികളുടെ നിർമാണത്തിനുവേണ്ട പദ്ധതികൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആസൂത്രണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രത്തിനോ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനോ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയില്ല. സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഇവിടെ കാണാം.ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിലെ അധ്യാപകനാണ് ലേഖകൻ

ദേശാഭിമാനി 4 Feb 2023 1:00 am


പുലരികൾ സന്ധ്യകൾ ; കേന്ദ്രാവഗണനയുടെ നെരിപ്പോടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ബജറ്റ്‌

തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യവും അനുകൂല ഘടകങ്ങളും മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള ഊർജമാക്കി പുതിയ പുലരിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമായി ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ. കേന്ദ്രാവഗണനയുടെ നെരിപ്പോടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം. കാൽനൂറ്റാണ്ട് മുന്നിൽക്കണ്ട് എൽഡിഎഫ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നവകേരള പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാണ് പല വികസന നിർദേശങ്ങളും. കാർഷിക, വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ കുതിപ്പ് നിലനിർത്തും. വയോജനങ്ങളുടെ സന്ധ്യകളെ നക്ഷത്രത്തിളക്കമുള്ളതാക്കും. മേക്ക് ഇൻ കേരള നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ‘ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ തള്ളുപോലെയല്ലെന്ന് വ്യാവസായിക രംഗത്തെ ഇതിനകമുള്ള മുന്നേറ്റം തെളിയിച്ചു. വിദേശ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഗ്രാഫീൻ രംഗത്തുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വ്യവസായത്തെ ആകർഷിക്കും. മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമാണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഗ്രാഫീൻ. ഡിജിറ്റൽ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ ശാസ്ത്ര സംരംഭങ്ങൾ വരുംകാല സമൂഹത്തെ മുന്നിൽക്കണ്ടുകൂടിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. 62 ലക്ഷം പേർക്ക് നൽകുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷനുൾപ്പെടെ ഒരു ആനുകൂല്യവും ശമ്പള പരിഷ്കരണവും മുടങ്ങില്ലെന്ന ഉറപ്പ്, വിലപിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള 2200 കോടി എന്നിവ സർക്കാർ ആർക്കൊപ്പമെന്നത് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൊതുമേഖലയിൽ പണംമുടക്കി വാർത്തെടുക്കുന്ന മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളുടെ ബൗദ്ധികശേഷിയും സംഭാവനകളും നാടിനുതന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ആശയം പ്രധാനം. പശ്ചാത്തല, വൈജ്ഞാനിക, വ്യാവസായിക രംഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന കുതിച്ചുചാട്ടം ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് സഹായകമാണ്. കേരളത്തിനുമുന്നിൽ തുറന്നിടുന്ന വൻസാധ്യതയാണ് ആഗോള ഹെൽത്ത് ഹബ്ബ്. വൻചികിത്സാ ചെലവുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനാകും. ആയുർവേദവും വിനോദസഞ്ചാരവും മറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കാം. കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ഊന്നലിൽ മാറ്റമില്ല. കെടുതിയനുഭവിക്കുന്ന റബർകർഷകരോട് കേന്ദ്രം കണ്ണടച്ചപ്പോൾ കേരളം 600 കോടി വകയിരുത്തി. യാഥാർഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് എപ്രകാരം മുന്നേറാമെന്നതാണ് ഈ ബജറ്റ്. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതെല്ലാം വിൽപ്പനയ്ക്കുവയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രനയത്തിന് ബദലായി എങ്ങനെ പരമാവധി ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാമെന്ന സന്ദേശം. മുതിർന്നവർക്കും കരുതൽ വയോധികരുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സായംപ്രഭ പദ്ധതിക്കായി 6.8 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. വയോമിത്രം പദ്ധതിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 27.50 കോടിയും അനുവദിച്ചു. കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് 574.50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. അങ്കണവാടിക്കും പരിരക്ഷ അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്കണം എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാർഷിക പ്രീമിയം 360 രൂപ നിരക്കിൽ അപകടമരണത്തിന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും ആത്മഹത്യ അല്ലാതെയുള്ള മറ്റു മരണങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പരിരക്ഷ. ക്ഷേമഭരിതം കേന്ദ്രസർക്കാർ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനവർധനയും ജനക്ഷേമവുമുറപ്പിച്ച് കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ്. രാവിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ധനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ബജറ്റവതരണത്തിനായി ബാലഗോപാൽ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. എട്ടേമുക്കാലോടെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ. മുഖ്യന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, വി എൻ വാസവൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ജെ ചിഞ്ചുറാണി, എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും കക്ഷിനേതാക്കളും ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാരും ചേർന്ന് ധനമന്ത്രിയെ സീറ്റിലേക്ക് ആനയിച്ചു. മേശപ്പുറത്ത് ബജറ്റ് പ്രസംഗമടങ്ങിയ ബാഗ് വച്ചശേഷം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലേക്ക് നടന്നു. കെ കെ രമ, റോജി ജോൺ, എൻ ഷംസുദീൻ, അനൂപ് ജേക്കബ്, ടി സിദ്ദിഖ്, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നവരുമായി സംസാരിച്ചശേഷം വീണ്ടും സീറ്റിലേക്ക്. സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ എം വി ഗോവിന്ദനുമായും കുശലാന്വേഷണം. സീറ്റിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ മന്ത്രിക്കരികിലേക്ക് എം ബി രാജേഷ്, ആന്റണി രാജു, പി രാജീവ്, വി അബ്ദുറഹിമാൻ, വീണാ ജോർജ് തുടങ്ങിയവരെത്തി അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു. ടാബ് ഓൺചെയ്തപ്പോഴേയ്ക്കും സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സഭയിലെത്തി. കൃത്യം ഒമ്പതിനാരംഭിച്ച ബജറ്റ് പ്രസംഗം രണ്ട് മണിക്കൂറും 18 മിനിറ്റും നീണ്ടു. ബജറ്റ് കേൾക്കാൻ ബാലഗോപാലിന്റെ ഭാര്യ ആശാപ്രഭാകരനും മകൻ ശ്രീഹരിയും സഭയിലെത്തിയിരുന്നു. ബജറ്റവതരണം പൂർത്തിയായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കമുള്ളവർ അഭിനന്ദനവുമായി സീറ്റിനരികിലേക്ക്. പ്രതിപക്ഷം പതിവ് പ്രതിഷേധവുമായി എഴുന്നേറ്റു. പ്രതിഷേധത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കൈയടികൾക്കിടയിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ബജറ്റവതരണം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയത്. അവൾക്കൊപ്പം സ്ത്രീശാക്തീകരണം ഉറപ്പിച്ച് ജനകീയസർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബജറ്റ്. സ്ത്രീമുന്നേറ്റത്തിനുള്ള നിയമവും അവലോകനവും പ്രവർത്തനത്തിനുമള്ള പ്രത്യേക തുക ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. വനിതകൾക്ക് നാമമാത്ര തുക മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീസുര​ക്ഷാ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ 14 കോടി ജെൻഡർ പാർക്കിന് 10 കോടി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മഴവിൽ പദ്ധതിക്ക് 5.2 കോടി വനിതാ വികസന കോർപറേഷന് 19.30 കോടി നിർഭയ പദ്ധതിക്ക് 10 കോടി കുടുംബശ്രീക്ക് 260 കോടി വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും 
ഫെഡിനും 2.5 കോടി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 230 കോടി പട്ടികജാതി യുവതികൾക്ക് വിവാ​ഹ ധനസഹായം 84.39 കോടി

ദേശാഭിമാനി 4 Feb 2023 1:00 am

യുവതലമുറയുടെ ബജറ്റ് ; 
അതിജീവനത്തിന്റെയും

ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിന്റെ സന്ദേശം യുവത്വത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റേതുമാണ്.റബർ ബോർഡ് നിർത്തലാക്കുന്നത് കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുമ്പോൾ റബർ സബ്സിഡിയായി 600 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് സംസ്ഥാനം കർഷകനൊപ്പം ഉണ്ടെന്നത് തെളിയിക്കുന്നു. ബജറ്റിൽ ഏറ്റവുമധികം ആകർഷിച്ചതിൽ പ്രധാനം യുവതലമുറയെ കേരളത്തിൽ നിലനിർത്താൻ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇതിന് മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തുവായിക്കേണ്ടതാണ് മിക്ക ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങളും. വിജ്ഞാനസമൂഹമെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ആർ ആൻഡ് ഡി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കാനും വിജ്ഞാനത്തെയും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാനും ഉതകും. ‘മേക്ക് ഇൻ കേരള’യുടെ വിപുലീകരണം വലിയ തോതിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പ്രതിവർഷം 1,28,000 കോടി രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കേരളത്തിന് സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാൻ ‘മേക്ക് ഇൻ കേരള’ വ്യാപനത്തോടെ കഴിയും. തൊഴിൽ സംസ്കാരം പുനർനിർവചിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് ജോലിയും വിനോദയാത്രയും സംയോജിപ്പിച്ച ‘വർക്കേഷൻ’ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും സ്വാഗതാർഹമാണ്. കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിച്ച് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളവർക്കുപോലും ജീവിതവും ജോലിയും ഒന്നിച്ച് ആസ്വദിക്കാനാകും. യുവതലമുറയുടെ ഈ മാതൃകയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ബജറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മാതൃകയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇതിന് സർക്കാർതന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ലോകത്ത് ആദ്യമാകും.തൊഴിൽശാലകൾക്ക് സമീപം ഡേ കെയർ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ 10 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചതും കരുതലിന്റെയും തണലിന്റെയും ബജറ്റ് രൂപങ്ങളാണ്. ആരോഗ്യപരിചരണം, ഹെൽത്ത് ടൂറിസം മേഖലകളിലെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഹെൽത്ത് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ തനത് -ആംഗലേയ ആരോഗ്യ ശാഖകളിൽ ചികിത്സ–-- ചികിത്സ ഇതര വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തൊഴിൽ നൽകും. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ പുതിയ നഴ്സിങ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങുന്നതും ഇതേ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, ലോകത്തിലെ മികച്ച 200 സർവകലാശാലകളിൽ ഹ്രസ്വകാല ഗവേഷണ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവരുടെ ചെലവിലേക്കായി 10 കോടി നീക്കിവച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിവര-നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തുക വകയിരുത്തിയത് സർക്കാരിന്റെ കരുതലിനെ അടിവരയിടുന്നു. ഏറ്റവും പ്രതികൂല സാഹചര്യമായിരുന്നിട്ടുകൂടി 12.1 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കേരള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കഴിഞ്ഞവർഷം നേടിയത്. അതൊരു അതിജീവനത്തിന്റെ വിജയഗാഥയാണ്. അതിന്റെ തിളക്കമിനിയുമേറിയ തുടർച്ചയായിരിക്കും വരുംവർഷമെന്നതിന്റെ നന്ദീഘോഷമാണ് ഈ ബജറ്റ്.

ദേശാഭിമാനി 4 Feb 2023 1:00 am

സ്വാഗതാർഹ പരിവർത്തനം ; പതിവ് ശൈലിയിൽനിന്നുള്ള വ്യതിയാനം

അപ്രിയമെന്ന് പറയാവുന്ന നികുതി സമാഹരണ മാർഗത്തിലേക്ക് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ എത്തിച്ചത് എന്താണ് ? പരമ്പരാഗതമായി നേരിടുന്ന ധനനിർവഹണ പ്രശ്നമാണിത്. അധിക നികുതി സമാഹരണത്തിനുവേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളായി ക്രമമായി എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതും എന്നാൽ എടുക്കാത്തതുമായ നടപടികളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ബജറ്റിൽ കണ്ടത്. ക്ഷേമംമാത്രം ഉറപ്പാക്കുക, വരുമാനമാർഗങ്ങളിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പുകളൊന്നും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയെന്ന പതിവ് ശൈലിയിൽനിന്നുള്ള വ്യതിയാനം. യാഥാസ്ഥിതിക ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണത്തിന് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു പരിവർത്തനം. സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വ്യാവസായിക പാർക്കുകൾ, വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കനുബന്ധമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള 1000 കോടി രൂപയുടെ നീക്കിയിരുപ്പ് തുടങ്ങി പുതിയ സമീപനങ്ങളുടെ നിഴലാട്ടവും ബജറ്റിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് വർധിച്ച ഊർജം പകരനായിട്ടുള്ള ‘മേക്ക് ഇൻ കേരള’ പദ്ധതി ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. കോയമ്പത്തൂർ–-കൊച്ചി വ്യാവസായിക ഇടനാഴിക്കായുള്ള 10,000 കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനം. സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കിയാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ‘ക്ലസ്റ്റർ’ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പുതിയ വളർച്ചാ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കാം. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളുടെ സിരാകേന്ദ്രമായ കോയമ്പത്തൂരും കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമായ കൊച്ചിയും തമ്മിലുള്ള കൈകോർക്കൽ. കൊച്ചിക്കുള്ള തുറമുഖ കവാടം ഈ വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയുടെ സാധ്യതയ്ക്ക് മാറ്റും കൂട്ടുന്നു. നാം സാധാരണ മറക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വളർച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ തുടരുകയും നികുതി പിരിവുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചതോതിൽ എത്തുകയും ചെയ്താൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധന മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടി കൈയിലൊതുക്കാനാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ പരമാവധി കുറച്ച് സർക്കാർ മേഖലയുടെ കാര്യക്ഷമതയും സേവന മേന്മയുംകൂടി വർധിപ്പിച്ചാൽ ഈ അധിക ഭാരംപോലും പൊതുജനത്തിന് സ്വീകാര്യമായി വരാം. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ തോത് കൂടിയാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ ധനകമ്മി മുതലായ അനുപാതങ്ങൾ. അതിന് സ്ഥായിയായ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കണം. വിഭവ സമാഹരണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളണം. (എസ്ബിഐ മുൻ 
സിജിഎം ആണ് 
ലേഖകൻ )

ദേശാഭിമാനി 4 Feb 2023 1:00 am

നവകേരളത്തിലേക്ക്‌ വീണ്ടും ഒരു ചുവട്‌

ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ച പൊതുസാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെയും മോദി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെയും സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും എൽഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയ്ക്കുവേണ്ടി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ചൂണ്ടുന്ന, ആശ്വാസകരമായ ഇടപെടലാണ്. നവകേരള സൃഷ്ടിയും വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും അതിവേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നവീനാശയങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണത്. വിഭവ പരിമിതികൾക്കിടയിലും സർവമേഖലയിലും കൈത്താങ്ങ് നൽകുന്നുവെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. 64,006 അതിദരിദ്ര കുടുംബത്തെ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ 50 കോടി ഗ്യാപ് ഫണ്ടും സബ്സിഡിക്ക് 2190 കോടിയും സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷന് 9764 കോടിയും അനുവദിച്ചു. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി 71,861 വീടും 30 ഭവനസമുച്ചയവും പണിയാൻ 1436 കോടിയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 14,149 കോടിയും കുടുംബശ്രീക്ക് 260 കോടിയും നൽകും. ആഭ്യന്തരോൽപ്പാദനവും തൊഴിൽ, സംരംഭക, നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും കൂട്ടുന്നതിന് ‘മേക്ക് ഇൻ കേരള’ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രതീക്ഷാനിർഭരമാണ്. കൊച്ചി‐ പാലക്കാട് വ്യാവസായിക ഇടനാഴി ഒന്നാംഘട്ടമായി 10,000 കോടി നിക്ഷേപത്തിലൂടെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കും. മിഷൻ 1000 -പ്രകാരം 1000 സംരംഭത്തിന് നാലുവർഷംകൊണ്ട് 1,00,000 കോടി വിറ്റുവരവ് കൈവരിക്കാൻ സ്കെയിൽ അപ്പ് പാക്കേജ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനവിഹിതമായി 230 കോടി നീക്കിവച്ചു. ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസർകോട് വികസന പാക്കേജ് 75 കോടി വീതം, സ്പേസ് പാർക്കിന് 71.84 കോടി, സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷന് 90.52 കോടി എന്നിങ്ങനെയും വിഹിതമുണ്ട്. റബർ സബ്സിഡി 600 കോടിയായി കൂട്ടി. കേന്ദ്ര നയത്താൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയായ കേരളത്തിലെ റബർ കൃഷിക്കാർ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. നാളികേര, കയർ, കശുവണ്ടി, കൈത്തറി, മത്സ്യ, തോട്ടം മേഖലകൾക്കും ഉണർവേകുന്നതാണ് ബജറ്റ്. അങ്കണവാടികളിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മുട്ടയും പാലും നൽകാൻ 63.5 കോടി, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് 362.15 കോടി, കണ്ണൂരിൽ എ കെ ജി മ്യൂസിയത്തിന് ആറു കോടി എന്നിങ്ങനെയും വകയിരുത്തി. വൈദ്യുതി സ്റ്റേഷനുകൾ, ലൈനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 300 കോടി. കെ -ഫോണിന് 100 കോടി, സൗജന്യ ഗാർഹിക ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന് രണ്ടു കോടി. അഴീക്കൽ, ബേപ്പൂർ, കൊല്ലം, വിഴിഞ്ഞം, പൊന്നാനി തുറമുഖവികസനത്തിന് 40.5 കോടി, അഴീക്കലിൽ 3698 കോടിയുടെ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം എന്നിങ്ങനെ വിപുലമായ നീക്കിവയ്പുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് ഹബ്ബാക്കാനുള്ള ബഹുമുഖ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കാകെ 2828.33 കോടി അനുവദിക്കും. കാരുണ്യ പദ്ധതിക്ക് 574.5 കോടി. കോവിഡാനന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ അഞ്ചു കോടി. പേവിഷ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ അഞ്ചു കോടി. ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ആംബുലൻസുകൾക്ക് 75 കോടി. ആയുർവേദ, സിദ്ധ, യുനാനി, നാച്ചുറോപ്പതി ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന് 49.05 കോടി. തിരുവനന്തപുരം, തൃപ്പുണിത്തുറ, കണ്ണൂർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് 20.15 കോടിയും ഹോമിയോ വകുപ്പിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിന് 25.15 കോടിയും വകയിരുത്തി. നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ആയുഷ് ഹോമിയോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി അഞ്ചുകോടിയും ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 8.90 കോടിയും വകയിരുത്തി. ആർസിസിയെ സംസ്ഥാന ക്യാൻസർ സെന്ററായി ഉയർത്താൻ 81 കോടി. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് 28 കോടി. കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് 14.5 കോടി. എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളോടും ചേർന്ന് നഴ്സിങ് കോളേജുകൾ. പേവിഷത്തിനെതിരെ തദ്ദേശീയ വാക്സിൻ. എല്ലാവർക്കും നേത്രാരോഗ്യത്തിന് നേർക്കാഴ്ച പദ്ധതി തുടങ്ങി ഈ മേഖലയിലെ ജാഗ്രത എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. എയിംസ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം നിഷേധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശ്രദ്ധ. പ്രവാസികളുടെ വിമാനയാത്രാ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കോർപസ് ഫണ്ടായി 15 കോടിയും തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് 50 കോടിയും നീക്കിവച്ചു. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബുകൾക്ക് 200 കോടിയുടെ പദ്ധതി, കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബുകൾക്ക് 200 കോടിയുടെ പദ്ധതി. 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും നൂറ് ശതമാനം പുനരുപയോഗ ഊർജാധിഷ്ഠിത സംസ്ഥാനമായും രണ്ടായിരത്തിഅമ്പതോടെ നെറ്റ് കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി സംസ്ഥാനമായും മാറുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 231 കോടി, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയ്ക്കും പരിഗണന ലഭിച്ചു. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ തുണയ്ക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ സീഡ് ഫണ്ട് മുഖേന അധിക വിഭവ സമാഹരണം നടത്തും. അതിന് 500 രൂപ മുതൽ 999 രൂപവരെ വിലവരുന്ന ഇന്ത്യൻനിർമിത വിദേശമദ്യത്തിന് 20 രൂപ നിരക്കിലും 1000 രൂപ മുതലുള്ള മദ്യത്തിന് 40 രൂപ നിരക്കിലും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും രണ്ടു രൂപ നിരക്കിലും സെസ് ഏർപ്പെടുത്തും. സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ പാട്ട വാടക ഭൂമിയുടെ ന്യായവില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാക്കും. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 2000 കോടി അനുവദിച്ചതിനാൽ ഈ ഭാരം നാമമാത്രമാകുമെന്നുറപ്പ്.

ദേശാഭിമാനി 4 Feb 2023 1:00 am

കുതിക്കും ഐടി ; കൂടുതൽ നിക്ഷേപവും തൊഴിലവസരവും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

തിരുവനന്തപുരം ആഗോള കമ്പനികളെ അടക്കം കേരളത്തിലേക്കെത്തിച്ച് കൂടുതൽ നിക്ഷേപവും തൊഴിലവസരവും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഐടിമേഖലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഐടിമേഖലയ്ക്കായി 559 കോടി വകയിരുത്തി. ഗ്രാഫീൻ ഇന്നൊവേഷൻ സെന്ററും ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കും സ്പെയ്സ് പാർക്കും അടക്കമുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചു. കെ–- ഫോൺ പദ്ധതിയിൽ 70,000 ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം സൗജന്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കും. ഇതിന് രണ്ടുകോടി വകയിരുത്തി. കെ–- ഫോൺ പദ്ധതിക്ക് 10 കോടിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെക്നോപാർക്കിന് 26.60 കോടിയും ഇൻഫോപാർക്കിന് 35.75 കോടിയും സൈബർ പാർക്കിന് 12.83 കോടിയും വകയിരുത്തി. കണ്ണൂർ ഐടി പാർക്ക് നിർമാണം ഈ വർഷം ആരംഭിക്കും. സ്പെയ്സ് പാർക്കിന് 71.84 കോടി. വർക്ക് നിയർ ഹോം പദ്ധതിയിൽ അടുത്ത മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം വർക്ക് സീറ്റ് ഒരുക്കും. 1000 കോടിയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൊച്ചി ടെക്നോളജി ഇന്നൊവേഷൻ സോണിന് 20 കോടിയും യുവജന സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടികൾക്ക് 70.52 കോടിയും അടക്കം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷന് 120.52 കോടി വകയിരുത്തി.

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 11:43 pm

തളിരിടും കൃഷിയിടം ; വിളപരിപാലനമേഖലയ്‌ക്ക്‌ 732.46 കോടി രൂപ

തിരുവനന്തപുരം കാർഷികമേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയും കുതിപ്പും ലക്ഷ്യമിട്ട് ബജറ്റ്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കൃഷിരീതികൾക്കൊപ്പം ജൈവകൃഷി രീതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളാണ് ബജറ്റിലുള്ളത്. കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് ആകെ 971.71 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. നെൽക്കൃഷി വികസനത്തിന് നീക്കിവയ്ക്കുന്ന തുക 76 കോടി രൂപയിൽനിന്ന് 95.10 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. നാളികേരത്തിന്റെ താങ്ങുവില 32 രൂപയിൽനിന്ന് 34 രൂപയായി ഉയർത്തി. സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കായി 30 കോടി വകയിരുത്തി. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം, സംഭരണം, വെയർ ഹൗസിങ് എന്നിവയ്ക്കായി 74.50 കോടി രൂപയും നൽകി. തദ്ദേശീയവും വിദേശീയവുമായ പഴവർഗങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകും. ഫലവർഗ കൃഷി വിപുലീകരിക്കും. ഇതിനായി 18.92 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. കുട്ടനാട് മേഖലയിലെ കാർഷിക വികസനത്തിനായി 17 കോടിയും നൽകും. ഭക്ഷ്യയോഗ്യവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആറുകോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ● വിളപരിപാലനമേഖലയ്ക്ക് 732.46 കോടി രൂപ ● സമഗ്രമായ പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന 
പദ്ധതിക്ക് 93.45 കോടി ● നാളികേര വികസന പദ്ധതിക്കായി 68.95 കോടി ● നാളികേര മിഷന്റെ ഭാഗമായി വിത്ത് തേങ്ങ
 സംഭരിക്കുന്നതിനും തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും 
25 കോടി ● സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷികളുടെ 
വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 4.60 കോടി. ● സ്മാർട്ട് കൃഷിഭവനുകൾക്കായി 10 കോടി , വിഎഫ്പിസികെയ്ക്ക് 30 കോടി ● ‘കൃഷി ദർശൻ’ പരിപാടികൾക്കായി 2.10 കോടി ● ‘ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്’ പരിപാടിക്ക് 
6 കോടി ● ഫാം യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനുള്ള സഹായ പദ്ധതിക്കായി 19.81 കോടി ● കാർഷിക കർമസേനകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 8 കോടി

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 11:22 pm

സാമ്പത്തിക 
അവലോകന 
റിപ്പോർട്ട് 2021-2022

തിരുവനന്തപുരം 2022–-23 സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സുപ്രധാന പദ്ധതികളിലും മേഖലകളിലും ശക്തമായ മുന്നേറ്റം. ആരോഗ്യ, ക്ഷേമ, വ്യാവസായിക, വിനോദ സഞ്ചാര രംഗങ്ങളിൽ അടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ടവിധം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിടാനും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾമൂലം തുടങ്ങാനാകാത്തവ വേഗത്തിലാക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമം. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലവർധന തടയാൻ 2000 കോടി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിരുന്നു. സൗജന്യ അരിയുൾപ്പെടെ റേഷൻകടകൾ വഴി സാധനങ്ങൾ ലോഭമില്ലാതെ വിതരണം നിർവഹിച്ചു. വാതിൽപ്പടി റേഷൻ വിതരണ സമ്പ്രദായവും പിന്നോക്കമേഖലയ്ക്കും കോളനികൾക്കും സഹായകമായി. സർവകലാശാലകൾക്ക് 200 കോടി പ്രത്യേകം വകയിരുത്തി. സ്റ്റാർട്ടപ് രംഗത്തും കുതിച്ചുകയറ്റമുണ്ടായി. വ്യാവസായിക മേഖലയിലും ഉണർവ് നേടി. നൂറു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് രണ്ടുകോടി വീതം വായ്പ, മിഷന് 90 കോടി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെസിലിറ്റേഷന് 200 കോടി, വിനോദസഞ്ചാര ഹബ്ബുകൾക്ക് 316 കോടി എന്നിങ്ങനെ വകയിരുത്തി. കുടുംബശ്രീക്ക് 260 കോടി നൽകി നൈപുണി വികസനരംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. 189 സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആധുനിക കോഴ്സുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലും ഫൈവ് ജി വ്യാപനത്തിലും കെ–- ഫോൺ ആദ്യഘട്ട പരിപാടിയിലും വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ ഇന്നൊവേഷൻ പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. ഐടി വികസനത്തിന് 
ഹബ്ബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഐടി വ്യവസായം വിപുലീകരിക്കാൻ ഹബ്ബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മാതൃക ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്ന് സാമ്പത്തികാവലോകനം. ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രവും അനുബന്ധമായി മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വികസനമായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്ക്, കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക്, കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്ക് എന്നിവ പ്രധാന കേന്ദ്രവും മറ്റു ജില്ലകൾ സ്പോക്കുകളുമായും പ്രവർത്തിക്കും. ഐടിമേഖലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 525.25 കോടി വകയിരുത്തിയതിൽ 334.59 കോടി ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചു. 2022-–-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 559 കോടിയാണ് വകയിരുത്തിയത്. കെ–- ഫോൺ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും. 1000 വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായി. ടെക്നോപാർക്ക് മൂന്നാംഘട്ടം കമീഷൻ ചെയ്തതോടെ 380 ഏക്കർ സ്ഥലവും 9.7 ദശലക്ഷം ചതുരശ്രയടി ഇടവുമുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി പാർക്കുകളിൽ ഒന്നായി മാറി. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണം മുൻവർഷത്തെ 3143ൽ നിന്ന് 3650 ആയി വർധിച്ചു. ടെക്നോപാർക്കിലെ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 465 ആയി ഉയർന്നു. കയറ്റുമതി 2016–--17ൽ 5000 കോടിയായിരുന്നത് 9300 കോടിയായി. ഇൻഫോപാർക്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 63,300 ആയി വർധിച്ചു. കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 420ൽനിന്ന് 546 ആയും കയറ്റുമതി 5700 കോടിയിൽനിന്ന് 8500 കോടിയായും ഉയർന്നു. കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്കിൽ 1688 തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. കയറ്റുമതി വരുമാനം 55.70 കോടിയായി. ഗ്രാഫ് ഉയർത്തി 
വ്യവസായം സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായമേഖല മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 17.29 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചെന്ന് സാമ്പത്തിക അവലോകനം. നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും ബിസിനസ് സുഗമമാക്കാനും വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ച സാധ്യമാക്കാനും സംസ്ഥാനം സജീവമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി. വ്യവസായവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള 21 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനലാഭം നേടി. മുൻ വർഷം ഇത് 16 ആയിരുന്നു. ഈ വർഷം 3892.14 കോടിയാണ് ആകെ വിറ്റുവരവ്. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 17.8 ശതമാനം വർധന. കെഎംഎംഎൽ, ടിസിസിഎൽ, കെൽട്രോൺ, ടൈറ്റാനിയം എന്നിവ ലാഭം നേടി. 17 ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം പ്രവർത്തനലാഭം നേടി. ബാക്കിയുള്ളവ നഷ്ടം ഗണ്യമായി കുറച്ചു. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച്എൻഎൽ ഏറ്റെടുത്ത് കെപിപിഎല്ലായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച്, വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ചു. ഭെൽ–-ഇഎംഎല്ലും ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സപ്ലൈസ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ പുതു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഐടി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലകളും സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ ഉൽപ്പാദനവും ആഗോളതലത്തിലേക്ക് വളരുന്നു. പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെ നവീകരിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കിൻഫ്ര പാർക്കുകൾ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ 250 യൂണിറ്റാണ് കിൻഫ്ര പാർക്കുകളിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇതുവഴി 1800 കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും 23,000 തൊഴിലവസരവും ഉണ്ടായി. നികുതി വരുമാനം 
വർധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നികുതി വരുമാനം വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്ന് ആസൂത്രണ ബോർഡ്. കഴിഞ്ഞവർഷം വളർച്ച നിരക്ക് 22.41 ശതമാനം. ജിഎസ്ടി, വിൽപ്പന നികുതി, മൂല്യവർധിത എന്നിവയുടെ സമാഹരണത്തിലെ മുന്നേറ്റമാണ് മികച്ച വളർച്ച നിരക്ക് ഉറപ്പാക്കിയതെന്ന് ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തികാവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. പൊതുകടത്തിന്റെ വളർച്ച നിരക്ക് പിന്നോട്ടാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. മുൻവർഷത്തെ 14.34 ശതമാനം കഴിഞ്ഞവർഷം 10.16 ശതമാനമായി. വർഷാവസാന പൊതുകടം 2,19,975 കോടി രൂപയാണ്. ആഭ്യന്തര സംസ്ഥാന മൊത്ത ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 25.9 ശതമാനമായിരുന്ന പൊതുകടം -24.26 ശതമാനമായി. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലയിലെ മൂലധന പദ്ധതികൾക്കായുള്ള സർക്കാർ വകയിരുത്തൽ വർധിച്ചു. കഴിഞ്ഞവർഷം മൂലധനച്ചെലവ് 17,046 കോടിയാണ്. മുൻവർഷം 15,438 കോടിയും. കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് കുറഞ്ഞു ; 0.04% മാത്രം 2021–-22ൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് വെറും 0.04 ശതമാനംമാത്രം. 2019–-20ൽ ഇത് 0.11 ശതമാനം ആയിരുന്നെന്നും സാമ്പത്തിക അവലോകനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദേശീയ നിരക്ക് 12.60 ശതമാനം ആണെന്നിരിക്കെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ നേട്ടം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോകൽ ഏറ്റവും കുറവും കേരളത്തിലാണ്. ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോകൽ കൂടുതലുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് (0.17 ശതമാനം). അപ്പർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ കോട്ടയത്തും (0.10 ശതമാനം) ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇടുക്കിയിലുമാണ് (0.23 ശതമാനം) കൊഴിഞ്ഞുപോകൽ കൂടുതൽ. 2021–--22ൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോകൽ നിരക്ക് 0.04 ശതമാനമായും പട്ടികവർഗവിഭാഗങ്ങളിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് 0.30 ശതമാനവുമായും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 0.14 ശതമാനമുള്ള ഇടുക്കിയാണ് മുന്നിൽ.

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 4:23 am

ഉറ്റവരുടെ കൺമുന്നിൽ അവർ തീഗോളമായി

കണ്ണൂർ ഉറ്റവരുടെയും കൂടിനിൽക്കുന്നവരുടെയും കൺമുന്നിൽ അവർ ഇരുവരും തീഗോളമായി എരിഞ്ഞടങ്ങി. നിസ്സഹായരായി നോക്കിനിൽക്കാനേ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചുള്ളൂ. കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പകൽ സാക്ഷിയായത് സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തത്തിന്. ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് കുറ്റ്യാട്ടൂരിലെ റീഷയും ഭർത്താവ് പ്രജിത്തും വെന്തുമരിച്ചത് ഞെട്ടലോടെയാണ് നാട് കേട്ടത്. പകൽ 10.40 ഓടെ ആംബുലൻസും പൊലീസും ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരത്തേക്ക് ചീറിപ്പായുന്നതുകണ്ട് ഓടിക്കൂടിയവർ മനസ്സാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചക്ക് സാക്ഷികളായി. തീപിടിച്ച മാരുതി എസ്പ്രസോ കാറിൽനിന്ന് പ്രാണവേദനയോടെയുള്ള നിലവിളി. കാറിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും നോക്കിനിൽക്കെയാണ് റീഷയും പ്രജിത്തും വെന്തുമരിച്ചത്. കണ്ണൂർ അഗ്നിരക്ഷാനിലയത്തിന് സമീപത്തുവെച്ച് കാറിൽനിന്ന് പുക ഉയർന്നതായും അൽപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ തീപടർന്നെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. കാൽനടക്കാരും വാഹനങ്ങളിൽ അതുവഴി എത്തിയവരും കാറിന്റെ മുൻവാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. പിൻവാതിലുകൾ തുറന്ന് റീഷയുടെ അച്ഛൻ വിശ്വാനാഥനെയും അമ്മ ശോഭനയെയും മകൾ ശ്രീപാർവതിയെയും ഇളമ്മയമ്മ സജിനയെയും പൊള്ളലേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തിയെങ്കിലും റീഷയെയും പ്രജിത്തിനെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പൊലീസ് എത്തി കാറിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ച് ഇരുമൃതദേഹങ്ങളും ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറൻസിക് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരും കാർ പരിശോധിച്ചു.

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 1:38 am

മൂർച്ഛിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി പടരുന്ന പ്രതിഷേധം

ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂർച്ഛിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ വ്യവസായത്തൊഴിലാളികളുടെയും അധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയരുകയാണ്. ബ്രിട്ടനിൽ പണപ്പെരുപ്പംമൂലം ജീവിതച്ചെലവ് താങ്ങാനാകാതെ അധ്യാപകരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുമടക്കം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പണിമുടക്കി തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ഫ്രാൻസിൽ പെൻഷൻപ്രായം 64 ആയി ഉയർത്തുന്നതിനെതിരെയാണ് 11 ലക്ഷത്തിൽപ്പരം തൊഴിലാളികൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാംതവണയും പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര ഗതാഗത കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾ ആരംഭിച്ച സമരവും മുതലാളിത്തത്തിലെ നഗ്നമായ ചൂഷണത്തിനെതിരെയാണ്. 94 ലക്ഷത്തോളംമാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഇസ്രയേലിൽ ഒരുലക്ഷത്തിൽപ്പരം തൊഴിലാളികൾ ടെൽ അവീവിൽമാത്രം ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടത്തി. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിലും രൂക്ഷമാകുന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പലതും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ സൂചന മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയും രൂക്ഷമായ കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പല നടപടിയും. ലോകമെങ്ങും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച ഈ കൂട്ടക്കുഴപ്പത്തിന്റെ വേരുകൾ സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ നവ ഉദാരവാദ നയങ്ങളിലാണെന്ന് കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. ചാക്രിക സ്വഭാവമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സഹജമായിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രധാന മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെ കരകയറ്റാൻ സ്വീകരിച്ച പ്രത്യേക നടപടികളിലൂടെയും ക്ഷേമരാഷ്ട്ര നയങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു. നാലു പതിറ്റാണ്ടുമുമ്പ് താച്ചർ–- റീഗൻ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് സർക്കാരുകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങി എല്ലാം കമ്പോള താൽപ്പര്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന നവ ഉദാരനയങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നത്. രാജ്യങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനെന്നപേരിൽ ഐഎംഎഫും ലോകബാങ്കും വായ്പകൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും ഉപാധികളായി നിർദേശിച്ച പലതും തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും ദോഷകരമായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രവ്യാപാരമെന്നപേരിൽ സർവരംഗത്തും മുതലാളിത്ത കുത്തകകൾക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിക്കുന്ന ആ നയങ്ങൾ ലോകത്ത് അസമത്വവും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളും മൂർച്ഛിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അനുഭവം. അത് ഉളവാക്കിയ പൊട്ടിത്തെറികളാണ് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പവും വിലക്കയറ്റവുമടക്കം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം റഷ്യ– -ഉക്രയ്ൻ സംഘർഷമാണ് എന്നാണ് നവഉദാര നയങ്ങളുടെ വക്താക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും 2008ൽ അമേരിക്കയിൽ തുടക്കമിട്ട ആഗോളക്കുഴപ്പത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇതെന്ന് കാണാതിരിക്കാനാകില്ല. ഗൂഗിൾ, ഫെയ്സ്ബുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ നവസാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ തൊഴിലാളികളെ പുറന്തള്ളുന്നത് തീവ്രമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം ടെക് കമ്പനികൾ ഒന്നരലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടതായാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. 18,000 തൊഴിലാളികളെ പുറത്താക്കാൻ ആമസോൺ കഴിഞ്ഞമാസം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിലെ ആമസോൺ തൊഴിലാളികൾ ആദ്യമായി ഒരു സമരം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മധ്യ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കമ്പനി വെയർഹൗസിലാണ്. റോബോട്ടുകളെ പരിഗണിക്കുന്നതിലും മോശമായാണ് കമ്പനി തങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാത്രം മനോഭാവമല്ല. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമംപോലും അനുവദിക്കാതെ, ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന പഴയ കാലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് പല കമ്പനിയും നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് വിമർശമുണ്ട്. ഇത് തിരുത്താൻ പ്രക്ഷോഭമല്ലാതെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല. ലോക സമ്പദ്ഘടന ഈവർഷവും മാന്ദ്യാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും മൂന്നിലൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും ജിഡിപി ചുരുങ്ങുമെന്നും ഐഎംഎഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ്റ്റലീന ജ്യോർജിയേവ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകബാങ്കിന്റെ വിലയിരുത്തലും അത്ര ആശാവഹമല്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിൽ അവർ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രവചനം. ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമല്ലെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മതഭ്രാന്തിളക്കി വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം തടഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോർപറേറ്റുസേവ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ എത്ര ഭീകരമാണ് എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് നിയമന ഉത്തരവുകൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ നാടകം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രയേലിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കും മാതൃകയാണ്. ആ പ്രക്ഷോഭത്തിനു കാരണമായ സർക്കാർ നീക്കത്തിന് മോദി സർക്കാരിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യനീക്കങ്ങളുമായി സമാനതയുണ്ട്. കോടതികളെ ദുർബലമാക്കാൻ നെതന്യാഹു സർക്കാർ നടത്തുന്ന നീക്കത്തിന് എതിരെയായിരുന്നു തൊഴിലാളിസമരം.

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 1:00 am

ആരുടെ അമൃതകാലം ? - എ എ റഹിം എഴുതുന്നു

കോവിഡ് മഹാമാരി ഏൽപ്പിച്ച പ്രഹരത്തിൽനിന്ന് രാജ്യം കരകയറാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാനത്തെ സമ്പൂർണ ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞദിവസം ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ലക്ഷ്യംവച്ച് ഒരു ജനപ്രിയ ബജറ്റാകുമെന്ന് ചിലരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, എല്ലാവരെയും അത്യധികം നിരാശരാക്കുന്ന ബജറ്റാണ് നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. തൊഴിൽ നൽകാൻ പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ. എന്നാൽ, തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ബജറ്റ് പൂർണമായും മൗനംപാലിക്കുന്നു. സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ജനുവരിയിൽ രാജ്യത്തെ തൊഴില്ലായ്മ നിരക്ക് 7.14ശതമാനമാണ്. നഗരമേഖലയിൽ 8.55 ശതമാനവും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ 6.48 ശതമാനവും. ഏറ്റവുമുയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മാ നിരക്കാണ് ഇത്. ഗുരുതരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിലും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും ബജറ്റ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നില്ല. ബജറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളായി ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഏഴ് പോയിന്റുകളിൽ (സപ്തർഷികൾ) ഒന്നാണ് യുവജനക്ഷേമമെങ്കിലും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസംനൽകുന്ന ഒന്നും ‘യുവജനക്ഷേമ’ത്തിൽ കാണുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നൽകിയ പൊള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചമാത്രം. അസംഘടിത മേഖലയാണ് രാജ്യത്ത് വലിയൊരു വിഭാഗം യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ മേഖലയിൽ. എന്നിട്ടും അനൗപചാരികമേഖലയ്ക്കും ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ബജറ്റ് നടത്തുന്നില്ല. ‘ഇ–-ശ്രം’ പോർട്ടൽ വഴി തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നു എന്ന് വാദിക്കുമ്പോഴും എത്രപേർക്ക് സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തതയില്ല. സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ തുടങ്ങിയ ഗിഗ് വർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവജനങ്ങൾ വലിയ ചൂഷണങ്ങൾക്കാണ് ഇരകളാകുന്നത്. ‘തന്ത്രപരമായ വിറ്റഴിക്കൽ’ സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ വിധേയത്വം ആരോടെന്ന് ഈ ബജറ്റ് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ‘തന്ത്രപരമായ വിറ്റഴിക്കൽ'എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ പൊതുമുതലിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് സർക്കാർ ആക്കംകൂട്ടുകയാണ്. 2014നും 2018നും ഇടയിൽ മോദി സർക്കാർ1,94,646 കോടി രൂപയുടെ പൊതു ആസ്തികൾ വിറ്റു. നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷംമാത്രം 31,106.64 കോടിയുടെ പൊതുസ്വത്ത് വിറ്റു. ‘തന്ത്രപരമായ വിറ്റഴിക്കൽ' ഇനിയും തുടരുമെന്ന് ധന മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ യുവത്വത്തിന് സ്ഥിരം ജോലിസാധ്യതകൾ എന്നന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ അർഹമായ സംവരണവും നഷ്ടമാകും. ഇത് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കും. നിലവിലുള്ള അസമത്വം മൂർച്ഛിപ്പിക്കും. ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒഴിവുകളുണ്ട്. റെയിൽവേ, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ തുടങ്ങി സായുധ സേനകളിൽവരെ തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിനും ധനമന്ത്രിക്കും മൗനമാണ്. മാത്രമല്ല, തന്ത്രപരമായ വിറ്റഴിക്കൽ തുടരുന്നതോടെ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരം തസ്തികകൾകൂടി ഇല്ലാതാകും. ഐടി മേഖലയിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആന്തരിക വൈരുധ്യങ്ങൾമൂലം ലോകം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക നീങ്ങുന്നു. ഐടി മേഖലയിലെ ഭീമൻമാരായ ഗൂഗിളടക്കം വൻതോതിൽ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. ഈ പ്രവണത ഉടൻതന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഐടി മേഖലയെയും അവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന യുവജനങ്ങളെയും ബാധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ, ഐടി, ഐടി അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫലപ്രദമായ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വേണമായിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല. കേരളം ഈയടുത്ത് ഐടി മേഖലയിൽ ക്ഷേമപദ്ധതി ആരംഭിച്ച് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി. തീർത്തും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത, പുതുതലമുറയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പൂർണമായും അവഗണിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നത് (under employment) രാജ്യം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഈ സുപ്രധാന വിഷയത്തിന് ബജറ്റ് ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകിയിട്ടില്ല. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്കുപോലും നാമമാത്ര ശമ്പളത്തിന് ജോലി നോക്കേണ്ടിവരുന്നു. ജോലിസ്ഥിരത, മാന്യമായ ശമ്പളം എന്നിവ ഇന്ന് അപ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതുവഴി നല്ല ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്ക് നേടാനാകും. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് ബജറ്റിൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരിഹാരം അപ്രായോഗികമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി, ‘വൺ ക്ലാസ്- വൺ ടിവി ചാനൽ' വിപുലീകരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദരിദ്രരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ഇത്. സർക്കാർ അഭിമാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ്. ഡിജിറ്റൽ വിഭജനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം അസാധാരണമായ രീതിയിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതമാണ് ഈ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ‘സപ്തർഷികൾ'എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ധനമന്ത്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമീണ വനിതകൾ ഉപജീവനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയെ ദയാരഹിതമായി കൈയൊഴിയുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമേയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നൽകിവരുന്ന വിവിധ അനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന തുകയിൽ വൻ കുറവ് വരുത്തിയത്. 2022-–- 2023 ബജറ്റിൽ 1810 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചിരുന്നത് ഈ ബജറ്റിൽ 610 കോടി രൂപയായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിരുന്ന തുകയിൽനിന്ന് വെറും 530 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നടപ്പുവർഷം ചെലവഴിച്ചത്. മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള ആർഎസ്എസിന്റെ വിദ്വേഷരാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ജീവിതച്ചെലവ് രാജ്യത്ത് കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ വഴി യുവജനതയുടെ അടക്കം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ്. ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡി 30 ശതമാനം കുറച്ചു. പാചകവാതക സബ്സിഡിയിൽ 75 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അമൃതകാലത്തുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് എന്നാണ് നിർമല സീതാരാമൻ ഈ ബജറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ആരുടെ അമൃതകാലം എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. പെട്രോളിയം, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറച്ച്, തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ മൗനംപാലിച്ച്, സ്ത്രീകൾക്കും മറ്റു ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമായി മാറ്റിവച്ച വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ച് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കി ആരുടെ അമൃതകാലമാണ് മോദിഭരണം സ്വപ്നംകാണുന്നത്.

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 1:00 am

രാഹുൽ മുന്നോട്ടുവച്ച ബദൽ എന്ത്‌ - എം വി ഗോവിന്ദൻ എഴുതുന്നു

കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ജനുവരി 30ന് ശ്രീനഗറിൽ സമാപിച്ചു. സെപ്തംബർ ഏഴിന് കന്യകുമാരിയിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്രയാണ് മൂവായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ താണ്ടി കശ്മീരിൽ സമാപിച്ചത്. മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി പോരാട്ടം നടത്തുകമാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള വഴിയെന്ന് അവസാനം കോൺഗ്രസിനും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. കുറെ വർഷത്തിനുശേഷമാണ് രാഹുൽഗാന്ധി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടർച്ചയായി നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മടിച്ചുനിൽക്കുന്ന, 24x-7 രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായയിൽനിന്നും അൽപ്പമെങ്കിലും മാറിനടക്കാനും രാഹുലിന് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താനും യാത്ര സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ, ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയപദ്ധതി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞുവോ എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉയരേണ്ടത്. ബിജെപി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ദേശീയതയ്ക്ക് പകരംവയ്ക്കാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആഖ്യാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ജാഥ വിജയിച്ചെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗവേഷകനായ അസിം അലിയുടെ നിരീക്ഷണം (ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനുവരി 31, 2022). ഇതാണ് പ്രധാന വിഷയം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായിട്ടുപോലും ഗുജറാത്തിലൂടെ യാത്ര പോകാതിരുന്നത് മോദി സർക്കാർ പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആഖ്യാനത്തെ അവരുടെ ‘മാതൃകാ സംസ്ഥാന’ത്ത് എതിരിടാനുള്ള വിമുഖതയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഒരു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയാകാൻ പോലുമുള്ള സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാതെ ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിഞ്ഞത് ഈ രാഷ്ട്രീയ ബദൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാനാകാത്തതിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയ്ക്ക് സമാപനംകുറിച്ച് ശ്രീനഗറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഭരണഘടനയിലെ 370, 35 എ വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറയാൻ തയ്യാറായില്ല. കശ്മീർ ജനത രാഹുലിൽനിന്ന് കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് അതായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ജമ്മു–- കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ 370–-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കുക, ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുക, അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്ര നിർമാണം എന്നിവ. ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും നടപ്പാക്കിയത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കലായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ജമ്മു–കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി ഇല്ലാതാക്കുകയും രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു–കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിർത്താനായി രാഹുലിന്റെ മുത്തച്ഛനും പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു നൽകിയ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുപോലും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നു പറയാതെ സംസ്ഥാന പദവി തിരിച്ചുനൽകണമെന്നു മാത്രമാണ് രാഹുൽ കശ്മീരിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്. ബിജെപിയുടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി കോൺഗ്രസിന് ഇല്ല എന്നല്ലേ. ജമ്മു–കശ്മീരിലെ അരഡസനോളം കക്ഷികൾ ചേർന്ന് ഭരണഘടനയിലെ 370–-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി രൂപീകരിച്ച ഗുപ്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള ജനകീയ സഖ്യത്തിൽ (പിഎജിഡി) നിന്നും കോൺഗ്രസ് വിട്ടുനിൽക്കുകയുമാണ്. ഇതെല്ലാം നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്. ബിജെപിയുടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി കോൺഗ്രസിന് ഇല്ല എന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ രാഹുൽ ബ്രിഗേഡിലുള്ള യുവനേതാക്കൾ പോലും ഒരുമടിയുമില്ലാതെ ബിജെപിയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കാലം ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് മാറിനിന്ന രാഹുലിനെ നേതാവാക്കി ഉയർത്തുകയെന്ന പദ്ധതി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലുടെ വിജയിച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവെയുള്ളത്. എന്നാൽ, രാഹുലിന്റെ ഈ റീ ബ്രാൻഡിങ് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാതിരുന്നുകൂടാ. യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് കോൺഗ്രസിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മത്സരം ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ടും ശശി തരൂർ രംഗത്തുവന്നതോടെ മത്സരത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടിവന്നു. കർണാടകക്കാരനായ ഖാർഗെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, രാഹുൽ പ്രധാന നേതാവായി ഉയർന്നതോടെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഖാർഗെ കോൺഗ്രസിലെ റബർ സ്റ്റാമ്പ് പ്രസിഡന്റായി മാറുമോ. ഇതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് നൽകേണ്ട മറ്റൊരു ഉത്തരം രാഹുലിന് ഇനി എന്തു പദവിയാണ് പാർടി നൽകുക എന്നതാണ്. ഈ മാസം റായ്പുരിൽ ചേരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പാർടി സംഘടനയാകെ ചലിപ്പിക്കാൻ യാത്ര ഉപകരിച്ചെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് പ്രതാപ് ഭാനു മേത്തയെപ്പോലുള്ള മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനു കാരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വിജയസാധ്യതയുള്ള രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തുടരുന്ന ഗ്രൂപ്പുപോരാണ്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ഈ പോര് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ യാത്ര നയിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഢിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണം നടന്നത്. ഈ ആക്രമണം തടയാനോ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായ ആയിരത്തിലധികംപേരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനോ ഒരുനടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക. ദീർഘകാലമായി കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലായ ആർജെഡി, എൻസിപി കക്ഷികളും സമാജ്വാദി പാർടി, ബിഎസ്പി, ജെഡി എസ്, ജെഡിയു തുടങ്ങിയ കക്ഷികളൊന്നും സമാപനച്ചടങ്ങിന് എത്തിയില്ല. യാത്രയുടെ മറ്റൊരു പരാജയം മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപിയെ നേരിടുന്നതിന് കോൺഗ്രസിന് കഴിയുമെന്ന് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായില്ല എന്നതാണ്. ജാഥാ സമാപനത്തിന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് ഒരു ഡസനിലധികം രാഷ്ടീയ കക്ഷികളെ വിളിച്ചെങ്കിലും പകുതി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പോലും ചടങ്ങിന് എത്തിയില്ല. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ജമ്മു– -കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രധാനമായും കക്ഷിനേതാക്കൾ ശ്രീനഗറിൽ എത്തിയത്. കേരളത്തിൽനിന്ന് മുസ്ലിംലീഗ്, ആർഎസ്പി എന്നീ കക്ഷികളും തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ഡിഎംകെയും വിസികെയും കശ്മീരിൽനിന്ന് പിഡിപി, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്നീ കക്ഷികളും സിപിഐ, ജെഎംഎം പ്രതിനിധിയും പങ്കെടുത്തു. ഇതിനർഥം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യകക്ഷികൾ പോലും ജാഥാ സമാപനത്തിന് എത്തിയില്ല എന്നാണ്. ദീർഘകാലമായി കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലായ ആർജെഡി, എൻസിപി കക്ഷികളും സമാജ്വാദി പാർടി, ബിഎസ്പി, ജെഡി എസ്, ജെഡിയു തുടങ്ങിയ കക്ഷികളൊന്നും സമാപനച്ചടങ്ങിന് എത്തിയില്ല. ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിനെ കാണാനോ വിലമതിക്കാനോ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം കക്ഷികളും പൂർണമനസ്സോടെ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നൊബേൽ സമ്മാനജേതാവായ അമർത്യസെൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണം (പിടിഐ, ദ വയർ) പ്രസക്തമാകുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലേത് എന്നാണ് അമർത്യസെന്നിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ലെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. കോൺഗ്രസ് ഏറെ ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞെന്നും അതിനാൽ എത്രമാത്രം ഈ പാർടിയെ ആശ്രയിക്കാനാകുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസിനല്ല ഡിഎംകെ പോലുള്ള പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കാണ് ബിജെപിയെ ശക്തമായി എതിരിടാൻ കഴിയുകയെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷമായി സിപിഐ എം പറയുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. സിപിഐ എമ്മിന്റെ 22ഉം 23ഉം പാർടി കോൺഗ്രസുകൾ അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയപ്രമേയം അടിവരയിടുന്ന രാഷ്ട്രീയനയം ഇതുതന്നെയാണ്. ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പരമാവധി മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുക. പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ബിജെപി ഇതരകക്ഷികളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുള്ള സർക്കാരിന് വഴിയൊരുക്കുക. ഇതാണ് പ്രായോഗികമായ രാഷ്ട്രീയ സമീപനം എന്നാണ് സിപിഐ എം കരുതുന്നത്. കോൺഗ്രസിതര സർക്കാരുകൾ രൂപംകൊണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണെന്നതും ഓർമിക്കുക.

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 1:00 am

ആറ്‌ ഏകദിനം 567 റൺ, ട്വന്റി20 202 റൺ ; സൂപ്പർ ഗിൽ

അഹമ്മദാബാദ് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആകെ 40 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. മൂന്ന് വിഭാഗം ക്രിക്കറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടി. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി 20യിലും ഒരുപോലെ മികവുകാട്ടാൻ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരന് കഴിയുന്നു. മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. അഹമ്മദാബാദിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു ഗില്ലിന്റേത്. 63 പന്തിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 126 റൺ. ട്വന്റി 20യിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ. ക്ലാസിക് ബാറ്റിങ് ശൈലിക്ക് ഉടമയാണ് ഗിൽ. പതുക്കെ തുടങ്ങി ആഞ്ഞടിക്കുന്ന രീതി. അഹമ്മദാബാദിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ പക്ഷേ, തുടക്കത്തിൽതന്നെ സൂചന നൽകി. ആദ്യ 20 പന്തിൽ 34 റണ്ണാണ് നേടിയത്. ആറ് ഫോർ. പ്രഹരശേഷി 170. അടുത്ത 25 പന്തിൽ നേടിയത് 33 റൺ. പ്രഹരശേഷി 132. ഒരു സിക്സറും രണ്ട് ഫോറും. അവസാന 18 പന്തിൽ 59 റണ്ണാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ആറ് സിക്സറും നാല് ഫോറും. ബാറ്റിങ് പ്രഹരശേഷി 327.78. പേസർമാർക്കെതിരെ 41 പന്തിൽ 97 റൺ. സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ 22 പന്തിൽ 29ഉം. 2018ലെ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു പഞ്ചാബുകാരൻ. അതിനുമുമ്പുതന്നെ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഓരോ പ്രായവിഭാഗത്തിലുമുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിൽ റണ്ണടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗിൽ സെലക്ടർമാരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നത്. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം മിന്നി. ഐപിഎല്ലിലും മികവുകാട്ടി. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ അരങ്ങേറ്റം മികച്ചതായിരുന്നില്ല. 2019 ജനുവരിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഹാമിൽട്ടണിൽ നടന്ന നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഇറങ്ങി. പക്ഷേ, ആ കളിയിൽ ഇന്ത്യ 92 റണ്ണിനാണ് പുറത്തായത്. മൂന്നാമനായെത്തി ഒമ്പത് റണ്ണെടുത്ത് മടങ്ങി. ആ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മെൽബൺ ടെസ്റ്റിൽ ഗില്ലും ഇന്ത്യയുടെ ഗംഭീര വിജയത്തിൽ പങ്കാളിയായി. ഓപ്പണറായി എത്തിയ വലംകൈയൻ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തു. ഒരു ടെസ്റ്റ് ബാറ്റർക്ക് വേണ്ട സാങ്കേതിക തികവും ക്ഷമയും ഗില്ലിൽ കണ്ടു. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ പുതിയ ഓപ്പണറെ ടെസ്റ്റ് ടീമിലെ പ്രധാന അംഗമായി മനസ്സിൽകുറിച്ചു. പക്ഷേ, ടെസ്റ്റിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കേളീമികവ്. ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഏകദിന ടീമിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും മിന്നി. ഹൈദരാബാദിൽ ന്യൂസിലൻഡുമായുള്ള ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുമായി ഞെട്ടിച്ചു. ട്വന്റി 20യിലേക്കാണ് ആ പ്രകടനം വഴിതുറന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് കളിയിലും മങ്ങിയപ്പോൾ വിമർശിച്ചവരെ നിശബ്ദരാക്കിയാണ് മൂന്നാംമത്സരത്തിൽ ഗിൽ മിന്നിയത്. വിരാട് കോഹ്ലിക്കുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ റൺ യന്ത്രമായി ഗിൽ മാറുന്നു. കോഹ്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ ‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി ഇതാ ഇവിടെയാണ്’.ടെസ്റ്റിൽ 13 കളിയിൽ 736 റണ്ണാണ് സമ്പാദ്യം. ഒരു സെഞ്ചുറി, നാല് അരസെഞ്ചുറി.ഏകദിനത്തിൽ 21 കളിയിൽ 1254. നാല് സെഞ്ചുറി, അഞ്ച് അരസെഞ്ചുറി.ട്വന്റി 20യിൽ ആറ് കളിയിൽ 202 റൺ. ഒരു സെഞ്ചുറി.

ദേശാഭിമാനി 3 Feb 2023 1:00 am

അമ്പരപ്പിക്കുന്ന നിസ്സംഗത

മാധ്യമ തലക്കെട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ ധാരാളം. കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ല. മോദി സർക്കാരിന്റെ മുൻ ബജറ്റുകളുടെ തനിയാവർത്തനമായി നിർമല സീതാരാമന്റെ അഞ്ചാം ബജറ്റ്. മൊത്തം മൂലധന നിക്ഷേപം 33 ശതമാനം വർധിച്ച് 13.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയാകുമെന്ന് ബജറ്റ് പറയുന്നു (റെയിൽവേയില് മുടക്കുന്ന 2.4 ലക്ഷം കോടി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ തുക). എന്നാൽ, മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനുള്ള വഴി ബജറ്റില് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. 15.43 ലക്ഷം കോടിയുടെ കടമെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാല് അതായിരിക്കാം ഇതിനുള്ള മാർഗമെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. ആദായ നികുതിയിലെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഇളവുകൾ വഴി 35,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന ചോർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് ബജറ്റ് പറയുന്നു. ഇതുവഴി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അധിക വരുമാനം 3000 കോടിമാത്രവും. അതുകൊണ്ട് കടബാധ്യത കൂടുതൽ ഉയരും. കാതലായ ചോദ്യം അതല്ല, മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ധന കെടുകാര്യസ്ഥതയും കേന്ദ്രം കടമെടുക്കുമ്പോൾ അത് വികസനോന്മുഖവുമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതാണ്. ‘നിഷ്പക്ഷ' മാധ്യമങ്ങള് ഇതിന് മറുപടി പറയണം. 2022-–-23 ബജറ്റിലെ പുതുക്കിയ കണക്ക് പ്രകാരം ധനകമ്മി 6.4 ശതമാനം. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 5.9 ശതമാനവും. എന്നാൽ, 2023–-24 വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൊത്തം വരവ് 27.2 ലക്ഷം കോടിയും ചെലവ് 47 ലക്ഷം കോടിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധനകമ്മിയിലുള്ള വാഗ്ദാനം കേവലം വാചകമടി മാത്രമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അമ്പതാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ രാജ്യം നേരിടുകയാണ്. ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരംപോലും ബജറ്റ് മിണ്ടുന്നില്ല. പരമദരിദ്രരായവർക്ക് പരിമിതമായ തൊഴിൽ നൽകുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം 60,000 കോടി മാത്രം.100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകാൻ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വേണം. എന്നാൽ, അതിസമ്പന്നരുടെ ആദായ നികുതിയിന്മേലുള്ള സർചാർജ് 37ൽനിന്ന് 25 ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കാൻ നിർമല സീതാരാമൻ മറന്നില്ല. അതോടെ പരമാവധി ആദായ നികുതി 42ൽനിന്ന് 39 ശതമാനമായി കുറയും. പാവപ്പെട്ടവരുടെ തൊഴിലിനേക്കാൾ സമ്പന്നരുടെ അധിക നികുതിയാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ ഉറക്കംകെടുത്തുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം.ഇനി മാധ്യമങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ആദായ നികുതി ഇളവിനെക്കുറിച്ച്. പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രയോജനം കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ആദായ നികുതിദായകരായ ആറു കോടിയോളം പേരിൽ 95 ശതമാനത്തിലധികവും പഴയ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ്. പുതിയ നികുതിയുടെ പരിധിയിലേക്ക് നികുതിദായകരെ എത്തിക്കുക എന്നതാകാം ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ നികുതി നിയമത്തിൽ സമ്പാദ്യത്തിനോ വായ്പകൾക്കോ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തിന് ചില്ലിക്കാശിന്റെ നികുതിയിളവും ലഭിക്കില്ല. ഉയർന്ന വരുമാനക്കാർക്കാണ് നേട്ടമുണ്ടാകുക. ഭീമമായ വിലക്കയറ്റം, ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽശേഷിയിലെ കുറവ് തുടങ്ങി സമ്പദ്ഘടന നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുനേരെ ബജറ്റ് പുലർത്തുന്ന നിസ്സംഗത അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും അർഥഗർഭവുമാണ്.

ദേശാഭിമാനി 2 Feb 2023 1:00 am

അടിസ്ഥാനവർഗത്തെ അവഗണിച്ച ബജറ്റ്‌

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരവധി പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന കേന്ദ്രബജറ്റിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനോ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാനോ ക്രിയാത്മകമായ നിർദേശങ്ങളില്ല. രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും ദാരിദ്ര്യവും വർധിച്ചുവരുന്ന അസമത്വവും സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ചയിലെ അസ്ഥിരതയും പരിഹരിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ പദ്ധതിയൊന്നും ഇല്ല. തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും യുവാക്കളെയും പൂർണമായും അവഗണിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിനുമാത്രം വരുമാനമാകുന്ന സെസിലും സർചാർജിലും മാറ്റംവരുത്തി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഭവസമാഹരണത്തിന് സഹായകമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല. ബജറ്റിൽ ഏറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായകമല്ല. പരോക്ഷമായി കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് കോർപറേറ്റ്, സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനുതന്നെയാണ്. ദേശീയ, ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സാമ്പത്തിക സർവേയിലെ സൂചനകൾപോലും ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല. ചില ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇതിന് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് മധ്യവർഗത്തെയും സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഒപ്പംനിർത്താനുള്ള പൊള്ളയായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികളില്ല. ആഗോള സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റ് ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ബജറ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും ജലരേഖയായി നിൽക്കുന്നു. വികസനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും എത്തിക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ധനമന്ത്രി പാവപ്പെട്ടവരെ മറന്നിരിക്കയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറാം വർഷത്തിലെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബജറ്റെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും മാറുന്ന ലോകത്തെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പുത്തൻസാങ്കേതിക വിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യുവാക്കളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഭാവി ഇന്ത്യയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികളും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നില്ല. 47 ലക്ഷം യുവാക്കൾക്ക് സ്റ്റൈപെൻഡ് നൽകുമെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായിരിക്കെ ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞു. മാന്ദ്യത്തിലായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ചലനാത്മകമാക്കാൻ സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിതി ആയോഗിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം 35 കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ്. ഇവരുടെ ക്രയശേഷി വർധിപ്പിക്കാതെ സ്ഥിരതയാർന്ന സാമ്പത്തികവളർച്ച കൈവരിക്കാനാകില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സാമ്പത്തിക സർവേപോലും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വർധിച്ചുവരുന്ന അസമത്വം കുറയ്ക്കാൻ സമ്പന്നർക്കുമേൽ കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്തി പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് പുനർവിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് അടുത്തിടെ ദാവോസിൽ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിലെ ഓക്സ്ഫാം റിപ്പോർട്ടിൽപ്പോലും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സമ്പന്നരുടെമേൽ പുതിയ നികുതി ചുമത്താനോ നിലവിലുള്ളത് കൂട്ടി നികുതിവരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനോ മുതിർന്നില്ല. ആദായനികുതിയിൽ നേരിയ ഇളവ് നൽകിയെന്നല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ കൈവശം പണം എത്തിച്ച് ക്രയശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ പദ്ധതികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിഹിതം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചില്ല. 60–-70ന് ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 200 രൂപയും 70 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ളവർക്ക് 500 രൂപയുമാണ് ക്ഷേമ പെൻഷനുള്ള പ്രതിമാസ കേന്ദ്രവിഹിതം. ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കരുത്താകേണ്ട മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചു. 2022–-23ലെ ബജറ്റിൽ 98,428 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചത്. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇത് 89,400 കോടിയായി. 23–-24 വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ 60,000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ളത്. ഇത് ഗ്രാമീണമേഖലയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കും. തൊഴിലാളികളെപ്പറ്റിയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തെപ്പറ്റിയും ബജറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിലെ പ്രധാന സംഭാവന കാർഷികമേഖലയിൽനിന്നാണ്. എന്നാൽ, കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. കടാശ്വാസമോ മറ്റ് ഇളവുകളോ ഇല്ല. വിലക്കയറ്റത്തിന് ആനുപാതികമായി കാർഷികമേഖലയ്ക്കുള്ള വിഹിതം വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വളം സബ്സിഡിക്കുള്ള വിഹിതം 20 ശതമാനവും ഭക്ഷ്യസബ്സിഡിയിൽ 30 ശതമാനവും വെട്ടിക്കുറച്ചു. നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 2,25,420 കോടിയായിരുന്ന വളം സബ്സിഡി 1,75,100 കോടിയായി കുറച്ചു. ഭക്ഷ്യസബ്സിഡിയാകട്ടെ 2,88,964 കോടിയിൽനിന്ന് 1,97,350 കോടിയാക്കി. കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് പണം നൽകുന്നതിനുള്ള വിഹിതം 66,865 കോടിയിൽനിന്ന് 60,000 കോടിയാക്കി. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നേട്ടം കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള മിനിമം താങ്ങുവിലയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. 2024നകം കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബജറ്റ് നിരാശാജനകമാണ്. എയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം അഞ്ചു വർഷംകൂടി നൽകുക, കേന്ദ്രം പിരിക്കുന്ന ആദായനികുതി അടക്കമുള്ളവയിൽനിന്ന് വിഹിതം കൂട്ടുക, സെസ് സർചാർജ് ഒഴിവാക്കുക, കടമെടുപ്പുപരിധി ജിഡിപിയുടെ നാലര ശതമാനമാക്കുക, സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കും മറ്റ് റെയിൽവേ പദ്ധതികൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യമൊന്നും പരിഗണിച്ചില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായത്തിലും വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തി. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന റബറിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇറക്കുമതി ചുങ്കം 25 ശതമാനമാക്കിയത് റബർ കർഷകർക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസമാകും. എന്നാൽ, മറ്റ് തോട്ടംവിളകളെ പാടെ അവഗണിച്ചു. ബജറ്റിലെ ചില നിർദേശങ്ങൾ കേരളത്തിന് ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കും. നികുതി വിഹിതവും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ വിഹിതവും കുറയ്ക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾക്കു പുറമെ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇടപെടാനുള്ള പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ മറവിൽ സഹകരണമേഖലയിലെ നിക്ഷേപത്തെയാണ് ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്നത്. രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും പരിഹരിക്കാൻ നിർദേശങ്ങളില്ലാത്ത ബജറ്റിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാധാരണക്കാരോടും അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളോടും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജനവിരുദ്ധമായ നയങ്ങളടങ്ങിയ ബജറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരേണ്ടതാണ്.

ദേശാഭിമാനി 2 Feb 2023 1:00 am

പാവങ്ങൾക്ക് ‘കലികാലം’ - ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക് എഴുതുന്നു

ഒമ്പതുവർഷം ഭരിച്ചിട്ടാണ് അമൃതകാലത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിക്ക് ഓർമവന്നത്. അമൃതകാല വാചകമടികളിലൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ കലികാലം മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് ശ്രമം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശിങ്കിടി മുതലാളി അദാനിയും ബജറ്റിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന നിർദേശവും തമ്മിൽ ​ഗാഢബന്ധമുണ്ട്. ധനമന്ത്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനംകൊള്ളുന്നത് മൂലധനച്ചെലവിലെ വർധനയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മൂലധനച്ചെലവ് 73,000 കോടി രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈവർഷം ഒരു ലക്ഷം കോടിയായി ഉയരും. 2.68ൽനിന്ന് മൂലധനച്ചെലവ് 3.33 ശതമാനമാകുന്നതിന് ന്യായമിതാണ്. പൊതുമേഖലാനിക്ഷേപം ഉയർന്നാൽ സ്വകാര്യനിക്ഷേപവും ഉയരും. പൊതുനിക്ഷേപം സ്വകാര്യനിക്ഷേപത്തെ തള്ളിപ്പുറത്താക്കുകയല്ല മറിച്ച്, ഉള്ളിലേക്ക് (crowding out)വലിച്ചെടുക്കും (crowding in). സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ശരി. പക്ഷേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻഡിഎ ഭരണത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകാത്തത്? ഇവർ അധികാരമേറുമ്പോൾ, ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ 32.3 ശതമാനമായിരുന്നു മൂലധനനിക്ഷേപം. പിന്നീട് കുറഞ്ഞു. കോവിഡിൽ 27 ശതമാനമായി. കേന്ദ്രം കോർപറേറ്റുകൾക്ക് നികുതിയിളവ് കൊടുത്തു. പുതിയ നിക്ഷേപകർക്ക് സബ്സിഡി നൽകി. എന്നിട്ടും നിങ്ങളെന്താ നിക്ഷേപിക്കാത്തതെന്ന് പരസ്യമായി വിലപിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ബജറ്റിലും അതിന് ഉത്തരമില്ല. സാധനം വാങ്ങാൻ കൈയിൽ പണമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിക്ഷേപിക്കൂ. ഇതൊരു വശം. മറുവശത്ത് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഒക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കാർക്കേ അതൊക്കെക്കിട്ടൂ. മിനിമം സർക്കാരാണെങ്കിലും ശിങ്കിടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാക്സിമം ഗവൺമെന്റ് എന്നതാണ് ആദർശം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അദാനിയാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമൃതകാലത്ത് എത്തിയതുതന്നെ. അതിവിപുലമായൊരു പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. ഇതിനു പകരം 9652 കോടി ചെലവഴിച്ചിടത്ത് ഈവർഷം 9636 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പു വർഷത്തിൽ സൗജന്യങ്ങൾ വാരിക്കോരിക്കൊടുക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. നേർവിപരീതമാണ് സംഭവിച്ചത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെടുക്കാം. 2021–-22ൽ ചെലവഴിച്ചത് 98,000 കോടി രൂപ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 89,000 കോടി രൂപ. ഈ വർഷം 60,000 കോടി. പാവങ്ങളുടെ പെൻഷനെടുക്കാം. കേരളത്തിൽ 56 ലക്ഷത്തിന് 1600 രൂപ പെൻഷനുണ്ട്. കേന്ദ്രം തരുന്നത് 200 രൂപ. അതും 11 ലക്ഷം പേർക്കുമാത്രം. അതിവിപുലമായൊരു പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. ഇതിനു പകരം 9652 കോടി ചെലവഴിച്ചിടത്ത് ഈവർഷം 9636 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. ദേശീയ ആരോഗ്യമിഷനും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ മിഷനും 2022 –-23ൽ 76,713 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിടത്ത് ഇപ്പോൾ 75,708 കോടിമാത്രം. രണ്ടുമേഖലയ്ക്കുംകൂടി ദേശീയവരുമാനത്തിന്റെ 4.84 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തവണ 4.18 ശതമാനം. എല്ലാത്തിനുംകൂടി പണമില്ലെന്നായിരിക്കും ന്യായം. പണക്കാരിൽനിന്ന് കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കണം. മോദി ഭരണത്തിൽ അസമത്വം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2020ൽ ശതകോടീശ്വരന്മാർ 102 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 166. ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട 50 ശതമാനം പേരുടെ സ്വത്ത് രാജ്യത്തെ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നു ശതമാനംമാത്രം. 2022ൽമാത്രം അദാനിയുടെ സ്വത്ത് 46 ശതമാനം ഉയർന്നു. രാജ്യത്തെ ജിഎസ്ടിയുടെ 64 ശതമാനം ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട അമ്പതുശതമാനത്തിന്റെതാണ്. ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 10 ശതമാനത്തിന്റെ സംഭാവന നാലുശതമാനം മാത്രവും. എന്നിട്ടും ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ ഇനിയും കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രധനമന്ത്രിയുടെ പക്ഷം. ഇന്ത്യയിലെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ സ്വത്തിന് രണ്ടുശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ രാജ്യത്തെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്ക് മൂന്നു വർഷം ഭക്ഷണം നൽകാം. ഒരു ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയാൽ ദേശീയ ആരോഗ്യമിഷന്റെ ഒന്നരവർഷത്തെ ചെലവിനു കിട്ടും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 കോടീശ്വരന്മാരുടെ മേൽ അഞ്ചുശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയാൽ കൊഴിഞ്ഞുപോയ ഒന്നരക്കോടി കുട്ടികൾക്ക് സമ്പൂർണ ചെലവു വഹിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ബിജെപി ധനമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിലെവിടെയുമില്ല. അതിസമ്പന്നർക്ക് അമൃതകാലം വാഗ്ദാനംചെയ്ത് പാവങ്ങളുടെ കലികാല ദുരിതജീവിതം സ്ഥായിയാക്കുകയാണ് നിർമല സീതാരാമൻ. ദരിദ്രജനകോടികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയോ ആശ്വാസമോ പകരുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ബജറ്റിലില്ല. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ വകയിരുത്തൽപ്പോലും നിഷ്കരുണം വെട്ടിക്കുറച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പു വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദേശാഭിമാനി 2 Feb 2023 1:00 am

കേന്ദ്ര ബജറ്റ്‌ ഇന്ന് ; എയിംസ്‌ ഉണ്ടാകുമോ , ഉറ്റുനോക്കി കേരളം

തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇത്തവണയെങ്കിയും എയിംസ് ഇടംപിടിക്കുമോ എന്നാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. ദീർഘകാല ആവശ്യമായ എയിംസ് അനുമതിയുടെ വക്കിൽമാത്രമേ എത്താറുള്ളൂ. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികമുണ്ടുതാനും. റവന്യുകമ്മി ഗ്രാന്റും ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരവുമടക്കം ഇല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയർത്തലും ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടലും മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണ്. കടമെടുപ്പ് പരിധി 2017ന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അടക്കം വകയിരുത്തൽ ഉയർത്തണം. സിൽവർ ലൈൻ, ശബരി റെയിൽ, ശബരി വിമാനത്താവള പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കണം. ശബരിപാത, നേമം–-കോച്ചുവേളി ടെർമിനലുകൾ, തലശേരി -മൈസൂരു, കാഞ്ഞങ്ങാട്– പാണത്തൂർ–കണിയൂർ പാതകൾ എന്നീ പദ്ധതി ആവശ്യങ്ങളും കേന്ദ്ര പരിഗണനയിലാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്– -കാണിയൂർ പാതയുടെ ചെലവിന്റെ 50 ശതമാനം കേരളം വഹിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേമം കോച്ചിങ് ടെർമിനൽ, അമൃത എക്സ്പ്രസ് രാമേശ്വരംവരെ നീട്ടൽ, എറണാകുളം–വേളാങ്കണ്ണി പുതിയ ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൽഎച്ച്ബി കോച്ചുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സംവിധാനം വേണം. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൾ ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യ– -വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് തുക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം പാർവതി മിൽ, തിരുവനന്തപുരം വിജയമോഹിനി മിൽ ഉൾപ്പെടെ തുണിമില്ലുകൾ തുറക്കൽ പ്രഖ്യാപനം, ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത്സും (ഐആർഇ), എച്ച്എൽഎല്ലും ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ വ്യവസായങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം. ബിപിസിഎൽ, എൽഐസി തുടങ്ങിയ വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലെ കേന്ദ്ര നിലപാട്, മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് എന്നിവയും കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

ദേശാഭിമാനി 1 Feb 2023 1:00 am

പുതിയ സമരപഥങ്ങളിൽ

കർഷക തൊഴിലാളികളടക്കമുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കെഎസ്കെടിയു നടത്തിയ സമരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളം ഇന്ന് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നതും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളടക്കം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ലഭ്യമായതും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകാൻ സാധിക്കുന്നതും യൂണിയനും കർഷക സംഘവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടിയുമൊക്കെ നടത്തിയ നിരവധിയായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും ഇടപെടലുകളുടെയും ഭാഗമായാണ്. പാവപ്പെട്ട ജനതയുടെ ജിഹ്വയായി കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എല്ലാകാലത്തും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ കാലത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് യൂണിയൻ ഇപ്പോൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിതം നിഷേധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തോടൊപ്പം നെൽവയൽ തരിശിടരുതെന്നും കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷന് കേന്ദ്രവിഹിതം അനുവദിക്കണമെന്നും അവശേഷിക്കുന്ന മിച്ചഭൂമി -പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും യൂണിയൻ മുദ്രാവാക്യമുയർത്തുന്നു. കേരളത്തിലെ കാർഷികമേഖല ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയുടെ 15–--20 ശതമാനം നാണ്യവിളകൾക്കും 80 ശതമാനത്തിലേറെ ഭക്ഷ്യവിളകൾക്കുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ 65 ശതമാനത്തോളം കാർഷിക ഭൂമിയും നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധിയായതുമായ സവിശേഷതകൾ ഇതിന് കാരണമാണ്. സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാർഷികമേഖല കേരള സമ്പദ്ഘടനയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. 1956–--57ൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 53 ശതമാനം കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരുഭാഗം കാർഷികമേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ കാർഷികമേഖല ദുർബലപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യവിളകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നെല്ല് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഭക്ഷ്യവസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നത് ഇതിനൊരു കാരണമായിരുന്നു. കേരളത്തിനാവശ്യമായ അരിയുടെ 40 ശതമാനത്തോളം അന്ന് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ 1956-–-57ൽ 7.59 ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് നെൽക്കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് നെൽക്കൃഷിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ശോഷണമുണ്ടായി. നെൽപ്പാടങ്ങൾ വ്യാപകമായി തരിശിടുകയും തുടർന്ന് മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ശക്തിപ്പെട്ടു. അതിനെതിരായി കെഎസ്കെടിയു നടത്തിയ ഐതിഹാസിക സമരങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 2016ൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കാകെയും നെൽക്കൃഷിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല പരിഗണനയാണ് നൽകിയത്. കേരളത്തിലെ നെൽക്കൃഷിയെയും കാർഷിക വ്യവസ്ഥിതിയെയാകെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വഹിച്ച പങ്ക് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിന് നിമിത്തമായതും യൂണിയന്റെ പ്രക്ഷോഭമാണ്. വയലുകൾ നികത്തുന്ന വേളയിൽ നാടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതായിരുന്നു സമര രീതി. അതിന്റെ ഗുണം കേരളത്തിനുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഈ സമരം ആദ്യകാലത്തെ സജീവതയോടെ തുടരാനായില്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പോൾ നെൽവയൽ തരിശിടുന്നതും പാടങ്ങൾ നികത്തുന്നതും വ്യാപകമായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ മേഖലയിൽ യൂണിയന്റെ സജീവമായ ശ്രദ്ധയും പ്രായോഗികമായ ഇടപെടലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നെൽക്കൃഷിക്ക് നല്ല പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നെൽക്കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തരിശിടുന്ന വയലുകളിൽ കൃഷി നടത്തുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. യൂണിയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന തൊഴിൽസേനാ സംഘങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. കേരളത്തിന്റെ നെൽക്കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ വീണ്ടുമൊരു സമരത്തിനും പ്രായോഗിക ഇടപെടലുകൾക്കും കെഎസ്കെടിയു രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലൂടെ ജാതി ജൻമി നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതിവരുത്തി പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൈയിൽ ഭൂമി എത്തിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വളർച്ചയിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിനും തുടർന്നുള്ള നടപടികൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ നിയമം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നാം നടത്തിയ സമരത്തിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അധിപരായത്. കുടികിടപ്പവകാശത്തിനും മിച്ചഭൂമിക്കും വേണ്ടി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഉജ്വലമായ പോരാട്ടം ആധുനിക കേരളത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതും മിച്ചഭൂമി ലഭിക്കാത്തതും മിച്ചഭൂമിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകാത്തതും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ നികുതി അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതിൽ നൽകിയ ആയിരക്കണക്കിന് അപേക്ഷകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. 78 ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫീസിൽ 1,05,825 അപേക്ഷയാണ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം കാത്ത് കിടക്കുന്നത്. നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടപടി വൈകിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാടാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളുടെ മുൻകൈ വലതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ എടുത്തില്ല. മിച്ചഭൂമി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. അവർക്ക് കൃത്യമായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യവൽക്കരണ -ഉദാരവൽക്കരണ- ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ബദലായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിനാൽതന്നെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ തകർക്കുകയെന്നത് മുതലാളിത്ത, വലതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ മുഖ്യ അജൻഡയാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തോട് വൈര്യനിര്യാതന ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നതും ഇതിനാലാണ്. കേരളത്തിലെ വികസന പദ്ധതികൾ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സഹായം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം ധന കമീഷൻ ഗ്രാൻഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കടമെടുക്കാനുള്ള പരിധി ഉയർത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യത്തെയും കേന്ദ്രം നിരാകരിച്ചു. മുമ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഖജനാവിൽ പണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പെൻഷൻ നൽകിയിരുന്നത്. അതിനാൽ മാസങ്ങളോളം കുടിശ്ശികയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ 18 മാസത്തോളം പെൻഷൻ നൽകിയിരുന്നില്ല. എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ 600 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന പെൻഷൻ തുക 1600 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചു. പെൻഷൻ വീടുകളിലെത്തിച്ചു. 1980ലാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. നിലവിൽ 3.82 ലക്ഷം പേർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 739 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പെൻഷനുവേണ്ടിമാത്രം പ്രതിവർഷം ചെലവഴിക്കുന്നത്. കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷനു വേണ്ടി കേന്ദ്രവിഹിതം നൽകാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാകണം. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമരചരിത്രങ്ങൾ രചിച്ച കെഎസ്കെടിയു, പുതിയ കാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭ ഭൂമികയിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ഇത് നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്.

ദേശാഭിമാനി 1 Feb 2023 1:00 am

അവകാശവാദങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര

ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ? ഹിന്ദുത്വ അജൻഡയുടെ ഭീതി പരത്തുന്ന ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ആ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ വൻ വികസിത രാജ്യമായി മാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി ആരും അന്യരല്ലെന്നും ആരോടും വിവേചനമില്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തൊട്ടുപിന്നാലെ പറയുന്നത് കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനയിലെ 370–--ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും മുത്തലാഖിനെ ക്കുറിച്ചുമാണ്. മതപരമായ ചേരിതിരിവും വിവേചനവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടികളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആരോടും വിവേചനമില്ലെന്നും ആരും അന്യരല്ലെന്നും പറയുന്നത് വിരോധാഭാസംതന്നെ. ഭൂതകാലത്തിന്റെ ‘അഭിമാനവും' ‘ചരിത്ര പാരമ്പര്യവും' ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നു. ഇതിനോട് ചേർന്നു കേട്ടത് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവും ബഹുനില പാർലമെന്റും ചാർധാമുമൊക്കെയാണ്. ഇന്ത്യക്കിണങ്ങാത്ത ഒരു ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ബിജെപി സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് തുടർച്ചയായി പറയുന്നത്. ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞ ചരിത്ര പാരമ്പര്യം’ ഓർമയിൽ വരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരം വർഷമായി നടത്തുന്ന യുദ്ധം തുടരണമെന്നായിരുന്നു ഭാഗവതിന്റെ പ്രസ്താവന. മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവരെയും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും നാടിന്റെ ബാധയായി കണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കാനിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ വാദികൾക്ക് ആവേശം പകരുന്ന ആ പ്രസ്താവന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവുമാണ്. അങ്ങനെയൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രമേ ഇന്ത്യക്കില്ല. ഭാഗവതിന്റെ പ്രസ്താവനയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോഴാണ് ഭീതി പടരുന്നത്. വമ്പൻ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന, ലോകത്തിന് പരിഹാരം നിർദേശിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്നതടക്കം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക് 100 വയസ്സാകുന്ന 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും ആത്മനിർഭര ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കും. സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വഴികാട്ടിയായി സ്ത്രീകളെയും യുവജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും മുന്നിൽ നിർത്തും. പാവപ്പെട്ടവരെ സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കൃഷിക്കാർക്കൊപ്പം നിന്നു. ഭീകരതയെ നേരിട്ടു. സ്കൂളുകളിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടഞ്ഞു. ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന പദ്ധതി തുടരും. ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ഒരു മുദ്രാവാക്യം മാത്രമാകില്ല. അങ്ങനെ പോകുന്നു നയപ്രഖ്യാപനം. കർഷകരോടും പാവപ്പെട്ടവരോടുമെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച സമീപനവും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നത് ജനങ്ങളുടെ അനുഭവം. ഇതേസമയം, 2023–-24ൽ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തരോൽപ്പാദനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സർവേ പറയുന്നു. എങ്കിലും ലോകത്ത് അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ തുടരുമെന്ന് സർവേ അവകാശപ്പെടുന്നു. കോവിഡിനുശേഷം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ മേഖലയും വീണ്ടെടുത്തുവത്രേ. 2023–-24ലെ മൊത്തം ആഭ്യന്തരോൽപ്പാദനം ആറു ശതമാനമോ 6.8 ശതമാനമോ ആയിരിക്കും. കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയിലെ തന്നാണ്ട് കണക്കിലെ കമ്മി (കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി) പെരുകിയാൽ രൂപ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലായേക്കാം. എന്നാൽ, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനശിലകൾ ഭദ്രമാണെന്നും ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമാണെന്നും സർവേ പറയുന്നു. മഹാമാരിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇന്ത്യ തിരിച്ചുപിടിച്ചുവത്രേ. മൂലധനച്ചെലവ്, സ്വകാര്യ ഉപഭോഗം, വായ്പകൾ എന്നിവയെല്ലാം വർധിച്ചു. വിനിമയ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെയും ക്രയശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെയും വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അസമത്വം ഭീകരമായി പെരുകുന്നതും അതിസമ്പന്നർ വർധിക്കുന്നതും സർവേ കാണുന്നില്ല.

ദേശാഭിമാനി 1 Feb 2023 1:00 am

വല്ലാതെ മുണ്ട്‌ മുറുക്കേണ്ടതില്ല - കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു

സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും സാധാരണക്കാരുടെ പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള ഒന്നും മുടക്കാൻ കേരളം തയ്യാറല്ലെന്നാണ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ പലവിധ ശ്രമം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നു. കേന്ദ്ര നിലപാട് മാറിയില്ലെങ്കിലും വികസന കാര്യങ്ങൾ നിർത്താനോ കീഴ്പ്പെടാനോ കേരളത്തിനാകില്ല. സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, ക്ഷേമ നടപടികൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരും. ജനങ്ങളെയാകെ സഹകരിപ്പിച്ച് മുണ്ടു മുറുക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകാനാകുമെന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം, തൊഴിൽ, വരുമാനം, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വളർച്ച തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ബജറ്റിന്റെ കാതലെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു തയ്യാറാക്കിയത്: തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയിലെ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ
 ജി രാജേഷ്കുമാർ ബജറ്റിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ? വല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കത്തിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മദ്യം എന്നിവയിൽ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് നികുതി നിർണയ അവകാശം നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം വലിയതോതിൽ പ്രത്യേക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും സെസും ചുമത്തുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നികുതി നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരിമിതികളുണ്ട്. ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി)യിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അവകാശമില്ല. കേന്ദ്രം സമാഹരിക്കുന്ന നികുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചു. പത്താം കേന്ദ്ര ധന കമീഷൻ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന നികുതി വിഹിതം വിഭജിക്കേണ്ട ആകെ നികുതി തുകയുടെ 3.875 ശതമാനമായിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം ധന കമീഷൻ ഇത് 1.925 ശതമാനമാക്കി. മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ മാറ്റത്തിലൂടെ കേരളത്തിന് വലിയ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തിയതിലൂടെ 9000 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിന് കുറയുന്നത്. റവന്യു കമ്മി ഗ്രാന്റ് 6716 കോടി കുറയുന്നു. അറുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ രൂപീകരിച്ച കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് കേന്ദ്രം. കമ്പനി എടുക്കുന്ന കൈവായ്പകളാണ് മുടക്കമില്ലാത്ത പ്രതിമാസ പെൻഷൻ വിതരണം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നത്. സർക്കാർ തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൈവായ്പ മടക്കുകയായിരുന്നു രീതി. ഇത്തരം വായ്പയും കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും കേന്ദ്രം കവരുന്നു. കിഫ്ബിയുടെയും പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെയും പേരിൽ ഈവർഷം കടമെടുപ്പിൽ കുറച്ചത് 3142 കോടി രൂപയാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്താൻ ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ 24,639 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനക്കുറവുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ സംസ്ഥാനം നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് ആദ്യമായാണ്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷവും ഇതേനയം കേന്ദ്രം തുടർന്നാൽ വരുമാനത്തിൽ 32,000 കോടി കുറയും. പെൻഷൻ കമ്പനിയും കിഫ്ബിയും പ്രവർത്തനരഹിതമാകണമെന്നത് ചിലരുടെയെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. ലോകമാകെ സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയിലാണ്. 1930നുശേഷമുള്ള ഏറ്റവുംവലിയ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും. നൂറുവർഷത്തിനിടയിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുറന്നുപറയേണ്ടിവരുന്നു. ശ്രീലങ്കയ്ക്കുപിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനും നിലയില്ലാക്കയത്തിലേക്കാണ്. കറണ്ടില്ലാത്ത രാജ്യമായി പാകിസ്ഥാൻ മാറുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്നുതവണ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാറ്റിച്ചു. അമിത ലാഭത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുമാത്രമായി നടപ്പാക്കുന്ന സാമ്പത്തികനയം സോപ്പുകുമിളകൾപോലെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അദാനി കമ്പനി ഓഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമെന്ന ആശങ്ക വല്ലാതെയുണ്ട്. ഈ നയങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടിവരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ, അവ മുടക്കാൻ കേരളം തയ്യാറല്ല. ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് എൽഡിഎഫ് നിലപാട്. അതിന്റെ നേതൃനിരയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമുണ്ടാകും. കിഫ്ബി പ്രതിസന്ധിയിലോ ? സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പിൻമേലാണ് കിഫ്ബിക്ക് വായ്പകൾ ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പല കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഗ്യാരന്റിയുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഏജൻസികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ധന സമ്പാദന മാർഗങ്ങൾ കിഫ്ബിക്ക് പാടില്ലെന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. കിഫ്ബി വായ്പകളുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന കേന്ദ്രം ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയെ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൂന്നുലക്ഷത്തിൽപ്പരം കോടി രൂപയാണ് വായ്പ എടുത്തത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ബജറ്റിനുപുറത്ത് എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗഡുക്കളായി മടക്കിനൽകേണ്ട ബാധ്യത (അന്വിറ്റി ബാധ്യത) ഇതുവരെ 8.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയും. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് രേഖയിലെ അന്വിറ്റി ബാധ്യതയിൽ ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ 3.06 ലക്ഷം കോടി രൂപയും എൻഎച്ച്എഐ റോഡ് പണിക്ക് എടുത്ത കടവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇതേ ആവശ്യത്തിന് കിഫ്ബി എടുക്കുന്ന വായ്പ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം വാശിപിടിക്കുന്നു. പണം എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനംതന്നെ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാണ് സർക്കാർ ഗ്യാരന്റി അനുവദിക്കുന്നത്. കിഫ്ബി വായ്പയുടെ കൃത്യമായ തിരിച്ചടവിന് കൃത്യമായ പദ്ധതിയുണ്ട്. സെസ് ഇനത്തിൽത്തന്നെ വർഷം 2500 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറമെ ബജറ്റ് വകയിരുത്തലുമുണ്ട്. എന്നാൽ, കിഫ്ബി വായ്പ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടുംപിടിത്തം. കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന കാഴ്ചപ്പാടുതന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗംതന്നെ അംഗീകരിച്ച നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകിയത്. സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒരു ബാധ്യത സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയായി കാണാനാകില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശങ്ങൾ. കേരളം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ന്യായമായ കാര്യം കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുമെന്നുതന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. വരുമാന മേഖലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ? നികുതി ഭരണത്തിലും സംവിധാനത്തിലും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുകയാണ്. ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. റവന്യു ബോർഡ് കാലംമുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിൽപ്പന നികുതി സമ്പ്രദായമാണ് ഉടച്ചുവാർത്തത്. ടാക്സ് പേയർ സർവീസസ്, ഓഡിറ്റ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ശ്രേണിയിലായി വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്താദ്യമായാണ് നികുതി ഭരണസംവിധാനത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമഗ്ര പുനഃസംഘടന. കട പരിശോധന അപ്രായോഗികമാകുകയാണ്. വകുപ്പിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെയും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ കരുത്തിലൂടെയും മാത്രമേ വരുമാനം ഉയർത്താനാകൂ. ഇതിൽ കേരളത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കണ്ടുതുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞവർഷം തനത് വരുമാന വർധന 13,000 കോടിയാണ്. ഈവർഷം 10,000 കോടിയുടെ വർധനയുണ്ടാകും. കേന്ദ്രം എല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകം നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ മാറ്റമാണ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചാരംഗത്ത് ദൃശ്യമായത്. സ്ഥിരം വിലയിൽ 12 ശതമാനവും നടപ്പുവിലയിൽ 17 ശതമാനവുമെന്ന കേരളത്തിന്റെ വളർച്ച നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. ലഭ്യമാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ കാർഷിക വ്യാവസായിക രംഗങ്ങളടക്കം ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലേക്ക് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണം. ഇതുതന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റിന്റെയും കാതൽ. കൃഷിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാങ്കേതികവൽക്കരണത്തിനും നൂതന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്ഠിത വികസനത്തിനുമൊക്കെയുള്ള ഊന്നൽ തുടരും. തൊഴിലവസരം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തവണയും പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിനായി കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉതകുന്ന നിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കാനാകണം.

ദേശാഭിമാനി 1 Feb 2023 1:00 am

മൂലൂർ പുരസ്‌കാരം ഡോ. ഷീജ വക്കത്തിന്

പത്തനംതിട്ട>മുപ്പത്തേഴാമത് മൂലൂർ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഡോ. ശ്രീജ വക്കത്തിന്റെ ശിഖണ്ഡിനി എന്ന കാവ്യാഖ്യായികയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സ്മാരക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 25,001 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം 18ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂലൂർ സ്മാരകത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി രാജഗോപാലനും പ്രൊഫ. ഡി പ്രസാദും പറഞ്ഞു. പ്രൊഫ. മാലൂർ മുരളീധരൻ കൺവീനറും പ്രൊഫ. പി ഡി ശശിധരൻ, പ്രൊഫ. കെ രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് അവാർഡിന്അ അർഹമായ കൃതി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. തിരുവന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശിയാണ് ഡോ. ഷീജ. അബുദാബി ശക്തി പുരസ്കാരം, വൈലോപ്പിള്ളി പുരസ്കാരം, ഇടശ്ശേരി പുരസ്കാരം എന്നിവ നേരത്തെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം താനൂർ ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. മൂലൂർ ജന്മദിനാഘോഷം 16, 17, 18 തീയതികളിൽ നടത്തും. 16ന്ഉ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 17ന് വിവിധ ഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകളും 18ന് രാവിലെ കവിസമ്മേളനവും ഉച്ചയ്ക്ക് പൊതുസമ്മേളനവും ചേരും. പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പുരസ്കാരം മന്ത്രി സമ്മാനിക്കും. സമിതി സെക്രട്ടറി വി വിനോദ്, ഖജാൻജി കെ എൻ ശിവരാജൻ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു

ദേശാഭിമാനി 31 Jan 2023 3:02 pm

'നിര്‍ജ്ജലം ജലജീവിതം'- ഡോണ മയൂര എഴുതിയ കവിത

കരയില്‍ സങ്കടങ്ങളെവരച്ചിട്ടതുംവെയില്‍ കെട്ടു കരയില്‍ സങ്കടങ്ങളെവരച്ചിട്ടതുംവെയില്‍ കെട്ടു.ഇനിയുള്ളയാകാശത്തില്‍മഴയില്ല.പകരംകരിനിലാവുംകരിമൂര്‍ഖനുംകരിമ്പുലിയും.വരണ്ടതൊണ്ടയില്‍കരിമൂര്‍ഖന്റെഫണത്തില്‍നിന്നുംനനവിറ്റിക്കുംമായാകാശത്തിന്റെഹൃത്തടനര്‍ത്തകരായസൂചിമുഖങ്ങള്‍.കരിമ്പുലിക്കണ്ണുകളിലെമിന്നാമിന്നികളന്നേരംവെട്ടമണയ്ക്കും.മഴദാഹംവെയില്‍.ദാഹംവെയില്‍.വെയില്‍.നിര്‍ജ്ജലംജലജീവിതം.ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡുക്ക

സമകാലിക മലയാളം 31 Jan 2023 2:18 pm

ലാൽസലാമിന്റെ സമ്പാദ്യം 21 ഭാഷയിലെ ഗുരുദർശനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം>ദൈവദശകത്തിന്റെ അറബിക് പതിപ്പ്, ശ്രീനാരായണ ഗുരു കൃതികളുടെ പോളിഷ് പതിപ്പ്. ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ലാൽസലാമിന്റെ കൈയിലുള്ള ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വിപുല ശേഖരം. 21 ഭാഷയിലായി ഇറങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങളാണ് കൈവശമുള്ളത്. ഇവയിൽ 1500 പുസ്തകവും മലയാളത്തിലുള്ളവയാണ്. 257 പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലുമുണ്ട്. ഗുരുദർശനങ്ങൾ വിദേശഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും ലാൽസലാം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021ൽ ഹന്ന ഉർബൻസ്ക ഗുരുവിന്റെ കൃതികൾ പോളിഷ് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് തന്നെ സഹായിച്ച ലാൽസലാമിനോടുള്ള കടപ്പാട് ഗ്രന്ഥകാരി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 35 വർഷം മുമ്പ് ശ്രീനാരായണീയ ദർശനങ്ങളോട് തോന്നിയ അടുപ്പമാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ലാൽസലാം പറയുന്നു. പ്രസാധകനായി മാറിയപ്പോൾ നാലുപുസ്തകം ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി. 60 പുസ്തകം പുറത്തിറക്കി. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. അയ്യൻകാളി ഹാളിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രദർശനം കണ്ട ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ സന്ദർശക പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ‘ഇത് അത്ഭുതം ! അനിർവാച്യം ഗുരുദേവ സമാരാധന..’ വിവരണാത്മക ഗ്രന്ഥസൂചി തയ്യാർ ലാൽസലാമിന്റെ പുസ്തകശേഖരത്തിൽനിന്ന് കേരള സർവകലാശാല ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്തർദേശീയ പഠനകേന്ദ്രം വിവരണാത്മക ഗ്രന്ഥസൂചി തയ്യാറാക്കി. ഡോ. സി വി സുരേഷ്, ബി ജയകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ മഹാകാവ്യങ്ങൾ, ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ, കഥകൾ, നാടകങ്ങൾ, യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ, കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ഗാഥ, തുള്ളൽ, ആട്ടക്കഥ എന്നിങ്ങനെ ശേഖരം വിപുലമാണ്. വടക്കൻപാട്ടും വഞ്ചിപ്പാട്ടുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നട, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പഠനങ്ങളും അനുബന്ധമായി ഗ്രന്ഥസൂചിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

ദേശാഭിമാനി 31 Jan 2023 1:48 am

ജലജന്യരോഗം വർധിക്കുന്നു ; രോഗം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തല്ലേ

കോഴിക്കോട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒപ്പം പരിസരവും വൃത്തിയായി വച്ചില്ലെങ്കിൽ ജലജന്യരോഗങ്ങൾ കുതിച്ചുയരും. വയറിളക്കം, അതിസാരം, എലിപ്പനി, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ടൈഫോയ്ഡ്, ഷിഗല്ല തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡിനുശേഷം ഹോട്ടലുകളെയും മറ്റും ഭക്ഷണത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആഹാരസാധനങ്ങൾ വൃത്തിയില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതും രോഗങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം വയറിളക്കമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ ബാധിച്ചത്. 2022ൽ സംസ്ഥാനത്ത് 4,63,403 പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി. 2021 ൽ ഇത് 2,38,227 ആയിരുന്നു. മൂന്ന് മരണവുമുണ്ടായി. മറ്റൊരു രോഗം എലിപ്പനിയാണ്. 2429 പേർക്കാണ് രോഗം. 93 പേർ മരിച്ചു. 2021ൽ 1745 രോഗികളും 97 മരണവുമായിരുന്നു. 2020ൽ 1039 പേർക്ക് എലിപ്പനി ബാധിച്ചു. ടൈഫോയ്ഡിലും വർധനയുണ്ട്. 2020ൽ 16 രോഗികളും 2021ൽ 30 രോഗികളും 2022ൽ 53 രോഗികളും ഉണ്ടായി. എ, ബി, സി, ഇ വിഭാഗത്തിലുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനും സമാന അവസ്ഥയാണ്. 2021ൽ 81 പേർക്ക് ഷിഗല്ല ബാധയുണ്ടായി. മൂന്ന് മരണവും. 2022ൽ 80ന് മുകളിലാണ് രോഗം ബാധിച്ചവർ. തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ സംയുക്ത സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് കർശന നിരീക്ഷണവും നടപടിയും കൈക്കൊള്ളുന്നതായി പൊതുജനാരോഗ്യം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ സക്കീന പറഞ്ഞു.

ദേശാഭിമാനി 31 Jan 2023 1:00 am

ഡോക്യുമെന്ററിയെ ഭയക്കുന്ന ‘വിശ്വഗുരു’

എല്ലാ ചലനങ്ങൾക്കും തുല്യവും എതിർദിശയിൽ നിന്നുള്ളതുമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. അതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം’. ഈ പ്രസ്താവന നരേന്ദ്ര മോദിയുടേതാണ്. 2002 ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ കലാപ കലുഷിതമായ ഗുജറാത്ത് ആളിക്കത്തുന്നതിനിടയിൽ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണിത്. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലെ മോദിയുടെ പങ്കിന് ഇതിലും വലിയൊരു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കലാപകാലത്ത് മോദിയുടെ വലംകൈയായിരുന്ന ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ്. ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കുറ്റവാളികളെ ജയിലിൽനിന്ന് മോചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, സംഘപരിവാർ കാര്യാലയത്തിൽ മാലയിട്ട് സ്വീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തു. കലാപത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കലാപക്കേസുകളിൽ അനുകൂല വിധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ജഡ്ജിമാർക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചത് അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു. 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ജനുവരി 17ന് ബിബിസി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ‘ഇന്ത്യ-: ദ മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി. കലാപത്തിൽ മോദിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നത് മാത്രമാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മറ്റെല്ലാം പണ്ടുതന്നെ പുറത്തു വന്നതാണ്. കലാപത്തിലെ ഇരകൾമുതൽ ഗുജറാത്ത് പൊലീസിലെ എഡിജിപി ആയിരുന്ന ആർ ബി ശ്രീകുമാർവരെയുള്ളവർ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞതാണ്. കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഗുജറാത്ത് സന്ദർശിച്ച അന്നത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് വർമ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞവരെയും നീതിക്കുവേണ്ടി പോരാടിയവരെയും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രമിച്ചത്. ആർ ബി ശ്രീകുമാറിനെയും ടീസ്ത സെതൽവാദിനെയും കള്ളക്കേസുകളിൽ പ്രതിചേർത്ത് ജയിലിൽ അടച്ചു. ബിൽക്കിസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിൽ പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ച വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരായ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചത് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് താഹിൽരമണി ആയിരുന്നു. ശിക്ഷ ശരിവച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, കലാപത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് പൊലീസിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുംചെയ്തു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതോടെ താഹിൽരമണിക്കെതിരായ വേട്ടയാടലുകൾ ഊർജിതമായി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് മേഘാലയ ഹെെക്കോടതിയിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലംമാറ്റം. കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കാനായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ താഹിൽരമണിക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് പറന്നു. പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ സത്യസന്ധയായ ആ ന്യായാധിപ രാജിവച്ചൊഴിഞ്ഞു. തകരുന്ന വ്യാജ നിർമിതികൾ മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിക്ക് നിർത്തുകയോ വിശ്വസ്തരായ കോർപറേറ്റുകൾ മുഖേന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മോദിക്കെതിരായ വാർത്തകൾ പുറത്ത് വരാതായി. മാധ്യമങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിമർശങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദൗത്യം. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 2011ലെ ഐടി ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത്. ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാവിമർശങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാനാകും. കോടികൾ മുടക്കിയുള്ള പിആർ പ്രചാരണത്തിലൂടെയാണ് മോദിക്ക് ‘വികസന നായകൻ’ എന്ന പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ, മോദി ലോകത്തെ നയിക്കുന്ന വിശ്വഗുരു’ എന്ന പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പിആർ സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യവും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുമാണ് ആഗോള മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ. ബിജെപി വക്താക്കളായിരുന്ന നുപൂർ ശർമയും നവീൻ കുമാർ ജിൻഡാലും നടത്തിയ പ്രവാചക നിന്ദ പരാമർശങ്ങൾ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ തലക്കെട്ടുകളായി. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ബിജെപി നേതൃത്വം ഇരുവരെയും പാർടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്താനായി 2019ൽ അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഹൗഡി മോദി’ പരിപാടിക്ക് പരിഹാസ്യമായ പരിസമാപ്തിയാണ് ഉണ്ടായത്. ട്രംപിനെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറ്റണമെന്ന മോദിയുടെ ആഹ്വാനം അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കാര്യമായ അധികാരങ്ങളോ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് മോദിക്ക് ലഭിച്ച ജി- 20 അധ്യക്ഷ പദവി. എന്നാൽ, ലോകം ഇന്ത്യയുടെ കൈപ്പിടിയിലായെന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രചണ്ഡ പിആർ പ്രചാരണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാമിടയിലാണ് എല്ലാ പിആർ പ്രചാരണങ്ങളും നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയായത്. ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവയ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടിനെ അധികരിച്ചാണ് ഡോക്യുമെന്ററി നിർമിച്ചതെന്ന വിശദീകരണവുമായി ബിബിസി രംഗത്ത് വന്നു. ഐടി നിയമ പ്രകാരം ഡോക്യുമെന്ററി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്കി. അപ്പോഴേക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ടിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ജനിറ്റിക് എൻജിനിയറിങ്ങിലൂടെയാണെന്നും ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയത് ഗണപതിയിലാണെന്നും വിശ്വസിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രാവബോധമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾക്കൊപ്പം തലയാട്ടാൻ തയ്യാറാകാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം രാജ്യത്തുണ്ട്. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ വിലക്കുകളെ മറികടക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും ഇച്ഛാശക്കിയും അവർക്കുണ്ട്. കൊളോണിയൽ 
മാനസികാവസ്ഥ രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യഭക്തിയോടെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര വിദേശമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി കൊളോണിയൽ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനമാണത്രെ. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടിയും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും ചെറുതും വലുതുമായ നൂറുകണക്കിന് സംഘടനകളുമെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവർ അൻഡമാനിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ കിടക്കവെ സവർക്കർ മാപ്പിരന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെഴുതിയ കത്തുകൾ വായിച്ച് നോക്കണം. രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരംചെയ്ത് സമയം കളയരുതെന്നും യഥാർഥ ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമാണെന്ന ഗോൾവാൾക്കറുടെ ആഹ്വാനവും മോദിഭക്തർ ഓർക്കണം. പഴയ കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമാണ് അധിനിവേശം. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും തോളോടുതോൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അധിനിവേശങ്ങളോട് എന്താണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. 2022 ഡിസംബർ 31ന് യുഎൻ പൊതുസഭ പലസ്തീനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന അധിനിവേശം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു. പ്രശ്നം അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുന്നതുസംബന്ധിച്ച് ഭിന്നതയുണ്ടായപ്പോൾ വിഷയം വോട്ടിനിട്ടു. ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് സാമ്രാജ്യത്വലോബിയെ സഹായിച്ചു. അധിനിവേശ വിഷയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി കൈകോർക്കാൻ മോദി സർക്കാരിന് ഒരു വൈമുഖ്യവും ഇല്ല. അതേ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ബിബിസിയിൽ മോദിക്കെതിരെ ഡോക്യുമെന്ററി വരുമ്പോൾമാത്രം കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധരാകുന്നു. ഈ വൈരുധ്യത്തിന്റെ പിറകിലെ രാഷ്ട്രീയം നിരോധനത്തിലൂടെയോ വിലക്കുകളിലൂടെയോ മറച്ചുപിടിക്കാനാകില്ല.

ദേശാഭിമാനി 31 Jan 2023 1:00 am

അദാനി അട്ടിമറി ആപൽക്കരം

ഓഹരി വിപണിയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ അട്ടിമറിയുടെ ആഘാതത്തിൽനിന്ന് രാജ്യം എളുപ്പം മോചിതമാകുമെന്ന് കരുതാനാകില്ല. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ തട്ടിപ്പുകൾ അസാധാരണമല്ലെങ്കിലും അധികൃത കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആശീർവാദമാണ് അദാനി ഓഹരി കുംഭകോണത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. പത്തോളം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരിമൂല്യം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന ഹിൻഡൻബഗ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. കള്ളത്തരം പുറത്തറിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വാരാവസാനത്തിലെ രണ്ട് ദിവസം 4.17 ലക്ഷം കോടിയുടെ മൂല്യനഷ്ടമാണ് അദാനി കമ്പനി ഓഹരികൾ നേരിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ അവസാനത്തിലെ പിന്നോട്ടടിക്കുശേഷം വിപണി ക്രമാനുഗതമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് തിരിച്ചടി. 12 ലക്ഷം കോടിയുടെ നഷ്ടം രണ്ടു ദിവസംകൊണ്ട് നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യയെ പരിഹാസ്യമാക്കുകയും സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കുമേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ഓഹരി അട്ടിമറി തെളിവുസഹിതം പുറത്തുവന്നിട്ടും ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ധനമന്ത്രാലയമോ വിപണി നിയന്ത്രണത്തിന് ചുമതലപ്പെട്ട സെബിയോ തയ്യാറായില്ല. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നേരിട്ട തിരിച്ചടിക്കൊപ്പം തകർന്ന ഓഹരി വിപണി രണ്ടുനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ചുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ് കമ്പനിയായ അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കമ്പനിയും നേട്ടം കണ്ടു. എന്നാൽ, ഭൂരിപക്ഷം അദാനി കമ്പനികളും തകർച്ചയിൽ തുടരുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ നഷ്ടം അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി കടന്നു. 20,000 കോടിയുടെ തുടർ ഓഹരി വിൽപ്പന (എഫ്പിഒ) ലക്ഷ്യമിട്ട എന്റർപ്രൈസസ് ആദ്യദിനത്തിൽ വിറ്റത് ഒരു ശതമാനം ഓഹരിമാത്രം. എഫ്പിഒ അവസാനിക്കാൻ ഒരു ദിവസംമാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാലയലത്ത് എത്താൻ അദാനിക്കാകില്ല. എഫ്പിഒ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വികസന പദ്ധതികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി രംഗത്തുവന്ന അദാനിക്ക്, ഹിൻഡൻബർഗ് ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും എന്ത് ഉത്തരമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ധനസ്ഥാപനങ്ങളായ എസ്ബിഐയും എൽഐസിയും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരിൽ പ്രധാന സ്ഥാനത്തെത്തിയത് യാദൃച്ഛികമല്ല. മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം അദാനിയുടെ വാണിജ്യ സാമ്രാജ്യം നിമിഷംപ്രതി വിപുലമായതും രഹസ്യമല്ല. വിദേശയാത്രകളിൽ മോദിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും അവിടങ്ങളിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും ലോകംകണ്ടു. അതേ അദാനി ഇന്നൊരു സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയാണ്. എന്നാൽ, ‘ദേശീയത’യുടെ പുതപ്പണിഞ്ഞ അദാനി, വെട്ടിപ്പ് പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. സെബി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും വിശദീകരണ നോട്ടീസ്പോലും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. എൽഐസിക്ക് 73,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം അദാനി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെന്നത് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന യാഥാർഥ്യമാണ്. ഇതിൽ 300 കോടി ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു ശേഷമാണുതാനും. എസ്ബിഐ ആകട്ടെ 225 കോടി അദാനി എന്റർപ്രൈസസിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പണം ഊഹക്കച്ചവടത്തിന് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കരുതെന്ന ധനവിദഗ്ധരുടെയും ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർടികളുടെയും മുന്നറിയിപ്പ് ബിജെപി സർക്കാർ വകവയ്ക്കാറില്ല. കോർപറേറ്റുകളുടെ വാണിജ്യ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഭരണം വലിയ നാശത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കുകൾ കിട്ടാക്കടംപേറി നട്ടംതിരിയുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് ഗ്രീൻചാനൽ ഒരുക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ. കോർപറേറ്റുകളുടെ കിട്ടാക്കടം എഴുതിത്തള്ളിയതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷത്തെ കണക്ക് പാർലമെന്റിൽ വച്ചത് ഈയിടെയാണ്. 11. 17 ലക്ഷം കോടി. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾപോലും അന്വേഷണക്കുരുക്കിലാക്കാൻ ഇഡിയെ കയറൂരി വിടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് കോർപറേറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്നത്. കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ട ഓഹരി അട്ടിമറി അന്വേഷിക്കാനോ പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ സിപിഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും സുപ്രീംകോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിൽ അന്വേഷണവും തുടർച്ചയുള്ള ജുഡീഷ്യൽ നിരീക്ഷണവും അനിവാര്യമാണ്.

ദേശാഭിമാനി 31 Jan 2023 1:00 am

മിഴിയുണ്ടായിട്ടും 
കാണാത്തവർ - മധു നീലകണ്ഠൻ എഴുതുന്നു

ഷേക്സ്പിയറുടെ കിങ് ലിയർ' നാടകത്തിൽ ലിയർ അന്ധനായ ഗ്ലൗസെസ്റ്ററിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്.കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകം എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും'. 2000 വർഷത്തിനപ്പുറം യേശു പറഞ്ഞതും ഇതോട് ചേർത്തു വായിക്കാം.കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ, കാണണം'. കണ്ണു തുറന്നു പിടിച്ച് കാണണം. പക്ഷേ, നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും ഒന്നും കാണുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ, സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ബുധനാഴ്ച അവരുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് രാജ്യത്തെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ കാണുമോ ? ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നീറുന്ന ജീവിതങ്ങളെ, ജനകോടികളെ ഓർക്കുമോ? സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമോ ? നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ അന്ധത ബാധിച്ചവരാണ് തൊണ്ണൂറുകൾമുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ആ നയം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഇതൊന്നും അവർ കാണാനിടയില്ല. മുതലാളിത്ത ലോകമാകെ ഒരു ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമരാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഐഎംഎഫും ലോക ബാങ്കും വിവിധ ഏജൻസികളും പലവട്ടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷിത വളർച്ചാ പ്രവചനങ്ങളും ഇതിനകം പലവട്ടം തിരുത്തി. റഷ്യ–- - ഉക്രയ്ൻ യുദ്ധവും റഷ്യക്കെതിരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധവും എല്ലാ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലും സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഗോള സാഹചര്യത്തിന്റെയും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ് സീതാരാമന്റെ 2023–-24ലെ ബജറ്റ്. ലോകത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും സാമ്പത്തിക ചക്രവാളങ്ങളിൽ ഇരുൾ നിറയുന്നൊരു കാലം. നവലിബറൽ നയത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ? ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി തുടരുന്നു. അതിസമ്പന്നർ വീണ്ടും അതിസമ്പന്നരാകുന്നു. അവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് ഓരോ പണക്കാരനിലും ഓരോ തസ്കരൻ കുടികൊള്ളുന്നു' എന്നാണ്. തസ്കരൻ എന്നാൽ കള്ളൻ എന്നർഥം. രാജ്യത്തിന്റെ പണം, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ. നവലിബറൽ നയം അവരുടെമാത്രം കാലം. ആ നയത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും ജീവിതവുമൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ദാവോസിൽ അടുത്തിടെ, സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തുവന്ന ഓക്സ്ഫാം റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ വസ്തുതകളുടെ പിൻബലത്തോടെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്സ്ഫാം റിപ്പോർട്ടു പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ചുശതമാനംമാത്രം വരുന്ന ആളുകളുടെ കൈയിൽ. അടിത്തട്ടിലെ 50 ശതമാനം ജനങ്ങളുടെ ആകെ സ്വത്ത് മൂന്നു ശതമാനംമാത്രം. 2020ൽ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം 102 ആയിരുന്നത് 2022ൽ 166 ആയി വർധിച്ചു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു വശത്തിന്റെ ചിത്രം ഇതെങ്കിൽ 121 രാജ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 121 ആണെന്നത് മറുവശം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ സ്ഥിതി വഷളായി. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ 35 കോടി ദരിദ്രർ, ഇതിൽ 15 കോടി പരമ ദരിദ്രർ. ഇത് സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെയും ദരിദ്രവൽക്കരണത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾമാത്രം. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന മറ്റ് പ്രതിസന്ധികൾ വേറെ. ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലും വരുമാനവുമില്ലാതെ അവരുടെ ക്രയശേഷി കുറയുകയും അതുവഴി സാധനങ്ങൾക്ക് ചോദനമില്ലാതെ (ഡിമാൻഡ്) വരുന്നതുമാണ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാനപ്രശ്നം. സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവിട്ട കണക്കു പ്രകാരം തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 8.3 ശതമാനമാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പുറമെ ഉൽപ്പാദന മാന്ദ്യം, വിലക്കയറ്റം, കയറ്റുമതിയിലെ തകർച്ച, വ്യാപാരകമ്മിയിലെ വർധന, ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപയ്ക്ക് അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന തകർച്ച, പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിലെ തകർച്ച, വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിലെ ശോഷണം, കാർഷിക മേഖലയിലെ എണ്ണമറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂലിക്കുറവ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രതിസന്ധികൾ. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി, പണിയെടുക്കുന്നവരും പണിയില്ലാത്തവരുമായ തൊഴിലാളിവർഗമാകെ കടുത്ത ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നതും രാജ്യത്തെ നിത്യാനുഭവം. തൊഴിലാളിക്ക് കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഭഗവദ്ഗീതയിലെ അനാസക്തി വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും മുതലാളിമാരും നാടുവാഴുന്ന കാലമാണിതെന്നും ഓർക്കുക. ഫലേച്ഛ കൂടാതെയാണ് (ശമ്പളമില്ലാതെ) കർമം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തൊഴിലാളികളോട് പറയാൻ അവർക്ക് നല്ല സുഖം കാണും. ദളിതർ, ആദിവാസികൾ, കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർ നേരിടുന്ന അനവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ. അതൊന്നും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നിർമല സീതാരാമനും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് പെരുമ്പറ കൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡിന്റെയും നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെയും തിരക്കിട്ട് ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പാക്കിയതിന്റെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഇനിയും കരകയറിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. മുൻകൂർ കണക്കുപ്രകാരം (അഡ്വാൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്) 2022–-23ൽ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിലെ (ആളോഹരി വരുമാനം) വർധന 2.4 ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും. പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിൽ 2019–-20നെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ വർധനമാത്രം. ഇനി ഇത് വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ കാലമാണെന്നുകൂടി അറിയുക. അപ്പോൾ, നടപ്പു ധനവർഷത്തിലെ മൊത്തം ആഭ്യന്തരോൽപ്പാദനത്തിൽ (ജിഡിപി) വർധനയുണ്ടായതായി ഇടയ്ക്കിടെ പറയുന്നതിൽ വലിയ യാഥാർഥ്യമില്ലെന്ന് ചുരുക്കം. കൂടിയ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ പണമൂല്യം കണക്കാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വർധനയാണത്. യഥാർഥത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം കാര്യമായി വർധിച്ചിട്ടില്ല. വ്യവസായരംഗത്തും മരവിപ്പ് തുടരുന്നു. ഉൽപ്പന്ന നിർമാണ മേഖലയിൽ (മാനുഫാക്ചറിങ്) മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2022–-23ൽ 1.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് വളർച്ച. ഈ സാഹചര്യത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൊതുചെലവ് കുറയുകയാണ്. ധനകമ്മിയെ പ്രേതബാധപോലെ ഭയക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പൊതു ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നത്. സർക്കാർ വാരിക്കോരി ഇളവ് നൽകിയിട്ടും സ്വകാര്യമേഖലയിൽനിന്ന് കാര്യമായ മുതൽമുടക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം ? ധനികർക്ക് കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്തിയും നികുതിവല വ്യാപിപ്പിച്ചും പണം കണ്ടെത്തി പാവങ്ങൾക്കായുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കണം. സർക്കാരിന്റെ പൊതുചെലവ് വർധിപ്പിക്കണം. പൊതു മേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും മുതൽമുടക്ക് വർധിക്കണം. തൊഴിൽ ലഭ്യത കൂട്ടണം. സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് അറുതിവരുത്തണം. സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മതിയായ സഹായവും കയറ്റുമതി സാധ്യതയും ഉറപ്പാക്കണം. കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കണം. ഗ്രാമീണ -നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ശക്തമാക്കണം. മിനിമം താങ്ങുവിലയും സബ്സിഡികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് കാർഷികമേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ധനപരമായ കൂടുതൽ സഹായം നൽകണം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി വിഹിതം വർധിപ്പിക്കണം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന വായ്പയുടെ പരിധി വർധിപ്പിക്കണം. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര കുടിശ്ശിക കൊടുത്തുതീർക്കുകയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടുകയും വേണം. മോദി ഭരണം ഇതുവരെ തുടർന്ന സമീപനം നോക്കിയാൽ ബജറ്റിന്റെ യാത്രാവഴിയിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല. 2019ൽ രണ്ടാംവട്ടം മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച പ്രധാന നടപടികളിലൊന്ന് കോർപറേറ്റ് നികുതി 30 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 22 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കലായിരുന്നു. ഈയൊരൊറ്റ നടപടി വഴി സർക്കാരിന് 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. 2014നു ശേഷം ബാങ്കുകളിൽനിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം എഴുതിത്തള്ളിയത് 10.72 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കോർപറേറ്റ് വായ്പ. അമൂല്യമായ പൊതുമേഖലാ ആസ്തികളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ചുളുവിലയ്ക്ക് കോർപറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് പുറമെയാണിത്. അപ്പോൾ, സർക്കാർ ആരെ സഹായിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ.

ദേശാഭിമാനി 31 Jan 2023 1:00 am

ഗാന്ധിവധം സവർക്കറുടെ 
അറിവോടെ

‘1948 ജനുവരി 14, നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും നാരായൺ ആപ്തെയും ഹിന്ദുമഹാസഭാ അംഗവും ആയുധ ഇടനിലക്കാരനുമായ ദിഗംബർ ബാഡ്ഗെയ്ക്കൊപ്പം ബോംബെയിലെ സവർക്കർ സദനിൽ എത്തി. തോക്കും ഗ്രനേഡും ഡിറ്റണേറ്ററും വയറുകളും അടങ്ങുന്ന ബാഗുമായാണ് ഇവർ എത്തിയിരുന്നത്. സവര്ക്കറുടെ മുറിയിലേക്ക് ഏതുനിമിഷവും കടന്നുചെല്ലാൻ അനുമതിയുള്ളവരായിരുന്നു ഗോഡ്സെയും നാരായൺ ആപ്തെയും. ദിഗംബർ ബാഡ്ഗെയിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച ബാഗ് വാങ്ങി ഗോഡ്സെയും ആപ്തെയും സവർക്കറെ കണ്ടു. ബാഡ്ഗെയോട് പുറത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 10 മിനിറ്റിനകം ഇരുവരും പുറത്തേക്ക് വന്നു. ശേഷം തങ്ങൾക്കുമുമ്പേ സവർക്കർ സദനിൽ എത്തിയ മദൻലാൽ പഹ്വയോടും വിഷ്ണു കർക്കരെയോടും ആയുധങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു. വിഭജനശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് എത്തിയ പഞ്ചാബി അഭയാർഥിയായിരുന്നു പഹ്വ. കർക്കരെ ഹിന്ദുമഹാസഭാ പ്രവർത്തകനും. സവർക്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആപ്തെ ഡൽഹി യാത്രയിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ബാഡ്ഗെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബാഡ്ഗെ പുണെയിലേക്ക് പോയി ജനുവരി 17നു മടങ്ങിയെത്തി ഗോഡ്സെയ്ക്കും ആപ്തെയ്ക്കുമൊപ്പം ചേർന്നു. ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുംമുമ്പ് സവർക്കരെ അവസാനമായി ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ ഗോഡ്സെ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ മൂവരും വീണ്ടും സവർക്കർ സദനിൽ എത്തി. ഗോഡ്സെയും ആപ്തെയും മുകൾനിലയിലെ മുറിയിൽ കയറി സവർക്കറെ കണ്ടു. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ‘വിജയശ്രീലാളിതരായി മടങ്ങിവരൂ’ എന്ന് സവർക്കർ ഇവരോട് പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിവധത്തിൽ പിന്നീട് മാപ്പുസാക്ഷിയായ ബാഡ്ഗെയുടെ മൊഴി ഇങ്ങനെ: ‘സവർക്കർ സദനിൽനിന്നും പുറപ്പെടവെ ഗാന്ധിജി, ജവാഹര്ലാല് നെഹ്റു, സുഹ്റാവാര്ദി എന്നിവരെ തീര്ത്തുകളയണമെന്ന് താത്യാറാവു (സവര്ക്കര്) തീരുമാനിച്ചുവെന്നും ആ ജോലി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചെന്നും ആപ്തേ എന്നോട് പറഞ്ഞു.’ ആർഎസ്എസിനെ 
നിരോധിക്കുന്നു 1948 ഫെബ്രുവരി 4:- ആർഎസ്എസ് രാജ്യത്ത് അനഭിലഷണീയവും അപകടകരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ആർഎസ്എസ് അംഗങ്ങൾ തീവയ്പ്, കവർച്ച, കൊള്ള, കൊലപാതകം എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അനധികൃത ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീവ്രവാദ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാനും തോക്കുകൾ ശേഖരിക്കാനും സർക്കാരിനെതിരെ അതൃപ്തി സൃഷ്ടിക്കാനും പൊലീസിനെയും സൈന്യത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം രഹസ്യമായാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച കമ്യൂണിക്കെയുടെ വാർത്ത –- സംഘത്തിന്റെ ആക്ഷേപകരവും ഹാനികരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും ഇതിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളാൽ നിരവധി പേർ ആക്രമണത്തിന് ഇരകളാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് ഗാന്ധിജിയാണ്. –- അക്രമം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തടയാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി സംഘത്തെ നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കൊന്നിട്ടും കലിതീരാതെ ഒരിക്കൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും കൊലയാളിയുടെ പിന്മുറക്കാരാൽ നിരന്തരം കൊല്ലപ്പെടുന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. 1948 ജനുവരി മുപ്പതിന് ഡൽഹി ബിർള മന്ദിരത്തിന് സമീപം നാഥൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയെന്ന ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദിയുടെ വെടിയേറ്റ് ഗാന്ധിജി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചെങ്കില് പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ഗോഡ്സെയുടെ പിന്മുറക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നു. ഹിന്ദുമഹാസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പൂജ ശകുൻ പാണ്ഡെ ഗാന്ധി ചിത്രത്തിൽ നിറയൊഴിക്കുന്നു നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയ 2014 മുതൽ ഹിന്ദുമഹാസഭ ജനുവരി 30 ശൗര്യദിവസ്’ആയി ആചരിക്കുന്നു. 2019ല് ഹിന്ദുമഹാസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പൂജ ശകുൻ പാണ്ഡെ ഗാന്ധി ചിത്രത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായി നിറയൊഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശൗര്യദിവസ് ആചരിച്ചത്. അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവര് ഗോഡ്സെയുടെ ചിത്രത്തിൽ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി. ഇരുപതോളം നഗരങ്ങളിൽ ഗോഡ്സെയ്ക്കായി സംഘപരിവാർ അമ്പലം കെട്ടി പൂജനടത്തുന്നു.യുപി മീററ്റിൽ ഗോഡ്സെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനും പൂജാരിയുമായ അശോക് വർമ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങിയെന്നും ഗോഡ്സെ യഥാർഥ രാജ്യസ്നേഹിയാണെന്നുമാണ്. ഗാന്ധിജി രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വർമ നിർലജ്ജം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്താദ്യമായി ഗോഡ്സെയ്ക്ക് പ്രതിമ ഉയർന്നതും മീററ്റിലാണ്. ഗുജറാത്തിലെ സ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു' എന്ന ചോദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കമായി പ്രവർത്തിച്ച വി ഡി സവർക്കറെ രാഷ്ട്രപിതാവാക്കാനാണ് ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ശ്രമം. ബ്രിട്ടീഷ് തടവറയിൽനിന്ന് മാപ്പപേക്ഷ നൽകാൻ സവർക്കറെ നിർബന്ധിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന പ്രചാരണം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധമന്ത്രിതന്നെ ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമെന്ന ആർഎസ്എസ് സ്വപ്നത്തിന് ഗാന്ധിജിയുടെ ഓർമകൾ വിലങ്ങുതടിയാണ്. അടിമുടി ആർഎസ്എസ് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ വെടിവച്ചുകൊന്ന തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദി നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ആർഎസ്എസുകാരൻ ആയിരുന്നോ? പതിറ്റാണ്ടുകളായി പല വേദികളിൽ, പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഘപരിവാറുകാർ ‘തീർത്തും നിഷ്കളങ്കമായി' ഉയർത്തുന്ന സംശയമാണ് ഇത്. 1938ൽ ഗോഡ്സെ തന്റെ ആർഎസ്എസ് അംഗത്വം രാജിവച്ചതായ വാദത്തിൽ ഊന്നിയാണ് മുമ്പും ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നടക്കുന്ന ഈ വ്യാജ പൊതുബോധനിർമിതി. ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ രക്തക്കറ കഴുകിക്കളയാൻ ആർഎസ്എസ് കിണഞ്ഞുശ്രമിക്കുമ്പോഴും മരണംവരെ ഗോഡ്സെ ആർഎസ്എസുകാരൻ ആയിരുന്നെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഗോഡ്സെയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ഗാന്ധിയുടെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചപ്പോൾ ( ഫയൽ ചിത്രം) ആർഎസ്എസിന്റെ ആശയാടിത്തറയായ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ച വി ഡി സവർക്കറുടെ അടുത്ത അനുയായി ആയിരുന്നു നാഥുറാം. സവർക്കറുടെ ഭവനത്തിലെ നിത്യസന്ദർശകനും. അതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ് ഗാന്ധിവധത്തിൽ കൂട്ടുപ്രതി ആയിരുന്ന മറ്റൊരു ഗോഡ്സെ സഹോദരൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയുടെ വാക്കുകൾ. ‘ഞങ്ങൾ ഗോഡ്സെ സഹോദരർ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്കാൾ, ആർഎസ്എസ് ശാഖകളിൽ വളർന്നവരാണ്. നാഥുറാം പിന്നീട് ബൗദ്ധിക് കാര്യവാഹക് ആയി. ഗാന്ധിവധത്തിനുശേഷം ഗോൾവാൾക്കറും മറ്റ് ആർഎസ്എസ്- ഹിന്ദുമഹാസഭാ നേതാക്കളും വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. അവരെ രക്ഷിക്കാനാണ് താൻ ആർഎസ്എസ് വിട്ടതായി നാഥുറാം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആർഎസ്എസിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല'–-- ‘ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ചു' എന്ന നാഥുറാമിന്റെ പുസ്തകം 1993 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം ഗോപാൽ ഫ്രണ്ട്ലൈന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലെ വാക്കുകളാണ് ഇത്. ‘ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമായ ഭാരതത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത’ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന രാത്രി മുഴുവൻ തങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നെന്ന ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയുടെ മറ്റൊരു അഭിമുഖവും യു ട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്. 1932ൽ ആർഎസ്എസിൽ ചേർന്ന നാഥുറാം ആജീവനാന്തം അതിൽനിന്ന് പുറത്തുവരികയോ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയുടെ ചെറുമകൻ സത്യകി സവർക്കറും പറയുന്നു. ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതിന് 1949 നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് നാഥുറാം തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത്. തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി, ഗോഡ്സെ അവസാനമായി ചൊല്ലിയ സംസ്കൃത വരികളെങ്കിലും ആർഎസ്എസിന് തള്ളിപ്പറയാനാകില്ല. 1939ൽ ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതമായി അംഗീകരിച്ച ‘നമസ്തേ സദാ വത്സലേ' എന്നാരംഭിക്കുന്ന വരികളായിരുന്നു 1938ൽ ആർഎസ്എസിൽനിന്ന് രാജിവച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഗോഡ്സെ അവസാനമായി ഉച്ചരിച്ചത്.

ദേശാഭിമാനി 30 Jan 2023 1:00 am

‘നമ്മൾ’ അല്ല, ഗോഡ്‌സെയാണ്‌ 
ഗാന്ധിയെ കൊന്നത്‌ ; പേരുപറയാൻ മടിച്ച്‌ മാധ്യമങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിയായതിന്റെ 75–-ാം വാർഷികദിനത്തിലും കൊലയാളിയെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും മറച്ച് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ. ഗാന്ധിയെ വെടിവച്ചുകൊന്ന ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദി നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയെയും ആർഎസ്എസിനെയും നോവിക്കാതെയാണ് ഒളിച്ചുകളി. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തേ പരിശീലിച്ചുപോന്ന ഈ ‘മറവിശീലം’ മലയാള മാധ്യമങ്ങളും പതിവാക്കുന്നു. ഒന്നാംപേജിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രവും ഉള്ളിൽ ലേഖനങ്ങളും എഡിറ്റോറിയലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മനോരമ കൊലയാളിയെക്കുറിച്ചോ ആർഎസ്എസിനെക്കുറിച്ചോ കാര്യമായി മിണ്ടിയില്ല. നാൾവഴിയും വെടിവച്ചത് ഏത് കൈകൊണ്ട്, ഏത് തോക്ക് തുടങ്ങി അടിമുടിയുള്ള വിശദാംശങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ആരാണ് വെടിവച്ചതെന്ന് പറയില്ല. ‘ഒരാൾ’ വെടിവച്ചെന്നാണ് ലേഖകന്റെ കണ്ടെത്തൽ. എഡിറ്റോറിയലിൽ ‘നമ്മൾ’ ആണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ‘ആർഎസ്എസുകാരനായ ഗോഡ്സെയാണ്’ കൊലപാതകിയെന്ന് നെഞ്ചുയർത്തി പറയാൻ ചങ്കിടിച്ചു. ദേശീയതയുടെ നേരവകാശികളായി സ്വയംപ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മാതൃഭൂമിയും രക്താക്ഷിത്വ ദിന പേജുകളിൽ ആർഎസ്എസിന്റെ പങ്ക് പറയാൻ അറച്ചു. ഒരിടത്ത് ഗോഡ്സെയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർഎസ്എസ് ബന്ധത്തിൽ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു. വി ഡി സവർക്കറുമായുള്ള അഗാധമായ അടുപ്പം എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്നില്ല. അതേസമയം, വിവിധ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ബിജെപി നേതാവായ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെക്കൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതിച്ച കേരള കൗമുദിയും ആർഎസ്എസിന്റെ പങ്ക് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനം ‘ആഘോഷി’ക്കാറുള്ള ബിജെപി മുഖപത്രം ജന്മഭൂമി രക്തസാക്ഷിത്വദിനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ ഓർത്തുപോലുമില്ല. മൗനം ആചരിച്ച് 
ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ 75-ാം രക്തസാക്ഷിത്വവാര്ഷികദിനം തമസ്കരിച്ച് ദേശീയദിനപത്രങ്ങൾ. ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യും ‘ദി ഹിന്ദു’വും ‘ടെലഗ്രാഫ്’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമോ കുറിപ്പോ ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയില്ല. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസും മറ്റും ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഡിറ്റ് പേജിൽ ലേഖനങ്ങൾ നൽകി. എന്നാൽ, ഇവയിലെല്ലാം ഗാന്ധിജിയുടെ സംഭാവനകൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഹാത്മാവിനു നേരെ വെടിയുതിർത്തത് ആരെന്നോ ഗാന്ധിവധത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആശയധാര എന്തെന്നോ പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഗാന്ധിവധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അച്ചടിച്ചാൽ സംഘപരിവാറിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും രസിക്കില്ലെന്ന അനുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ ‘മൗനം ആചരിച്ചതെന്ന’ വിമർശം ശക്തമായി. ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വദിനത്തെക്കുറിച്ച് മൗനംപാലിച്ചവർ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ വലിയ ചിത്രവും അനുസ്മരണ കുറിപ്പും ഒന്നാം പേജിൽ, പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ദേശാഭിമാനി 30 Jan 2023 1:00 am

ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട്‌

ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ നുകത്തിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായത് 1947 ആഗസ്ത് പതിനഞ്ചിനാണ്. ആറുമാസത്തിനകം രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ വധിച്ചു. ആർഎസ്എസിലൂടെ ഹിന്ദുമഹാസഭയിൽ എത്തിയ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദി നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ആയിരുന്നു കൊലയാളി. മുസ്ലിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഗാന്ധിജി നടത്തിയ നിരാഹാരസമരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ പ്രേരണയായത് എന്നാണ് ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ കുടിശ്ശികയായി നൽകാനുള്ള 55 കോടി രൂപ ഉടൻ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 1948 ജനുവരി പതിമൂന്നിനാണ് ഗാന്ധിജി നിരാഹാരസമരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യംകണ്ട ഗാന്ധിജി ജനുവരി 18ന് നിരാഹാരസമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു. 1948 ജനുവരി 30ന് ഡൽഹിയിലെ ബിർളാ ഹൗസിൽ പ്രാർഥനയ്ക്കായി അൽപ്പം വൈകിയെത്തിയ ഗാന്ധിജിയെ കുശലാന്വേഷണത്തോടെ വണങ്ങിയ ഗോഡ്സെ, ആ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ എഴുപത്തൊമ്പതുകാരന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മൂന്ന് ബുള്ളറ്റ് പായിച്ചു. വൈകിട്ട് 5.12ന് ആയിരുന്നു ആക്രമണം. അഞ്ച് വധശ്രമത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിക്ക് ആറാമത്തെ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല. ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ‘ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും പ്രകാശം പോയിമറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ടുപരന്നു.’ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മതാന്ധതയുടെ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ, അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിന്റെ നിരീക്ഷണം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്. ‘എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശ’മെന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജിയെ നിശ്ശബ്ദമാക്കിയത് ആർഎസ്എസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ‘സ്വേച്ഛാധിപത്യ വീക്ഷണമുള്ള വർഗീയസംഘടനയാണ്’ ആർഎസ്എസ് എന്ന് വിലയിരുത്തിയത് ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വധം കേവലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വധമായി ചുരുക്കിക്കാണാനാകുന്നതല്ല. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റു മതസ്ഥരും സൗഹാർദത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശത്തെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലയാളികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. അതിനുപിന്നിൽ വ്യക്തമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരിസരമുണ്ടെന്ന് അർഥം. മതനിരപേക്ഷതയുടെ, ബഹുസ്വരതയുടെ, ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെപ്പോലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഗാന്ധിജി പ്രതിനിധാനംചെയ്തിരുന്നത്. ആ മഹാത്മാവിന്റെ വധത്തിലൂടെ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ഇവിടെ വിളയിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നേർവിപരീതങ്ങളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽപ്പോലും പങ്കെടുക്കാത്തവരാണ് ആർഎസ്എസുകാർ എന്നുകൂടി ഓർക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം അഥവാ ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് നാം ഭിന്നിച്ചുനിന്നതിനാൽ ആണെന്നും അതിനാൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒരു ചരടിൽ കോർക്കണമെന്നും ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. നിസ്സഹകരണ സമരവും ഖിലാഫത്തും സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനവും വഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി ഗാന്ധിജി മാറ്റിയത്. ‘പാവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ മതം. രാമനാമോച്ചാരണം അതിനു തടസ്സമായി വരുന്ന കാലംവന്നാൽ ഞാൻ രാമനാമം ഉപേക്ഷിക്കുകയേയുള്ളൂ’ എന്നുപറഞ്ഞ ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ചതിലൂടെ ഈ ദേശീയ ഭാവനയാണ് കൊലയാളികൾ തകർത്ത് എറിയാൻ ശ്രമിച്ചത്. അയോധ്യയിലെ ബാബ്റി മസ്ജിദ് തകർത്തതും ഗുജറാത്തിൽ വംശഹത്യ നടത്തിയതും കന്ദമലിലും മുസഫർ നഗറിലും വർഗീയ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രവാദത്തിന് ആക്കംകൂട്ടാനായിരുന്നു. പശു സംരക്ഷണവും ലവ് ജിഹാദും ലാൻഡ് ജിഹാദും ആൾക്കൂട്ടക്കൊലകളും ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമെല്ലാംതന്നെ ഒരേ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ളതാണ്. ഗാന്ധിജി വിഭാവനംചെയ്ത മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യക്ക് പകരം ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യംവച്ച്. ആർഎസ്എസ് രൂപീകരണത്തിന്റെ 100–-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കുന്ന 2025ൽ ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നടത്താനാണ് ആർഎസ്എസും സംഘപരിവാറും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനാൽ ജനുവരി 30 ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ആചരണം മാത്രമല്ല, വർഗീയ സ്വേച്ഛാധിപത്യശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യംകൂടിയാണ് നമ്മെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് എന്നതുപോലെ ജാതി, മത, വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് കൈകോർക്കാം.

ദേശാഭിമാനി 30 Jan 2023 1:00 am

ആരായിരുന്നു ഗോഡ്‌സേക്ക്‌ സവർക്കർ

ഈ കുറിപ്പിനൊപ്പമുള്ള ആദ്യ ചിത്രം വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ എന്ന വി ഡി സവർക്കറുടേതാണ്. പാർലമെണ്ടിന്റെ മെയിൻ ഹാളിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ എടുത്തതല്ലിത്. 1948 മെയ് 12നാണ് പൊലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സവർക്കറെ നേരെയും ചരിച്ചും നിർത്തി ഈ ചിത്രമെടുത്തത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ പകർത്തിയ ഈ ചിത്രം, ഗാന്ധിവധം വിചാരണ ചെയ്ത റെഡ്ഫോർട്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ കോടതിയിൽ 1948 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് കേസിലെ പ്രമാണ (Exhibit) ങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സേയെയും നാരായൺ ആപ്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സവർക്കറാണ് ഗാന്ധിവധം നടപ്പാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. പിന്നീട് മാപ്പുസാക്ഷിയായ ദിഗംബർ ബാഡ്ഗെ സവർക്കർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അനുബന്ധ മൊഴികളോ തെളിവോ കിട്ടിയില്ല.സവർക്കറെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു. പിന്നീട് കേസിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്തിയ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജീവൻലാൽ കപൂർ, സവർക്കറുടെ പങ്ക് സംശയാതീതമായി കണ്ടെത്തി. ഗാന്ധിജിക്ക് നേരെ 1948 ജനുവരി 20ന് ആദ്യം ഗോഡ്സേ സംഘടിപ്പിച്ച വധശ്രമം പാളിപ്പോയിരുന്നല്ലോ. രണ്ട് വധശ്രമങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഗോഡ്സേയും ആപ്തേയും സവർക്കറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച്കളുടെ വിശദാംശം മൊഴികളായി കപൂർ കമ്മീഷന് ലഭിച്ചിരുന്നു. സവര്ക്കറുടെ പേഴ്സണല് സെക്രട്ടറിയുടെയും അംഗരക്ഷകന്റെയും മൊഴികളാണവ. “ (1948) ജനുവരി പകുതിയോടെ ഗോഡ്സെയും ആപ്തെയും സവർക്കറെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.” എന്നാണ് സവർക്കറുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഗജാനൻ വിഷ്ണു ദാംലെ മൊഴി നൽകിയത്. ‘ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഇരുപത്തിമൂന്നിനോ ഇരുപത്തിനാലിനോ (വധത്തിന് ഒരാഴ്ച്ച മുമ്പ്) ആപ്തെയും ഗോഡ്സെയും വീണ്ടും സവർക്കറെ കാണാൻ എത്തുകയും അരമണിക്കൂറോളം ചർച്ചയിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.”എന്നായിരുന്നു അംഗരക്ഷകൻ രാമചന്ദ്ര കസറുടെ മൊഴി . വിചാരണ കോടതിയിലെ മാപ്പുസാക്ഷി ബാഡ്ഗേയുടെ മൊഴി സാധൂകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ മൊഴികൾ. കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് 1969 ൽ വന്നു. പക്ഷേ 1966ൽ സവർക്കർ മരിച്ചിരുന്നു. ചിത്രം 2: ഗോഡ്സേ എഡിററായിരുന്ന ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര പത്രത്തിന്റെ 1947 നവംബർ ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം പേജ് മുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഗാന്ധിജിക്കുനേരെ നിറയൊഴിച്ച നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സേ പത്രാധിപരായി മറാഠിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ‘ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര’ എന്ന പത്രത്തിന്റെ 1947 നവംബർ പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്നാം പേജാണ്. പത്രത്തിന്റെ പേരിനൊപ്പം കാണുന്ന ചിത്രം സാക്ഷാൽ സവർക്കറുടേതാണ് പത്രത്തിൽ എല്ലാ ലക്കത്തിലും ഗോഡ്സേ ഈ ചിത്രം അച്ചടിച്ചിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ പേരിനടുത്ത് കാണുന്ന മറാഠിയിലുള്ള ഉദ്ധരണിയും സവർക്കറുടേതാണ്. ‘ജനഹിതമല്ല പ്രധാനം; ജനനന്മയാണ്: വീർ സവർക്കർ’ എന്നാണ് ആ ഉദ്ധരണി. അത്ര ഗാഢമായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഗോഡ്സേയ്ക്ക് ഗുരുവും നേതാവും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു സവർക്കർ. രത്നഗിരിയിലാണ് ഗോഡ്സേ സവർക്കറെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പോസ്റ്റ്മാനായ അച്ഛന് പൂനെയിൽ നിന്ന് 1929 ൽ അവിടേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി എത്തിയതായിരുന്നു ഗോഡ്സേ. അന്ന് 19 വയസാണ് ഗോഡ്സേയ്ക്ക്. രത്നഗിരിയിലെത്തി മൂന്നാം ദിവസം ഗോഡ്സേ തടവിൽ കഴിഞ്ഞ സവർക്കറെ കണ്ടതായി ജീവചരിത്രം എഴുതിയവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 1937ൽ സവർക്കർ ജയിൽ മോചിതനായതോടെ ഗോഡ്സേ സന്തത സഹചാരിയായി. ഹിന്ദുമഹാസഭയിൽ ഗോഡ്സേയ്ക്ക് പദവികൾ കിട്ടി. ആദ്യം പൂനെ സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി. തുടര്ന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പ്രൊവിന്ഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായി. പിന്നീട് ആള് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായും ഉയർത്തപ്പെട്ടു. മഹാത്മാഗാന്ധി വധക്കേസ് വിചാരണവേളയിൽ പ്രതികൾ കോടതിയിൽ. മുൻനിരയിൽ ഗോഡ്സേ. പിൻനിരയിൽ സവർക്കർ ഇതെല്ലാം വെളിവാക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചതുപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ വധത്തിൽ ഗോഡ്സേയ്ക്കുള്ളതിനൊപ്പമോ കൂടുതലോ പങ്ക് സവർക്കർക്കുണ്ട് എന്നുതന്നെയാണ്. അവർ കൂട്ടുപ്രതികളായിരുന്നു. സവർക്കറുടെ ചിത്രം ബിജെപിക്ക് എവിടെയും വെക്കാം; ഒപ്പം പക്ഷേ ഗോഡ്സേയുടെ ചിത്രം കൂടി വേണം. എന്നിട്ട് മടിയില്ലാതെ പറയട്ടെ ‘ഇവർ ഞങ്ങളുടെ വീരനേതാക്കൾ’ എന്ന്.

ദേശാഭിമാനി 30 Jan 2023 1:00 am

ഗാന്ധി മരിക്കില്ല; ഡോ. കെ എൻ ഗണേശ്‌ എഴുതുന്നു

​ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 75 വർഷം തികയുകയാണ്. കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ഈ കൊലപാതകത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവാദം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കൊലപാതകിയായ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ആർഎസ്എസുകാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന നിലയിലായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജി എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് അനഭിമതനായി എന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും അത് ലോകസംസ്കൃതിക്കു നൽകിയ സംഭാവനകളെയും അഭിമാനപൂർവം കണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ഈ സംഭാവനകളെ ഒരു മതസാംസ്കാരിക ദേശീയതയുടെ നുകത്തിൽ കെട്ടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹവും ഹിന്ദുത്വവാദികളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ആശയപരമായ ഭിന്നത ഇവിടെയാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം അംഗീകരിച്ച അഹിംസ, സത്യം, ഭൂതദയ, സഹവർത്തിത്വം മുതലായ ആശയങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ജീവിതശൈലികൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമാണെന്നും അവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമേ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ആകുകയുള്ളൂവെന്നും ഗാന്ധിജി വാദിച്ചു. സത്യഗ്രഹമെന്ന സഹനസമര രൂപംതന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതമാതൃകകളിലും ഇതേ ആശയങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജി ഊന്നിയത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വന്തം ജീവിതം സ്വതാൽപ്പര്യപ്രകാരം തീരുമാനിക്കാവുന്ന സ്വയംനിർണയാവകാശത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന ആശയം ഇതിൽനിന്ന് വളർന്നുവന്നതാണ്. ഗാന്ധിജി നിർദേശിച്ച ധാർമികമൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതരീതിയും ഈ ആശയങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഈ ധർമസങ്കൽപ്പം സവർക്കറിന്റെയോ ആർഎസ്എസിന്റെയോ അനുയായികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. മനുസ്മൃതിയുടെയും ധർമശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസസംഹിതയാണ് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. ആചാരബദ്ധമായ വിശ്വാസസംഹിതകളെ യാന്ത്രികമായി പാലിക്കുന്ന ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഹിന്ദുത്വയുടെ സാംസ്കാരിക സംഭാവന. ഗാന്ധിജി പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തെ വിമർശിക്കുന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിന്റെ ധാർമികമായ വശങ്ങളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടാനും അതിനെ വിമർശിച്ച് പുതിയ ജീവിതശൈലി വളർത്തിയെടുക്കാനും ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ശ്രമിച്ചില്ല. അവരുടെ ജീവിതശൈലി സ്മൃതികളിലും ധർമസംഹിതകളിലും ഋഷിമാർ നേരത്തേ എഴുതിവച്ചതാണ്. അത് പാലിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും കർത്തവ്യം. അത് പാലിക്കാത്ത, മറ്റു മതവിശ്വാസികളും മറ്റു ചിന്താധാരകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും ദേശദ്രോഹികളാണ്. അവരെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണം. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളർന്നുവന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഗാന്ധിജി മതവിശ്വാസിയും ദൈവവിശ്വാസിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഏതെങ്കിലും മതസംഹിതയിൽ ഊന്നിയതായിരുന്നില്ല. അതിനു പകരം പാശ്ചാത്യ യാന്ത്രിക സംസ്കാരത്തിനും ദുരാഗ്രഹത്തിനും ലാഭമോഹത്തിനും എതിരെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ചില ആശയങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അവയോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ജാതി മത സംഹിതകൾ സൃഷ്ടിച്ച വിവേചന രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ബോധവാനായിരുന്നു. അയിത്തോച്ചാടനം, സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നതപദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ, ജാതഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന നിലപാട്, ഗാർഹികത്തൊഴിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നും നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള നിലപാട് തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല. ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലുംവിധത്തിൽ ഭിന്നമായ പുതുലോക സങ്കൽപ്പവും അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണനിർമിതമായ ചാതുർവർണ്യ ധർമസങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമൂഹം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭൗതികസംസ്കാരത്തെ അവർ ഒരിക്കലും വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഫാസിസ്റ്റ് ആശയസംഹിതകൾ അവർ എടുക്കാൻ തയ്യാറുമായിരുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ അവരെ വിഷമിപ്പിച്ച മറ്റൊന്നുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ അന്ന് ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്കൊപ്പമല്ല, ഗാന്ധിജിയുടെ പൊതുകാഴ്ചപ്പാടിനൊപ്പമാണ് നിലകൊണ്ടത്. ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രം രൂപംകൊള്ളുമ്പോൾ ഈ ആശയസംവാദം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതു കാണാൻ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അന്നുതന്നെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ആധാര ഗ്രന്ഥമാണ്. അതനുസരിച്ച് ശത്രുഹിംസ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൊലപാതകമല്ല, അത് അധർമത്തിന്റെ നാശമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ മതവർഗീയസംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽപ്പോലും ജനപിന്തുണ നേടുന്നതായി അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇതിനോടൊപ്പം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അടക്കമുള്ള മതനിരപേക്ഷവാദികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയും അവരെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഇവർക്കെതിരായി ഹിന്ദുധർമത്തിന്റെ വിജയമായാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വധത്തെ അന്നവർ കണക്കാക്കിയത്. സവർക്കർ അടക്കം കൊലപാതകത്തിനു നൽകിയ ഒത്താശയും വിചാരണയിൽ ഉടനീളം കൊലപാതകിയായ ഗോഡ്സെ പ്രകടിപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസവും ഈ മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ വധത്തിനുശേഷം മുക്കാൽനൂറ്റാണ്ടു പിന്നിടുന്ന ഈ വേളയിലെങ്കിലും മതനിരപേക്ഷവാദികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. ഗാന്ധിജി എതിർത്ത മുതലാളിത്ത ഭൗതികസംസ്കാരവും ഹിന്ദുത്വവാദവും കോർപറേറ്റ് വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ടായി നമ്മെ ഭരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യത്തെ മുഴുവനും വികൃതമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പുതുസമൂഹസൃഷ്ടിക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉദാത്തവശങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇപ്പോൾ മതനിരപേക്ഷവാദികളുടെ കൈയിലാണ്. ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ പ്രതിലോമനയങ്ങളെ എതിർത്തുതോൽപ്പിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, ബഹുഭാഷാ ദേശീയതാ രൂപങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ അനന്തമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു കൂടിയാണത്.

ദേശാഭിമാനി 30 Jan 2023 1:00 am

മുസോളിനിയുടെ 
ഫാസിസ്റ്റ് പിസ്റ്റൾ

ഗാന്ധിജിയെ വധിക്കാൻ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഉപയോഗിച്ച ബാരറ്റെ എം 38 കാലിബർ ഹാൻഡ് പിസ്റ്റൽ 1934ൽ ബെനിറ്റോ മുസോളിനിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഇറ്റലിയിൽ നിർമിച്ചതാണ്. മുസോളിനിയുടെ സൈന്യം ഇത്യോപ്യ ആക്രമിച്ച കാലത്താണ് ഇത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. 1945ൽ ഇറ്റലി ബ്രിട്ടനു കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് ഗ്വാളിയോർ ഇൻഫാന്ററി കമാൻഡർ ജനറൽ വി വി ജോഷി യുദ്ധവിജയസ്മാരകമായി സൂക്ഷിച്ചു. അവിടെനിന്ന് ഗ്വാളിയോറിലെ ആയുധക്കച്ചവടക്കാരനായ ജഗദീഷ് പ്രസാദ് ഗോയലിന്റെ കൈയിലെത്തി. ഗാന്ധിജിയെ വധിക്കാൻ ആയുധവും ആൾസഹായവും തേടി ഗ്വാളിയോറിൽ എത്തിയ ഗോഡ്സെ 500 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. ഗംഗാധർ ദണ്ഡവാതെ, ഡോ. ദത്താത്രേയ പാർച്ചുറെ, ഗംഗാധർ ജാദോവ് സൂര്യദേവ് ശർമ തുടങ്ങി നിരവധിപേർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. സത്യം മറയ്ക്കാനാകാത്ത കത്തുകൾ ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരനായി കണ്ട് സവർക്കറെ അറസ്റ്റ്ചെയ്തു. ‘സവർക്കറുടെ കീഴിലുള്ള ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ ഒരു മതഭ്രാന്തൻ വിഭാഗമാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെ’ന്ന് പട്ടേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോട് അസന്ദിഗ്ധമായി പറഞ്ഞു (ദുർഗാ ദാസ്, സർദാർ പട്ടേൽ കത്തിടപാട് 1945–50, വോള്യം ആറ്, പേജ് 56). 1948 മെയ് ആറിന് ഹിന്ദുമഹാസഭാ നേതാവ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് പട്ടേൽ എഴുതിയ കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു– - ‘രാഷ്ട്രം ദുരന്തത്തിൽനിൽക്കെ ഹിന്ദുമഹാസഭയിലെ വലിയൊരുവിഭാഗം അംഗങ്ങൾ ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് മധുരം വിതരണംചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാനാവില്ല. കൂടാതെ, മഹന്ത് ദിഗ്ബിജോയ് നാഥ്, പ്രൊഫ. റാം, ദേശ്പാണ്ഡെ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ നിരവധി വക്താക്കൾ ഏതാനും മാസംമുമ്പുവരെ തീവ്രവാദ വർഗീയത വളർത്തുന്നതിനായി പ്രസംഗിച്ചു. ഇത് പൊതുസുരക്ഷയ്ക്കു നേരെയുള്ള ഭീഷണിയാണ്. ആർഎസ്എസിനും ഇത് ബാധകമാണ്. സൈനിക അല്ലെങ്കിൽ അർധ-സൈനിക മാതൃകയിൽ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നത് അപകടമാണ് (സർദാർ പട്ടേൽ കത്തിടപാടുകൾ, വോള്യം ആറ്, പേജ് 66). തെളിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയിലെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനാകാതെ സവർക്കർ കുറ്റവിമുക്തനായി. എന്നാൽ, 1965ൽ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ കമീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. സവർക്കറുടെ അനുയായികളായ എ പി കസറും ജി വി ഡാംലെയും നിരവധി തെളിവുകൾ നൽകി. തെളിവ് കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും സവർക്കർ മരിച്ചിരുന്നു. ‘ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് മൈതാനിയിൽ ആർഎസ്എസ് യോഗത്തിൽ ഗോൾവാൾക്കർ അതിനിശിതമായി ഗാന്ധിജിയെ വിമർശിക്കുന്നു. അവസാനം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഗോൾവാൾക്കറോട് ചോദിച്ചതിന് ഞങ്ങളെ തല്ലാൻ മൗനാനുവാദം നൽകി. ഞങ്ങളും തിരിച്ചുതല്ലി. ഒരുദിവസം കോളേജിൽനിന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റു മരിച്ചത് അറിയുന്നത്. കനത്ത ദുഃഖത്തോടെ തൈക്കാട് മൈതാനത്തിന് സമീപത്തുകൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് ആർഎസ്എസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ മധുരപലഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പ്രതികരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ഞങ്ങളെ വരദരാജൻ നായർ സമാധാനിപ്പിച്ച് കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിപ്പിച്ച് മൗനജാഥയാക്കി മാറ്റി. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും ഗോൾവാൾക്കറുടെ പ്രസംഗവും മധുരപലഹാര വിതരണവും എന്റെ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നു'. ഒഎൻവി കുറുപ്പ്

ദേശാഭിമാനി 30 Jan 2023 1:00 am

ചരിത്രത്തിലേക്കൊരു പെണ്‍നാടകക്കാലം

അരങ്ങുനിറയേ പെൺനാടകങ്ങൾ. നാടക ചർച്ചകൾ. നാടക സ്വപ്നങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം നിരീക്ഷ സ്ത്രീ നാടകവേദി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സ്ത്രീ നാടകോത്സവം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ നാടകവേദിയിൽ പുതിയ വെളിച്ചം പകർന്നു. ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതാകട്ടെ നാടകത്തെ എന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച രണ്ട് വനിതകൾ. സുധി ദേവയാനി, രാജരാജേശ്വരി. ഇവർക്കൊപ്പം കുറച്ചു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും കൈകോർത്തപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുത്തനേടും തുന്നിച്ചേർത്തു. 2022 ഡിസംബർ 23, 24, 25 തീയതികളിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാടകോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത്. തലസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി നടന്ന ദേശീയ സ്ത്രീ നാടകോത്സവത്തിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായുള്ള 14 സ്ത്രീ സംവിധായകരുടെ നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത്. സാഭിമാനം ഓരോ ചുവടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീ നാടകോത്സവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യമാണ് ആദ്യം ഉയർന്നുവരേണ്ടത്. നാടകങ്ങളോടുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ, ചിന്തകളിൽ എല്ലാം പുരുഷനൊപ്പം സ്ത്രീയും കൂടിച്ചേരുന്നുവെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന, ബോധപൂർവം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടാത്ത കുറച്ചു സമീപനങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ഇത്തരം നിരാസങ്ങളെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ മാനവീയം വീഥിയിൽ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു നാടകോത്സവം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് എംഎംസി കളരി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച കളരിപ്പയറ്റും ടിഎസ്എസ്എസ് വലിയതുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച ‘തീക്കടൽ' എന്ന തെരുവ് നാടകവും അരങ്ങേറി. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാർ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നാടകക്കളരി കവിയരങ്ങ് എന്നിവയുമുണ്ടായി. വേറിട്ട നാടകങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി. അധ്യാപകർ, നാടക ഗവേഷകർ എന്നിവരെല്ലാം പങ്കാളികളായി. അരങ്ങിനെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം സാർഥകമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഓരോ നാടകവും. അഭിനേത്രി എന്നതിനപ്പുറം സംഘാടക, രചയിതാവ്, എന്നീ തലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരാൻ നാടകോത്സവത്തിലൂടെയായി. ശ്രീജ ആറങ്ങോട്ടുകര സംവിധാനം ചെയ്ത ‘നിശ്ശബ്ദതയുടെ മ്യൂസിയം’ നാടകമാണ് ആദ്യദിവസം അരങ്ങേറിയത്. നിശ്ശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട , മറയ്ക്കപ്പെട്ട , മാറ്റപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ഇടമാണിത്. കാലത്തെയും ദേശത്തെയും മറികടന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾ, ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷകളിലൂടെ, താളങ്ങളിലൂടെ, പാട്ടുകളിലൂടെ, നൃത്തങ്ങളിലൂടെ പുതിയ ലോകം സ്വപ്നം കാണാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിരുകളില്ലാതെ സ്വപ്നം അഷിമ ഒരുപേരല്ല, ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. പാലക്കാട് നവരംഗ് അരങ്ങിലെത്തിച്ച അഷിമ നാടകം സംവിധാനവും രചനയും നിർവഹിച്ചത് ആർ എം നയനയാണ്. അഷിമ എന്നാൽ അനന്തമായത് എന്നർഥം. അതിരുകളില്ലാതെ സ്വപ്നം കാണുന്ന അഷിമ എന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണിത്. എന്നെങ്കിലും അഷിമ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും, അന്തമില്ലാത്ത ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നുയരും. സ്വാതന്ത്ര്യം രുചിച്ചറിയും. പക്ഷേ, എന്ന് എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. ഏലി ഏലി ലാമ സബക്താനി നാടകത്തിലെ രംഗം ഏലി ഏലി ലമാ സബക്താനി പാലക്കാട് ത്രാങ്ങാലി വാമനൻ സ്മാരക യുവജന കലാസമിതി അവതരിപ്പിച്ച ‘ഏലി ഏലി ലമാ സബക്താനി’ നാടകം വർത്തമാന സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയും സ്ത്രീയും ബൈബിളും ചേർന്നുള്ള സംവാദമാണ്. രചന–സംവിധാനം: ജിഷ അഭിനയ. ഏലി ഏലി ലമാ സബക്താനി... ‘എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ... നീയും എന്നെ കൈ വിട്ടതെന്ത്?' ലോകം കേട്ട ഏറ്റവും വാചാലവും ഹൃദയഭേദകവുമായ വിലാപം. കുരിശിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്റെ വിലാപമാണത്. ഏതോ പെൺവഴികളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നതും ഇതേ നിലവിളി തന്നെയല്ലേ. ഒരർഥത്തിൽ കഥാനായികയായ അന്നയും യേശുവും അണിഞ്ഞത് പീഡിതരുടെ കുപ്പായങ്ങളായിരുന്നല്ലോ. മതത്തിന്, സമൂഹത്തിന്, എല്ലാമെല്ലാം മദമിളകി പെൺവേട്ടയുടെ പുതിയ പുതിയ തലങ്ങൾ പരമ്പരകളാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം–- ഇനിയും ഒരു മനുഷ്യപുത്രൻ ലോക നന്മയ്ക്കായി പിറവിയെടുക്കുമോ? നാടകം ചോദിക്കുന്നു. അന്ധത സ്വയം വരിക്കുന്നവൾ മഹാഭാരതത്തിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും അവലംബിച്ചുള്ള നാടകമാണ് നിരീക്ഷ സ്ത്രീ നാടകവേദി അവതരിപ്പിച്ച ‘അന്ധിക’. ആണധികാര സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾക്കായി അന്ധത സ്വയം വരിക്കുന്നവളാണ് സൗബലി. മറ്റ് സ്ത്രീകളിലും അധികാരമില്ലാത്തവരിലും സമൂഹം നടത്തുന്ന നീതി നിഷേധങ്ങളോടും അക്രമങ്ങളോടും കണ്ണടയ്ക്കുന്നവൾ. ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ സൗബലിയുടെ ഈ കണ്ണടയ്ക്കൽ യഥാർഥത്തിൽത്തന്നെ അവളെ അന്ധയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് സമ്മാനിക്കുന്നു. നാടക രചന രാജ രാജേശ്വരി, സംവിധാനം സുധി ദേവയാനി. അധികാരം അടിമകളാക്കി പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥാസന്ദർഭത്തെ സമകാലിക രഷ്ട്രീയ സൂചനകളോടെ വായിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ‘ കാട്’ എന്ന ഏകപാത്ര നാടകം. അധികാരം ഒരു ജനതയെ എപ്രകാരമെല്ലാം അടിമകളാക്കി നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് നാടകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഡോ. എം എസ് സുരഭിയാണ് നാടക രചനയും സംവിധാനവും അവതരണവും നിർവഹിച്ചത്. ഏക പാത്ര നാടകമായിരുന്ന ‘ഡയാന’ കാണികളിൽ വേറിട്ട ചിന്ത പകർന്നു. ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും നാടകം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഗായത്രി പ്രഭ ബാബുവാണ് നാടകം അരങ്ങിലെത്തിച്ചത്. യഥാർഥ ജീവിത കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ഷീ എന്ന ഏകപാത്ര നാടകം. രക്ഷാകർതൃത്വം എന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. എന്നാൽ തെറ്റായ രക്ഷാകർതൃത്വവും അതോടൊപ്പം അവർ നിർബന്ധിച്ചു മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന മതപഠനവും ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നു എന്നും നാടകം പറയുന്നു. അവതരണം: ഗാഥ ആർ കൃഷ്ണൻ. സംഗീതവും ശരീര ചലനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് സോളോഗാമി ഏക പാത്ര നാടകം. അവതരണം: റോണാ തെരേസ. സൈക്, സൈക്കിൾ, സൈക് ഏക പാത്ര നാടകം വി എച്ച് നിഷാദിന്റെ ആതിര സൈക്കിൾ എന്ന ചെറുകഥയുടെ ഏകപാത്ര നാടകാവിഷ്കാരമാണ്. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, വസ്ത്രം ധരിക്കണം, ഏത് സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകം നിയന്ത്രണങ്ങളും കഥാപാത്രമായ ആതിരയെപ്പോലെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്ക് ചുറ്റിലും ഉണ്ടെന്നും നാടകം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അവതരണം: രേഷ്മ രാജൻ. ‘ആമി’ ഏക പാത്ര നാടകം ആദിത്യ ബേബിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ‘അമേസിങ്ങ് ആമി’ എന്ന് ലോകം പറയുമ്പോഴും പ്രശംസിക്കപ്പെടുമ്പോഴും താനൊരു പൂർണ പരാജയം ആണെന്ന് ആമിക്കറിയാം. ഈ ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ അവൾക്കു നൽകുന്ന നിരാശ. അമ്മയാകാനുള്ള ആഗ്രഹവും വിവാഹബന്ധത്തിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി അവളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവും അതവളിൽ ഉളവാക്കുന്ന പകയും പര്യവസാനവുമാണ് നാടകം. ‘ഒടിവിദ്യ’ എന്ന -കവിതാവിഷ്കാരവും വേറിട്ടതായി. അവതരണം: അശ്വനി ചന്ദ്. ആശാലതയുടെ ഒടിവിദ്യ എന്ന കവിത ഒടിവിദ്യ എന്ന മിത്തിനെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഗതകാല അധികാര പ്രയോഗങ്ങളെ നേരിടാൻ കാളയായും പാമ്പായും കല്ലായും മുള്ളായുമെല്ലാം മറു വിദ്യ നടത്തുന്ന അടിയാള വർഗത്തിന്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പാണോ ഒടിവിദ്യ? നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെയാണ് ‘ ആൾ മോസ്റ്റ് ആന്റിഗണി’ നാടകത്തെ സദസ്സ് സ്വീകരിച്ചത്. ആശയം, അവതരണം :- പാപ്പൂരി മേധി-. മൂന്നു ദിവസം. മനം നിറയേ നാടക ഓർമകളുമായാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും അവിടം വിട്ടത്. ഒരു പെണ്ണ് അരങ്ങ് കാണുകയെന്നാൽ അവൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമൊന്നാകെയാണ് കണ്ണും കാതും തുറന്നുമെത്തുക. നാടകം ഒരു വഴിവിളക്കാകുന്നതും ഈ വേളയിലാണല്ലോ. പെണ്ണെന്ന വെളിച്ചം ഓരോ പന്തമായി ആളിക്കത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്വയം വെളിച്ചമായി .

ദേശാഭിമാനി 29 Jan 2023 1:00 am

'മിഥ്യ'- ഉമേഷ്ബാബു കെ.സി. എഴുതിയ കവിത

ഇല്ല ജലത്തരിതുള്ളിയും.ഇല്ലൊരു തുണ്ട്വെളിച്ചവും ഇല്ല ജലത്തരിതുള്ളിയും.ഇല്ലൊരു തുണ്ട്വെളിച്ചവും.കാട്ടുകിണറാഴത്തില്‍ഇത്രയും താഴത്ത്,രാവും പകലുംതെഴുക്കാത്ത മിഥ്യയില്‍,വര്‍ഷങ്ങളിങ്ങനെ,പോയി വരുമ്പൊഴും,പാമ്പിനെക്കണ്ട്വഴി പിഴക്കും പോലെ,മമ്മികള്‍സദ്യയ്ക്കിരിക്കുന്ന മാതിരി,നമ്മള്‍ വെറുതെമടുക്കുന്നതിന്നിടെ,പ്രേതങ്ങള്‍ പദ്യംരചിക്കുന്ന വാദങ്ങള്‍,പിശാച് ദൈവത്തിന്ന്ദാനം നിവേദിച്ചമുതലക്കരച്ചിലുകള്‍,നാടുവിറ്റുണ്ണുമോങ്കാരങ്ങളങ്ങിനെ.ഇത്രയേറെപ്പകഇത്രയേറെ ഭ്രാന്ത്ഇത്രയേറെച്ചീഞ്ഞചക്രവാളക്കാഴ്ച.സംഗീതമേയില്ലപാട്ടില്ല,ജഡവസ്തുവായ് ബുദ്ധി,ആളുകളില്‍നിന്നുമോടിയിറങ്ങിപ്പിരിയുന്നമായകള്‍,ആരാണ് മിത്രമെന്നാളുകള്‍ വേണ്ടാതെചിന്തിച്ചുകുഴയുന്നശൂന്യ വായനശാലകേട്ടുജ്വലിച്ചചോദ്യങ്ങളും ജീര്‍ണ്ണിച്ചു.കണ്ടു കൊതിച്ചകിനാക്കളും പാഴായി.മുകളിലെത്താഴുകള്‍ചോരയില്‍ പൂട്ടി; യാത്താക്കോല് തീയിന്നിക്ഷേപമായ് നല്‍കി,വേഗം വരാമെന്ന്സൗമനസ്യം കാട്ടി,എപ്പോഴേ പോയൊരാകാവല്‍ പ്രഭുക്കളെകാത്തുനശിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കീവിധം,തോല്‍വിപ്പുരാണത്തിനെലിമഞ്ചയില്‍പ്പെടും,നമ്മളും, നമ്മളും.ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡുക്ക

സമകാലിക മലയാളം 28 Jan 2023 8:11 pm

'ഉച്ചക്കടല്‍'- ആസാദ് എഴുതിയ കവിത

ഉച്ചക്കടല്‍ മീതെയൊരുകൊള്ളിയാന്‍ പറന്നുപോയ്പച്ചത്തിരക്കാടുവെട്ടാന്‍വാളുവീശി ഭാസ്വരന്‍ ഉച്ചക്കടല്‍ മീതെയൊരുകൊള്ളിയാന്‍ പറന്നുപോയ്പച്ചത്തിരക്കാടുവെട്ടാന്‍വാളുവീശി ഭാസ്വരന്‍.വാള്‍ത്തലപ്പിന്‍ വെട്ടമാളിപാറകള്‍ തിളച്ചുപൊന്തിമീനുകളതിന്‍പുറത്തുതുള്ളിവന്നു മാഞ്ഞുപോയ്.താഴ്ന്നുവന്ന പറവകള്‍, മീന്‍കൊത്തികള്‍ തിരിച്ചുപോയ്പാറയാഴ്ന്നു പച്ചയില്‍മിനുപ്പലിഞ്ഞരൗദ്രതപാറിനിന്നു പച്ചയില്‍തീയടിഞ്ഞ ശാന്തത.ഇലയിലുണ്ടു തണ്ടിലുംതുളഞ്ഞുപോയ വേരിലും.ഇലകളെത്രയെത്രയെന്നനന്തകോടിയെണ്ണണംതരു,വകത്തിരിക്കെ മീതെതിരകള്‍ മിന്നി ഞൊറികളായ്.കടലിരമ്പുമുച്ചകള്‍ക്കുമുകളിലാണ് മാളുകള്‍മുന്നിലുണ്ടു കോപ്പയില്‍കുതിപ്പടക്കി തേയില.കടുപ്പമിത്ര തരളമോ, മൃദുവിരലുകൊണ്ടു നുള്ളുവാന്‍!അടുപ്പമിത്ര മധുരമോ, ഋതുനിലാവുകള്‍ക്കൊളിക്കുവാന്‍.കനികളുണ്ട് തളികയില്‍പിഴിഞ്ഞ ചാര്‍ ചഷകവുംകൂട്ടുകാരനൊപ്പമുണ്ടവനവള്‍ക്കു മാറി ഛായകള്‍.അകന്ന കാലമേവരൂകടല്‍പ്പരപ്പിലൂടെ നീയുരുക്കള്‍ പാഞ്ഞ പാതയില്‍പായ്‌ത്തോണി മാത്രമായ്.നഗരമാണുനട്ടുച്ചയാണുബസിറങ്ങിനില്‍ക്കെ കണ്ടുതണലുവീഴ്ത്തി മാളുകള്‍കുഞ്ഞിലകള്‍ വീശിയാലുകള്‍.വന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിവള്ളികള്‍വരിഞ്ഞുടന്‍.ഉച്ചകള്‍ക്കുമേലെ പാറുമിച്ഛയുടെ പൊന്‍കൊടിയാവിമാറ്റി പൂവിരിച്ചുമത്സ്യകന്യകള്‍തളിരുകള്‍ക്കു താഴെയുണ്ടുതിരകനത്ത പച്ചകള്‍തണ്ടുകള്‍ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തുമകത്തടിഞ്ഞ കാറ്റുകള്‍.പഴയപോലെയാല്‍ത്തറയില്‍കാത്തിരുന്ന കാമുകിസാവധാനമെടുത്തു നീട്ടികാത്തുവെച്ച പാനകം.ചില്ലിലൂടെ നോക്കിയാലകലെനിന്നു വെയില്‍ത്തിരതൊട്ടടുത്തു കാല്‍വിരലില്‍വന്നടിഞ്ഞു പാല്‍നുര.കണ്ണിലോളമാര്‍ന്നു ഞാനെടുത്തുമൊത്തി പാനകംചുണ്ടുപൊട്ടി നിലവിളിച്ചുകൂട്ടുകാരനപ്പോള്‍!ഉച്ചയാണു നഗരമാണുവിജനമാണു വീഥികള്‍വിളറിനില്‍പ്പു സ്‌നേഹനാളമേന്തികൂറ്റനെടുപ്പുകള്‍.വഴിഞ്ഞൊഴുകി ചുറ്റിലുംവീഞ്ഞുപോലെദ്രാവക,മടര്‍ന്നൊരാലിലയില്‍ ഞാനതിനുമീതെ നിദ്രയായ്.ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡുക്ക

സമകാലിക മലയാളം 28 Jan 2023 8:07 pm

നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ 4 പതിറ്റാണ്ട്‌

പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ ജോർജ് മോൺബയോട്ട് രചിച്ച ‘Out of the Wreckage' ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർഗരറ്റ് താച്ചർ ബ്രിട്ടനിൽ നടപ്പാക്കിയ നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 1975ൽ യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷിയുടെ യോഗം നടക്കുകയായിരുന്നു. താച്ചറായിരുന്നു അധ്യക്ഷയായിരുന്നത്. ഒരുനേതാവ്, തങ്ങളുടെ പാർടിയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ താച്ചർ തന്റെ ബാഗ് തുറന്ന് ‘The Constitution of Liberty' എന്ന ഫ്രെഡറിക് ഹായെക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പഴയ കോപ്പിയെടുത്ത് മേശപ്പുറത്തുവച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു: ‘ഇതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്’. ലോകത്ത് നവലിബറലിസത്തിന്റെ തേരോട്ടം അവിടെനിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം, സാർവത്രികമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹ്യസമത്വം, സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, സമ്പത്തിന്റെ പുനർവിതരണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും ഹായെക് നിഷേധിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം സമ്പത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ധനാഢ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതുമാണ്. ധനികരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പൂർണമായിരിക്കണം. അതേസമയം, ജനാധിപത്യം എന്നത് ആത്യന്തികമോ സമ്പൂർണമോ ആയ ഒരു മൂല്യമല്ലെന്ന് ഹായെക് വാദിക്കുന്നു. ഈ തത്വശാസ്ത്രമാണ് താൻ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നാണ് താച്ചർ പറഞ്ഞത്. 1979ൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഹായെക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി താച്ചർ നടപ്പാക്കി. 1980ൽ അമേരിക്കയിൽ റൊണാൾഡ് റെയ്ഗൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതേ നയങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയത്. അതോടെ നവലിബറലിസം കൂടുതൽ ശക്തമായി. 1991ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയും സോഷ്യലിസത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയുംകൂടിയായപ്പോൾ നവലിബറലിസത്തിന്റെ ആധിപത്യം പൂർണമായി. 1991ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ, നരസിംഹ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യാ സർക്കാരിന്റെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി വളർന്നുവന്ന ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിയും അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളും ഈ നയങ്ങളെ സർവാത്മനാ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഐഎംഎഫിന്റെയും ലോക ബാങ്കിന്റെയും നിബന്ധനകൾക്കു വഴങ്ങി വലിയ വായ്പ സ്വീകരിക്കുകയും മൂലധനശക്തികൾക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1991ൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തുടങ്ങിവച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയാണ്. നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ ദുരന്തപൂർണമായ പ്രത്യാഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. മൂലധനശക്തികളുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് ധനക്കമ്മി നികത്തുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലായിരുന്നു. പൊതുമേഖലാ ഓഹരി വിറ്റഴിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 5,62,140 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ 72 ശതമാനം തുകയും 2014നു ശേഷമാണ് സമാഹരിച്ചത്. ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിന് മോദി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് പൊതുസ്വത്തുക്കൾ വിറ്റ് പണം കണ്ടെത്തൽ. 2016ൽ ഡീമൊണെറ്റൈസേഷനാണ് നടപ്പാക്കിയതെങ്കിൽ 5 വർഷത്തിനു ശേഷം മോദി മൊണെറ്റൈസേഷനാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈയിടെ വന്ന നോട്ട് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധി, നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ തൊഴിലുകളിലും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുമുണ്ടാക്കിയ തകർച്ചയോ പരിശോധിച്ചില്ല എന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുകിട, -ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലമായി പൂട്ടിപ്പോയി. ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലുകളും നഷ്ടമായി. നവലിബറലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, സംഘടിക്കാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നരീതിയിൽ, മോദി സർക്കാർ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തു. പാർലമെന്റിൽ ഒരു ചർച്ചയുമില്ലാതെ, ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ, അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഏകപക്ഷീയമായി സർക്കാർ കോഡുകൾ പാസാക്കുകയായിരുന്നു. ദശകങ്ങളായി നടത്തിയ ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത അവകാശങ്ങൾ റദ്ദുചെയ്തുകളയുന്നുണ്ട് പുതിയ കോഡുകൾ. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുശേഷം, നവലിബറൽ നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മൂന്നാംലോക രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ള തുടരുകയാണ് മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ. അതിലൂടെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിൽ സഹജമായി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അവരെ വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. 2007–- - 08ലെ പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷം വീണ്ടും മുതലാളിത്തം പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 1970കളിൽ ഉണ്ടായ പണപ്പെരുപ്പം അമേരിക്കയെയും യൂറോപ്പിനെയും വലയ്ക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴുള്ള ആഗോള സാമ്പത്തികത്തകർച്ച എളുപ്പം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. 2008ലെ സാമ്പത്തികത്തകർച്ച പ്രവചിച്ച, ഡോ. ഡൂം എന്ന അപരനാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്ത ബൂർഷ്വാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. നൂറിയൽ റുബീനി എഴുതിയ Mega threats പുസ്തകത്തിൽ 10 ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വായ്പാ പ്രതിസന്ധി, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, കൃത്രിമബുദ്ധി (Al)മൂലം തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി, ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ തകർച്ച, ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പവും ഉൽപ്പാദനമുരടിപ്പും നാണയപ്രതിസന്ധി, അസമത്വം, വളരുന്ന പോപ്പുലിസം (നിയോ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ), മഹാമാരിയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും എന്നിവ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ ലോകവും മാനവരാശിയും അതിജീവിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് റുബീനി പറയുന്നു. ഒന്നൊഴിയാതെ ഇവയെല്ലാം നവലിബറലിസത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്. സോഷ്യലിസം മാത്രമാണ് ബദൽ. ബദൽ നയങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുക.

ദേശാഭിമാനി 28 Jan 2023 1:00 am

റെയിൽ ഭൂമിയും കാണിക്കയോ ?

രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചും നിലവിലെ തൊഴിലുകൾ പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയും ജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ തെരുവിലേക്കെറിഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ. വ്യോമയാന‐തുറമുഖ ‐ബാങ്കിങ്‐ ടെലിഫോൺ‐ ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്തും റെയിൽവേയിലും ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലും ഈ പ്രവണത അപകടകരമായ നിലയിലായിരിക്കുകയാണെന്ന് കാണാം. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതും അതിവിപുലവുമായ ശൃംഖലകളിലൊന്നാണ്. 16 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിൽ നൽകുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തെ പരിപൂർണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പൊന്നുംവിലയുള്ള റെയിൽ ഭൂമി സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് തുച്ഛവിലയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് അതിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടാണ്. മന്ത്രാലയ നയങ്ങൾ, ഉന്നതമേധാവികളുടെ അഴിമതി, ഉദ്യോഗസ്ഥ കെടുകാര്യസ്ഥത, അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളുടെ പോരായ്മ തുടങ്ങിയവ റെയിൽവേ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലടക്കം പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താതെയുണ്ട്. സേവനങ്ങൾ അനാകർഷകമാക്കി സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് അനുകൂലമായും പൊതുമേഖലയ്ക്കെതിരായും മുറവിളി ശക്തമാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് മോദി ഭരണം. ആളില്ലാ ഗേറ്റുകളിലെ കാവൽ ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷാ ജോലികളിലും ക്ലീനിങ് രംഗത്തും ട്രെയിൻ ഓപ്പറേഷനിലും ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽനിന്ന് കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ 48- പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഭൂമിയാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 45 മുതൽ 99 വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ. ബംഗളൂരുവിൽ 8.6 ഏക്കർ 60 വർഷത്തേക്കും ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ 6.24 ഏക്കർ 45 വർഷത്തേക്കുമാണ് നൽകുക. റെയിൽവേയിലെ അനുബന്ധ ഭൂമി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സംരംഭകർക്കും പാട്ടത്തിന് നൽകാനുള്ള നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ്. യുവജനസംഘടനകളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും തുടർച്ചയായി സമരമുഖത്ത് നിലകൊണ്ടു. ഇടതുപക്ഷ എംപിമാർ റെയിൽ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കത്തെഴുതി. കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ 48 ഏക്കർ ഭൂമി 45 വർഷത്തേക്ക് സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറാൻ റെയിൽവേ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (ആർഎൽഡിഎ)യുടേതാണ് മുൻകൈ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് ഏക്കറാണ് ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ടെക്സ്വർത് ഇന്റർനാഷണൽ 24.63 കോടി രൂപയ്ക്ക് പാട്ടത്തിനെടുത്തത്. എ ക്ലാസ് സ്റ്റേഷനായ കണ്ണൂർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുമ്പോഴാണിത്. ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമുള്ള പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ 4.93 ഏക്കർ ഷോപ്പിങ് സമുച്ചയം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായും കിഴക്കേ കവാടത്തെ 2.26 ഏക്കർ റെയിൽവേ കോളനി നിർമിക്കാനുമാണ് കൈമാറുന്നത്. കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമി സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നത് ചുളുവിലയ്ക്ക്. സെന്റിന് ചുരുങ്ങിയത് അരക്കോടി മതിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ടെക്സ്വർത് ഇന്റർനാഷണലിന് 45 വർഷത്തേക്ക് നൽകുന്നതും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് ഏക്കറാണ് 24.63 കോടി രൂപയ്ക്ക് കൈമാറുക. വൻ വ്യാപാരസമുച്ചയങ്ങൾക്കായി ഭൂമി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവ തിരിച്ചെടുക്കാനാകാത്തവിധം അന്യാധീനപ്പെടുകയും സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസനം പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്യും. നാല്, അഞ്ച് പ്ലാറ്റ് ഫോം, യാർഡ് നിർമാണം തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ഥിതിയുമാകും ഫലം. നിലവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ്. റോഡ് വികസനത്തിനുപോലും സ്ഥലമില്ല. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം, അഴീക്കൽ തുറമുഖം, ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി, ജലപാത, തലശേരി– -മൈസൂരു റെയിൽ പാത തുടങ്ങി കണ്ണൂരിന്റെ വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജംപകരുന്ന ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾക്ക് ഭൂമി അത്യാവശ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ കണ്ണൂർ ദിനംപ്രതി പതിനായിരത്തിനടുത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്രയമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം അവരെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ റെയിൽഭൂമി സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പിന് കാണിക്ക വയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് എംപിമാരും ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വവും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ദേശാഭിമാനി 28 Jan 2023 1:00 am

അദാനിയും മോദിയും മറുപടി പറയേണ്ട 88 ചോദ്യം

അമേരിക്കയിലെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഹിൻഡൻബർഗ് റിസർച്ച് എൽഎൽസി എന്ന സ്ഥാപനം പുറത്തുവിട്ട അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ 88 ചോദ്യം കേവലം സാമ്പത്തികമേഖലയിൽമാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. രാഷ്ട്രീയമായ മാനങ്ങൾകൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നതാണ് അതിനെ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ മേഖലകൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്തതോടെ, അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരിമൂല്യം ഏതാണ്ട് 90,000 കോടി രൂപ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദാനി കമ്പനികളെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെത്തന്നെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. പ്രധാന സൂചികകൾ വൻ ഇടിവിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ക്ളോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊണ്ണൂറുകളിൽ സംഭവിച്ച ഹർഷദ് മേത്ത ഓഹരി കുംഭകോണം, കേതൻ പരേഖ് കുംഭകോണം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾക്ക് സമാനമായതോ ഒരുപക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ആഴവും പരപ്പും ഉണ്ടാകാവുന്ന വമ്പൻ ഓഹരി തട്ടിപ്പിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴു കമ്പനിയുടെ ഓഹരിമൂല്യം 85 ശതമാനത്തോളം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചെന്നതാണ് ഹിൻഡൻബർഗ് ഉന്നയിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ ആരോപണം. ഇത്തരത്തിൽ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച ഓഹരികൾ ഈടായി നൽകി വമ്പൻ വായ്പകൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തരപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ അതിസമ്പന്നന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പ്കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല. നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ വായുവേഗത്തിൽ വളർന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുന്നതിന്റെ നാന്ദിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. 12, 000 കോടി ഡോളറിന്റെ സമ്പാദ്യമൂല്യം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഗൗതം അദാനിക്ക് ഹിൻഡൻബർഗ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതിൽ 10, 000 കോടിയും സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ്. ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏഴു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ശരാശരി വളർച്ച 819 ശതമാനമാണ്. ഇത് സ്വാഭാവികമായി വളർച്ചയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കമ്പനികളുടെ ഓഹരിമൂല്യം വിപണി മൂല്യത്തേക്കാൾ 85 ശതമാനം താഴെയാണെന്നാണ് ഹിൻഡൻബർഗ് പറയുന്നത്. ഓഹരികളുടെ വില അത്രമേൽ പെരുപ്പിച്ചാണ് കാണിച്ചിരുന്നതെന്നത് വ്യക്തം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലപ്പത്തെല്ലാം അദാനി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അദാനിയുടെ ബിസിനസുകളെല്ലാം കുടുംബ ബിസിനസുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന അനുപാതത്തേക്കാൾ അധികം ഓഹരികളാണ് അദാനിയുടെ സഹോദരന്മാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൗതം അദാനിയുടെ ഇളയ സഹോദരനായ രാജേഷ് അദാനിയാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ. 2004-–-05 കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ വജ്രവ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ അന്വേഷണം നേരിട്ട അദാനിയുടെ അളിയൻ സമീർ വോറ പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിവിഷന്റെ മേധാവിയായി. വിദേശത്തെ അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ഗൗതം അദാനിയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ വിനോദ് അദാനി. സൈപ്രസ്, യുഎഇ, സിംഗപ്പുർ, മൗറീഷ്യസ്, കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ വെളുപ്പിച്ചെടുത്തതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൗറീഷ്യസിൽമാത്രം വിനോദ് അദാനിയും അനുയായികളും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച 38 ഷെൽ കമ്പനിയെ ഹിൻഡൻബർഗ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പലതിനും വ്യക്തമായ മേൽവിലാസമോ ഫോൺ നമ്പറോ ഒന്നുമില്ല. ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭമെന്ന പേരിൽ നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്ത് നികുതി കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ കോർപറേറ്റ് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന ആനുകൂല്യത്തിന്റെ മറവിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പാണ് വെളിവാകുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരല്ലാത്ത ഓഹരിയുടമകൾക്ക് 25 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ, ഗ്രൂപ്പിലെ നാല് കമ്പനി ഈ നിബന്ധന പാലിക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവ ഡി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ശക്തമാണെന്ന് ഹിൻഡൻബർഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിദേശത്തെ അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ കത്തിന് സെബിയുടെ മറുപടി. വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എലര എന്ന ഫണ്ട് വഴി അദാനിതന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നതും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സിഇഒ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി കേതൻ പരേഖ് ഓഹരി കുംഭകോണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയാളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ധർമേഷ് ദോഷി എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ്. ചില ഇ–- മെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുത്താണ് ഹിൻഡൻബർഗ് ഇത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായ രേഖകളുടെ പിൻബലത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിൽ 360, 000 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന മോണ്ടിറോസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡിങ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 8000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയ വജ്ര വ്യാപാരിക്ക് ഇതുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. ഈ വ്യാപാരിയുടെ മകനാണ് വിനോദ് അദാനിയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന കമ്പനിയുടെ 95 ശതമാനം ഓഹരികളും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് സൈപ്രസ് ആസ്ഥാനമായ ന്യൂ ലീന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഷെൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ബിസിനസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിനോദ് അദാനിയെ സഹായിക്കുന്ന അമികോർപ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. അദാനി കമ്പനികളുടെ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗൗരവതരമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഷാ ധൻധാരിയ എന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. വെറും 11 ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത്. വെബ്സൈറ്റുമില്ല. ഹിൻഡൻബർഗ് കണക്കാക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ മൊത്തം മൂല്യം ഏതാണ്ട് 17 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഈ വളർച്ച ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ സാമാന്യ യുക്തികൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. ഒരു ചോദ്യത്തിനും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇതുവരെ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല. നിയമവഴികൾ തേടുമെന്നു മാത്രമാണ് മറുപടി. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അദാനിമാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകില്ല.

ദേശാഭിമാനി 28 Jan 2023 1:00 am

ആ ഹൃദയനന്മ കാണാമറയത്തു തന്നെ

കോഴിക്കോട് പൊതിച്ചോറിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയം ചേർത്തുവച്ചുനൽകിയ കുട്ടി കാണാമറയത്ത്. തന്റെ അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് പൊതിച്ചോറിൽ നന്മമനസ്സിന്റെ സ്വാദ് പകർന്ന ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നൽകുന്ന ഹൃദയപൂർവം' ഉച്ചഭക്ഷണം പൊതിച്ചോറിനൊപ്പം ഒരു കുട്ടി എഴുതിവച്ച വാക്കുകൾ വൈറലായിരുന്നു. നിരവധിപേർ ആ വാക്കുകളുടെ ഉടമയെ പ്രശംസിച്ചു. ഒരോ ദിവസവും ഡിവൈഎഫ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരവധി പൊതിച്ചോറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എഴുതിയ ആൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാനാവൂ. ചേട്ടാ ചേച്ചീ ഉമ്മാ താത്താ അമ്മാ... ഈ പൊതി കിട്ടുന്നവർ ക്ഷമിക്കണേ. അമ്മ വീട്ടിലില്ല. സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. രുചിയില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രോഗം വേഗം ഭേദമാകട്ടെ'–- ഈ കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിതരണംചെയ്ത ഭക്ഷണപ്പൊതിയിൽനിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. മമ്പാട് ഡിജിഎം എംഇഎസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ രാജേഷ് മോൻജിയാണ് ഇത് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചത്. നിരവധി പേർ ഷെയർ ചെയ്തു. ഒപ്പം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ രാജേഷ് മോൻജിയിട്ട കുറിപ്പും ഹൃദയഹാരിയായി. ‘‘തങ്ങളുടെ പൊതിച്ചോറിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വിശപ്പ് മാത്രമായിരിക്കില്ല ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക! താൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന ബോധ്യം കൂടി കുട്ടിക്കുണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ ഇത്രവലിയ കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തോളം പൊതിച്ചോറ് ഒരാശുപത്രിയിൽത്തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എത്ര വീടുകളിൽ, എത്ര മനുഷ്യർ, ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന, അവർക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഈ ദിവസം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം!’’–- രാജേഷ് എഴുതുന്നു. ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പദ്ധതിയാണ് ‘ഹൃദയപൂർവം’.

ദേശാഭിമാനി 28 Jan 2023 12:30 am

ബ്രിട്ടന്റെ കൊതിക്കെറുവും ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയും...എ കെ രമേശ്‌ എഴുതുന്നു

എ കെ രമേശ് ബിബിസി പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ ഇന്ത്യയെ അവഹേളിക്കുന്നതിനുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറുകാർ മാത്രമല്ല. ഏ 20 അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ കൊതിക്കെറുവ് തീർക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന വാദത്തിന് കാറ്റ് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ. ഇന്ത്യയെ അസ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പഴയ കോളനിയുടമകളുടെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്ന് ഇന്ന് പറയുന്നവർ അന്ന് പറഞ്ഞത്, ബ്രിട്ടനോട് പൊരുതി ഊർജം പാഴാക്കരുതെന്നും നാളെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളോട് കണക്ക് തീർക്കാനായി അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്നുമാണ്. അധികാരത്തിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ അവർ അതിന്റെ പണി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ കൈപ്പിടിയിലായതോടെ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയിൽ അവർ കണക്ക് തീർക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ക്ലീൻചിറ്റ് വാങ്ങിയാലും ജനങ്ങളുടെ ഓർമയിലുണ്ട് 2002 ലെ കൂട്ടക്കുരുതി. അത് മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഡോക്യുമെന്ററി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് . പ്രചാരണം മറിച്ചാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെ പഴയ കോളനിയുടമകൾ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ് എന്നാണ്. അത് നേരാണോ ? ബ്രിട്ടനോടുള്ള മോഡിയുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് മോഡിയുടെ ഇന്ത്യയോട് ബ്രിട്ടൺ പ്രതികരിച്ചത്? 2015 നവംബർ 12 മുതൽ 16 വരെ യു.കെ സന്ദർശനം നടത്തിയ മോഡിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി. യു കെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തുർക്കിയിലെ ഏ20 സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ മോഡിക്ക് സുരക്ഷാ സംവിധാനമൊരുക്കിയതിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മൊസാദിന് പുറമെ യുകെയുടെ എം 15 ഉം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് അന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പാരീസിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഐബിയും റോയും തികയാതെ വരും എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളായ ഇസ്രായേലിന്റെയും ബിട്ടന്റെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കൂട്ട് പിടിച്ചത്. 2016 നവംബർ 6 ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസാ മേ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം അവരുടെ ആദ്യ യൂറോപ്പ് ഇതര സന്ദർശനമായിരുന്നു അത്. ഇന്ത്യയെ അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ നോക്കിക്കണ്ടത് എന്നർത്ഥം. 2017 ഫെബ്രവരി 27 ന് യു കെ ഇന്ത്യാ ഇയർ ഓഫ് കൾച്ചർ എന്ന വൻ പദ്ധതി സാക്ഷാൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അന്ന് ബക്കിങ്ങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ആ ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു കൊണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് പങ്കെടുത്തത്. അന്നൊരുക്കിയ ദൃശ്യ വിസ്മയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുഖപ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുക കൂടി ചെയ്തിരുന്നു. അത്രക്ക് സുദൃഢവും ഗാഢവുമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യാ-ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്ര ബന്ധം എന്നർത്ഥം. 2017 ൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെയും എഴുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷ വേളയിലാണ് അന്നത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ റിവേഴ്സ് കൊളോണിയലിസമെന്ന പ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. ബ്രിട്ടണിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജാഗ്വർ കാറുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് തങ്ങൾ റിവേഴ്സ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുവഴി പണ്ടൊരിക്കൽ തങ്ങളുടെ കോളണിയായിരുന്ന ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ ആധാര സ്തംഭമായിരിക്കുന്നു എന്ന സ്തുതി ഗീതമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത്. അതേ ബോറിസ് ജോൺസൺ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ 20 21 ലെ ഇന്ത്യൻ റിപബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാ നുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതാണ്. ബ്രിട്ടണിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം പങ്കെടുക്കാനാവാഞ്ഞത് വേറെക്കാര്യം. പക്ഷേ മഹാമാരിയെ മറി കടന്നുകൊണ്ട് ഇരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും 2021 മെയ് 4 ന് ഓൺലൈനായി യോഗം ചേർന്ന് ഇന്ത്യാ യുകെ സമഗ്ര യുദ്ധതന്ത്ര പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ( India UK comprehensive Strategic partnership ) കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യ യുകെ റോഡ് മാപ്പ് 2030 ന്റെ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ സഹകരണാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ധാരണയാക്കിയിരുന്നു. 2022 നവംബർ 16 ന്പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി റിഷി സുനക്കുമായി നടന്ന ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച വളരെ സൗഹാർ ദപരമായിരുന്നുവെന്നും യങ്ങ് പ്രൊഫഷണൽ സ് സ്കീം അതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ഹൈകമീഷനാണ് പ്രസ്താവനയിറക്കിയത്. 2020 - 21 കാലത്തേതിലും 35.2 ശതമാനം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് 2021-22 കാലത്തെ ഇന്ത്യാ യുകെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതും അതേ ഹൈകമീഷനാണ്. യു കെയിലെ ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപമാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെതിന് തൊട്ടു താഴെയാണ്.. 107പ്രാെജക്റ്റുകളിലായി മുതൽ മുടക്കിയ ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാർ ബ്രിട്ടണിൽ ഒരുക്കിയ തൊഴിലവസരം 8664ആണെന്നും കമീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ബ്രിട്ടണിൽ കൊടുത്ത ആകെ കോർപറേറ്റ് നികുതി 30.46 കോടി പൗണ്ടാണ്, അവർ ഒരുക്കിയ തൊഴിൽ അവസരം1, 41,005 ആണെന്നും ഹൈകമീഷൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ ഉടമകളുടെ കൊതിക്കെറുവിന്റെ കഥ വഴി അടക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി മോഡിക്ക് വിസ നിഷേധിച്ച അതേ അമേരിക്കയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിക്ക് ചെമ്പരവതാനി സ്വീകരണം നൽകിയതും. ബ്രിട്ടണിലെ ബഹുരാഷ്ട്രക്കുത്തകകളും കുത്തകാനുകൂല പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായതിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്നാണ് മേൽ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളും തെളിയിച്ചത്. കള്ളക്കഥകൾ ചരിത്ര പാഠങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്ത്യാ വിരോധം എന്ന പാഴ്ക്കഥയും. പക്ഷേ മോഡിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ മുട്ടിലിഴയുന്നതു പോലെ അത്ര തരം താണിട്ടില്ല ബ്രിട്ടണിലെ ചാനലുകൾ എന്ന കാര്യമാണ് സംഘപരിവാറിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്. റിഷി സുനാക്ക് എന്ന ഒക്കച്ചങ്ങാതിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഡോക്യുമെന്ററിയിലെ ഇരകളുടെ മൊഴികളേക്കാൾ സംഘപരിവാറിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത് മോഡിയുടെ തന്നെ വാക്കുകളും ശരീരഭാഷയുമാണ്. ആ വേവലാതി മറയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തം കെട്ടിയിറക്കുന്നത്.

ദേശാഭിമാനി 27 Jan 2023 4:36 pm

കുടുംബശ്രീ ; കുടുംബത്തിൽനിന്ന് അരങ്ങിലേക്ക് - എം ബി രാജേഷ് എഴുതുന്നു

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീക്കൂട്ടായ്മയുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനമായ കുടുംബശ്രീ കാൽനൂറ്റാണ്ടിന്റെ നിറവിലാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവുകളിലൊന്നായ ഈ പ്രസ്ഥാനം ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച വനിതാ സംഘശക്തിയാണ്. ജനകീയാസൂത്രണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെയും പിറവി. ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനവും സ്ത്രീശാക്തീകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് 1998 മെയ് പതിനേഴിനാണ് ഇടതുപക്ഷം നേതൃത്വം നൽകിയ സർക്കാർ സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന മിഷൻ എന്നനിലയിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ രൂപീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും ദുർബലാവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീസമൂഹത്തിന് സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വവും സാമൂഹ്യശാക്തീകരണവും നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടമാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം കൈവരിച്ചത്. ഇരുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ 45 ലക്ഷം അംഗങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. മൂന്നു ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ടവും 19,470 എഡിഎസും 1070 സിഡിഎസും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമേ, 18നും 40നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളവരുടെ 19,000 ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനമെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 8029 കോടി രൂപയുടെ സമ്പാദ്യമുണ്ട്. 24,237 കോടിരൂപ പലതവണയായി അതിൽനിന്ന് വായ്പയായും നൽകി. ഓരോ അംഗത്തിനും വിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇടമായും വീട്ടുമുറ്റത്തെ ബാങ്കായും കുടുംബശ്രീ മാറി. അടുക്കളയുടെ നാലു ചുവരിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകളെ വരുമാനം നേടാനും സ്വാശ്രയത്വം കൈവരിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുകയെന്ന ദൗത്യമാണ് കുടുംബശ്രീ ഏറ്റെടുത്തത്. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ, ബഡ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, കേരള ചിക്കൻ, സ്നേഹിത ഹെൽപ്പ് ലൈൻ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിലെ ഇടപെടലുകളാണ് കുടുംബശ്രീയെ കേരളത്തിന്റെ മുഖശ്രീയാക്കി മാറ്റുന്നത്. പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനംവഴിയുള്ള സംയോജനം ഏകോപനവുംവഴിയാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നത്. കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ വളർച്ച തുടരുന്നതിനും പുതിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് . ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനത്തോടൊപ്പം പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുകൂടി സഹായകരമാകുന്ന തരത്തിൽ സ്വയം നവീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് 25–-ാം വാർഷികത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അടുക്കളയിൽനിന്ന് സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ അരങ്ങത്തേക്ക് സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ. സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രയാണത്തിനാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ഈ പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

ദേശാഭിമാനി 26 Jan 2023 4:22 am

വീടും റോഡുമെല്ലാം നിർമിക്കാൻ ‘കുടുംബശ്രീ കൺസ്‌ട്രക്‌ഷൻസ്‌'

കൊച്ചി 2013ൽ കുടുംബശ്രീ നൽകിയ ഒരു പത്രപരസ്യത്തിൽനിന്നാണ് കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻസി'ന്റെയും ബീനയുടെയും യാത്രയുടെ തുടക്കം. നിർമാണമേഖലയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പരസ്യം. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി 2014ൽ ആണ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ ബീനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്' തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടരലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിച്ചു. ഒമ്പതുവർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നിർമാണമേഖലയിൽ സ്വന്തം കൈയൊപ്പ് ചാർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീക്ക്. തുടക്കം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് നിർമാണമേഖലയിൽ അധികം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വർക്കുകൾ ലഭിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും മടി കാണിച്ചു. എന്നാൽ, ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി. മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്' – ജില്ലയിലെ- കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന പോൾ പറയുന്നു. പറവൂരിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ആറുവീടുകൾ പുനർനിർമിച്ചത് കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻസാണ്. എടയ്ക്കാട്ടുവയലിൽ 87 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുവച്ചുനൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ 38 വീടുകൾ നിർമിച്ചു. വാഴക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമാണവും ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കി. പ്രളയശേഷം കെടിഡിസിയുടെ മുനമ്പം ബീച്ച് നവീകരണം കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. നിലവിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കുപുറമെ നിർമാണം നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കും ജോലി നൽകാറുണ്ട്. പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യംവേണ്ട ജോലികളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും.

ദേശാഭിമാനി 26 Jan 2023 4:05 am

രുചിപ്പെരുമയിൽ 
കുടുംബശ്രീ കാറ്ററിങ് സർവീസും

കൊച്ചി രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ കുടുംബശ്രീ എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ്. അതേ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ കാറ്ററിങ് സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടുവർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നിരവധി രുചിയോർമകളുടെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ക്യാന്റീനുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ശ്രമം വിജയിച്ചതോടെയാണ് കാറ്ററിങ് സർവീസ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജില്ലാ മിഷന്റെ സൂക്ഷ്മസംരംഭമായ കേരളശ്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കാറ്ററിങ് സർവീസ് തുടങ്ങിയതെന്ന് കേരളശ്രീ ജില്ലാ ലീഡർ സ്മിത നിശാന്ത് പറഞ്ഞു. സിഡിഎസുകൾവഴി വിവിധ കുടുംബശ്രീകളിൽനിന്ന് 28 അംഗങ്ങളെ കാറ്ററിങ് സർവീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ബാങ്ക്വായ്പ എടുത്താണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്. 2021 ജനുവരി 20ന് 28 പേരടങ്ങുന്ന കാറ്ററിങ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. ജില്ലാ ഭരണകേന്ദ്രത്തിലെ ക്യാന്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാറ്ററിങ് സർവീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഓർഡറുകൾ കുറഞ്ഞത് പ്രതിസന്ധിയായെങ്കിലും വീണ്ടും ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. കൂടുതലും ഭക്ഷണം പാകംചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യമനുസരിച്ച് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നൽകും. പരിപാടികൾ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ വാഹന സൗകര്യവുമുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തി. സർക്കാർ പരിപാടികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കല്യാണങ്ങൾപോലുള്ള വലിയ പരിപാടികൾ കുറച്ചുമാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളൂ. പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും കാറ്ററിങ് സർവീസ് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ദേശാഭിമാനി 26 Jan 2023 4:02 am

ബഹുസംസ്‌കൃതിയുടെ റിപ്പബ്ലിക്

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രത്തലവനുള്ള രാജ്യത്തെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം കൈമാറിയപ്പോൾ നിയമപരമായി ഡൊമിനിയൻ പദവി–- പുത്രികാരാജ്യ പദവിയാണ് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി മൗണ്ട് ബാറ്റൻപ്രഭു ഗവർണർ ജനറലായി തുടർന്നത്. അദ്ദേഹം അധികാരം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി രാജഗോപാലാചാരി ഗവർണർ ജനറലായി. ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭ 1949 നവംബർ 26ന് ഭരണഘടന സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് പദവി നേടിയിരുന്നില്ല. ഔദ്യോഗികമായും നിയമപരമായും ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് 1950 ജനുവരി 26ന് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവസത്തെ ഭാരതം റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. രണ്ടു വർഷവും 11 മാസവും 17 ദിവസവും നീണ്ടുനിന്ന നിയമനിർമാണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽവന്നത്. 22 അധ്യായത്തിലായി 395 വകുപ്പും 12 പട്ടികയുമുണ്ട് ഇതിന്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്തമാണ് അത്. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളെയും പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയുംപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേറിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടനെപ്പോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നേരിട്ടു ഭരിക്കുകയുമല്ല. അതിനാലാണ് ഇന്ത്യയെ അർധ ഫെഡറൽ എന്ന് രാഷ്ട്രമീമാംസകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂറും ഹൈദരാബാദും ജൂനാഗഢും കശ്മീരും സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങളായി തീരാത്തത്. അതേസമയം, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുപോലെ കേന്ദ്രത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നില്ല. ജിഎസ്ടിയിലൂടെയും യുജിസി, എഐസിടിഇ, എൻസിഇആർടി തുടങ്ങിയ നിരവധി കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം കവർന്നെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീവ്രമായി നടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത അനിവാര്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടനെയും അയർലൻഡിനെയും ഫ്രാൻസിനെയുംപോലെ ഒരു ഭാഷയും ഒരു മതവും ഒരു ദേശീയതയും ഒരു സംസ്കാരവുമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് മതവും രണ്ട് ദേശീയതയും രണ്ട് സംസ്കാരവുമാണ് ഉള്ളതെന്ന മതമൗലികവാദികളുടെ വാദത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം കൂട്ടുനിന്നതുകൊണ്ടാണ് അനിവാര്യമല്ലാതിരുന്ന വിഭജനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കായി നിലവിൽവന്ന പാകിസ്ഥാൻ കാൽനൂറ്റാണ്ട് തികയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഭാഷാ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഘടിക്കപ്പെടുകയും ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം നിലവിൽവരികയും ചെയ്തു. മത ദേശീയതയ്ക്കുവേണ്ടി ശാഠ്യംപിടിച്ച മുഹമ്മദാലി ജിന്നയ്ക്ക് അത് കാണേണ്ടതായി വന്നില്ല. 1943ൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടി പ്രമേയരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനാപരമായും ശരിയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ബഹുസംസ്കൃതിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നത്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലാകട്ടെ ഒരു ദശാബ്ദം തികയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മതദേശീയതയെ നിരാകരിക്കുകയും ഭാഷാ ദേശീയതയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യാ വിഭജനം അനാവശ്യമായിരുന്നെന്ന് ഭാഷാ സംസ്ഥാന രൂപീകരണ നിയമത്തിലൂടെ 1956ൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തെളിയിച്ചു. മതമല്ല ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്നും അത് ഭാഷയും സംസ്കാരവുമാണെന്നും 1943ൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടി പ്രമേയരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനാപരമായും ശരിയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ബഹുസംസ്കൃതിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നത്. സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽവരുമ്പോൾ 14 ഭാഷയെയാണ് എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ 22 ഭാഷയുണ്ട്. മുപ്പതിലധികം ഭാഷ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കാനായി കാത്തുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്താകമാനം പതിനൊന്നായിരത്തോളം ഭാഷയുണ്ടെന്നാണ് യുനെസ്കോയുടെ കണക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ഭാഷയുണ്ടത്രെ. അതായത് ലോക ഭാഷകളിൽ 18 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ്. ലിപി ഉള്ളവയും ലിപി കടമെടുത്ത് എഴുതുന്നവയും ലിപി ഇല്ലാത്ത ഭാഷകളുമുണ്ട്. മാനകീകരിക്കപ്പെട്ട മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിരവധി ഗോത്രഭാഷകളും കടലോര ഭാഷകളുമുണ്ട്. അവയിൽ എല്ലാം അറിവ് സംഭരിച്ചുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംഭരണിയാണല്ലോ ഭാഷ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിവേകശാലികൾ പറയുന്നത് പഠനവും ഗവേഷണവും ഏതു ഭാഷയിലൂടെയാണോ നടക്കുന്നത് ആ ഭാഷ വൈജ്ഞാനികഭാഷയും ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹം വൈജ്ഞാനിക സമൂഹവുമാകുമെന്ന്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തെയാണെങ്കിൽ ‘ഹിന്ദി–- ഹിന്ദു–- ഹിന്ദുസ്ഥാൻ' എന്ന മുറവിളിക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെന്ന രാഷ്ട്രത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു മതമില്ല. ഭരണകർത്താക്കളടക്കമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മതവിശ്വാസവും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ആകാം. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും ജീവിക്കാം. മതവിശ്വാസവും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഒന്നല്ല. ഈശ്വരവിശ്വാസി മതവിശ്വാസി ആകണമെന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ സവർണർ ന്യൂനപക്ഷവും അവർണർ ഭൂരിപക്ഷവുമാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ സവർണ ദേവതകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവും അവർണ ദേവതകൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുമാണ്. ആശാരി, മൂശാരി, കൊല്ലൻ, കമ്മാളൻ തുടങ്ങിയ കൈവേലക്കാർക്കും കൈത്തൊഴിലുകാർക്കും അവരുടെ ദേവകളുണ്ട്. അത്തരം ദേവകളെ സവർണർ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല. സവർണദേവതകൾക്കു മാത്രമേ പൂണൂലിട്ട പൂജാരിയെ ആവശ്യമുള്ളൂ. മത്സ്യമാംസാദികളും പനങ്കള്ളും തെങ്ങിൻകള്ളും ഭുജിച്ച് വിശ്വാസികളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദേവഗണങ്ങളെ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനു വിരുദ്ധമായി സസ്യാഹാരികളാക്കി മാറ്റി. മാംസഭുക്കുകളായിരുന്ന ബഹുസഹസ്രം ദേവകളെ സസ്യാഹാരികളാക്കി മാറ്റിയ സാംസ്കാരികോന്മാദികളാണ് കലോത്സവ വേദിയിൽ മാംസാഹാരം വിളമ്പാത്തതിൽ കലപില കൂട്ടിയത് അവർണ ദേവതകളേറെയും മലദൈവങ്ങളെയും കടലമ്മയെയും ഊരുമൂപ്പൻമാരും ഗോത്രത്തലവൻമാരുമാണ് പൂജാരി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഭക്ത്യപേയങ്ങൾ നൽകി പ്രസാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് മന്ദിരങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്തിയ അവർണ ദേവൻമാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പൂണൂലിട്ട സവർണ പൂജാരിയെ നിയോഗിച്ച് മധ്യവർഗ വിഹ്വലതയിലകപ്പെട്ട വിശ്വാസിസമൂഹം സവർണത്വത്തെ വാരിപ്പുണരുന്നു. മത്സ്യമാംസാദികളും പനങ്കള്ളും തെങ്ങിൻകള്ളും ഭുജിച്ച് വിശ്വാസികളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദേവഗണങ്ങളെ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനു വിരുദ്ധമായി സസ്യാഹാരികളാക്കി മാറ്റി. മാംസഭുക്കുകളായിരുന്ന ബഹുസഹസ്രം ദേവകളെ സസ്യാഹാരികളാക്കി മാറ്റിയ സാംസ്കാരികോന്മാദികളാണ് കലോത്സവ വേദിയിൽ മാംസാഹാരം വിളമ്പാത്തതിൽ കലപില കൂട്ടിയത്. പൂണൂലിനെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞാണ് കേരളം പ്രബുദ്ധതയിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ പൂണൂലുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ വരിഞ്ഞുകെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നിഷേധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണ്. ചിന്തിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഭരണഘടന അനുവാദം തരുന്നു. എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആഹാരം വേണം. മനുഷ്യന് ആഹാരവും ഭാഷയും വേണം. മനുഷ്യനു മാത്രമേ ഭാഷയുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതു സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ഭാഷയിലാണ്. അപ്പോഴാണ് സാഹിത്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റു ജീവികൾ അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർക്ക് ഭാഷയും സാഹിത്യവും ഇല്ല. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ വേഷവുമുള്ളൂ. അതായത് ഭാഷയും വേഷവുമാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ. ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഭാരതത്തിന്റെ വൈവിധ്യം എത്രയാണ്. ആ വൈവിധ്യമാണ് ഈ നാടിന്റെ സവിശേഷത. ദിഗംബരൻമാർക്കും കൗപീനമാത്രധാരികൾക്കും അർധനഗ്നർക്കും ആവശ്യത്തിലേറെ വേഷഭൂഷകൾ അണിഞ്ഞവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. തുല്യതയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. വിവേചനത്തിൽനിന്ന് നിയമസംരക്ഷണവുമുണ്ട്. ഈ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഭരണഘടന. ഈ ഭരണഘടനയെ അറിയുകയും സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ കടമ. ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ ഉള്ളവർ ഏകീകൃതമായ ഭാഷയും വേഷവും ആഹാരവും ആചാരവും വിശ്വാസവുമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നു പറയുന്നവർ ഏകാധിപതികളാണ്. നിരാകരിക്കപ്പെട്ട മതരാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ചരിത്രനിഷേധമാണ്. അവർ ബഹുസംസ്കൃതിയുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്.

ദേശാഭിമാനി 26 Jan 2023 1:00 am

അനീതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം - എം വി ഗോവിന്ദൻ എഴുതുന്നു

രാജ്യം ഇന്ന് 74 –-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–-ാം വർഷം ആഘോഷിച്ചത്. അടുത്തവർഷം ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനും 75 വർഷം തികയും. ‘ഇന്ത്യയെ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അവധാനപൂർവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നുപറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷ്യവും–- സോഷ്യലിസം, മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം –- അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നതാണ് സമകാലിക യാഥാർഥ്യം. നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുതന്നെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ 2014ൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറിയതോടെ ഭരണഘടനതന്നെ അട്ടിമറിക്കാനും പകരം ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കാണ് വേഗമേറിയത്. ‘ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണെ’ന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞത് യാഥാർഥ്യമാക്കാനാണ് മോദിയും കൂട്ടരും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളിയും ഇതുതന്നെയാണ്. സിപിഐ എം പാർടി പരിപാടി അടിവരയിടുന്നതുപോലെ ‘1950ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യാ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭരണഘടന, ഭരണകൂടം പിന്തുടരേണ്ടതായ മാർഗനിർദേശക തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. താഴെ പറയുന്നവ അതിൽപ്പെടുന്നു. ഓരോ പൗരനും മതിയായ ഉപജീവനോപാധിയും തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന് ഇടയാക്കാത്ത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശവും കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കലും തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വേതനവും സ്ത്രീ–-പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനവും. ഈ തത്വങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗത്തിൽ സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഭരണഘടനയിലെ കാഴ്ചപ്പാടും ബൂർഷ്വാഭരണാധികാരികളുടെ പ്രയോഗവും തമ്മിലുള്ള സ്പഷ്ടമായ അന്തരം സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം അവരോധിക്കപ്പെട്ട ബൂർഷ്വാ–-ഭൂപ്രഭു വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ നിശിതമായ കുറ്റപത്രമാണ്.’ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ 74–-ാം വർഷത്തിൽ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോഴും സിപിഐ എം നടത്തിയ വിമർശം അർഥവത്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി, ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ 1949 നവംബർ 26ന്റെ തലേദിവസം നടത്തിയ ചരിത്രപ്രാധാന്യമേറിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഭരണഘടനാ ശിൽപ്പികൂടിയായ ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്കർ പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്ക തന്നെയാണ് സിപിഐ എമ്മും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ജനാധിപത്യം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഡോ. അംബേദ്കർ അടിവരയിട്ടത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗം രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിൽ അഥവാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഊന്നിനിൽക്കുകയും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു. ദാവോസിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറക്കപ്പെട്ട ഓക്സ്ഫാം റിപ്പോർട്ട് തന്നെ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. രാജ്യത്തെ 40 ശതമാനം സമ്പത്തും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ കൈവശമാണ്. മൂന്നു ശതമാനം സമ്പത്ത് മാത്രമാണ് താഴെക്കിടയിലുള്ള 50 ശതമാനത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. ക്ഷേമരാഷ്ട്രം, സമ്പത്തിന്റെ പൊതുവിതരണം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളോട് മോദി സർക്കാർ മുഖംതിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിന് കാരണമെന്ന് ക്രിസ്റ്റോഫ് ജാഫ്രെലോട്ടിനെ പോലുള്ളവർ നേരത്തേതന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് എല്ലാവരും വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യംപോലും അപകടകരമായ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ. പാർലമെന്റിനെ ‘ജനാധിപത്യക്ഷേത്ര’മെന്നും ‘ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവാണ്’ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച മോദി പരിമിതമായ ഈ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെപ്പോലും തകർക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തെ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ 50 ദിവസംപോലും ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് സമ്മേളിക്കാറില്ല. പാർലമെന്റിൽ അപൂർവ സന്ദർശകൻ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. പ്രധാന ബില്ലുകളെല്ലാംതന്നെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി പാർലമെന്ററി സമിതികൾക്ക് വിടുകയും പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ, മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ പാർലമെന്ററി സമിതികൾ നോക്കുകുത്തികളായി. 15–-ാം ലോക്സഭയിൽ 71 ശതമാനം ബില്ലുകളും പാർലമെന്ററി സമിതികൾക്ക് വിട്ടപ്പോൾ നിലവിൽ 25 ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ് ആ സംഖ്യ. ആധാർ ബില്ലടക്കം ധനബിൽ എന്നുപറഞ്ഞാണ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ പാർലമെന്ററിഹത്യക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറായത്. ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പാസാക്കുന്ന ബില്ലിന്റെ എണ്ണവും വർധിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ മലീമസമാക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രധാന കാരണം മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് സമ്പ്രദായമാണ്. പരേതനായ മുൻധനമന്ത്രി അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി ആരംഭിച്ച ഈ രഹസ്യ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് സമ്പ്രദായം കോർപറേറ്റ് പണം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത് 2669 കോടി രൂപയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർടികൾക്ക് മൊത്തം ലഭിച്ചതിന്റെ 58 ശതമാനവും ബിജെപിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. പേര് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്ത ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് എംഎൽഎമാരെയും എംപിമാരെയും വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നതും ബിജെപിക്ക് വേരുകളില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്തുപോലും അവർ ഭരണം നേടുന്നതും. കോർപറേറ്റ് പണശക്തി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ദൂഷിതമാക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത് എന്നർഥം. എല്ലാ മേഖലയിലും കമ്പോളത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന നവ ഉദാരീകരണനയത്തിന്റെ ഭാഗംതന്നെയാണ് ഇതും. സിപിഐ എം പരിപാടിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ‘പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനുംമേലുള്ള ഭീഷണി വരുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽനിന്നും അവരെ പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്ന പാർടികളിൽ നിന്നുമല്ല. ആ ഭീഷണി വരുന്നത് ചൂഷകവർഗങ്ങളിൽനിന്നാണ്. തങ്ങളുടെ സങ്കുചിത താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാക്കി പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ആ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്നത് ചൂഷകവർഗങ്ങളാണ്. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ പാർലമെന്ററി സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയും തദ്വാര വൻകിട ബൂർഷ്വാസിയുടെയും ഭൂപ്രഭുക്കളുടെയും സ്വാധീനത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ കാൽക്കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടിയരയ്ക്കാൻ ചൂഷകവർഗങ്ങൾ ഒട്ടുംമടിക്കുകയില്ല.’ ഈ ചവിട്ടിയരയ്ക്കലാണ് മോദി ഭരണത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ആരും കാണരുത് എന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ്. ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യക്ക് കാരണക്കാരൻ ആരെന്ന് ബിബിസി ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയത് ‘നരേന്ദ്ര മോദി’ എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും ആധാരശിലകളിൽ ഒന്നായ അഭിപ്രായപ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നതാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലവിളി. എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രിമിനൽവൽക്കരിക്കുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തുണ്ടായ സെൻസർഷിപ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത് കലാപം സംബന്ധിച്ച ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഇതാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ആരും കാണരുത് എന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ്. ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യക്ക് കാരണക്കാരൻ ആരെന്ന് ബിബിസി ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയത് ‘നരേന്ദ്ര മോദി’ എന്നാണ്. ജനാധിപത്യരീതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധമാണ് എന്ന വാദം ഫാസിസമാണ്. ഞാനാണ് രാജ്യം എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ അർഥം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ലൂയി പതിനാലാമന് എന്തുപറ്റിയെന്ന് മോദിഭക്തർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പരസ്യം നിഷേധിച്ചും അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗിച്ച് റെയ്ഡ് നടത്തിയും സംഘപരിവാർ വിമർശകരായ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പുകച്ച് പുറത്തുചാടിച്ചും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം തൂണിനെ, എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ വാഴ്ത്തുന്ന ‘മടിത്തട്ട് മാധ്യമങ്ങ’ളാക്കി മാറ്റിയത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ദുർബലമാക്കും. അതോടൊപ്പം ജുഡീഷ്യറിയെ പൂർണമായും വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൊളീജിയം സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യറിയും കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന വാക്പോര് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻഖറും സർക്കാരിനുവേണ്ടി രംഗത്തുണ്ട്. ഭരണഘടനയല്ല പാർലമെന്റാണ് സർവാധികാരിയെന്ന തെറ്റായ വാദവുമായാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജുഡീഷ്യറിയെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോർട്ടാക്കാനുള്ള (ഒരുപരിധിവരെയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്) പരിശ്രമമാണ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എതുതലത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുകയാണ്. അന്തിമമായി അധികാരം ജനങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഈ അനീതികൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളുടെ വിപുലമായ സമരമാണ് ഉയർന്നുവരേണ്ടത്.

ദേശാഭിമാനി 26 Jan 2023 1:00 am

സംസ്ഥാന ബജറ്റ്‌ മൂന്നിന്‌ ; വളർച്ച നിലനിർത്താൻ കർമ പരിപാടി

തിരുവനന്തപുരം കോവിഡാനന്തരം കേരളം കൈവരിച്ച വളർച്ച നിലനിർത്താനുള്ള കർമപരിപാടിയായിരിക്കും സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ കാതൽ. സംസ്ഥാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരവിലയിൽ 12 ശതമാനവും നടപ്പുവിലയിൽ 17 ശതമാനവും വളർച്ച നേടിയതായാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് വിലയിരുത്തൽ. കൃഷി, വ്യവസായം, സേവനം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക. ഉൽപ്പാദനമേഖലകളുടെ ഉത്തേജനത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നതായിരിക്കും മുഖമുദ്ര. ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനവും തൊഴിലവസരവും സമ്പദ്ഘടനയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ സർക്കാർ വരുമാനം ഉയർത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. കൃഷി, മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാര്യമായ വകയിരുത്തലുണ്ടായേക്കും. വ്യവസായരംഗത്ത് സംരംഭകത്വത്തിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സഹായങ്ങൾ തുടരും. സംരംഭകത്വ വർഷം പദ്ധതിയുടെ വിജയം മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറന്റ്, ടൂറിസം, വാണിജ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും മുന്തിയ പരിഗണനയുണ്ടാകും. ഐടി പാർക്കുകളുടെ സൗകര്യം ഉയർത്തി കൂടുതൽ കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കും. വരുമാനം ഉയർത്തൽ ധനമന്ത്രിക്കു മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. ജിഎസ്ടി കാലഘട്ടത്തിൽ നികുതികളിലെ വർധനയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പരിമിതമാണ്. മദ്യ, ഇന്ധന നികുതികൾ ഉയർത്താനാകില്ല. മറ്റുള്ളതിൽ വലിയ മാറ്റവും സാധ്യമല്ല. സേവനമേഖലയിലെ ഫീസ്, ചാർജ്, പിഴ എന്നിവ ഉയർത്തുകയെന്ന നിർദേശം ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നിർണയിച്ച ഫീസുകളും മറ്റും കാലികമാക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാകും മാറ്റം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരിയുടെ ഒന്നര ഇരട്ടിയായി. വരുമാനമുള്ളവരിൽനിന്ന് ന്യായമായ ഫീസ് ഈടാക്കാമെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമാണ്. ഈ വർഷം തനതു വരുമാനത്തിൽ 12,000 കോടി രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി. അടുത്തവർഷം 10,000 കോടി രൂപയുടെ വർധന കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ശമ്പളം, പെൻഷൻ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർഷം 20,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുമുണ്ടാകും.

ദേശാഭിമാനി 25 Jan 2023 1:00 am

മോദി വിഭജനനേതാവ്‌ , ഇന്ത്യ മതസംഘര്‍ഷത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ : ബിബിസി

ലണ്ടൻ വർഗീയതയുടെയും സാമുദായിക വിഭജനത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെയാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയതെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി. ‘ഇന്ത്യ: ദ മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും മോദി സര്ക്കാരിന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും മുഖംമൂടി വലിച്ചുകീറുന്നു. ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ആദ്യഭാഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്നിന്ന് മുക്കാന് കേന്ദ്രം നടത്തിയ നീക്കം പാളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ബിബിസി രണ്ടാംഭാഗം സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് അങ്ങേയറ്റം ഭിന്നത വളര്ത്തിയ നേതാവ്' എന്നാണ് മോദിയെ ബിബിസി വിലയിരുത്തുന്നത്. മോദിയുടെ ഇന്ത്യ' മതസംഘര്ഷത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലാണ്. ​ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയില് കോടതിയില്നിന്ന് ക്ലീന്ചിറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിലും ആശങ്ക അവസാനമില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്നും അടിവരയിടുന്നു. മോദി 2019ൽ വീണ്ടും അധികാരമേറ്റശേഷം മതധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ നടപടി ബിബിസി എണ്ണിപ്പറയുന്നു. ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള നിയമനിർമാണം, ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ന്യൂനപക്ഷവേട്ടകൾ, ഗോസംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആൾക്കൂട്ട കൊലകൾ, ഡൽഹി വർഗീയകലാപം, ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിനെതിരായ നടപടി തുടങ്ങിയവ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ചര്ച്ചചെയ്യുന്നു. കലാപത്തിലും ആക്രമണങ്ങളിലും ഇരയായവരുടെ ബന്ധുക്കൾ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, പൊതുപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ഡോക്യുമെന്ററിയില് മുഖം കാണിക്കുന്നു. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളും മറ്റു ദുർബല വിഭാഗങ്ങളും ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ഇരയായപ്പോൾ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടവർ കാഴ്ചക്കാരായി. മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ടു. സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടിവന്നെന്നും ബിബിസി വിലയിരുത്തി.

ദേശാഭിമാനി 25 Jan 2023 1:00 am

വംശഹത്യ ഡോക്യുമെന്ററി , കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി

തിരുവനന്തപുരം ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പങ്ക് വിശദമാക്കുന്ന ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി ‘ഇന്ത്യ–- ദ മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ’ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി. ബിബിസി ഡോക്യൂമെന്ററി ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് എതിരാണെന്ന ബിജെപി നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും തമ്മിലാണ് പോര്. നിരോധനത്തെ അനുകൂലിച്ചതിന് പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടിവന്ന അനിൽ ആന്റണി കെപിസിസി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കൺവീനറടക്കം എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും രാജിവച്ചു. രാജി അനിവാര്യതയാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തേക്കാൾ വലുതല്ല വിദേശികളുടെ ഡോക്യുമെന്ററിയെന്നായിരുന്നു എ കെ ആന്റണിയുടെ മകനായ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ട്വീറ്റ്. ആർഎസ്എസുകാർക്കൊപ്പം ചില കോൺഗ്രസുകാരും അനിലിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ, അമിത് ഷായ്ക്ക് ‘നിക്കർ തയ്പിക്കുന്ന’ ഇത്തരക്കാരെ പാർടിക്ക് വേണ്ടെന്നടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷ വിമർശമുയർന്നു. അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും തന്നെപ്പോലുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഇത് സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമാണെന്നും അനിൽ രാജിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം തടയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും ഗുജറാത്ത് കലാപം കഴിഞ്ഞകാര്യമാണെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന ശശി തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവനയും വിവാദമായി. അതിനിടെ, പുറത്ത് പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇടുക്കിയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

ദേശാഭിമാനി 25 Jan 2023 1:00 am

നിവർന്ന് മുന്നോട്ട് പെൺകുട്ടിക്കാലങ്ങളേ...

ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പൊതുബോധത്തിൽ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പെൺകുട്ടികളോടും സ്ത്രീകളോടുമുള്ള വിവേചനവും ചൂഷണവും. ഇതവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണായിപ്പിറക്കാൻ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ വേണ്ട അവകാശംമുതൽ ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നിയമസംരക്ഷണം, മാനസിക ശാരീരിക സുരക്ഷ എന്നിങ്ങനെ സമഗ്രമായ ജീവിതസുസ്ഥിതി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും സന്ദേശവുമാണ് 2008 മുതൽ ആചരിക്കുന്ന ദേശീയ ബാലികാ ദിനത്തിനുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ കൈയടി നേടിയ ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായികയായ ജയ പ്ലസ് ടു കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന രംഗമുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ അവളുടെ ചേട്ടനുമാത്രം തല്ലുകിട്ടുന്നു. മരത്തിൽ കേറിയിരിക്കുന്ന അവളെ അമ്മാവൻ അപകടസാധ്യത പറഞ്ഞ് താഴെയിറക്കുന്നു. ചേട്ടന്റെ കളിപ്പാട്ടം സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛനവൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. കേട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരി ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതേ രംഗങ്ങൾ അതിന്റെ മുൻ സന്ദർഭങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വീണ്ടും കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധയല്ല, പെൺകുട്ടിയെന്ന നിലയിലുള്ള രണ്ടാംകിട അവസ്ഥയും വിവേചനവുമാണ് അതെന്ന് സിനിമ സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം, കാതു കുത്തിയിടുന്ന കമ്മലും നീളം വയ്പിക്കുന്ന മുടിയും ജീവിതനൈപുണികളും എല്ലാംതന്നെ വിവാഹമെന്ന സ്ത്രീ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, നാടൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ കുടുമ്മ’ത്തേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. ഒരു ദേശീയ ബാലികാദിനംകൂടി കടന്നുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ഇരട്ടത്താപ്പുകളിലേക്കുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ലിംഗനീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതാവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ശാക്തീകരണത്തിൽ മുന്നേറി നിൽക്കുമ്പോഴും ജീവിത അവബോധങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ആന്തരികമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ബാലികാപ്രായത്തിൽത്തന്നെ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കുന്ന വിവേചനങ്ങളാണ്, വാർപ്പു മാതൃകകളാണ്. കേരളത്തിൽനിന്നു വിട്ട് ദേശീയതലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചൂഷണാവസ്ഥയാണ് പെൺ ബാല്യങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പൊതുബോധത്തിൽ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പെൺകുട്ടികളോടും സ്ത്രീകളോടുമുള്ള വിവേചനവും ചൂഷണവും. ഇതവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണായിപ്പിറക്കാൻ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ വേണ്ട അവകാശംമുതൽ ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നിയമസംരക്ഷണം, മാനസിക ശാരീരിക സുരക്ഷ ഇങ്ങനെ സമഗ്രമായ ജീവിതസുസ്ഥിതി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും സന്ദേശവുമാണ് 2008 മുതൽ ആചരിക്കുന്ന ദേശീയ ബാലികാ ദിനത്തിനുള്ളത്. ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇന്ദിര ഗാന്ധി ചുമതലയേറ്റത് ജനുവരി 24നാണ് എന്നതു പരിഗണിച്ചാണ് ഈ ദിനം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ദേശീയ തലത്തിൽ സ്ത്രീസാക്ഷരത 54 ശതമാനം മാത്രമാണ്. സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കുട്ടികളിൽ 60 ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ്. മൂന്നിലൊന്ന് പെൺകുട്ടികളും പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിടുന്നു. (കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ) ചൂഷണത്തിലേക്കും ലൈംഗിക തൊഴിലിലേക്കും എത്തിപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം 1980കൾ വരെ 14 മുതൽ 16 വരെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് 10 മുതൽ 14 വരെയായിരിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിലെ ഇരകളിൽ 40 ശതമാനത്തോളം പേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളാണ്. ജനന ലിംഗാനുപാതത്തിലാകട്ടെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.- അന്താരാഷ്ട്ര- ദേശീയ ബാലികാ ദിനങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും നാം പുതുക്കുന്ന ഇത്തരം കണക്കുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പെൺബാല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശയും ഞെട്ടലും നൽകുന്നതാണ്. ഒരു വശത്ത് ബേട്ടി ബച്ചാ വോ എന്ന് നാടകീയ ആഹ്വാനങ്ങൾ നൽകുകയും മറുവശത്ത് പെൺകുരുന്നുകളെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നവർക്ക് നിയമസംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഹിംസയുടെ രാഷ്ട്രീയം അതിനെ കൂടുതൽ ഭയാനകമാക്കുന്നു. ദേശീയ അവസ്ഥയേക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനജീവിത നിലവാരം. 2017–--18ൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വനിത-ാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് പ്രത്യേകമായി രൂപീകരിച്ചത് പെൺകുട്ടികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ പരിഗണന ഉറപ്പുവരുത്തി. വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ശാക്തീകരണ -പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്നു നമുക്കുണ്ട്. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കൗൺസലിങ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഐസിഡിഎസ് മുഖേനയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രതിരോധ നടപടികൾ, ജില്ലാതലത്തിലുള്ള ശിശുസംരക്ഷണ സമിതികൾ, രക്ഷിതാക്കൾക്കായുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ രക്ഷാകർതൃത്വം -, ഫോസ്റ്റർ കെയർ തുടങ്ങിയവ. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ജാഗ്രതയും പൊതു സമൂഹം കുറെക്കൂടി നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അറിവിലോ പരിചയത്തിലോ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സഹായമാവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1974ലെ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ നയത്തിൽ കുട്ടികൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത പ്രാധാന്യമുള്ള സ്വത്താണ്' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിതിയും സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറുന്ന സാമൂഹ്യ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലേക്ക്- നാം എത്തേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. മറ്റിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായി നടപടികളുണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പുരോഗമന സ്ത്രീയവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു സങ്കീർണതലംകൂടി ഉണ്ട്-. യുവതികളും മുതിർന്ന സ്ത്രീകളും ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുറെക്കൂടി എളുപ്പമുള്ള ഇരകളായി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറുന്നു. പീഡോഫീലിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കു നേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കൽ ഏതാനും വർഷംമുമ്പ് സൈബർ മാധ്യമരംഗത്ത് നടന്നപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു മനോഭാവം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുനേരെ നടക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളിലെ കുറ്റവാളികളിൽ 95 ശതമാനവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, കുടുംബപരിചയക്കാർ, അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവരാണ്. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി സ്ഥലങ്ങളിലും തോട്ടം മേഖലകളിലും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെ വർധിച്ചുവരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, 2011ലെ സെൻസസ് മുതൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആറുവയസ്സുവരെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ജനന നിരക്കിലെ കുറവ്, ലഹരി പദാർഥങ്ങളുടെ കാരിയർമാരായി പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആഭിമുഖ്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള അവഗണന തുടങ്ങിയവയിലേക്കും ഈ ദേശീയ ബാലികാദിന വേളയിൽ കേരളത്തിന്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതുണ്ട്. ( തൃശൂർ പുത്തൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ലേഖിക കേരള സർക്കാർ മലയാളം മിഷൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കോ–- ഓർഡിനേറ്ററുമാണ്)

ദേശാഭിമാനി 25 Jan 2023 1:00 am

കേന്ദ്രനയത്തിനെതിരെ പോർമുഖത്ത്‌

അഖിലേന്ത്യ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ 49–--ാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം വെള്ളിയാഴ്ചമുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുകയാണ്. 1971ൽ 34–--ാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം നടന്നതിനുശേഷം അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴാണ് സംഘടനാ രൂപീകരണത്തിന്റെ 100–-ാം വാർഷികത്തിൽ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒത്തുചേരുന്നത്. രാജ്യത്തെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഓഫീസുകളിലെയും പോസ്റ്റൽ ഓഡിറ്റ്, ഡിഫൻസ് ഓഡിറ്റ്, റെയിൽവേ ഓഡിറ്റ്, സയന്റിഫിക് ഓഡിറ്റ്, കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സംഘടനകളുടെ ഫെഡറേഷനാണ് അഖിലേന്ത്യ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമെന്നനിലയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികൾക്ക് വിപുലമായ അധികാരമുള്ള വകുപ്പിൽ അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനം മേലധികാരികളിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും ലഭിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിർണായക സ്ഥാനംവഹിച്ച ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജീവനക്കാർ ക്രൂരമായ ശിക്ഷാനടപടികൾക്ക് എക്കാലവും വിധേയമായി. ജനാധിപത്യ പൗരാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ എജിസ് ഓഫീസിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ദേശീയതലത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അഖിലേന്ത്യ ഭാരവാഹികളായിരുന്ന ബരദ ബട്ടാർ ജി, മിത്രി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപേരെ ജയിലിലടച്ചു. 1993ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അംഗീകാരച്ചട്ടങ്ങൾ സംഘടനയെ പല തട്ടിലാക്കി. ഗ്രൂപ്പ് ഡി മുതൽ എഎഒ വരെ ഒറ്റസംഘടനയായി തുടരണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല.കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നാഷണൽ ലിറ്റിഗേഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് സർവീസ് കേസുകളെല്ലാം ട്രിബ്യൂണൽ വിധിയോടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാർക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മനുഷ്യത്വരഹിതവും നിയമവിരുദ്ധവും മുൻവിധിയോടു കൂടിയുള്ളതുമാണെന്ന് ട്രിബ്യൂണലുകൾ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. പ്രതികാര നടപടികൾക്കെതിരെ സിഐടിയു മുഖേന ഐഎൽഒവിൽ പരാതി നൽകി. ഏഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഐഎൽഒ സമിതിയുടെ 2008ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവനക്കാരുടെ അംഗീകാരച്ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 75 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയൻ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. സേവനമേഖലയിൽനിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറുന്ന കാലത്താണ് 49–--ാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. സ്വകാര്യവൽക്കരണനയങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുപോലും ലഭിച്ചിരുന്ന പെൻഷൻ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2021 മാർച്ച് ഒന്നിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 69,000 ജീവനക്കാർ വേണ്ടിടത്ത് 43,000 ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയാണ്. ഭരണഘടനാ നിർമാണവേളയിൽ സുപ്രീംകോടതിയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമെന്ന് ഡോ. അബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇത്. സിഎജിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ പദവിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ഭരണഘടനാ ശിൽപ്പികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കർത്തവ്യബോധത്തിന്റെ പ്രകടമായ സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കേണ്ടത് രാജ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന നവ ലിബറൽ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പദവി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും 49–--ാം സമ്മേളനം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും. (ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അസോസിയേഷന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖകൻ)

ദേശാഭിമാനി 25 Jan 2023 1:00 am

ഏവർക്കും സുഖദർശനം

ലോകത്തിനുതന്നെ മാതൃകയായ തീർഥാടനകേന്ദ്രമാണ് ശബരിമല. കേരളീയ ജനജീവിതത്തിന്റെ ഒരംശമാണ് ശബരിമല തീർഥാടനം. അയ്യപ്പനിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കേരളീയരിൽ വലിയൊരുവിഭാഗം പണ്ടുമുതലേ പുലർത്തിപ്പോരുന്നതാണ്. തീണ്ടൽ തൊടീൽ തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ കൊടികുത്തിവാണ കാലത്തുപോലും ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭേദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരുമുടികെട്ടുമായി ശബരിമല ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചെത്തുന്ന ഏതു മതസ്ഥനും അയ്യനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ശബരിമല തീർഥാടകർക്കിടയിൽ ഒരു ഉച്ചനീചത്വവും ഇല്ലെന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു വിവേചനവും തീർഥാടകർക്കിടയിലില്ല. മതസൗഹാർദത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും വിളഭൂമിയാണ് ശബരിമല. ശബരിമലയിൽ വാവരുടെ സാന്നിധ്യംതന്നെ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയാണ്. ഓരോ വർഷവും തീർഥാടനത്തിനെത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. ഈവർഷം അരക്കോടിയിലധികം തീർഥാടകരാണ് മണ്ഡലവിളക്കുകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്. ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർഥാടകർ എത്തിയത്. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇക്കുറി തീർഥാടകർ എത്തി. മലേഷ്യ, സിംഗപ്പുർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ധാരാളം അയ്യപ്പന്മാർ എത്തി. 2018ലെ പ്രളയവും കോവിഡും തീർഥാടനത്തിന് ഒട്ടേറെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അത്തരം ഭീഷണികളൊന്നും ഈ തീർഥാടനകാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ധാരാളം തീർഥാടകർ എത്തുമെന്ന കരുതലോടെയാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തീർഥാടനം വിജയകരമാക്കുന്നതിന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്നു. തുടർന്ന്, ദേവസ്വംമന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. എല്ലാ തീർഥാടകരുടെയും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ നടത്തിയത്. എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് മികച്ച നിലയിൽ ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കാനായി. കേരളത്തിന്റെ യശസ്സ് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഉയരുന്ന നിലയിൽ ശബരിമല തീർഥാടന അനുഭവങ്ങളെ മാറ്റാനായി. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് തീർഥാടനം പരാതിരഹിതമായി നടത്തുന്നതിന് വിലപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മന്ത്രിമാരും പ്രത്യേകം യോഗം വിളിച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകളിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. തെന്നിന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദേവസ്വംമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ദേവസ്വംമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ഒരുക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തി. ജനത്തിരക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയെന്ന ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ കലക്ടർമാർ, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾ, മറ്റ് വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവരുടെ സേവനവും ലഭ്യമായി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിന് പത്തനംതിട്ട കലക്ടർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും കൃത്യതയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയും പാതകളും പാവനമായി പരിപാലിക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നെത്തിയ വിശുദ്ധി സേനകളുടെ പ്രവർത്തനം വിലപ്പെട്ടതാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവിഷ്കരിച്ച പവിത്രം ശബരിമലയെന്ന ശുചീകരണ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധേയമായി. ദിവസവും ഒരുമണിക്കൂർ ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അയ്യപ്പസേവാ സംഘം പ്രവർത്തകരും വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായി. റാന്നി, കോന്നി എംഎൽഎമാർ ആദ്യഘട്ട ആലോചനാ യോഗങ്ങൾമുതൽ തീർഥാടനം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായുണ്ടായിരുന്നു. തീർഥാടകർക്ക് ലഭ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിന് ശബരിമലയിൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് എത്തിയ എല്ലാ ജീവനക്കാരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണമായി നിറവേറ്റി. ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന മുഴുവൻ തീർഥാടകർക്കും മൂന്നുനേരവും അന്നം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ദേവസ്വം ബോർഡ് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു. പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും അന്നദാനം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത്. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലയ്ക്കൽ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരിമിതി പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടീൽ നടത്തി. ഏലയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച അരവണ വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിർദേശം വന്നതോടെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അരവണ നിർമാണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും അംഗപരിമിതർക്കും പ്രത്യേകം ക്യൂ സംവിധാനമൊരുക്കി. ക്യൂവിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർക്ക് ചുക്കുവെള്ളവും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകി. മകരജ്യോതി ദർശനത്തിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പൻമാരാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. അവർക്ക് വ്യൂപോയിന്റുകളിൽ പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി. തങ്കഅങ്കി ഘോഷയാത്രയ്ക്കും തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയ്ക്കും ഭക്തജന പങ്കാളിത്തംകൊണ്ട് നാടെങ്ങും വരവേൽപ്പ് നൽകി ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. മകരവിളക്ക് ദിവസം സന്നിധാനം നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകരുടെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച മണ്ഡലമകരവിളക്കുകാലം ശുഭപര്യവസാനിച്ചു എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി, ദേവസ്വംമന്ത്രി, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉപദേശ നിർദേശങ്ങളുമാണ് തീർഥാടനം ഇത്രയധികം ശോഭയോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. (തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖകൻ)

ദേശാഭിമാനി 25 Jan 2023 1:00 am

ഭയത്തോടെമാത്രം ജീവിക്കേണ്ട രാജ്യം

സ്വന്തം അമ്മയുടെ മൃതദേഹം പൊതുശ്മശാനത്തിലോ വീട്ടുമുറ്റത്തോ സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ സങ്കടപ്പെട്ടും ഭയന്നും ഓടിനടക്കേണ്ടിവന്ന ഒരു മകന്റെയും മകളുടെയും ദയനീയ സ്ഥിതി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞദിവസം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ, എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ സഹോദരങ്ങൾ വീടിനോടു ചേർന്ന് അമ്മയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച് ജീവനും കൊണ്ടോടിയതിനു പിന്നാലെ പൊലീസും സംഘപരിവാറുകാരും ചേർന്ന് കുഴിമാന്തി മൃതദേഹം മാറ്റി. അമ്മ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താലാണ് ആദിവാസികൾക്കായുള്ള ശ്മശാനത്തിലോ വീട്ടുപറമ്പിലോ ആറടി മണ്ണ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. ചേത്തിഭായി എന്ന ആ അമ്മയുടെ മൃതദേഹം അവിടെ സംസ്കരിച്ചാൽ മണ്ണ് അശുദ്ധമാകുമെന്നും തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർ അതു സഹിക്കില്ലെന്നും ഗ്രാമത്തലവനും പ്രമാണിമാരും അലറി. കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ഭാഗെൽ ഭരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഢിൽ ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കുനേരെ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലും ഭീഷണികളിലും ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇത്. മുകേഷും യോഗേശ്വരിയും ശ്മശാനത്തിലേക്ക് അമ്മയുടെ മൃതദേഹവുമായി എത്തിയപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ സംഘപരിവാർ പ്രമാണിമാർക്കൊപ്പം ഗ്രാമത്തലവനും പൊലീസും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് വിചിത്രംതന്നെ. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്. പൗരന് ഏതു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അനുമതിയുമുണ്ട്. അതേസമയം, മതപരമായ ഒരു വിവേചനവും ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊരു രാജ്യത്താണ്, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയാണെന്നു പറഞ്ഞ് പൊതുശ്മശാനത്തിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞത്. ഛത്തീസ്ഗഢിൽ മാസങ്ങളായി ദിനേനയെന്നോണം ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമെല്ലാം സംഘപരിവാർ ആക്രമണത്തിനു വിധേയരാകുന്നു. സ്ത്രീകളെ അർധനഗ്നരാക്കി ആൾക്കൂട്ടത്തിനു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കലടക്കം നടക്കുന്നു. പള്ളികൾ ആക്രമിച്ച് അൾത്താരയിലെ യേശുവിന്റെ രൂപംപോലും എടുത്തെറിഞ്ഞു. ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചും കണ്ടതെല്ലാം നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചും അധികൃതർ ഒരുനടപടിക്കും മുതിരാതെ മൗനംപാലിക്കുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഢിൽ എത്തിയ സിപിഐ എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ടിനു മുന്നിൽ ക്രൈസ്തവർ വിവരിച്ചത് എണ്ണമറ്റ പീഡനങ്ങൾ. അക്ഷരാർഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വേട്ടയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത്, ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവർ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഭയത്തോടെമാത്രം ജീവിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ. വടക്കൻ ബസ്തറിലെ കാങ്കെർ, കൊഡഗാവ്, നാരായൺപുർ ജില്ലകളിലാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ വ്യാപകമായി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത്. അനേകം ശിരസ്സുകളുള്ള സംഘപരിവാർ വിഷസർപ്പങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പത്തി വിടർത്തിയാടുകയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന്റെ കരാളമുഖങ്ങൾ ദിവസവും രാജ്യം കാണുന്നുണ്ട്. 1992ൽ ബാബ്റി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചശേഷം ഹിന്ദുത്വ മതമൗലികവാദവും മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിരോധവും ഭ്രാന്തവേഗത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഗുജറാത്തിൽ അരങ്ങേറിയ വംശഹത്യാ പരീക്ഷണം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വംശഹത്യയിൽ മോദിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് ബിബിസിയടക്കം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 2014ൽ മോദി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ സംഘപരിവാർ ഉറഞ്ഞുതുള്ളുകയാണ്. അയോധ്യയിലെ മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നതിൽ സംഘപരിവാറിന് ഉണ്ടായ വിജയവും അത് തടയുന്നതിനും നിയമവാഴ്ച സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹ റാവു പരാജയപ്പെട്ടതുമാണ് ഇന്ത്യയെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചത്. അയോധ്യയിൽ ശിലാന്യാസം അനുവദിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നതും ചേർത്തുവായിക്കാം. ഇപ്പോൾ, ചത്തീസ്ഗഢിൽ ക്രൈസ്തവ വേട്ട നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഹിന്ദുത്വശക്തികളുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യം അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഓരോ പൗരനും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷിയെ, സർഗശക്തിയെ, പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലകളെ വിസ്ഫോടകമായ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തി ഫാസിസ്റ്റ് നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് പോംവഴി.

ദേശാഭിമാനി 25 Jan 2023 1:00 am

പെണ്ണിന്റെ പുതുവർഷം: ഇനിയുമുണ്ട് ഒരുപാട് നടക്കാൻ

ഡോ. കീർത്തി പ്രഭ നാളെ രാവിലെ എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നാടിനു വേണ്ടി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഓരോ സ്ത്രീയും ചിന്തിക്കുന്നിടത്തെത്തണം. രാഷ്ട്രീയവും പൊതു കാര്യങ്ങളും ആണിന് മാത്രമല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന കരുത്തുണ്ടാവണം, അവൾക്ക്. എല്ലാ പുറകോട്ട് വലികൾക്കിടയിലും ചില പ്രതീക്ഷകൾ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. യാഥാസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഇവിടെ മുളച്ചു പൊങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ. . . ഡോ. കീർത്തി പ്രഭ എഴുതുന്നു. പുതിയ വർഷമാണ്. ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഒരു ഉണർവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം. വർഷങ്ങളിങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മേൽക്കോയ്മകളും അടിച്ചമർത്തലുകളുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രവും സ്വച്ഛന്ദവുമായ ചിന്തകളോടെ ഓരോ ദിവസവും ഉണർന്നെണീക്കാൻ സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലിംഗനീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും സ്ത്രീപക്ഷ വാദികളുടെയും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളും വാദങ്ങളും വർഷങ്ങൾതോറും ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും വ്യാപകവുമായ പതിപ്പായി സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുന്നു. പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ അധികാരിയാണ് എന്ന പൊതുബോധമാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങളുടെയൊക്കെ കാതൽ. ആ ബോധത്തെ അടർത്തിമാറ്റുകയാണ് സ്ത്രീപക്ഷവാദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ലിംഗസമത്വത്തിൽ ലോകത്തെ 190 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 124-ാം സ്ഥാനമാണ്. ജൂലൈ 22 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജെൻഡർ ഗ്യാപ് റിപ്പോർട്ടിൽ 145 രാജ്യങ്ങളിൽ 135-ാം സ്ഥാനവുമായി ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പത്തു രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇന്ത്യ. ഒരു സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തെയും എല്ലാ രീതിയിലും വികസിതമാക്കുന്നതിൽ ലിംഗനീതിക്കും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനമാണെന്ന് ചുറ്റുമുള്ള വലിയ ലോകം ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുംതോറും രാജ്യം വികസിതമാകും. കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഒഴിച്ച് ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 60 വരെ പ്രായമുള്ളവർ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും മറ്റു പല അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ജനസംഖ്യയുടെ പാതിയായ സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും രാജ്യപുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നില്ല. നാട് അവികസിതമായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് ലിംഗ അസമത്വം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം പോലും നടപ്പിലാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടിവിടെ. സ്ത്രീകളെ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാവുന്നത് അവളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നോ അവളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല. അതിനൊക്കെ വഴി തെളിക്കുന്നത് ആണധികാരബോധം തന്നെയാണ്. ജോലിചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും കാലങ്ങളായുള്ള ഈ ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടൊപ്പം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും ശക്തമാകുന്നുണ്ട് . സ്ത്രീധനപീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ അതിവേഗകോടതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, പീഡന പരാതികൾ നൽകാൻ അപരാജിത എന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയത്, സ്ത്രീകളുടെ രാത്രി നടത്തം പരിപാടി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റൊരുപാടു തൊഴിലിടങ്ങളിലും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം ഇങ്ങനെയൊരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വാക്കുകളിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും ഒതുക്കാതെ പ്രവാർത്തികമാക്കാൻ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളും ആത്മഹത്യയും വിവാഹമോചനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. ഗാർഹിക പീഡനമെന്നാൽ ശാരീരിക അക്രമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും വ്യാപകവുമായ രൂപം കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൺട്രോളിങ് ബിഹേവിയർ ആണ്. ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ മാനസികമായാലും ശാരീരികമായാലും ഉള്ളിലൊതുക്കി നടക്കുന്ന മലയാളിപ്പെണ്ണുങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. . ശാരീരികമായി നേരിടുന്ന മർദ്ദനങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ താരതമ്യേന എളുപ്പമാവും. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് പോലും അതനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യും കാതുമെത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നുമില്ല. പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി ചെന്നാൽ പോലും സമ്മർദ്ദങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും പെണ്ണിന് തന്നെയാണ്. അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരുപാടൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ 2022 ലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളോ സദാചാര ആക്രമണങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആദ്യം നീളുക സ്ത്രീയുടെ നേർക്കാണ്. ആര് അതിക്രമം ചെയ്തു എന്നതിനേക്കാൾ അവൾ എന്തിനു പോയി എന്നതറിയാൻ വേണ്ടി കാതു കൂർപ്പിക്കുന്നൊരു നാട് . നമ്മൾ അടച്ച മുറി നമ്മൾ തന്നെ തുറക്കാതെ ആരും അകത്തേക്ക് വരില്ലഎന്ന ഒരു മലയാള നടിയുടെ പരാമർശത്തിന്റെ കുടപിടിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അധികവും. ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവൾ പരാതി നൽകുമ്പോൾ പോലും മുറി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ, വസ്ത്രധാരണം ശരിയല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ, തോന്നിയതുപോലെ ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടല്ലേ തുടങ്ങി വിവേചനത്തിന്റെയും ആണധികാര ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെയും ശർദിലുകൾ ഇനിയെങ്കിലും പുറത്ത് വിടാതെ സ്വയം വിഴുങ്ങുക. രാത്രി യാത്രയും ആൺ പെൺ സൗഹൃദങ്ങളും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളും കേരള സമൂഹത്തിന്റെ സദാചാരങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തീവ്രമായി വിരുദ്ധമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാതെയും പരിഹരിക്കാതെയുമിരുന്നാൽ മറ്റെല്ലാ പുരോഗതികളും ഓട്ട പാത്രത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയാവും. നമ്മുടെ യുവത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിക്കും ജീവിതം സ്വച്ഛന്ദമായി ആസ്വദിക്കാനും അന്യ നാടുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും മാത്രം മോഹിച്ചല്ലെന്ന് ഇനിയും വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ. അന്നന്ന് ഇടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ കൊണ്ടും കൂടിയാണ് യുവാക്കളുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ഈ ഒഴുക്ക്. സദാചാരം എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടാടുന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കവർന്നെടുക്കലുകളുടെ ഭീകരമായ പതിപ്പാണ്. എത്രയെത്ര സദാചാര ആക്രമണങ്ങളാണ്, എത്രയെത്ര സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾ ആണ്, എത്രയെത്ര ബലാത്സംഗങ്ങളാണ് സമത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പൊരുതലുകൾ അങ്ങേയറ്റം ഊർജ്ജിതമായ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും നടന്നത്. കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ വർധിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വീടിനുള്ളിലും നിയമം അനുവദിച്ചിട്ട് പോലും ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും തുല്യ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നിരോധിച്ച നിയമമുണ്ടായിട്ട് 9 വർഷത്തോളമായിട്ടും ആ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കൊടുത്ത പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സംസ്കാരിക സദാചാര സംരക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും അവരുടെ യാത്രകളിലും തൊഴിലിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഒക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരാറ്. വസ്ത്രത്തിന് വെളിയിലൂടെ ഒരു മുടി നാരിഴ പുറത്ത് കണ്ടു പോയതിന് സ്ത്രീയെ കൊന്നു കളയണം എന്ന് വിധിക്കാനലറുന്ന അഫ്ഗാനിലെയോ ഇറാനിലെയോ പോലുള്ള 'മഹത്തായ' സംസ്കാരമാണോ കേരളീയ സംസ്കാരം നിലനിർത്തണമെന്ന് വിലപിച്ചു നടക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം. പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഇത്രമേൽ ഇവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നും പൊതു സാമൂഹിക നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നുമുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം മനസിലാക്കിയാൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇല്ലേ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇല്ലേ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളിലെയെല്ലാം അപാകത മനസ്സിലാകും. ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഭർത്താവിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം ഇന്നിങ്ങോളമെത്തിയിട്ടും മലയാളികളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കണക്കുകളുണ്ട്. ജാതിബോധവും വർണ്ണവെറിയും പോലെ തന്നെ നീതികെട്ടതാണ് ആണധികാരബോധവും. ലിംഗനീതി ഒരു മൗലികാവകാശമാണെന്നതുപോലും ആ അധികാരബോധത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തിന് എന്നുള്ള കോടതിയുടെ ചോദ്യവും വലിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാത്രി കർഫ്യു ഒഴിവാക്കിയതും പ്രതീക്ഷകളായെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിരാശയാണ് ആരോഗ്യസർവകലാശാല പതിനെട്ട് വയസ്സിലെ പക്വത സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാത്രി 9. 30 ക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറ്റാനുള്ള അവസാനത്തെ അടവ്. 25 വയസ്സാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പക്വത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വാദം. സാങ്കേതികമായി അതിൽ ശരിയുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാവുന്ന ചില പ്രത്യേകതരം തിയറികളാണ് . പെൺകുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും സമൂഹം ഇത്രമേൽ ഭയക്കുന്നത് സാമൂഹിക സുരക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വീഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണമെന്നത് മറച്ചു പിടിക്കാനാണോ. അതൊരു പാടുപെട്ട പണിയാണ് എന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ എളുപ്പവഴി തേടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ മസ്തിഷ്ക വാദങ്ങൾ ഒക്കെ. കുട്ടികൾ ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ നേരിടാനോ പരിഹരിക്കാനോ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനോ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനോ ഭരണകർത്താക്കൾക്കോ വയ്യ. സാമൂഹിക സുരക്ഷ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരാണോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും മാറ്റിയെടുക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആർക്കാണോ അപകടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അവരെ പൂട്ടിയിടുക എന്ന സിമ്പിൾ വഴി സ്വീകരിച്ചാൽ എല്ലാം ശുഭം. നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്നാൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തലച്ചോറുകൾ 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പക്വത കൈവരിച്ചിട്ടില്ലേ?25 വയസ്സ് ആവുമ്പോളേക്കും മസ്തിഷ്ക വളർച്ച പൂർണമാവുന്നത് സാമൂഹികമായ പലവിധ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തികളിലൂടെയും അറിവുകളിലൂടെയും ഒക്കെ സ്വായത്തമാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ 25 വയസ്സ് വരെ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് 25 വയസ്സ് ആവുമ്പോൾ പക്വതയുമായി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരൻമാർക്കും തുല്യസ്വാതന്ത്ര്യവും തുല്യനീതിയും ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായിട്ടും നഃ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി'' എന്ന മനു വചനമാണ് അതിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മനസിൽ വേര് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 75 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ലിംഗനീതി പ്രവർത്തികമാകാതെ കടലാസുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. എല്ലാത്തരം ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്കിടയിലും എപ്പോഴുമെന്ന പോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീരിൽ നനഞ്ഞാണ് 2022 ഉം കടന്നു പോയത്. അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും തുല്യത ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറെക്കുറെ തുല്യത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപരിപഠനത്തിലും ജോലിയിലും അത് സാധ്യമാകാത്തത് എന്തു കൊണ്ടാണ്. പഠനസമയത്ത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണ്. അസമത്വം എന്നൊരു ഉത്തരം മാത്രമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരിക. പഠന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ടു നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന ഘട്ടമെത്തുമ്പോഴാണ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നത്. ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും പ്രസവാനന്തരമുള്ള കുറച്ചു വർഷങ്ങളും അതുവരെ പുരുഷന്മാരോട് ഒപ്പം തന്നെ നടന്നിരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് ഒരു കരിയർ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന അതുമല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനോ ജോലിയിൽ കയറാനോ ഒരു അധിക പരിശ്രമം സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനവും കരിയറും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ കരിയർ ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ മറികടക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്രിമ ഗർഭപാത്രങ്ങൾ പോലുള്ള സാങ്കേതിക അദ്ഭുതങ്ങൾ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ സംഭവമാവാം. സാങ്കേതികമായി അത് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. 2022 ലെ വനിതാ ദിനത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ട് വച്ച സന്ദേശം സുസ്ഥിരമായ നാളേക്ക് വേണ്ടി ലിംഗസമത്വത്തിൽ ഊന്നിയ ഇന്ന്എന്നായിരുന്നു. ആ ഒരു ആപ്തവാക്യം ഉണ്ടാകാൻ എത്ര വർഷങ്ങളുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും സമരങ്ങളുമാണ് സ്ത്രീകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് റഫറിമാരായി വനിതകൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയ്യടിച്ചു. ഗാലറിയിലിരുന്ന് കളി കാണാനും കളികഴിഞ്ഞ് തളർന്നുവരുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കാനും പെണ്ണൊതുക്കപ്പെട്ട കാലത്തു നിന്നും അവൾക്കാ കളിക്കളത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ മറികടക്കേണ്ടിവന്ന ലക്ഷ്മണരേഖകളുടെ എണ്ണം ഒരാണിനെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങാണ് എന്ന ബോധ്യമാണ് ആ കയ്യടിയൊച്ചകൾ. കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞിനെയും നോക്കാതെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്നോളും എന്ന പുലമ്പലുണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ. സ്ത്രീ സംരക്ഷണം എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീകളുടെ സകല ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന കലാപരിപാടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്തെന്നുള്ളത് അവിടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറച്ചു വെക്കപ്പെടുന്നു. രാത്രി പുറത്തിറങ്ങരുത് നീ സുരക്ഷിതയല്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത് നീ സുരക്ഷിതയല്ലഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവളെ അടക്കിയിരുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളെത്രയായി. എത്രയെത്ര പെൺസ്വപ്നങ്ങളാണ് അരക്ഷിതാവസ്ഥകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും പെട്ട് ഇല്ലാതെയായത്. ഇനിയും അവൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവളെ പൂട്ടിയിടുന്നതല്ല അവൾ സുരക്ഷിതയാവാനുള്ള മാർഗം എന്ന് മനസിലാക്കുക. പുറത്ത് നിന്നും അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളും പീഡനങ്ങളും ഒരു സ്ത്രീ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണോ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമായേ തീരൂ. പെണ്ണിന് നേരെയുള്ള അശ്ലീലമായ നോട്ടങ്ങളും പെണ്ണ് തന്നെ അനുസരിക്കേണ്ടവളാണ് എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ശബ്ദമുയർത്തലുകളും ഒരു തെറ്റല്ല എന്ന് എത്ര തന്നെ നിയമങ്ങളുണ്ടായാലും ആൺ മനസുകളിൽ അടിയുറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവനിൽ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവർക്കും ചികിത്സ വേണ്ടി വരും. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും സ്വൈര്യ സഞ്ചാരം കേരളത്തിൽ അസാധ്യമാകുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യാനും രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാനും ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. അവനെപ്പോലെ പറന്നു നടക്കാൻ അവൾക്കും ഉണ്ട് ആഗ്രഹം. അത് അസാധ്യമാകുന്നത് നാടിനെ നാണം കെടുത്തട്ടെ. നാളെ രാവിലെ എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നാടിനു വേണ്ടി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഓരോ സ്ത്രീയും ചിന്തിക്കുന്നിടത്തെത്തണം. രാഷ്ട്രീയവും പൊതു കാര്യങ്ങളും ആണിന് മാത്രമല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന കരുത്തുണ്ടാവണം അവൾക്ക്. എല്ലാ പുറകോട്ട് വലികൾക്കിടയിലും ചില പ്രതീക്ഷകൾ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. യാഥാസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഇവിടെ മുളച്ചു പൊങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ. സ്ത്രീക്ക് തുല്യമായ പരിഗണന തന്നെയാണ് വേണ്ടത്,പ്രത്യേക പരിഗണനയോ സംരക്ഷണം എന്ന പേരിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന നാടകങ്ങലെ നായികാ പരിവേഷമോ അല്ല. വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോവുന്തോറും സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ മാറുന്നുണ്ട്. മുൻപുള്ള തലമുറയുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. പൊതു ഇടങ്ങൾ നിന്റേതല്ലെന്ന് അവൾക്കിന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ പഴയ തെറ്റുകളുടെ ബാക്കി ഇപ്പോഴും പലരുടെയും ഉള്ളിലിങ്ങനെ ക്ലാവ് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. വിവേചനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പകുതി വഴി പോലുമെത്തിയിട്ടില്ല നീതിയിലേക്ക്. ഇനിയുമുണ്ട് ഒരുപാട് നടക്കാൻ.

ദേശാഭിമാനി 24 Jan 2023 12:53 pm

മോദി ക്വസ്റ്റ്യന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട്...അജിത്ത് ഇ എ എഴുതുന്നു

അജിത്ത് ഇ എ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ അവരിത്രയും പതറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും നല്ല സൂചന തന്നെയാണ്; ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും. നരേന്ദ്രമോദി കരുത്താനാണെന്നാണ് ഭാഷ്യം. ഈ ഭീരുത്വത്തിന്റെ പര്യായം തന്നെയാണ് മോദിയും. ...ന്യൂഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകനായ അജിത്ത് ഇ എ എഴുതുന്നു ഫാസിസത്തിൽ വംശഹത്യ സമ്മാനാർഹമായ ഒരു ചെയ്തിയാണ്. അങ്ങനെ ചാർത്തപ്പെട്ട മെഡലുകളാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയെ നയിച്ചത്. ആ വംശഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ പോലും ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വയുടെ ഇന്ധനമാണ്. ബിബിസിയുടെ ‘ഇന്ത്യ: ദി മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സത്യത്തിൽ ഭയമാണ്. ഈ വംശഹത്യയുടെ അദ്ധ്യായം പോലും പൊൻതൂവ്വലായി കരുതുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, ശരിയുടെ പക്ഷം ന്യൂനപക്ഷമാവുന്നത് അനന്തമല്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും, ഉദയം വരേയ്ക്ക് മാത്രം. അതുവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ തുടരുക തന്നെ വേണം. ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു ആശയമാണ്. ബഹുസ്വരതയുടെ, സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധതയുടെ അങ്ങനെ... ആശയത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നോ എന്നത് ചോദ്യം! ആ ചോദ്യം ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നിടത്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അവസാനിക്കുന്നത്. ആ ആശയത്തിന് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വ, നവ-ബ്രാഹ്മണിസം. അവർ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള അവിശുദ്ധയുദ്ധത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിലാണ്. അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്നിവർ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടണം എന്നാണ് സംഘപരിവാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദളിതരും, തദ്ദേശജനതയും, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളും, സ്ത്രീകളും മനുസ്മൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും വേണം. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയവും ഹിന്ദുത്വയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ ഇരയാണ് ഗാന്ധി. ഗാന്ധിയെ കൊന്നതിൽ ഗോഡ്സെ ഇങ്ങനെ എഴുതി, “എൻറെ ചെയ്തികൾക്ക് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല” ആ ‘കൂട്ടം’ ഇന്ത്യ ആര് ഭരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ജനസഞ്ചയമായി മാറി എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. “ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിന്റേതാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം തുടച്ചുനീക്കപ്പെടണം”. അതിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് മാത്രമാണ് ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ. ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലീങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതും, നിരവധി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ബലാത്സന്ഘം ചെയ്യപ്പെട്ടതും, എന്തിന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ വരെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നത് മുസ്ലീം ആവുന്നതിന്റെ പേരിൽ ത്രിശൂലത്തിൽ കോർക്കപ്പെട്ടതും അത്തരമൊരു എത്നിക് ക്ലെൻസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായാണ്. മോദിയെക്കുറിച്ചും ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ബിബിസി ഡോക്യൂമെന്ററിയിൽ അതുഭുതപ്പെടാനുള്ളതൊന്നും കാണില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ ഇന്ത്യയിലാണ്. കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെയും കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ്. പക്ഷെ, വംശീയ കൂട്ടക്കൊലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് തെളിവോടെ പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നത് പുതിയതാണ്. വംശഹത്യയുടെ രക്തം പരന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന് വളമായതിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. അതിനിടയിൽ കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട ‘ഭാരത രക്ഷാ യാത്ര’ കാശ്മീരിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ മനപ്പൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞതിന്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുകപോലും ചെയ്യാതെ ഏത് ഇന്ത്യയെയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്? ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നത് കണ്ടുനിന്നപ്പോഴും, ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയിലെ കുറ്റവാളികളെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അടയിരുന്ന് രക്ഷിച്ചപ്പോഴും ഇല്ലാതിരുന്ന വികാരം എവിടെനിന്നാണ് പൊട്ടിമുളച്ചത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മറുപടി പറയാതെ നടന്ന കിലോമീറ്ററുകളുടെ കണക്കുപറഞ്ഞിട്ടും ഫാൻസിഡ്രസ്സ് മത്സരം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ചെയ്ത തെറ്റിന് കുറ്റമേറ്റുപറയാതെ, തെറ്റായ നയങ്ങൾ തിരുത്താതെ, ഒരു തെറ്റുതിരുത്തലും വിജയിക്കുകില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ്സ് മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘ്പരിവാറുകാർ ഭീരുക്കളാണ്. വിമർശനങ്ങളിൽ പതറിപ്പോവുന്ന മനസാണ് അവരുടേത്. അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയോട് പെരുമാറുന്നത് അതിനാലാണ്. തല്ലുകൊടുത്തേ ശീലമുള്ളൂ. നല്ലൊരു പ്രതിരോധം ഉയർന്നുവന്നാൽ തീരുന്നതേയുള്ളൂ അവരുടെ തേരോട്ടം. കേരളം അതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ അവരിത്രയും പതറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും നല്ല സൂചന തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും. നരേന്ദ്രമോദി കരുത്താനാണെന്നാണ് ഭാഷ്യം. ഈ ഭീരുത്വത്തിന്റെ പര്യായം തന്നയാണ് മോദിയും. അതിലപ്പുറം ദുർബലതയും. മോദി ക്വസ്റ്റിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട്. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി. മതേതരമൂല്യങ്ങളും, ഭരണഘടനയും, സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായി മുന്നോട്ടുവക്കാനായാൽ ഉത്തരമായി. ഹിറ്റ്ലറും മുസ്സോളനിയുമെല്ലാം തോറ്റവരാണ്. മോദിയും സംഘപരിവാറും, അവരുടെ ഹിന്ദുത്വ, നവ-ബ്രാഹ്മണിക് പ്രത്യയശാസ്ത്രവും തോൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

ദേശാഭിമാനി 24 Jan 2023 11:57 am

മുന്നേറ്റത്തിനൊപ്പം മൂല്യങ്ങളും ലക്ഷ്യം

ആധുനിക, വികസിത കേരളത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ നാഴികക്കല്ലാകുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ 15–-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ എട്ടാം സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന മാധ്യമ വ്യാമോഹങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ 12 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രസംഗം ഗവർണർ ആരിഫ് മൊഹമ്മദ് ഖാൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. കേരളത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശപരമായി പരാമർശിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രസംഗം പൂർണമായി വായിക്കാൻ തയ്യാറായ ഗവർണർ ചില മാധ്യമങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും നിരാശരാക്കി. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടും ഭാവികേരളത്തിന്റെ രൂപരേഖയും സമഗ്രമായും, എന്നാൽ സംക്ഷിപ്തമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരുന്നു നയപ്രഖ്യാപനം. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ മതനിരപേക്ഷത, ബഹുസ്വരത, ഫെഡറലിസം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇന്ന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മത– ഭാഷ മൗലിക വാദമടക്കമുള്ള എല്ലാ ആധിപത്യ പ്രവണതകളും രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും ജനാധിപത്യവും അപകടപ്പെടുത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം അഭിസംബോധന ചെയ്ത നയരേഖ ചില സുപ്രധാന മേഖലകളെ ആഴത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. തൊഴിൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികരംഗം, സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, കൃഷി, വ്യവസായം, സംരംഭകത്വം, ടൂറിസം, സ്ത്രീശാക്തീകരണം, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ അടിവരയിടുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ദിശാബോധം പകരുന്ന നയപ്രഖ്യാപനം. തൊഴിൽശക്തിയായ യുവതയുടെ നെെപുണി വികസനത്തിനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഉടച്ചുവാർക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുതന്നെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തിയതാണ്. വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വിജ്ഞാനസമൂഹമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള നിരന്തര യജ്ഞത്തിലാണ് സർക്കാർ. ഇതിനായി ഗവേഷണത്തിലും നെെപുണ്യ നിലവാരത്തിലും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ നവീന വിജ്ഞാനശാഖകളും നൂതന അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകളും നടപ്പാക്കും. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, സംയോജിത സ്വഭാവം എന്നിവ നിലനിർത്തുമെന്നും നയപ്രഖ്യാപനം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. വിവിധ വികസന, ക്ഷേമ ദേശീയ സൂചികകളിൽ കേരളം കെെവരിച്ച മുന്നേറ്റം ഭാവിവളർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ധനമാകുമെന്ന് നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കേരളം മാറിയെന്ന് വിശദീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപനം മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഒരു ലക്ഷം സംരംഭമെന്ന നടപ്പു വർഷത്തെ അഭിമാനപദ്ധതി കാലാവധിക്ക് മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലക്ഷ്യം തികച്ചപ്പോൾ ചെറുകിട മേഖലയിലെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനമായി രാജ്യം അത് അംഗീകരിച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടിയ എച്ച്എൻഎൽ, ഭെൽ എന്നിവ ഏറ്റെടുത്ത് ഉൽപ്പാദനം പുനരാരംഭിച്ചതും കേരളത്തിന്റെ പൊതുമേഖലാ വ്യവസായങ്ങൾ ലാഭത്തിലാക്കിയതും കേരളം മുന്നോട്ടുവച്ച ബദൽ വ്യവസായ മാതൃകയാണ്. അമ്പതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട സ്ഥാനത്ത് കാലാവധിക്കുമുമ്പ് 73,908 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി കിഫ്ബി കേരളത്തിന്റെ വികസനചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ മാതൃകയാണ്. എന്നാൽ, കിഫ്ബി വായ്പ പൊതു കടമെടുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുപ്പു ശേഷിയെ കേന്ദ്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് വികസന മുൻഗണനയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന ശക്തമായ വിമർശം നയപ്രഖ്യാപത്തിൽ മുന്നോട്ടുവച്ചു. രാജ്യത്തെ ഫിസ്കൽ ഫെഡറലിസം സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുകൂലമായി ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഗവർണർ പങ്കുവച്ചു. കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ സിൽവർ ലെെനിന് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാൽ വേഗതയേറിയതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഗതാഗതപദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷയേകുന്നു. അവസാനത്തെ ദരിദ്രനെയും കണ്ടെത്തി ആശ്വാസമേകാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ തെളിവായി ഗവർണർ അതിദരിദ്രരുടെ സർവേയെ വിലയിരുത്തി. 20 ലക്ഷം തൊഴിലെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേരളം മുന്നേറുന്നതിന്റെ തെളിവായി രാജ്യത്തെ തൊഴിൽക്ഷമതയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെ എടുത്തുകാട്ടാം. രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ ഘടനയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണത്തെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടി. നിയമനിർമാണ സഭകൾ പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്നത് ജനഹിതത്തെയാണ്. ഇതിൽ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നിയമനിർമാണ സഭയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിയമമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെന്ന ഭരണഘടനാമൂല്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനും കാലികപ്രസക്തി ഏറെയുണ്ട്. വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നയപ്രഖ്യാപനം നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നത് എല്ലാ കേരളീയർക്കും അഭിമാനം *പകരുന്നു.

ദേശാഭിമാനി 24 Jan 2023 1:00 am

സിൽവർ ലൈൻ 
മുന്നോട്ട്

തിരുവനന്തപുരം>വേ​ഗമേറിയതും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഗതാഗതമാർഗമൊരുക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയാണെന്ന് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന ചിലരുടെ കുപ്രചാരണങ്ങൾക്കിടെയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചത്. പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികളും എണ്ണിപ്പറയുന്നു നയപ്രഖ്യാപനം. ●കൽപ്പറ്റ വഴിയുള്ള തലശേരി–- മൈസൂരു പുതിയ ബ്രോഡ്ഗേജ് റെയിൽ ലൈൻ, നിലമ്പൂർ- നഞ്ചൻഗോഡ് റെയിൽ പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പാക്കും ●അങ്കമാലി- ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ 50 ശതമാനം സർക്കാർ വഹിക്കും

ദേശാഭിമാനി 24 Jan 2023 1:00 am

ധനകേന്ദ്രീകരണവും പാപ്പരാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും - ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക് എഴുതുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനപ്രകാരം വിഭവ സമാഹരണമാര്ഗ്ഗങ്ങള് യൂണിയന് സര്ക്കാരിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ 60 ശതമാനം കേന്ദ്രമാണ് സമാഹരിക്കുന്നത്. അതേസമയം രാജ്യത്തെ വികസന ചെലവുകളുടെ 40 ശതമാനമേ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ബാധ്യതയാകുന്നുള്ളൂ; 60 ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. ജലസേചനം, റോഡുകള്, വൈദ്യുതി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയ വികസന ചെലവുകളും ക്രമസമാധാനം, പൊതുഭരണം തുടങ്ങിയ ഭരണ ചെലവുകളും വഹിക്കേണ്ടിവരുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. മൊത്തം ചെലവിന്റെ 60 ശതമാനമെന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനഭാരത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പരിമിതികള്ക്കുള്ളില് നിന്നുകൊണ്ട് അവരിപ്പോള് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുകയേ ഇതില് പ്രതിഫലിക്കുന്നുള്ളൂ; യഥാര്ത്ഥ ആവശ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. വരുമാന പരിമിതിമൂലം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ ചുമതലകള് കാര്യക്ഷമമായി നിര്വഹിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അവസ്ഥ. സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ വരുമാനമനുസരിച്ചേ ചെലവ് ചെയ്യാനാകൂ. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് യഥേഷ്ടം വായ്പയെടുക്കുന്നതിനോ പുതിയ പണം പുറത്തിറക്കുന്നതിനോ കഴിയും. മേല് വിവരിച്ച അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന യാഥാര്ത്ഥ്യം. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനയില് ഫിനാന്സ് കമ്മീഷന്പോലുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകള് ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിഷന്പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും രൂപംകൊണ്ടു. ഇത്തരം ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളേയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തില് നീതിപൂര്വകമായ വിഹിതം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് 5 വര്ഷം കൂടുമ്പോള് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു. ബിജെപി അധികാരത്തില് വന്നപ്പോള് 14ാം ധനകാര്യകമ്മീഷന്റെ ശുപാര്ശകളാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. 14ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് ധനവിന്യാസത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കനുകൂലമായ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം 32 ശതമാനമായിരുന്നത് 42 ശതമാനമായി ധനകാര്യ കമ്മീഷന് ഉയര്ത്തി. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതിയില് ആശാവഹമായ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുയര്ത്തി. എന്ഡിഎ സര്ക്കാര് ഇതിന് തുരങ്കംവച്ചു. പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളില് 42 ശതമാനം നികുതി വിഹിതമെന്നുള്ളത് പുനരാലോചിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ബിജെപി സര്ക്കാര് ഉള്പ്പെടുത്തി. എല്ലാ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളും കൂട്ടായി എതിര്ത്തതുകൊണ്ട് 42ല് നിന്ന് 41 ആയി കുറയ്ക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ വിഹിതം തല്ക്കാലം ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ടുമാത്രമായിരുന്നു ഇത്. ധനകാര്യ കമ്മീഷന് വഴി ചെയ്യാന് കഴിയാതിരുന്ന കാര്യം സെസും സര്ചാര്ജും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപരിധിവരെ കേന്ദ്രം നേടി. കേന്ദ്ര നികുതി വരുമാനത്തില് നിന്ന് സര്ചാര്ജ്ജും സെസും കഴിഞ്ഞുള്ള തുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട നികുതി (divisible pool). എന്തുകൊണ്ട് സര്ചാര്ജ്ജും സെസും ഒഴിവാക്കുന്നു? ഇവ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി പിരിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് റോഡ് സെസ് അല്ലെങ്കില് വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പണം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കു വിഘാതമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം. ഇതില് ഒരു ശരിയുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന വിമര്ശനം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 2010ലെ എം.എം. പുഞ്ചി കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടില് ഇതു സംബന്ധിച്ചു വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മോദി സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്ന 2014-15ല് സെസും സര്ചാര്ജ്ജും കേന്ദ്ര നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ 6 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് അത് 20 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ്. ഇതില്നിന്നും കോമ്പന്സേഷന് സെസ് കുറച്ചാലും മോദി ഭരണത്തിനു കീഴില് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതില്ലാത്ത നികുതി വരുമാനം ഇരട്ടിയിലേറെ വര്ദ്ധിച്ചു. പെട്രോള്, ഡീസല് നികുതിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും നിര്ലജ്ജം നടപ്പാക്കിയത്. 2014ല് ബിജെപി അധികാരമേല്ക്കുമ്പോള് അടിസ്ഥാന എക്സൈസ് തീരുവ 1.2 രൂപയും അഡീഷണല് എക്സൈസ് തീരുവ 6 രൂപയും സെസ് 2 രൂപയുമായിരുന്നു. 2021ല് അടിസ്ഥാന എക്സൈസ് തീരുവ 1.4 രൂപയും അഡീഷണല് എക്സൈസ് തീരുവ 11 രൂപയും സെസ് 20.5 രൂപയുമായി ഉയര്ന്നു. യൂണിയന് ഫിനാന്സ് കമ്മീഷന്റെ അവാര്ഡ് പ്രകാരം കേന്ദ്ര നികുതിയുടെ 41 ശതമാനമാണല്ലോ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കു കൈമാറേണ്ടത്. എന്നാല് 2022-23ലെ ബജറ്റ് മതിപ്പു കണക്കു പ്രകാരം 29.60 ശതമാനം നികുതിയേ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കു കൈമാറിയുള്ളൂ. ബിജെപി സര്ക്കാര് ഒരുവര്ഷംപോലും പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് ശുപാര്ശ ചെയ്ത വിഹിതം കൈമാറിയിട്ടില്ല. 2014-15 മുതല് 2022-23 വരെയുള്ള കാലയളവെടുത്താല് ശരാശരി കൈമാറിയത് 32.54 ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതിഭീമമായ തുകയാണ് ഇതുവഴി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 2022-23ലെ ബജറ്റ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും കൈമാറുന്ന നികുതി വിഹിതം 8,16,649 കോടി രൂപയാണ്. യഥാര്ത്ഥത്തില് 41 ശതമാനം നികുതി കൈമാറിയിരുന്നെങ്കില് 11,31,169 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചേനേ. അതായത് നടപ്പുവര്ഷത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് 3,14,520 കോടി രൂപ നഷ്ടമാകും. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള് ഭരണഘടന ധനകാര്യ കമ്മീഷന് വഴിയുള്ള ധനവിന്യാസത്തെക്കുറിച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് കാലക്രമേണ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസന അധികാരത്തില്പ്പെടുന്ന മേഖലകളില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്വഴി നടപ്പാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു. ഇത്തരം സ്കീമുകളെയാണ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള് എന്നു പറയുന്നത്. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള് രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാല് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സ്ഥിതിഗതികള് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്കീമുകളില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കാതെ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കു പണം കൈമാറുകയാണു വേണ്ടതെന്ന് ശക്തമായി സംസ്ഥാനങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടുവന്ന കാര്യമാണ്. 14ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം 42 ശതമാനമായി ഉയര്ത്തിയപ്പോള് ബിജെപി സര്ക്കാര് പല കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും നിര്ത്തലാക്കി. സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അത്രയും ധനവിന്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനുപുറമേ അവശേഷിച്ച സ്കീമുകളില് സംസ്ഥാനവിഹിതം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, സര്വശിക്ഷാ അഭിയാനില് നേരത്തെ 30 ശതമാനമായിരുന്നു സംസ്ഥാനവിഹിതം. മോദിയത് 50 ശതമാനമാക്കി. എന്ആര്എച്ച്എമ്മില് 10 ശതമാനമായിരുന്ന സംസ്ഥാനവിഹിതം; 40 ശതമാനമാക്കി. ആക്സിലറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടര് സ്കീമില് 10 ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതം 50 ശതമാനമാക്കി. ഇത്തരത്തില് കേന്ദ്രപദ്ധതികളില് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാരം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഫിനാന്സ് കമ്മീഷനുകള് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വരുതിയില് സംസ്ഥാനങ്ങളോടു ചര്ച്ച ചെയ്യാതെ കേന്ദ്ര ഫിനാന്സ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്ന രീതിയോട് കടുത്ത വിമര്ശനം എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി സര്ക്കാര് നിയമിച്ച എന്.കെ. സിംഗ് അധ്യക്ഷനായുള്ള 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തികമായി സംസ്ഥാനങ്ങളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്താനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു അജന്ഡയാണ് കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭരണഘടനയില്തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യു കമ്മി ഗ്രാന്റ് തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഒരു പരിഗണനാ വിഷയം. നികുതി വിഹിതം ലഭിച്ചാലും വലിയ കമ്മി നിലനില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കു നല്കിയിരുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനയാണിത്. ഇതു നിര്ത്തലാക്കിയിരുന്നെങ്കില് കേരളത്തിനു വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായേനേ. രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിരോധം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നീക്കം തടയാനായത്. തന്മൂലം കേരളത്തിന് 80,000ത്തോളം കോടി രൂപ അധികമായി ലഭിച്ചു. 14ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്ശകള് പുനരവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന നിര്ദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ഗ്രാന്റുകള് ലഭിക്കുന്നതിനു കര്ശനമായ നിബന്ധനകള് ഏര്പ്പെടുത്തണമെന്ന നിര്ദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടിവെള്ളം, ജലസേചനം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ സേവനമേഖലകളുടെ നിരക്കുകള്പോലും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളൊന്നും ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ല. ധന ഉത്തരവാദിത്വ നിയമത്തിന്റെ പുനരവലോകനവും പരിഗണനാ വിഷയമായിരുന്നു. ചെയര്മാന് എന്.കെ. സിംഗ് തന്നെ മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്മാന് എന്ന നിലയില് ധനഉത്തരവാദിത്വ നിയമം കര്ശനമാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാ പരിധി 3 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 1.75 ശതമാനമായി താഴ്ത്തണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാണ്. കോവിഡുമൂലം സാമ്പത്തിക തകര്ച്ച നേരിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് വായ്പ കുറവു ചെയ്യാന് വകതിരിവുള്ള ആരും പറയില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങളെ കോവിഡ് രക്ഷിച്ചൂവെന്നു പറയാം. ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് നിര്ത്തലാക്കല് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്ഡുകള്ക്കു പകരം നിതി ആയോഗിന്റെ കുട്ടിപ്പതിപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാന അധികാരങ്ങളുടെ മേലുള്ള കയ്യേറ്റമാണ്. സാമ്പത്തികസാമൂഹിക ആസൂത്രണം കണ്കറന്റ് ലിസ്റ്റില് 20ാംമത്തെ ഇനമാണ്. കണ്കറന്റ് ലിസ്റ്റില് ആയതുകൊണ്ട് നിയമ നിര്മ്മാണത്തിലൂടെ അല്ലാതെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആസൂത്രണ ബോര്ഡിനെ ഒരു എക്സിക്യുട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനു കഴിയില്ല. തന്മൂലം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇണ്ടാസ് കേരളത്തില് നടപ്പായില്ല. നമ്മുടെ ആസൂത്രണ ബോര്ഡ് തുടര്ന്നു. 2015ല് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് അവസാനിപ്പിച്ച് നിതി ആയോഗ് എന്ന ഉന്നത കൂടിയാലോചനാ സമിതിക്കു (think tank)) രൂപം നല്കി. ആസൂത്രണത്തില് നിന്നുള്ള പരിപൂര്ണ്ണമായ പിന്വാങ്ങലിനെയാണ് ഈ പുതിയ സ്ഥാപനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനില് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും തുടര്ച്ചയായ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനങ്ങള്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ വികസന സമിതി അഞ്ചുവര്ഷം കൂടുമ്പോള് നിര്ബന്ധമായും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ യോഗവും ചേരുമായിരുന്നു. എന്നാല് നിതി ആയോഗ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഒരു ഉപദേശക സമിതി മാത്രമാണ്. നിയോലിബറല് നയങ്ങള് കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശക സമിതി. സംസ്ഥാന പ്രാതിനിധ്യത്തിനു പകരം കോര്പ്പറേറ്റ് പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള് അവസാനിച്ചതോടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ നാലിലൊന്ന് വരുന്ന വികസന ഫണ്ട് പൂര്ണ്ണമായും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമായി വിനിയോഗം. സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കു നല്കിയിരുന്ന പദ്ധതി ധനസഹായവും നിലച്ചു. അതിനു പകരം ആവശ്യം വരുമ്പോള് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഫണ്ടായി തീര്ന്നു അത്. ധനഉത്തരവാദിത്വ നിയമം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും കടമെടുക്കുന്നതു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പാര്ലമെന്റും നിയമസഭയും ധനഉത്തരവാദിത്വ നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം ജിഡിപിയുടെ 3 ശതമാനത്തിനപ്പുറം ഒരു വര്ഷം വായ്പയെടുക്കാന് പാടില്ല. അതോടൊപ്പം വായ്പയെടുക്കുന്ന തുക സര്ക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന റവന്യു ചെലവിനായി ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല. അഥവാ ധന കമ്മി 3 ശതമാനത്തില് അധികരിക്കാന് പാടില്ല. റവന്യു കമ്മി പൂജ്യവും ആയിരിക്കണം. കേന്ദ്രം ഒരിക്കല്പ്പോലും ഈ നിയമത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങള് മൊത്തത്തില് എടുത്താല് നിയമാനുസൃതമായാണ് ബജറ്റുകള് നടപ്പാക്കിയത്. 2002-04 കാലയളവിലാണ് ധനഉത്തരവാദിത്വ നിയമങ്ങള് പാസ്സാക്കിയത്. അതിനു മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കമ്മിയും കടവും വളരെ ഉയര്ന്നതായിരുന്നു. ധനഉത്തരവാദിത്വ നിയമങ്ങള്ക്കുശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചു? 1) പത്തുവര്ഷംകൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങള് റവന്യു കമ്മി ഇല്ലാതാക്കി. ചില സംസ്ഥാനങ്ങള് റവന്യു മിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളായി. എന്നാല് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ റവന്യു കമ്മി 2.5 ല്നിന്ന് 3.5 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. 2) അഞ്ചുവര്ഷംകൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധന കമ്മി അനുവദനീയ പരിധിയായ 3 ശതമാനത്തിനു താഴെയായി. ഒരു ഘട്ടത്തില് 2 ശതമാനത്തിനും താഴെയായി. എന്നാല് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ധന കമ്മിയാകട്ടെ 5.0 ശതമാനത്തിനും 3.5 ശതമാനത്തിനുമിടയില് ഉയര്ന്നു നിന്നു. 3) സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടബാധ്യത 25 ശതമാനമായി താഴ്ന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റേത് ഇപ്പോഴും 50 ശതമാനമാണ്. ഇങ്ങനെ തുടര്ച്ചയായി നിയമലംഘനം നടത്തിയ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരാണ് കേരളം പോലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങള് നിയമംലംഘിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞു വാള് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോള് കിഫ്ബി പോലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് പശ്ചാത്തലസൗകര്യ നിര്മ്മാണത്തിനായി എടുക്കുന്ന വായ്പകള് സംസ്ഥാത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വാര്ഷിക വായ്പയില് നിന്ന് തട്ടിക്കിഴിക്കും എന്നിടം വരെയെത്തി. ഇതുവരെ പിന്തുടര്ന്ന വായ്പാ നയത്തില് നിന്നും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ കാര്യത്തില് ഇന്നും തുടരുന്ന നിലപാടില് നിന്നും വിരുദ്ധമായ ഈ സമീപനം കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ്. ചരക്കുസേവന നികുതി ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ചത് കേന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള ധനവിന്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാല് ഭരണഘടന സംസ്ഥാനത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി വിഭവസമാഹരണത്തിനു ചില മാര്ഗ്ഗങ്ങള് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയില് ഏറ്റവും പ്രധാനം വില്പ്പന നികുതിയാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. മൂന്നാമത്തേത് മോട്ടോര് വാഹന നികുതിയും. പുതിയ മോട്ടോര് വാഹന നിയമം സംസ്ഥാന മോട്ടോര് നികുതി പിരിവിനുമേല് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നഗരവികസന ഫണ്ടുകള് ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു നിബന്ധനയായി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വില്പ്പന നികുതിയാവട്ടെ ജി.എസ്.ടിയില് ലയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2009ല് ജി.എസ്.ടി സംബന്ധിച്ച് ധനമന്ത്രിമാരുടെ കമ്മിറ്റിയില് ചര്ച്ച തുടങ്ങിയപ്പോള് ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടില് നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ജി.എസ്.ടിക്കാണ് ബിജെപി രൂപം നല്കിയത്. ജി.എസ്.ടി വരുമാനത്തില് 60 ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും 40 ശതമാനം കേന്ദ്രത്തിനും എന്നുള്ളത് മാറ്റി 50:50 ആക്കി. വാറ്റ് കാലത്തെന്നപോലെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ മേലുള്ള സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടിയില് ഒരു ശതമാനം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണ പൊളിച്ചു. അത്തരം മാറ്റം പ്രകൃതിദുരന്തം പോലുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കാലത്തു മാത്രം ജി.എസ്.ടി കൗണ്സിലിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റി. ഈ വിട്ടുവീഴ്ചകള്ക്കു സംസ്ഥാനങ്ങള് തയ്യാറായത് 14 ശതമാനം വാര്ഷിക നികുതി വര്ദ്ധന അഞ്ചു വര്ഷത്തേക്കു കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇതില് കുറവുണ്ടായാല് ആ കുറവു വരുന്ന തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി പ്രത്യേക സെസ് വഴി പിരിച്ചു നല്കുന്നതിനും തീരുമാനമുണ്ടായി. എന്നാല് ജി.എസ്.ടി വരുമാനം ഏതാണ്ട് 10 ശതമാനംവച്ചേ വര്ദ്ധിച്ചുള്ളൂ. ഇതുവരെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നികുതി വരുമാനത്തില് ഉണ്ടായ ഇടിവ് ബാധിച്ചില്ല. കാരണം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചുവന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോള് നഷ്ടപരിഹാര കാലയളവ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് പിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന നികുതി മാത്രമായി വരുമാനം. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 14 ശതമാനംവച്ച് വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നികുതി പൊടുന്നനെ താഴും. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ജി.എസ്.ടി നഷ്ടപരിഹാര സമ്പ്രദായം ഒന്നോ രണ്ടോ വര്ഷവുംകൂടി ദീര്ഘിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. അഞ്ച് വര്ഷമായി പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര സെസിന്റെ കാലയളവ് നീട്ടേണ്ട കാര്യമേയുള്ളൂ. നികുതി പിരിവ് സമ്പ്രദായവും അതിന്റെ ഐറ്റി സംവിധാനവും കുത്തഴിഞ്ഞതിന്റെ മുഖ്യഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ ചര്ച്ചകള്ക്കുശേഷം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജി.എസ്.ടി നിരക്കുകള് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനു മുന്കൈയെടുത്തതും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരായിരുന്നു. എന്നാല് നഷ്ടപരിഹാര കാലയളവ് നീട്ടാന് തയ്യാറാകാതെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. ഫെഡറല് ഭരണഘടനയിലെ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ പൊതുവായി നിയമനിര്മ്മാണം, ഭരണ നിര്വഹണം, നീതിന്യായം, നികുതി സംബന്ധിച്ചത് എന്നിങ്ങനെ നാലായി തിരിക്കാം. ഇവയില് ധനകാര്യ മേഖല മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനത്തില് പ്രതിപാദിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്തുടനീളം കേന്ദ്രീകരണ പ്രവണതകള് പ്രകടമായിരുന്നു. എന്നാല് ബിജെപി ഭരണകാലത്ത് കേന്ദ്രീകരണം പരമകാഷ്ഠയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആശയ സംഹിതയാണല്ലോ സംഘപരിവാറിന്റേത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ വികസനപാതകളും ധനപരമായ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാമെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാന് ബിജെപി തയ്യാറല്ല. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. (ചിന്ത വാരികയിൽ നിന്ന്)

ദേശാഭിമാനി 23 Jan 2023 1:14 pm

മഹാകവി പന്തളം കേരളവർമ്മ കവിതാപുരസ്കാരം കെ ജയകുമാറിന്

പത്തനംതിട്ട>ഈ വർഷത്തെ മഹാകവി പന്തളം കേരള വർമ്മ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം കെ. ജയകുമാറിന്റെ പിംഗളകേശിനി എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിന്. ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. ജനുവരി 29 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പന്തളം ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഹാളിൽ ചേരുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സ്മാരക സമിതി അദ്ധ്യക്ഷൻ ഡോ.കെ എസ് രവികുമാർ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവ്വാഹക സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി ജി ശശികുമാര വർമ്മ അദ്ധ്യക്ഷനാകും. കവി കെ രാജഗോപാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. കവി, ഗാനരചയിതാവ്, വിവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കെ. ജയകുമാർ . കേരളസംസ്ഥാനത്തിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു. നിലവിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്രസംവിധായകനായ എം. കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും സുലോചനയുടെയും മകനാണ്. കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ, വിവർത്തനങ്ങൾ, ജീവചരിത്രം,ബാലസാഹിത്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപതോളം കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ, രാത്രിയുടെ സാദ്ധ്യതകൾ തുടങ്ങി അഞ്ച് കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ മലയാളത്തിലും രണ്ടെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിയും ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രവാചകനുമടക്കം പല പ്രശസ്തകൃതികളുടെയും പരിഭാഷകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളിൽ പെടുന്നു.

ദേശാഭിമാനി 23 Jan 2023 12:53 pm

പുകഞ്ഞുകത്തുന്ന കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുംതോറും യുഡിഎഫിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ധ്രുവീകരണം കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉറക്കംകെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാംകക്ഷിയായി മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് മുസ്ലിംലീഗ് അണിയറയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിൽക്കണോ പോണോ എന്ന മട്ടിലാണ് ആർഎസ്പിയും മറ്റും. അഴിച്ചുപണിക്കായി കെപിസിസി നിയോഗിച്ച സമിതികളും അവയ്ക്കുമേൽ ഡിസിസികൾ വച്ച സമിതികളും ചേർന്ന് പുനഃസംഘടന ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെന്നാണ് സ്ഥാനമോഹികളുടെ പരിഭവം. പുനഃസംഘടനയെന്ന് കേൾക്കുന്നതുതന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് വലിയ തമാശയാണ്. സമിതികൾ ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി വന്നെങ്കിലും പുനഃസംഘടന ഇപ്പോഴും കാണാപ്പുറത്താണ്. എഐസിസിക്ക് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ വന്നിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും ഇവിടെ ആശയക്കുഴപ്പം ദിനംതോറും മുറുകിവരികയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് കെപിസിസി ട്രഷറർ വി പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലുള്ള മരണവും അതുസംബന്ധിച്ച് കുടുംബം കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നതും. അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ കെപിസിസിയുടെ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വികേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനു മുമ്പിൽ ഓരോ ദിവസവും പരാതികൾ കുന്നുകൂടുകയാണത്രേ. ഇത്രമാത്രം പരാതിയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ആരും ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. കോൺഗ്രസ് അല്ലേ പരാതികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലേ അതിശയിക്കേണ്ടൂ. ഈ പരാതികളെല്ലാം മുഖാമുഖം കേട്ടും പരിഹാരം നിർദേശിച്ചും സ്വാസ്ഥ്യംകെട്ടാൽ വികേന്ദ്രീകരണംതന്നെ ശരണം. ഇനിമുതൽ ബൂത്തിലെ പരാതി അവിടെ തീർപ്പാക്കണം. അതിൽ തൃപ്തി പോരെങ്കിൽ മുകൾത്തട്ടിലേക്ക് അപ്പീൽ നൽകാം. അവിടെയും തീർപ്പുവന്നില്ലെങ്കിൽ അതുക്കുംമേലെ പോകാം. ഈ കടമ്പകളെല്ലാം കടന്നുമാത്രമേ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനു മുമ്പിൽ എത്താവൂ എന്നാണ് പരാതി വികേന്ദ്രീകരണത്തിലെ മാർഗനിർദേശം. അപ്പോൾ കെപിസിസി ട്രഷററുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ആദ്യം എവിടെ നൽകണമെന്നതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. വി പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മക്കളുടെ പരാതി കേട്ടപാടെ പോയി പണിനോക്കാനാണ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതത്രേ. അങ്ങനെയാണ് അച്ഛന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയതും അത് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനു വിട്ടതും. യുഡിഎഫിൽ പാലം വലിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ആര് യുഡിഎഫിന്റെ നട്ടെല്ല് തങ്ങളാണെന്നാണ് മുസ്ലിംലീഗ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാംകക്ഷി ആകണമെന്ന ലീഗിന്റെ മോഹം കോൺഗ്രസിന് ബോധ്യവുമാണ്. തരംകിട്ടിയാൽ ലീഗ് തള്ളിപ്പറയുമെന്ന കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ലവലേശം സംശയമില്ല. പക്ഷേ, അടുത്തിടെയായി മുസ്ലിംലീഗിന്റെ നീക്കങ്ങളും നിലപാടുകളും കോൺഗ്രസിനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലീഗ് പതുങ്ങിനിന്ന് തന്ത്രം മെനയുകയാണോ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സംശയം. അതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാരണങ്ങളും പലതാണ്. ഒന്ന് മുസ്ലിംലീഗ് നേതാക്കളുമായി പഴയ ഇഴയടുപ്പമുള്ള നേതൃനിര കോൺഗ്രസിൽ സജീവമല്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ലീഗ് നേതൃത്വവുമായി അടുപ്പം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവർ കോൺഗ്രസ് തലപ്പത്തില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയവരോട് ലീഗ് നേതൃത്വം പലപ്പോഴും അനിഷ്ടം പരസ്യമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പഴുത് തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാനാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ശശി തരൂർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. മുസ്ലിംലീഗ് വാരിപ്പുണർന്നെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തുരത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസിലെ ദൗർബല്യമാണ് യുഡിഎഫിലെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന വികാരമാണ് മുസ്ലിംലീഗിനും ആർഎസ്പിക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷേ, അവർ തുറന്നുപറയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് ലീഗ് വരുമായിരുന്നു. കെ കരുണാകരനെയും എ കെ ആന്റണിയെയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് തെറിപ്പിച്ചത് ലീഗിന്റെ ഇംഗിതപ്രകാരമായിരുന്നു. അന്ന് യുഡിഎഫിലെ അവസാനവാക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയില്ലെന്ന് അവരും തിരിച്ചറിയുന്നു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുവരെ എടുത്തുചാടിയുള്ള നീക്കങ്ങളിലേക്ക് ലീഗ് കടക്കാനിടയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസും വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ കേരളത്തിലെ വിധിയെഴുത്ത് എന്നത് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിനും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ലോക്സഭയിലേക്ക് പോയ പല കോൺഗ്രസുകാരും ഇപ്പോൾ അക്കരപ്പച്ച തേടുന്നതും മറിച്ചൊന്നുംകൊണ്ടല്ല. ഒരുവർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചം നിയമസഭയിലേക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന ചിന്തയിലാണ് എംപിമാരിൽ പലരും. പുനഃസംഘടനാക്കുരുക്ക് താഴെത്തട്ടുവരെ അഴിച്ചുപണിയാനുള്ള പുനഃസംഘടനാ കുരുക്ക് മുറുകിയത് കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന് പുലിവാലായിരിക്കുകയാണ്. പുനഃസംഘടനയിൽ ജംബോ സമിതികളെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പല ജില്ലയിലും കെപിസിസി സമിതികളും അവയ്ക്കുമേൽ ഡിസിസി സമിതികളും ചേർന്ന് കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പുനഃസംഘടന നടന്നാൽ വലിയ അത്ഭുതം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. 14 ജില്ലയിലായി ഇപ്പോൾ 138 പേരാണ് പുനഃസംഘടനാ സമിതിയിൽ ഉള്ളത്. ഇത് ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് സൂചന. പണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പട്ടികപ്രകാരം വീതംവയ്പായിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടമട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ആരു പറയുന്നത് കേൾക്കണം ആരുടെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കണം എന്നതിലൊന്നും ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല എന്നാണ് ഡിസിസി നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. കെപിസിസി നിയോഗിച്ച സമിതിക്കു കീഴിൽ ഡിസിസികളുടെ സമിതികളും പല ജില്ലയിലും നിരന്നുകഴിഞ്ഞു. ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനായല്ലോ എന്ന സിനിമാ ഡയലോഗിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് പുനഃസംഘടന. അഴിച്ചുപണി നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും തനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന ഭാവമാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്. എഐസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് സോണിയ ഗാന്ധിക്കു പകരം ഖാർഗെ വന്നിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും തനിക്ക് ഇളക്കംതട്ടില്ലെന്ന് സുധാകരന് അറിയാം. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ചപ്പോൾ സുധാകരനടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികളോട് ടെലിഫോണിൽപ്പോലും ആശയവിനിമയം നടത്താറില്ലെന്ന പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ അതേ പാതയിലാണ് സുധാകരനും നീങ്ങുന്നതത്രേ. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് നിർദേശിക്കേണ്ടിവന്നത് കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിലെ അകൽച്ചയും വിശ്വാസരാഹിത്യവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മരണവും കെപിസിസിയുടെ പങ്കും കെപിസിസി ട്രഷറർ വി പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്. അച്ഛന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മക്കൾ ആദ്യം പരാതി നൽകിയത് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനാണ്. അതിനുമുമ്പ് ഡിജിപിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും സുധാകരൻ ഇടപെട്ട് അതിൽനിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. സുധാകരന്റെ ഉറ്റ അനുയായികളും ഇന്ദിരാഭവനിലെ ചുമതലക്കാരുമായ രണ്ടു പേർക്കെതിരെയാണ് മക്കൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. കെപിസിസിയുടെ ഫണ്ട് പ്രതാപചന്ദ്രൻ കട്ടുമുടിച്ചു എന്നമട്ടിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ ഇവരാണെന്നും ഇരുവരും മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നുമായിരുന്നു മക്കളുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കെ സുധാകരൻ തയ്യാറായില്ല. തന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ തെളിവില്ലെന്നും അതിനാൽ രണ്ടുപേരെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് വിധിപ്രസ്താവിച്ചു. വാദി പ്രതിയാകുമെന്ന് വന്നതോടെയാണ് മക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയത്. പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മരണത്തിൽ കെപിസിസിക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുള്ളതായി ആരോപണം നിലവിലില്ല. പക്ഷേ, കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്ദിരാഭവനിലെ ചുമതലക്കാരായ രണ്ടുപേരാണ് സംശയനിഴലിലുള്ളത്. അവർക്ക് സംരക്ഷണകവചം തീർത്തിരിക്കുന്നത് കെ സുധാകരനും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിവായിച്ചാൽ ചിലതൊക്കെ ചുരുളഴിയാനുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. പരാതി തീർപ്പാക്കുന്നതിന് പുതിയ സംവിധാനമായ സ്ഥിതിക്ക് ഭാവിയിൽ അച്ഛന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മക്കളുടെ പരാതി കേട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന് ക്ലേശിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന് കരുതാം.

ദേശാഭിമാനി 23 Jan 2023 1:00 am

ആത്മവിശ്വാസമുറപ്പിച്ച സംരംഭക സമ്മേളനം

കേരളത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സംസ്ഥാനമല്ല തുടങ്ങി വലതുപക്ഷവും അവരെ പിന്തുണച്ച മാധ്യമങ്ങളും കാലങ്ങളായി നിർമിച്ചെടുത്ത പൊതുസമ്മിതിക്ക് യാഥാർഥ്യവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായി ശനിയാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നടന്ന സംരംഭക മഹാസംഗമം. വ്യവസായരംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം മേഖലകളിൽ സംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ 10,000 പേരാണ് കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചേർന്ന മഹാസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭക കൂട്ടായ്മയായിരിക്കും ഇതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സംരംഭക മഹാസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായമേഖലയുടെ കരുത്ത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്–- ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ് കേരളത്തിലാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ് സൗഹൃദാന്തരീക്ഷമുള്ളതും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ. അഫോഡബിൾ ടാലന്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമതും ലോകത്ത് നാലാമതുമാണ് കേരളം. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോപാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണനിർമാണ കമ്പനിയും കേരളത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നിട്ടും വ്യവസായത്തിന്റെ ശവപ്പറമ്പാണ് കേരളമെന്ന പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തെയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയുമാണ് അവർ എന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പുവർഷത്തെ സംരംഭക വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവർഷം മാർച്ചിൽ എറണാകുളത്തു ചേർന്ന സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മുന്നോട്ടുവച്ച നവകേരളത്തിനുള്ള പാർടി കാഴ്ചപ്പാടിൽ ‘പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടലും പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കലും പ്രധാനമാണെന്ന്’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ‘പ്രാദേശിക വ്യാവസായിക ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയണം. ഓരോ പഞ്ചായത്തും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് കൂടുതൽ സംഘടിതമായി സംസ്കരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ ആരായണം. ഇതിലൂടെ നൂതനമായ സങ്കേതങ്ങളെയും യന്ത്രങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഗുണനിലവാര മേൽനോട്ടവും വിപുലമായ വിപണനവും ഉറപ്പുവരുത്താനുമാകും’ എന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. നവകേരളത്തിനുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ശക്തമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനും വ്യവസായ മന്ത്രിക്കും വകുപ്പിനും കഴിഞ്ഞെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം. ഒരുവർഷം ഒരുലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യവസായവകുപ്പിന് എട്ട് മാസംകൊണ്ടുതന്നെ 1,24,249 സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുവഴി 7533.71 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 2,67,823 പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളവും തിരുവനന്തപുരവും തൊട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. സംരംഭകരിൽ 38 ശതമാനവും വനിതകളാണ് എന്നത് മറ്റൊരു നേട്ടമാണ്. ഒമ്പത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും സംരംഭകരായി എന്നത് പദ്ധതിയുടെ വ്യാപ്തിയും ഉൾക്കൊള്ളലുമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ പദ്ധതി ഇതിനകംതന്നെ ദേശീയമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവാണ് അതിനു ലഭിച്ച അംഗീകാരം. പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അംഗീകാരം പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ചത്. വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യവസായ സൗഹൃദപ്പട്ടികയിൽ കേരളത്തെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് സംരംഭക സംഗമം. അതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവി വികസനസാധ്യതകൾ ഉറപ്പാക്കുകയും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയുകയും വേണം. ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ആ ലക്ഷ്യവും എളുപ്പം നേടാൻ കഴിയും. കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് പ്രതിപക്ഷമാണ്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനു കീഴിൽ കേരളം വികസിക്കരുതെന്ന അപക്വ ചിന്താഗതിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് മഹാസംരംഭക സംഗമത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ വികസനത്തിനായി ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ മാറ്റിവച്ച് വികസനത്തിനായി കൈകോർക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണം. അതിനു തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ അവരെ പ്രതിപക്ഷത്തുതന്നെ ഇരുത്തും.

ദേശാഭിമാനി 23 Jan 2023 1:00 am

ഭാഷ പലതെങ്കിലും 
ലക്ഷ്യം ഒന്ന്‌ ; ഭിന്നിപ്പിക്കൽ ചെറുക്കാനുറച്ച്‌ തൊഴിലാളികൾ

ആർ ശ്രീനിവാസ് നഗർ (ബംഗളൂരു) ഹൈടെക് സിറ്റിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ചെങ്കൊടികളുമായി ഒഴുകിയെത്തിയ തൊഴിലാളികൾ നാഷണൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ നേതൃത്വമായ സിഐടിയുവിന്റെ പതിനേഴാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിന് ആവേശോജ്വലമായ പരിസമാപ്തി. തൊഴിലാളിവർഗ ഐക്യം ശക്തമാക്കാനും കർഷക - കർഷക തൊഴിലാളികളുമായി യോജിച്ചുള്ള പോരാട്ടം വിപുലമാക്കാനുമുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി സമാപന സമ്മേളനവേദി. ഭാവികടമകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും സമരരംഗത്തിറങ്ങാനുമുള്ള ആഹ്വാനത്തെ തൊഴിലാളികൾ ഹർഷാരവത്തോടെയും മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയും ഏറ്റെടുത്തു. അഞ്ചുദിവസമായി ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ചർച്ചകളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും അന്തഃസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി തപൻ സെൻ തൊഴിലാളിവർഗം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ യോജിച്ച പോരാട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുമുള്ള കോർപറേറ്റ് -വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ചെറുക്കാൻ നിരന്തരമായ ഐക്യപോരാട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബസവനഗുഡി നാഷണൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ആർ ശ്രീനിവാസ് നഗറിൽ ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സിഐടിയു കർണാടക സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ് വരലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായി. സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് കെ ഹേമലത, മീനാക്ഷി സുന്ദരം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അര ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിപ്ലവഗാനങ്ങളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുമായാണ് പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. സിഐടിയു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ കെ മഹന്തേഷ് സ്വാഗതവും ബി എൻ മഞ്ജുനാഥ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ കമീഷൻ ചർച്ചകളുടെ റിപ്പോർട്ട് ക്രോഡീകരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു. സിഐടിയു ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൗത്യങ്ങൾക്കും ചുമതലകൾക്കുമുള്ള രേഖയും ട്രഷററുടെ റിപ്പോർട്ടും ക്രെഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടും സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു. ഭാഷ പലതെങ്കിലും 
ലക്ഷ്യം ഒന്ന് വിവിധ നാടുകളിൽനിന്ന് എത്തിയവർ പല ഭാഷകളിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് ഐക്യം കോറിയിട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തിന്റെയും ബഹുസ്വരതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി ആ കുറിപ്പുകൾ ഒരു ചുമരിൽ നിറഞ്ഞു. തൊഴിലാളിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിഭജനതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന മോദി സർക്കാരിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളന നഗരിയിൽ ഒരുക്കിയ ‘വാൾ ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക്’ ശ്രദ്ധേയമായി. സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം സന്ദേശമെഴുതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമ്മേളന പ്രതിനിധികളും പ്രവർത്തകരും ആവേശപൂർവം സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതിപ്പതിക്കാൻ അണിനിരന്നു. സിഐടിയു ജനറൽ സെക്രട്ടറി തപൻ സെൻ, പ്രസിഡന്റ് കെ ഹേമലത, അഖിലേന്ത്യ കിസാൻസഭാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജൂ കൃഷ്ണൻ, എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു, മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, വി എൻ വാസവൻ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി.

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 11:23 pm

ഹാലണ്ടിന്റെ ‘ഗോൾഹണ്ട്‌’ ; 19 കളിയിൽ നാല് ഹാട്രിക്

ലണ്ടൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ എർലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ ഗോൾവേട്ട തുടരുന്നു. വൂൾവറാംപ്ടൺ വാണ്ടറേഴ്സിനെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കായി ഹാട്രിക് നേടി. ലീഗിലെ 19–-ാം മത്സരത്തിലെ നാലാം ഹാട്രിക്കാണിത്. സീസണിൽ ആകെ 25 ഗോളായി ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരന്. നോർവെക്കാരന്റെ മികവിൽ സിറ്റി വൂൾവ്സിനെ വീഴ്ത്തി (3–-0). ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കളിയിൽ നാല് ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ താരമാണ് ഹാലണ്ട്. റൂഡ് വാൻ നിസ്റ്റൽറോയിയുടെ പേരിലുണ്ടായ റെക്കോഡാണ് തകർത്തത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനായി 65 കളി വേണ്ടിവന്നു ഡച്ചുകാരന് നാല് ഹാട്രിക്കിലെത്താൻ. വൂൾവ്സിനെതിരെ 14 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്നുതവണ വലകുലുക്കി ഹാലണ്ട്. ഒന്ന് പെനൽറ്റിയിലൂടെയായിരുന്നു. 18 കളികൂടി ശേഷിക്കേ എല്ലാ ഗോളടി റെക്കോഡും മായ്ക്കാനുള്ള കുതിപ്പിലാണ് ഹാലണ്ട്. 20 കളിയിൽ 45 പോയിന്റുമായി രണ്ടാമതാണ് സിറ്റി. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തോൽവിയറിയാതെ 15 മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ്. ക്ലബ്ബിന്റെ 130 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ നേട്ടം.

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 11:13 pm

വ്യവസായ കേരളത്തിന്റെ പുതുചരിത്രം

കൊച്ചി വീൽചെയറിൽ ഇരുന്നും വ്യവസായചക്രം തിരിച്ച തൃശൂർ നടത്തറയിലെ രൂപക് മുതൽ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന സർക്കാർപദ്ധതി അറിഞ്ഞ് പൈനാപ്പിൾ ഫാക്ടറി തുടങ്ങുന്ന കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനിയർ മാരിയോ വരെ. കഴുത്തിലെ മാലയും കാതിലെ കമ്മലും വീട്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പും ബാങ്ക് വായ്പയുമൊക്കെ സ്വരുക്കൂട്ടി വ്യവസായരംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ചവർ. 1,24,249 സംരംഭകരെ പ്രതിനിധാനംചെയ്ത് കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവർ പതിനായിരംപേർ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ കേരളചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭക മഹാസംഗമമായി. കേരളത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന പതിവുപല്ലവിക്ക് മറുപടിയാണ് ഈ സാക്ഷ്യമുഖങ്ങൾ എന്ന, സംഗമം ഉദ്ഘാടനംചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകൾ സദസ്സ് ഒന്നടങ്കം കൈയടിയോടെ സ്വീകരിച്ചു. ഒരുവർഷം ഒരുലക്ഷം സംരംഭം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച സംരംഭകവർഷം, 245–-ാംദിവസം ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ച് 1,24,249 സംരംഭവും 7533.71 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 2,67,823 തൊഴിലവസരവുമായി മുന്നേറുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു സംഗമം. തുടർന്നും സംരംഭകർക്കൊപ്പം സർക്കാരുണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ സംഗമമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യവസായമന്ത്രി പി രാജീവും പറഞ്ഞു. സ്കെയിൽ അപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സർവേ ഉദ്ഘാടനവും കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനവും റവന്യുമന്ത്രി കെ രാജൻ, കെ എൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് നൽകി നിർവഹിച്ചു. എംഎൽഎമാരായ ആന്റണി ജോൺ, പി വി ശ്രീനിജിൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയി, വ്യവസായ -വാണിജ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്, സുമൻ ബില്ല, വ്യവസായവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എസ് ഹരികിഷോർ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു. ചെറുകിട, ഇടത്തരം, സൂക്ഷ്മ വ്യവസായസംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് എംഎസ്എംഇ ക്ലിനിക് സംഗമത്തിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണമായി. വ്യവസായവകുപ്പിന്റെ തീം പവിലിയനും കേന്ദ്ര–-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബാങ്കുകളുടെയും ഉൾപ്പെടെ 100 സ്റ്റാളുകൾ നിരന്ന പ്രദർശനവും സംഗമത്തിനെത്തിയവർക്ക് സഹായകമായി. പുതു അധ്യായം: 
മന്ത്രി കെ രാജൻ കേരളചരിത്രത്തിലെ പുതു അധ്യായമാണ് ഒരുവർഷം ഒരുലക്ഷം സംരംഭം എന്ന പദ്ധതിയെന്ന് റവന്യുമന്ത്രി കെ രാജൻ. വ്യവസായവും വികസനവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആസ്തിയുള്ളവർമാത്രം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കേണ്ട ആശയമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു. വികസനം മാനവികതയിലൂന്നി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. കേരളം ലോകത്തിനുമുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച മാതൃകയാണ് പദ്ധതിയെന്നും രാജൻ പറഞ്ഞു. സംരംഭക മഹാസംഗമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 2:53 am

കുങ്കികൾ കാട്ടിലെ പൊലീസ്‌

കൊച്ചി ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട കാട്ടാന എന്ന വിശേഷണമാകും കുങ്കിയാനകൾക്ക് ഇണങ്ങുക. ഒറ്റക്കാലിൽ കൊരുത്ത ചങ്ങല വലിച്ച് കാടുകയറുന്ന കുങ്കി, ഒറ്റ വിളിയിൽത്തന്നെ ചട്ടത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കാടിറങ്ങും. ഇടിച്ചോ, അടിച്ചോ, കുത്തിയോ, ഭയപ്പെടുത്തിയോ എതിരാളിയെ തുരത്തും. രണ്ടുവർഷംവരെയുള്ള കടുത്ത പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ലക്ഷണമൊത്ത കുങ്കി രൂപപ്പെടുക. അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കൽ മുതൽ നാട്ടിലിറങ്ങി ഭീതിവിതയ്ക്കുന്നവയെ തുരത്തലും വളഞ്ഞുപിടിച്ച് കൂട്ടിലടയ്ക്കലും ഉൾപ്പെടെ ചുമതലയിൽപ്പെടും. ഏത് ആജ്ഞയും ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുംവിധം തുമ്പിയിൽ പിടിച്ച മണികിലുക്കൽ, മുട്ടുകുത്തൽ, തുമ്പിക്കും കാലിനും വടംപിടിക്കൽ, രണ്ടുകാലിൽ നിൽപ്പ്, വളഞ്ഞുവച്ച ആനയെ കൊട്ടിലിലേക്ക് ആനയിക്കൽ, സ്വയം വണ്ടിയിൽ കയറൽ, തടിപ്പണി എന്നിവയാണ് പരിശീലനപാഠങ്ങൾ. നാട്ടാനകൾക്ക് ചട്ടംവയ്ക്കുന്നതുപോലെ കൊടിയ ഉപദ്രവമില്ല. അനുനയവും നല്ല ഭക്ഷണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രധാനം. കുങ്കികളെ പകൽ കാടുകളിലേക്ക് വിടുമെങ്കിലും ഒറ്റക്കാലിൽ ചങ്ങലനീട്ടിയിട്ടിരിക്കും. എന്നെന്നേക്കുമായി കാടുകയറിപ്പോയ കുങ്കികളുമുണ്ട്. പിഎം 2നെ പൂട്ടാൻ കൊണ്ടുവന്ന ‘പ്രമുഖ’എന്ന കുങ്കി കാട്ടാനയുമായി കാടുകയറിയത് സമീപകാല സംഭവം. മൂന്നുവർഷംമുമ്പ് മുത്തങ്ങയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കുങ്കിയാന പരിശീലനകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത്. എങ്കിലും തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിനുകീഴിലെ ആനമല സങ്കേതംതന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രധാന പരിശീലനകേന്ദ്രം. പി ടി 7 ദൗത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെയാണ് പരിശീലനം നേടിയത്. ഇപ്പോൾ മുത്തങ്ങയിലുള്ള കോടനാട്ടെ നീലകണ്ഠനൊപ്പം. പെരിയാറിലെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് വന്ന കുട്ടിയാനയാണ് നീലകണ്ഠൻ. തള്ളയാന കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് പുനരധിവസിപ്പിച്ച കുട്ടിയാനയാണ് കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ. ബത്തേരിയിൽ കൂട്ടിലായ പി എം 2 (പന്തല്ലൂർ മെക്കാന 2)വിനെ കുങ്കി പരിശീലനത്തിനയക്കാനാണ് തീരുമാനം. കുങ്കികളിലെ താരമാണ് ആനമല സങ്കേതത്തിലെ കലീം. ഇപ്പോൾ 58 വയസ്സ്. പേപ്പാറ വനമേഖലയെ വിറപ്പിച്ച കൊലകൊല്ലിയെ തളച്ചത് കലീമാണ്. 30 വർഷത്തിനിടെ നൂറിലേറെ ദൗത്യങ്ങൾക്കിറങ്ങിയ കലീം വിരമിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 1:00 am

കാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകൾക്ക്‌ പേരിടലും ‘ആനക്കാര്യം’

തിരുവനന്തപുരം കാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകൾക്ക് നാട്ടുകാരും വനംവകുപ്പും സ്റ്റൈലൻ പേരിടാറുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ആനയുടെ പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ചണ് പേരിടുന്നതെങ്കിലും വനംവകുപ്പ് അങ്ങനെയല്ല. കാട്ടാനകളെ നിരീക്ഷിച്ച് ആവാസസ്ഥലം മനസ്സിലാക്കിയാണ് പേരിടൽച്ചടങ്ങ്. ആദ്യം വിഹാരപ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം നൽകും. കൊമ്പൻ, പിടി, മോഴ എന്നിങ്ങനെ ലിംഗവ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാകും. പ്രദേശത്തുനിന്ന് വേറെ ആനയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കി നമ്പരും നൽകും. ഞായറാഴ്ച പാലക്കാട് ധോണിയിൽനിന്ന് പിടികൂടിയ ‘പി ടി–-7’ന് പേര് വന്നത് ഇങ്ങനെ: പി (പാലക്കാട്), കൊമ്പനെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ‘ടസ്കർ’(-ടി). പിടികൂടിയത് ഏഴാമനായതുകൊണ്ട് ‘7’ എന്നും ചേർത്ത് പി ടി–-7 ആയി. ഇങ്ങനെ പി ടി–-17 വരെയുണ്ട്. ഗൂഡല്ലൂരിൽനിന്ന് വയനാട് ബത്തേരിയിൽ ഇറങ്ങിയ പിഎം–-2നെ ജനുവരി ആദ്യമാണ് പിടികൂടുന്നത്. പി എം–-2 എന്നാൽ ‘പന്തല്ലൂർ മഖ്ന–-2’. (മഖ്ന എന്നാൽ മോഴ). പിഎം–-2 ഗൂഡല്ലൂരിൽ രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. വീടും കടകളും ആക്രമിച്ച് അരി തിന്നുന്നതിനാൽ ‘അരിസിരാജ’ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ‘പടയപ്പ’ തുടങ്ങിയ പേരിടാറുണ്ട്. നടപ്പിലെ സ്റ്റൈൽ കണ്ടാണ് മൂന്നാറിലെ തോട്ടംതൊഴിലാളികൾ രജനികാന്ത് ചിത്രത്തിന്റെ പേരിട്ടത്. മാട്ടുപ്പെട്ടി പശുവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലെ പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ പിവിസി പൈപ്പിന്റെ കുറച്ചുഭാഗം കൊമ്പിൽ കുടുങ്ങിയ ‘ഹോസ്’ കൊമ്പനമുണ്ട്. മന്ത്രി പേരിട്ടു ‘ധോണി’ പി ടി ഏഴിന് ‘ധോണി’ എന്ന പേര് നൽകി വനംവകുപ്പ്. ധോണിയിലെത്തിയ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് ആനയ്ക്ക് ധോണി എന്ന് പേരിട്ടത്. ധോണി ഗ്രാമത്തെ അത്രയ്ക്കും അറിയുന്ന പി ടി ഏഴിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പി ടി ഏഴിനെ വനംവകുപ്പിന്റെ സ്വത്തായി സംരക്ഷിക്കും. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആനകളെയും നിരീക്ഷിക്കും. തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കരുത്.

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 1:00 am

വ്യോമഗതാഗതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ

ഒറ്റയടിക്ക് എഴുന്നൂറിലധികം വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കുക, അപ്രതീക്ഷിതമായി അയ്യായിരത്തിലധികം സർവീസ് തുടർച്ചയായി വൈകുക....വ്യോമഗതാഗത രംഗത്തെ അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് അടുത്തിടെ അമേരിക്കയിലുണ്ടായത്. സുപ്രധാന ഘടകമായ കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത സുരക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം തകരാറിലായതാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചത്. വിമാന സർവീസുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ തകരാർ പോലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വെളിവാക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിൽ ജനുവരി 11ന് ഉണ്ടായ സംഭവം. വിമാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും കൈമാറാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ വ്യോമ ഗതാഗതം താറുമാറാകും. സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തന സംവിധാനമാണിത്. ‘നോട്ടം’ എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ വിമാനഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാ (FAA)ണ്. ഇന്ത്യയിലിത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴലുള്ള സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും (DGCA). എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് സിസ്റ്റം (ATIS), ഡിജിറ്റൽ എയർപോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് സിസ്റ്റം (DATIS) എന്നിവ വ്യോമ ഗതാഗത രംഗത്തെ പ്രധാന സംവിധാനങ്ങളാണ്. ഇവ വഴിയാണ് പൈലറ്റിന് അവർ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിമാനത്താവളത്തിലെ സാങ്കേതികവും അല്ലാതെയുമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കൃത്യമായി അിറിയാൻ കഴിയുന്നത്. യാത്രയിലുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി, വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിസമയം, റൺവേ, പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം, മുടൽമഞ്ഞ്, പാർക്കിങ് ഏരിയ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ, റീഫ്യൂവലിങ് സംവിധാനങ്ങൾ.... എന്നിവയും ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളിൽ കുറവോ, വ്യത്യാസങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ അതും എത്രയും വേഗം പൈലറ്റിനെയും വിവിധ വിമാന കമ്പനികളെയും അറിയിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ സംവിധാനം വഴിയാണ്. സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളടക്കമുള്ള ഈ വിവരങ്ങളെ ‘നോട്ടം’ (NOTAM–-Notice To Airmen) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലോ സംഭാഷണ രീതിയിലോ ആണ് ഇത് പൈലറ്റുകൾക്ക് അതിവേഗം ലഭ്യമാക്കുക. ഇത് യഥാസമയം പുതുക്കി നൽകുന്നതിനുണ്ടായ തകരാറാണ് അമേരിക്കയിൽ വ്യോമഗതാഗതം നിശ്ചലമാക്കിയത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക വിഎച്ച്എഫ് സംവിധാനം ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ചെന്നൈ, മുബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി, ഗോഹട്ടി എന്നീ മേഖലാ സെന്ററുകളിലും ‘നോട്ടം’ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സെന്ററുകൾ വഴിയാണ് എയർപോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സർക്കുലറുകൾ (AIC), എയർപോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക്കേഷനു (AIP)കൾ, എയർപോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസുക (AIS)ൾ എന്നിവ ലഭിക്കുക. പറന്നുയരണമെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി പൈലറ്റോ, ഇതിനായി പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി( Flight dispatcher)യോ എയർട്രാഫിക്ക് കൺട്രോളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഇതിന് പ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ(Pre flight information) എന്ന് പറയുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം, എയർട്രാഫിക്ക് കൺട്രോൾ സെന്റർ, എയർപോർട്ട് കമ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം എന്നീ യൂണിററുകളിൽ പൈലറ്റ് നേരിട്ടെത്തുന്നതായിരുന്നു മുമ്പുള്ള രീതി. ഇതിനെ പ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്ലാൻ എയർട്രാഫിക്ക് സെന്ററിൽ സമർപ്പിച്ച ശേഷമേ ഏതു വിമാനത്തിനും യാത്രാ അനുമതി ലഭിക്കൂ. ഇത്തരത്തിൽ പൈലറ്റ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച ഫ്ലൈറ്റ് പ്ലാനുകൾ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ എയർട്രാഫിക്ക് യൂണിറ്റ് അയച്ചുകൊടുക്കും. മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനു വേണ്ടിയാണിത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതിമൂലം പൈലറ്റിന് മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകളിൽ നേരിട്ട് എത്താതെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഈ വിവരങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏത് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും അതിവേഗം അപ്പപ്പോൾ അയക്കാനുമാകും. ഈ കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേരിയ തകരാർ പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിക്കുക. അമേരിക്കയിലുണ്ടായ സംഭവം ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. സാങ്കേതിക തകരാറുകളോ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളോ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്ചയും മൂടൽ മഞ്ഞും വിമാന ഗതാഗതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലും കഴിഞ്ഞ മാസം അമേരിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിന് വിമാന സർവീസുകളെ ഇവ ബാധിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ വിമാന അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. പൊതു സംവിധാനങ്ങളും വ്യോമ ഗതാഗതനിയന്ത്രണത്തിനായി ചില പൊതു സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രധാനം ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നിവ ആണ്. ലോകവ്യാപകമായി യാത്രാവിമാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള നിയമാവലികളും മറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളാണ് ഈ സംഘടനകൾ. ലോകജ്യങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഇവയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നിർമാണം മുതൽ അതിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം വരെയും വിമാനങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന മുതൽ രാജ്യത്തെ എയർലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെയും ഈ സംഘടനകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. (തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ മുൻ എയർട്രാഫിക്ക് കൺട്രോളറാണ് ലേഖകൻ)

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 1:00 am

വാടില്ല ഈ പൂക്കൾ

പ്രായം ഇവർക്ക് വെറുമൊരു നമ്പരാണ്. കണ്ണെഴുതി നെറ്റിയിൽ വട്ടപ്പൊട്ട് തൊട്ട്, ചുണ്ടിൽ ചായം തേച്ച്, മുടിയിൽ പൂ ചൂടി, പുള്ളി സാരി ചുറ്റി സുന്ദരിമാരുടെ പട അരങ്ങു തകർക്കുകയാണ്. പ്രായമായെന്ന ചിന്തകളോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ്, പാട്ടിന്റെ താളത്തിനൊപ്പം ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തകാലത്തെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഈ പെൺകൂട്ടം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പ് കൂവോട്ടെ വാടാമലർ നൃത്തസംഘത്തിലെ പെൺമണികൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ താരങ്ങളാണ്. ചുവടുവച്ച് നാട്ടിലെ മിടുക്കികൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് കൂവോട് ഗോപാലൻ പീടികയിൽ ആശാ വർക്കർ പ്രവീണ മോഹന്റെ മുൻകൈയിൽ വയോധികമാരുടെ നൃത്ത സംഘം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. നൃത്തം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് സംഘത്തിൽ ചേരാമെന്ന് നാട്ടിൽ ഒരു അറിയിപ്പു നൽകിയപ്പോൾ ഇതെന്ത് സംഭവമെന്ന്ചോദിച്ച് മൂക്കത്ത് വിരൽവച്ചവരുണ്ട്. പക്ഷെ, സംഘത്തിലേക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. നൃത്തച്ചുവടു വയ്ക്കാൻ കൊതിയോടെ മിടുക്കികളെത്തി. ഒമ്പതു പേരുടെ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി പ്രവീണ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. കോൽക്കളിയും മാർഗം കളിയും ഒപ്പനയും നാട്ടിലെ വേദികൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ നാടിനു പുറത്തും അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തി. ചിലർ പാതിവഴിയിൽ പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും പിന്നെയുംപുതുതായി ആളുകൾ സംഘത്തിൽ ചേർന്നു. ‘‘എല്ലാരും ചൊല്ലണ്...’’ എല്ലാരും ചൊല്ലണ് എന്ന നിത്യഹരിത ഗാനത്തിന്റെ റീമിക്സിന്റെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസാണ് ഇപ്പോ ൾ അരങ്ങുതകർക്കുന്ന ഐറ്റം. തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിനോദ വിജ്ഞാന ഉത്സവം ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിന്റെ വേദിയിലും വാടാമലർ സംഘം നിറഞ്ഞാടി. വി കല്യാണി (75), വി കാർത്ത്യായനി (75), വി കല്യാണി(74), മാധവി (70), സി യശോദ (69), കെ കമലാക്ഷി (63), ശ്യാമള കൂവോടൻ(63), ഐ വി വനജ (57) സി ബിന്ദു (47) എന്നിവരാണ് അരങ്ങിലെത്തുന്നത്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും തൊഴിലെടുക്കുന്നവരാണ്. തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്നവരും തേപ്പ് പണിക്ക് പോകുന്നവരും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തു ചേർന്നാണ് റിഹേഴ്സൽ. മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷം ‘‘ഞങ്ങൾക്കിത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഈ പ്രായത്തിലും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത് ആ സന്തോഷം ഒന്നു കൊണ്ടു മാത്രമാണ്’’. പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചുകാരി കല്യാണിയുടെ മുഖത്ത് ഉത്സാഹം നിറയുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വലിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരും വാചാലരായി. സഭാ കമ്പമില്ലാതെ വേദികളിൽ നിറഞ്ഞാടാൻ ഇവർക്ക് കരുത്താകുന്നത് നൃത്തത്തോടുള്ള അതിരറ്റ ഇഷ്ടമാണ്. ചുളിവുവീണ തൊലിയും അൽപ്പം ആയാസത്തോടെയുള്ള ചലനങ്ങളും നടപ്പു നൃത്ത സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും മാറ്റിയെഴുതുകയാണ്. വയോജനങ്ങളുടെ സന്തോഷ പൂർണമായ ജീവിതമെന്ന ആശയം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന മാതൃകാ സംരംഭമായും ഈ നൃത്ത സംഘത്തെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രായം ചെന്നവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടലുകളെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയെന്ന് നൃത്താധ്യാപിക പ്രവീണ പറഞ്ഞു. ഭൂരിഭാഗം പേരും വിധവകളാണ്. സ്വയം തൊഴിലെടുത്ത് സമ്പാദിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ. വാർധക്യകാലത്തെ നല്ല ഓർമകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും പ്രവീണ പറഞ്ഞു. ഏഴോം പിഎച്ച്സി 17–-ാം വാർഡിലെ ആശാ പ്രവർത്തകയായ പ്രവീണ ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കു ശേഷമാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ജീവിത സായാഹ്നത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മായ്ച്ചുകളയാനുള്ള മരുന്നാണ് ഈ പെൺകൂട്ടത്തിന് നൃത്തം. താളം പിഴയ്ക്കാതെ ഒാരോ നിമിഷവും ചുവടുറപ്പിച്ച് പുഞ്ചിരി വിടരുന്ന വാടാമലരുകളായി ഇനിയും ഇവർ മുന്നേറും.

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 1:00 am

നൃത്തമായി കാണാം ആ അനശ്വര പ്രണയകഥ

അറേബ്യൻ പ്രണയ കഥയായ ലൈലാമജ്നുവിന്റെ വളരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദൈവീക പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചു പറയാൻ സൂഫികൾ ഏറെ പരാമർശിക്കുന്ന കഥയാണത്. സമാനമായ നിലയിൽ, ഒരു പേർഷ്യൻ കഥയെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട്, മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ രചിച്ച, നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള കൃതിയാണ് ഹുസുനുൽ ജമാൽ ബദറുൽ മുനീർ. ഭൗമേതര ലോക ഭാവനകൾ വഴി ജിന്നുകളുടെയും ഇഫ്രീത്തുകളുടെയും ലോകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കാവ്യം, സ്ത്രീ-പുരുഷ പ്രണയത്തിന്റെ രൂപകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു. കാവ്യഭാവനയുടെയും ഭാഷാപ്രയോഗത്തിന്റെയും അപൂർവമായ സങ്കരസംസ്കൃതി കൃതിയുടെ ജീവനാണ്. അക്ഷരപ്പൊരുളുകളും വാക്കുകളുടെ സൂക്ഷ്മ ഉപയോഗവും കൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിച്ച അർഥവിതാനങ്ങൾ അതിശയകരമായ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്ന രചനയിൽ, സംസ്കൃതം, പേർഷ്യൻ, അറബി, മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ തുടങ്ങി പത്തോളം ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധിപെറ്റ ഈ പ്രണയ കാവ്യത്തിന്റെ കാതലിൽ തൊടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ, ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കാരം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കലാമണ്ഡലം സൈല സലീഷും സംഘവും. ബാഗ് സുറൂർ എന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ വിരഹിണിയായി, യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ ശരീരവും, പ്രണയഭഗ്നതയാൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ മനസ്സുമായി തളർന്നു മയങ്ങുന്ന ഹുസുനുൽ ജമാൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ബദറുൽ മുനീറുമൊത്തുള്ള പ്രണയ കേളിയിൽ മനസ്സ് തുടുത്തുമറിയുന്ന സ്വപ്നഭൂമി. എന്നാൽ പൊടുന്നനെ സ്വപ്നം മറഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. മണക്കേുമ്പാൾ ശജർ കൊമ്പു മുറിന്ത് താനെ മനം ഞെട്ടി ഇരിേഫരും ഫുവിയിൽ ബീണെ ഉണർന്ദഫൾ കിനാവിന്ന് ഹുസ്നുൽ ജമാൽ ഉടയോനെ സഹിത്ത് നാനിരിക്കാ ഈ ഹാൽ തുണമുത്തൻ മഹ്ബൂബ് ഫിരിഞ്ഞദിലും സുകമല്ലോ തടി റൂഹ് ഫിരിഞ്ഞങ്കിലും കുണക്കേടെൻ തടിക്കിനി ബരുവാനെന്ദാം ഖുദ്റത്തിൽ നടത്തിയ ബിദിയാ ചിന്ദാൻ ഇരുവരും ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞു വീണ് സ്വപ്നം മുറിയുന്നു. ജിന്നു ലോകത്തുള്ള മുഷ്താഖിനെ മുന്നിൽക്കണ്ട് ഹുസുനുൽ ജമാൽ ഉറക്കംവിട്ട് ചാടിയെണീക്കുന്നു. ചമയങ്ങളും മാലയും എടുത്തണിയുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ വിലപിടിച്ച ഒരു മാല കാണാതെ ഹുസുനുൽ ജമാൽ, മുഷ്താഖിനോട് കയർക്കുന്നു. മാല തിരികെ തരാൻ പറയുന്നു. തീരുമാനിച്ചുറച്ച് ചോരക്കളത്തിലിറങ്ങിയവളാണെന്നും ദൈവവിധിയെ പടച്ചട്ടയാക്കിയവളാണെന്നും അരിശത്തിന്റെ കുതിരപ്പുറത്തേറിയവളാണെന്നും മാണിക്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പാമ്പിനെപ്പോലെ എല്ലാം കയറി കടിക്കുന്നവളാണെന്നും അവൾ മുഷ്താഖിനോടു പറയുന്നു. ശാന്തനായ മുഷ്താഖ് എന്നാൽ താൻ മാല എടുത്തിട്ടില്ലെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. കരയണ്ടാ മനസ്സു ബന്ദുരുകണ്ടാ തിരുമുകം കലങ്ങണ്ടാ ബെറുഫൊന്നും ബിജാരിക്കണ്ടാ ഖസ്വ്റിന്നിറങ്ങണ്ടാ ഒരുത്തെരെ ബയെഫെടണ്ടാ അവൻ അവളെ ജിന്നു ലോകത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആശ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ബദറുൽ മുനീറിൽ ഹൃദയം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഹുസുനുൽ ജമാലിന്, മുഷ്താഖിനായി ശരീരവും മനസ്സും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. തനിക്ക് ഒരു അപൂർവ രോഗമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വിവാഹം ഇപ്പോൾ അസാധ്യമാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു. നല്ലവനും ഗുണകാംക്ഷിയുമായ മുഷ്താഖ് അവളുടെ ആഗ്രഹം പോലെയാകട്ടെ എന്നു പറയുന്നു. ഇഷ്ടം അറിയുക്കുവോളം കാത്തിരിക്കാമെന്നും. ഫൂവേ നിൻ ബരുത്തം ഫൊറുഫോളം ഫൊറുത്തില്ലയെങ്കിൽ മരിഫോളം തുവ്വെ സംഗം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല തുമൈ ഒന്നിച്ചിരിഫാെയ്യെ ചൊല്ലാൻ തുടർന്ന് ബദറുൽ മുനീറിന്റെ സ്മരണയിൽ മുഴുകി, മെഹബൂബിനോടുള്ള ഇഷ്ഖിൽ ജീവിതം സമർപ്പിതമാക്കാനുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അവൾ മറിയുന്നു. “അകെത്തൻ ബദ്റുൽ മുനീറാെയ്യെ ആരും ചേരരുദെന്നുടെ മെയ്യെ മഹ്റൂം തടി നിച്ചയമാക്കി മഹ്ബൂബിനെ ബെത്ത് ഞാൻ ഇശ്ഖ്വിൽ...” ഇവിടെയാണ് നൃത്തശിൽപ്പം അവസാനിക്കുന്നത്. വിരഹിണിയായ രാധയും ക്രുദ്ധയായ ദേവിയും ഉപേക്ഷിതയായ സീതയും പടച്ചട്ട മുറുക്കിയ ഉണ്ണിയാർച്ചയും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ സമർപ്പിതയായ മീരയും ഭാവങ്ങൾ പകരുന്ന ഈ നൃത്ത സംഗീത ശിൽപ്പം, സ്ത്രീയുടെ ഭിന്ന ഭാവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്മിശ്ര സംസ്കൃതിയിലേക്ക് ജാലകങ്ങൾ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത ശൈലിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സംരംഭം ഇതാദ്യമായാണ് അവതരണം തേടുന്നത്. അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്രകാരൻ ടി എ റസാഖിന് ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മഗ്രാമമായ കൊണ്ടോട്ടി തുറക്കലിൽ, ജനുവരി 28, 29 തീയതികളിൽ ‘അരങ്ങ്' സംഘടിപ്പിക്കുന്ന, ‘രാപ്പകൽ വാദ്യ നൃത്ത സംഗീത സംഗമ'ത്തിന്റെ മുഖ്യ പരിപാടിയായാണ്, 29ന് ഞായർ വൈകിട്ട് ഏഴിന് തുറക്കൽ ജിഎംഎൽപി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ, പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ നൃത്ത സംഗീത ശിൽപ്പം അരങ്ങേറുന്നത്. ഹുസുനുൽ ജമാലായി സൈല സലീഷും, ബദറുൽ മുനീറായി അർജുൻ സുബ്രഹ്മണ്യനും മുഷ്താഖ് ആയി ശ്രീക്കുട്ടൻ എം എസും വേഷമിടും. കലാമണ്ഡലം പ്രൽസജ ടി ബി, കലാമണ്ഡലം സൈല സലീഷ്, ശ്രീക്കുട്ടൻ എം എസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കോറിയോഗ്രഫി.സംഗീത സംവിധാനം ബിജീഷ് കൃഷ്ണ. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ ലയസാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കർണാടക രാഗങ്ങളിലാണ് സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നൃത്ത ശിൽപ്പത്തിന്റെ സങ്കൽപ്പനം മാധ്യപ്രവർത്തകനും കലാനിരൂപകനുമായ പി പി ഷാനവാസ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് സലീഷ് സൈല. നിർമാണം സുഹൃദ് സംഘം. മോഹിനിയാട്ടം മുഖ്യവിഷയമായി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഏഴാംതരം മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സൈല സലീഷ്, ഛത്തീസ്ഗഢ് ഇന്ദിരകലാ സംഗീത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഭരതനാട്യത്തിൽ ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന്, ട്രിച്ചി കലൈ കാവിരി കോളേജിൽ നിന്ന് ഭരതനാട്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. ട്രിച്ചി കലൈ കാവിരി കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ, ലയനം സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലധികം നൃത്താധ്യാപികയായി പ്രവർത്തിച്ചു. 2010 മുതൽ ജീവിതപങ്കാളി സലീഷിനോടൊപ്പം, കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടനം സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് എന്ന നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നൃത്താവതരണങ്ങൾ നടത്തി. 2020–--21ലെ കേരള സർക്കാരിന്റെ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ് ജേതാവ്. സ്കൂൾ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ ജഡ്ജിങ് പാനലുകളിൽ അംഗമായി. കൊണ്ടോട്ടി തുറക്കൽ വാഴയിൽ സയ്യിദലിയുടെയും പള്ളിപ്പറമ്പൻ സക്കീനത്തിന്റെയും മകളായി ജനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായ വി നഖ്വാഷ് സഹോദരൻ. അന്തരിച്ച സംഗീതകാരി സുമി സയ്യിദലി സഹോദരി. ഏക മകൻ ആവാസ്.

ദേശാഭിമാനി 22 Jan 2023 1:00 am

വ്യവസായ സൗഹൃദം ; ചരിത്രമായി സംരംഭക മഹാസംഗമം

കൊച്ചി വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സംസ്ഥാനമല്ല കേരളമെന്ന കുപ്രചാരണത്തിന് മറുപടിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായരംഗത്തെ വളർച്ചയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിൽ നല്ല വ്യാവസായികാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണ് സംരംഭകവിജയം കാണിക്കുന്നതെന്നും സംരംഭക മഹാസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളവിരുദ്ധശക്തികൾ കുപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായമേയില്ലെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാനും ചിലർ ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 1.2 ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം. രാജ്യജനസംഖ്യയുടെ 2.6 ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ, കേരളത്തിന്റെ ജിഡിപി ഇന്ത്യയുടെ 4.2 ശതമാനമാണ്. കേരളത്തിൽ വ്യവസായവും വാണിജ്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കേരളം കടത്തിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുകയാണെന്നതും കുപ്രചാരണമാണ്. കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പൊതുകടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ട്. കടം വർധിക്കുന്നത് രാജ്യം അനുവർത്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തികനയത്തിന്റെ ഫലമായാണ്. ആ നയമാണ് തിരുത്തേണ്ടത്. കേരളത്തിന്റെ വരുമാനം കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണെന്നും കുപ്രചാരണം നടക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ 64 ശതമാനവും തനത് വരുമാനമാണ്. സംസ്ഥാന ജിഡിപി 12.01 ശതമാനം ഉയർന്നു. ഉൽപ്പാദനമേഖല, കൃഷി, വ്യവസായം മുന്നേറി. കൃഷി അനുബന്ധ മേഖല 4.64, വ്യവസായം 3.87, സേവനം 17.3 ശതമാനവും വളർച്ച നേടി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷവരുമാനം അഖിലേന്ത്യ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയാണെന്നും -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ദേശാഭിമാനി 21 Jan 2023 1:00 am

അമേരിക്കൻ ദാസ്യത്തിന്റെ മോദി മാതൃക

കഴിഞ്ഞവർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഉക്രയ്നിനെതിരെ റഷ്യ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ഉടൻതന്നെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും റഷ്യക്കെതിരെ കടുത്ത ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, ഈ ഉപരോധം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ‘സ്വതന്ത്ര വിദേശനയം’ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും അതിനാൽ അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് റഷ്യയിൽനിന്നും അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്നും വിദേശമന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകകൂടി ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യ ‘സ്വതന്ത്ര പാത’യിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന പൊതുസമ്മതനിർമിതിക്ക് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ആക്കംകൂട്ടി. മുൻകാലങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇതോടെ പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചു. 2022 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ 0.2 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെങ്കിൽ 2022 ഡിസംബറോടെ അത് 25–-30 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഡിസംബറിൽ ദിനംതോറും 12 ലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയാണ് റഷ്യയിൽനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതെങ്കിൽ 2023 ജനുവരിയിൽ അത് 17 ലക്ഷം ബാരലായി. ഉപരോധത്തെ മറികടക്കാൻ സബ്സിഡിയോടെ എണ്ണ നൽകാൻ റഷ്യ തയ്യാറായത് ഇന്ത്യ നല്ലരീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മാധ്യമ വിശകലനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ജി ഏഴ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്ക് ബാരലിന് 60 ഡോളറെന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. കൃത്രിമ എണ്ണക്ഷാമമുണ്ടാക്കി എണ്ണ വിൽപ്പനയിലൂടെ വൻ ലാഭം കൊയ്യാനാണ് അമേരിക്ക ഈ പരിധി നിർണയമെന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നത്. സൗദിയെ സ്വാധീനിച്ച് ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗൾഫിൽ എത്തി അഭ്യർഥന നടത്തിയെങ്കിലും അതാരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ഒരുവശത്ത് എണ്ണവില കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ച അമേരിക്ക തന്നെയാണ് റഷ്യയിൽനിന്ന് വിലകുറഞ്ഞ എണ്ണ ലഭിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫിൻലൻഡിലെ സെൻറർ -ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയറും (സിആർഇഎ) ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്കൽ സ്ഥാപനമായ കാപ്ലളറുമാണ് റഷ്യയിൽനിന്നും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഏനർജി, നയാര എനർജി (റഷ്യൻ കമ്പനിയായ റോസ്നെഫ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് 49 ശതമാനം ഓഹരിയുള്ള കമ്പനികൂടിയാണ് ഇത്) എന്നീ സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണ് പ്രധാനമായും അമേരിക്കയിലേക്ക് എണ്ണ കൈമാറുന്നത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് റഷ്യയിൽനിന്നും ഇന്ധനം വാങ്ങരുതെന്ന് പറയുകയും ഉപരോധത്തിന്റെ വാളുയർത്തുകയും ചെയ്ത അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച റഷ്യൻ എണ്ണ വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘സ്വതന്ത്ര വിദേശനയ’ത്തിന്റെ മുഖംമൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് റഷ്യയിൽനിന്നും ഇന്ധനം വാങ്ങരുതെന്ന് പറയുകയും ഉപരോധത്തിന്റെ വാളുയർത്തുകയും ചെയ്ത അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച റഷ്യൻ എണ്ണ വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജമാൽ ഖഷോഗി വധത്തെത്തുടർന്ന് സൗദിയുമായും 2300 കോടി ഡോളറിന്റെ എഫ്–-15 വിമാനക്കരാറിൽനിന്ന് യുഎഇ പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ അവരുമായും ബന്ധം വഷളായതിനെത്തുടർന്നാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ നടുക്കുനിർത്തി റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ തയ്യാറായത്. അമേരിക്കയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ നാണംകെട്ട അമേരിക്കൻ വിധേയത്വവും. അമേരിക്കയ്ക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ കള്ളക്കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ആദ്യം നൽകിയത് അമേരിക്കൻ ബിസിനസ് പത്രമായ ‘വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ’ ആണ്. 2022 ജനുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട റഷ്യൻ എണ്ണ ന്യൂയോർക്കിലും ന്യൂജഴ്സിയിലും കപ്പൽവഴി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ആഗസ്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ മൈക്കിൾ പാത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ റഷ്യയിൽനിന്നും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് അയക്കുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. മൈക്കിൾ പാത്രയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരുകാര്യം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ചില അന്തർധാരകൾ ഉണ്ടെന്ന്. നവംബറിൽ അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ജാനറ്റ് യെല്ലൻ ഡൽഹി സന്ദർശിച്ചവേളയിൽ അവർ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ജി ഏഴ് നിശ്ചയിച്ച വിലപരിധിക്കു മുകളിൽ റഷ്യയിൽനിന്നും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു യെല്ലന്റെ പ്രസ്താവന. പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കാരണം അങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന് അപ്പോഴേക്കും ബൈഡൻ സർക്കാരും മോദി സർക്കാരും ധാരണയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്നതാണ്. മോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്രാജ്യത്വ സേവയ്ക്കൊപ്പം കോർപറേറ്റ് സേവയും ഒരേസമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന അസുലഭ അവസരമാണ്. അത് പാഴാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? മോദിയുടെ ഈ അമേരിക്കൻ ദാസ്യത്തിന് കോർപറേറ്റ് ദാസ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖംകൂടിയുണ്ട്. റഷ്യൻ എണ്ണ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും വാങ്ങുന്നതും അമേരിക്കയ്ക്ക് മറിച്ചുവിൽക്കുന്നതും റിലയൻസ് എനർജിയും മുംബൈ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നയാര എനർജിയുമാണ്. റിലയൻസിൽനിന്നാണ് അമേരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത്. ദിനംപ്രതി രണ്ടു ലക്ഷം ബാരൽ. റഷ്യയിൽനിന്ന് ദിനംപ്രതി ആറു ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയാണ് റിലയൻസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി കോടികളുടെ ലാഭമാണ് റിലയൻസും അമേരിക്കയും കൊയ്യുന്നത്. മോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്രാജ്യത്വ സേവയ്ക്കൊപ്പം കോർപറേറ്റ് സേവയും ഒരേസമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന അസുലഭ അവസരമാണ്. അത് പാഴാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഇവിടെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയുടെ ഏറാൻമൂളികളായ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. റഷ്യക്കെതിരെ ഉപരോധം എർപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം റഷ്യയിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന എണ്ണയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെന്നും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അമേരിക്ക. ജർമനിയും ഫ്രാൻസും മറ്റും അമേരിക്കൻ തീട്ടൂരം അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കുകയുമാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി യൂറോപ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല് തകർത്തപ്പോൾ ഊർജപ്രതിസന്ധി യൂറോപ്പിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അമേരിക്ക റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ വഴി വിലകുറഞ്ഞ എണ്ണ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഈ കാട്ടുനീതി എന്നാണ് സാമന്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

ദേശാഭിമാനി 21 Jan 2023 1:00 am

ഗുജറാത്ത്‌ വംശഹത്യയും മോദിയുടെ പങ്കാളിത്തവും

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ഗുജറാത്തിനെ കീറിമുറിച്ച വംശഹത്യാ പരമ്പരയിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് കോർപറേഷ (ബിബിസി)ന്റെ ‘ഇന്ത്യ ദി മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ' ഡോക്യുമെന്ററി വീഡിയോ. 2002 ഫെബ്രുവരി‐ മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തെ ചോരയിൽ മുക്കിയ കലാപത്തിൽ മോദിയുടെ പങ്ക് നേരിട്ടുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ജനുവരി 17ന് പുറത്തുവിട്ട ആദ്യ എപ്പിസോഡ് ഒട്ടേറെ തത്സമയ തെളിവുകളും രേഖകളും വിശദീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അക്കാലയളവിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശ മന്ത്രി ജോൺ വിറ്റാകർ സ്ട്രോ (ജാക് സ്ട്രോ‐ 2001‐ 06), മോദിയുമായി സംസാരിച്ച ബിബിസി പത്രപ്രവർത്തക ജിൽ മഗി വറിങ് തുടങ്ങിയവരുടെ അഭിമുഖങ്ങളും ആർ ബി ശ്രീകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളും വേറെ. മോദിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ വ്യാജരേഖ ചമച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ശ്രീകുമാറിനൊപ്പം മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തക ടീസ്ത സെതൽവാദിനെയും അറസ്റ്റുചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മുസ്ലിം ഉന്മൂലനമായിരുന്നു കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതിന് മോദി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. വംശഹത്യയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് ഗുജറാത്തിൽ നടന്നത്. പൊലീസ് സംവിധാനം അടിമുടി നിർവീര്യമാക്കാനും അതുവഴി കലാപകാരികളെ തുറന്നുവിടാനും മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സജീവ പങ്കുവഹിച്ചു. മനഃപൂർവമായ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു അവയെല്ലാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ നിരീക്ഷണം. ആർഎസ്എസ്, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളെ അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോദിയാണ് പ്രധാനി. ആ നാളുകളിൽ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അദ്ദേഹത്തിന് വിസ നിഷേധിക്കുകപോലുമുണ്ടായി. കലാപം അതിരുവിട്ട സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മോദി വൻ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന യാഥാർഥ്യം ബിബിസി പരമ്പര വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 2002 ഫെബ്രുവരി 27-ന് ഗോധ്ര സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പടർന്ന കലാപത്തിൽ ആയിരത്തിലേറെ ആളുകൾ മരിച്ചെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. അതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതുവരെ ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കർസേവകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ 1500 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 223 പേരെ കാണാതായി, 2500 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു‐ തുടങ്ങി കലാപത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വിശദീകരിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്ത്യാ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച് വിശദീകരണം തേടിയെന്നും എന്നാൽ, പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ലെന്നും ബിബിസി അറിയിച്ചു. രണ്ടാം എപ്പിസോഡ് ജനുവരി 24ന് പുറത്തുവിടും. അതിന്റെ സംപ്രേഷണത്തിന് മുന്നോടിയായി ബിബിസിക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ കേന്ദ്ര വിദേശ മന്ത്രാലയം പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഡോക്യുമെന്ററി തൽപ്പരകക്ഷികളുടെ വ്യാജപ്രചാരണമാണെന്നും പിന്നിൽ സാമ്രാജ്യത്വ ചിന്താഗതിയാണെന്നും വിദേശ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി വാദിച്ചു. നിരവധി പേരാണ് ഡോക്യുമെന്ററി രണ്ടു ദിവസംകൊണ്ട് കണ്ടത്. അതിനിടെ, 2011 ലെ ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടത്തിൽ അതിനിർണായക ഭേദഗതി വരുത്താൻ മോദി സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതും അപകടകരമാണ്. അതിന്റെ കരട് പൊതുജനാഭിപ്രായ രൂപീകരണം സമാഹരിക്കാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രുചിക്കാത്ത വാർത്തകൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇനി ആയുസ്സ് മൂന്നു ദിവസം (72 മണിക്കൂർ) മാത്രം. അത് 24 മണിക്കൂറായി പതുക്കെ ചുരുക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അഭിപ്രായം പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ (പിഐബി)യുടെ വസ്തുതാന്വേഷണ വിഭാഗമോ കേന്ദ്രം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഏജൻസികളോ വ്യാജമെന്ന് വിധിയെഴുതിയാൽ അവ ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്ന് നീക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ താഴിടലിനെതിരെ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഉൾപ്പെടെ വിമർശം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഔദ്യോഗിക സെൻസർഷിപ്പിലേക്ക് എത്തും. ഒരു വാർത്ത ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അത്തരത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ളതാകാം. പുതിയ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാപരമല്ലെന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷന്റെ നിഗമനം. അത്തരം വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം അവശ്യമാണെന്നും ഫൗണ്ടേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ദേശാഭിമാനി 21 Jan 2023 1:00 am

പുതിയ ഇടപെടലുകൾ ഏറ്റെടുത്ത്‌ മുന്നോട്ട്‌

ദേശാഭിമാനിയുടെ 80–-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നുകഴിഞ്ഞു. സിപിഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി. സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ദേശാഭിമാനിയുടെ മുൻകാല ചീഫ് എഡിറ്റർമാർ, ജനറൽ മാനേജർമാർ, ജനറൽ എഡിറ്റർ എന്നിവർക്ക് ആദരവായുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വിതരണം ചെയ്തു. സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയും സുവനീർ എം വി ഗോവിന്ദനിൽനിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. പാർടി മുഖപത്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പൊതുപത്രമായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേശാഭിമാനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കടമകൾ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള നിർദേശങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത്. 80–ാം വാർഷികാഘോഷം കൊടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ പത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇ എം എസ് കുടുംബസ്വത്ത് വിറ്റ് കിട്ടിയ അമ്പതിനായിരം രൂപ ദേശാഭിമാനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം ദേശാഭിമാനിയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു. പത്രത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളും തുടർച്ചയായി നടത്തി. പാർടി പത്രമായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ബഹുജന പത്രമായി മാറേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവസാനംവരെ ഓർമിപ്പിച്ച് ഇ എം എസ് ദേശാഭിമാനിയുടെ വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. രാഷ്ട്രീയം ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളുടെയും സംയോജനമാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി എല്ലാ മേഖലയിലും ഇ എം എസ് ഇടപെട്ടിരുന്നു. കല–- സാംസ്കാരിക രംഗത്തും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇ എം എസ്. ഒരുകാലത്ത് കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളിലെയും തറവാടുകളിലെയും ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സാഹിത്യ കൃതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്. സാധാരണ ജനതയുടെ ജീവിതം അതിലൊട്ടുമേ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും ജനജീവിതത്തിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടം ഈ രംഗത്ത് ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്തു. സാഹിത്യരംഗത്ത് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അവയെ മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇ എം എസ് സജീവമായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സർഗാത്മകമായ ശേഷി അവരുടെ വർഗപരമായ പരിമിതികളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം നവീകരണത്തിന് തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു. അത്തരം ചിന്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കല–- സാഹിത്യ രംഗങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ജനപക്ഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഇടപെട്ട ഇ എം എസിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ദേശാഭിമാനി എല്ലാ വർഷവും സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്തർദേശീയ തലത്തിലെ സാഹിത്യരംഗത്തെ പ്രതിരോധങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ദേശീയതലത്തിലെ ഇത്തരം ഇടപെടലുകളെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബൃഹത്തായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പരിപാടി പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരെയും നിരൂപകരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതു കൂടിയായിരിക്കും. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ഈ പരിപാടി കേരളത്തിന്റെ ജനകീയോത്സവമായി മാറ്റുന്നവിധം ദേശാഭിമാനി ഇടപെടും. ദേശാഭിമാനി പത്രം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുകൂടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഇ എം എസിനുള്ള ദേശാഭിമാനിയുടെ സ്മരണാഞ്ജലി കൂടിയായിരിക്കും ഈ സാഹിത്യോത്സവം. ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകൾ ജനജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാനമായ ഘടകമാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഉയർന്നുവരുന്ന ഇത്തരം ചിന്തകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശിൽപ്പശാല എന്ന നിലയിലുള്ള ആശയമാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ശാസ്ത്ര ചിന്തകളെ തമസ്കരിക്കാനും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവയെ നിരാകരിക്കുന്നതിന് പുരോഗമന മുഖംമൂടി ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടംകൂടിയാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മികച്ച ശാസ്ത്ര പ്രതിഭയ്ക്ക് ഓരോ വർഷവും പ്രത്യേക അവാർഡ് ദേശാഭിമാനി നൽകും. അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ മികച്ച ശാസ്ത്ര അന്വേഷണങ്ങളെയും കണ്ടെത്തലുകളെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും ഇതോടൊപ്പം ഒരുങ്ങും. പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയായും ഇത് മാറും. വിദ്യാർഥികളുടെ ശാസ്ത്രാഭിരുചികളെ വളർത്തുന്നതിനുതകുന്ന പദ്ധതികളും ഇതോടൊപ്പം നടപ്പാക്കും. ആധുനിക കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സുപ്രധാനമായ പങ്കാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ ഉഴുതുമറിച്ച മണ്ണിൽ വർഗബോധത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി കർഷക–- തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണ് ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. സാമൂഹ്യവികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്ന ഇത്തരം ചിന്താഗതികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും രാജ്യത്തെമ്പാടും നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നവോത്ഥാനപരമായ ചിന്തകളെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും തുടച്ചുമാറ്റേണ്ടതുമുണ്ട്. ആഭിചാരക്കൊലകൾ പോലുള്ളവ അരങ്ങേറിയ വർത്തമാനകാലം ഈ രംഗത്തെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നില വ്യക്തമാക്കുന്നതുമാണ്. കേരളത്തെ അന്ധകാരയുഗത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഭൂതകാലവും അവിടെനിന്ന് നാം മുന്നേറിയതിന് ഇടയാക്കിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെയും ഓർമപ്പെടുത്തുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് പ്രധാനമാണ്. ഒപ്പം അത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയണം. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെമ്പാടും ഉയർന്നുവന്ന നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെയും അനുസ്മരിക്കുകയെന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെമ്പാടും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളും പിറന്ന മണ്ണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വമ്പിച്ച ക്യാമ്പയിനുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയെന്ന കാര്യമാണ് ദേശാഭിമാനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് മൂന്നാമത്തെ പരിപാടിയായി സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊളോണിയലിസം മുന്നോട്ടുവച്ച മതരാഷ്ട്രവാദ ആശയങ്ങൾ പലരൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയ്ക്കെതിരായി മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമായി രാജ്യം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ദേശാഭിമാനി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, നവോത്ഥാനം തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുകയെന്നത് പ്രധാനമാണ്. സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഇടപെട്ട് മതരാഷ്ട്രവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽക്കൂടി ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഭാവി കടമയായി ദേശാഭിമാനി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

ദേശാഭിമാനി 21 Jan 2023 1:00 am

'നോവലിന്റെ കൈയെഴുത്തു പ്രതി തിരികെ വാങ്ങി അവര്‍ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു'; രാജലക്ഷ്മിയെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ 

പൊടുന്നനവെ പൊലിഞ്ഞ സര്‍ഗധനയായ എഴുത്തുകാരിയുടെ ഓര്‍മയ്ക്ക് ജനുവരി പതിനെട്ടിന്അമ്പത്തെട്ട് വര്‍ഷം. ഇളം നിലാവില്‍ ഇല കൊഴിഞ്ഞ ഒറ്റമരംകഥയും കവിതയും മാത്രമല്ല, ജീവിതം തന്നെയുമുപേക്ഷിച്ച്്് സ്വയംമരണത്തെ പുല്‍കിയ അമേരിക്കന്‍ കവിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സില്‍വിയാ പ്ലാത്തിനെപ്പോലെ മലയാളത്തിന്റെ രാജലക്ഷ്മി. പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ നോവലിന്റെ കൈയെഴുത്ത്്് പ്രതി പത്രാധിപരില്‍ നിന്ന്്് തിരികെ വാങ്ങി അഗ്നിക്കിരയാക്കി. സാരിത്തുമ്പില്‍ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സില്‍ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. പൊടുന്നനവെ പൊലിഞ്ഞ സര്‍ഗധനയായ എഴുത്തുകാരിയുടെ ഓര്‍മയ്ക്ക് ജനുവരി പതിനെട്ടിന്അമ്പത്തെട്ട് വര്‍ഷം.മുമ്പത്തെ താമസക്കാര്‍ ഒഴിഞ്ഞുപോയ വീട്. ഓട്ടിന്‍ പുറത്തും മുറ്റത്തും പരിസരമാകെയും കൊഴിഞ്ഞ ഇലകളും മാറാലയും ജീര്‍ണതയും. എഴുത്ത് മേശയിലെ നോട്ടുബുക്കില്‍ മിഴി നട്ടിരിക്കുന്ന യുവാവ്. അവ്യക്തമായ വരികള്‍. അവസാനവരികളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ശാരദയുടെ ശബ്ദം അശരീരിയായി കേള്‍ക്കാം.പ്രിയപ്പെട്ടവനേ, നിന്നെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. ജീവിതം പോലെ അഭികാമ്യമെനിക്ക് നീ, മരണം പോലെ ആകര്‍ഷകം. വിദൂരപര്‍വതരേഖ പോലെ അപ്രാപ്യമെനിക്ക് നീ, സാന്ധ്യമേഘം പോലെ നിറം പകര്‍ന്നവന്‍, അറിയാന്‍ കഴിയാത്തവനേ, സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയാത്തവനേ, നിന്നെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു(മകള്‍ - രാജലക്ഷ്മി)മരണം പോലെ ആകര്‍ഷകമെന്ന് എഴുതിയ അവരെ അന്നുമുതലേ മൃത്യുബോധം അലട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമോ? 'മകള്‍' എന്ന രാജല്ക്ഷ്മിക്കഥ ടെലിഫിലിമിലാക്കിയ സുഹൃത്ത്ദൂരദര്‍ശനിലെ സേതുമാധവന്‍ മച്ചാടുമായി പല തവണ ഒറ്റപ്പാലം കോളജ് നില്‍ക്കുന്ന പാലപ്പുറം വഴി പോകുമ്പോള്‍ അവിടത്തെ സാന്ധ്യമേഘങ്ങളുടെ വിദൂരഛായയെക്കുറിച്ചും നിളാനദിക്കരയിലെ അസ്തമയച്ചെരിവില്‍, വിനാഴികകള്‍ക്കു ശേഷമുദിക്കുന്ന ഇളംനിലാവില്‍ തെളിയുന്നഇല കൊഴിഞ്ഞ ഒറ്റമരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എഴുതിയ, ജീവിതത്തെ ഏറെ പ്രണയിച്ച രാജലക്ഷ്മി മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സില്‍ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ എന്താവാം കാരണം? അലിവൂറുന്ന വള്ളുവനാടന്‍ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളെ ആവോളം ആസ്വദിക്കും മുമ്പേ മരണമാണ് തന്റെ വഴിയെന്ന്നിശ്ചയിക്കാനെന്താവാം കാരണം? എഴുത്തുകാരികളെന്നു പറയാന്‍ നമുക്കധികം പേരില്ലാത്ത കാലത്താണ് രാജലക്ഷ്മി സ്വയം പിന്‍വാങ്ങിയത്. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ രാജലക്ഷ്മിയുടെ രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്‍.വി കൃഷ്ണവാര്യര്‍ എഴുതുന്നു: 1964 ഡിസംബര്‍ മധ്യത്തിലാണ്, മാതൃഭൂമി ഓഫീസില്‍ എന്റെ ഫോണ്‍ മുഴങ്ങിയത്. അപരിചിതമായ സ്ത്രീശബ്ദം. ' ഞാനാണ്, രാജലക്ഷ്മി. എന്റെ നോവലില്‍ ചില തിരുത്തലുകള്‍ ചെയ്യാനുണ്ട്...' ഞാന്‍ പറഞ്ഞു: നോവല്‍ ചിത്രകാരന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്. ..കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജലക്ഷ്മി ഓഫീസില്‍ എത്തി. അവരുടെ 'ഞാനെന്ന ഭാവം' അന്നേരം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.രാജലക്ഷ്മിയുടെ 'ഉച്ചവെയിലും ഇളം നിലാവും' അതിനു മുമ്പേ മാതൃഭൂമിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആറു അധ്യായങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം എഴുത്തുകാരി തന്നെ അത് പിന്‍വലിച്ചു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് അവരുടെ ആത്മാഹുതി സംഭവിക്കുന്നത്.1930 ജൂണ്‍ രണ്ടിന് ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരിയിലെ മാരാത്ത്അച്യുതമേനോന്റെയും തെക്കത്ത്് അമയന്‍കോട്ട് കുട്ടിമാളു അമ്മയുടേയും മകളായി ജനിച്ച രാജലക്ഷ്മിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അച്ഛന്റെ ജോലി സ്ഥലമായ എറണാകുളത്തായിരുന്നു.ഒരു സ്ത്രീക്ക് എഴുതണമെങ്കില്‍ സ്വന്തമായൊരു മുറിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും വേണം എന്ന വെര്‍ജീനിയ വൂള്‍ഫിന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് രാജലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതവുമായി വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ? എഴുത്തുകാരിയായ രാജലക്ഷ്മിയ്ക്ക് ബന്ധുക്കളുടെ എതിര്‍പ്പിന് പാത്രമാകേണ്ടിവരികയും, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നോവല്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കേണ്ടിവരുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം ഒന്നും എഴുതാനാവാത്ത മൗനാവസ്ഥയിലേക്ക് അവര് നടന്നടുക്കുകയും ചെയ്തു.മരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ തലേ വര്‍ഷം മംഗളോദയം വിശേഷാല്‍ പ്രതിയില്‍ 'ആത്മഹത്യ' എന്നുപേരായ ഒരു കഥ രാജലക്ഷ്മി എഴുതിയിരുന്നു. കഥയില്‍ നീരജ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കൊണ്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് രാജലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ പറയിച്ചു. 'ഓടുന്ന തീവണ്ടിയുടെ മുമ്പില്‍ തല വെയ്ക്കുന്നത് ഭീരുത്വമാണത്രെ; ഭീരുത്വമല്ല, അത്ധീരതയാണ്.'അമ്പതുകളിലെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികജീവിതവും കുടുംബവ്യവസ്ഥയും തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്ന കാലത്താണ് 'മകള്‍' എന്ന കഥയുമായി രാജലക്ഷ്മി വരുന്നത്. കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന കഥാനായികമാര്‍ അന്നത്തെ ഇടത്തരം വീടുകളിലെ സുപരിചിതമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജലക്ഷ്മിയുടെ മകള്‍ എന്ന കഥയെക്കുറിച്ച് ഡോ. എം. ലീലാവതിയെഴുതി: 'ആ കഥ ഞാന്‍ പല തവണ വായിച്ചു. ഓരോ തവണയും അതിലെ ചില രംഗങ്ങള്‍ക്ക് എന്റെ അന്നത്തെ ജീവിതത്തോടുള്ള അസാധാരണമായ സാദൃശ്യം എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ആരാണീ രാജലക്ഷ്മിയെന്ന് ഞാന്‍ അമ്പരപ്പോടെ അന്വേഷിച്ചു. എന്നെ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലുമാണോ എന്ന് സത്യമായും സംശയിച്ചു. അത്തരത്തില്‍ കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന നിരവധി പെണ്‍ജീവിതങ്ങളുള്ള ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജലക്ഷ്മിയുടെ കഥകള്‍ സ്വന്തം കഥകളായാണ് അനുവാചകര്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എഴുതിയിരുന്നതിലെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഇഴയടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് അവരെഴുതി: 'ഞാന്‍ ഇനിയും ജീവിച്ചാല്‍ ഇനിയും കഥ എഴുതും. അതുകൊണ്ടിനി ആര്‍ക്കൊക്കെ ഉപദ്രവമാകുമോ ആവോ, ഞാന്‍ പോട്ടെ...'രാജലക്ഷ്മിയുടെ വിയോഗശേഷം 1965 മാര്‍ച്ച് ഏഴിന്പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ അനുസ്മരണക്കുറിപ്പില്‍ എന്‍.വി കൃഷ്ണവാര്യര്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി: 'രാജലക്ഷ്മിയുടെ കഥ വായിച്ചതിനുശേഷം മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഒരു അജ്ഞാത ജ്യോതിസ്സ് അധികാരത്തോടെ കടന്നുവരുന്നതായി തോന്നി'.കാറ്റ് തലോടിയ ഇല്ലിക്കാടുകളുമായി നീണ്ടുനിവര്‍ന്ന ഹൃദ്യവിശാലതയില്‍ ഒറ്റപ്പാലത്തെ കോളേജ് പരിസരമാകെ രാജാലക്ഷ്മിയുടെ അശരീരിയായ എഴുത്തിന്റെ നിഴല്‍ വീഴ്ത്തിയ വിഷാദസാന്ദ്രിമയെക്കുറിച്ച് 'മകള്‍' ടെലിഫിലിമിലാക്കിയ സേതു മച്ചാട് പറയുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുത്ത പാലപ്പുറം ദൃശ്യങ്ങളിലാകെ രാജലക്ഷ്മിയുടെ അദൃശ്യസാന്നിധ്യവുമനുഭവിക്കാം. അറുപതുകളുടെ ആദ്യം ഈ കലാലയത്തില്‍ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മിറര്‍ മാസികയില്‍ രാജലക്ഷ്മിയുടെ കുറിപ്പുകളും കവിതകളും വെളിച്ചം കണ്ടിരുന്നുവത്രേ. ഡാര്‍ക് നൈറ്റ്, കുമിളകള്‍ എന്നിവ അവയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ രാജലക്ഷ്മിയുടെ സഹപാഠിയും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. കെ. ഇന്ദിരാബായ്, ഈ എഴുത്തുകാരിയുടെ അന്തര്‍മുഖത്വത്തെക്കുറിച്ച് എ.ബി രഘുനാഥന് നായരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുപത്താറാം വയസ്സിലാണ് രാജലക്ഷ്മിയുടെ ആദ്യകഥയായ മകള്‍ അച്ചടിച്ചുവരുന്നത്. മികച്ച വായനക്കാരിയായിരുന്നു അവരെന്ന് ഇന്ദിരാബായ് അനുസ്മരിക്കുന്നു. നല്ല ബാഡ്മിന്റന്‍ കളിക്കാരിയുമായിരുന്നു. പെരുന്താന്നി, പന്തളം എന്‍.എസ്.എസ് കോളേജുകളിലെ സേവനത്തിനു ശേഷമാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തെത്തുന്നത്.രാജശ്രീ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെഴുതിയിരുന്നത്. എന്‍. വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് പിന്നീട് സ്വന്തം പേരില്‍ തന്നെ എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും എന്ന നോവല്‍ മാതൃഭൂമിയില്‍ ഖണ്ഡ:ശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1958 ലായിരുന്നു ഇത്്്.ആദ്യ നോവലിലൂടെ തന്നെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നേടാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും രാജലക്ഷ്മിയ്ക്ക് സ്വന്തം. 1960- ല്‍ ഉച്ചവെയിലും ഇളംനിലാവും എന്ന ആത്മകഥാംശമുള്ള നോവല്‍ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൂടെ വന്നുതുടങ്ങിയെങ്കിലും ആറോ ഏഴോ അധ്യായങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നോവല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ രാജലക്ഷ്മി നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബക്കാരെ ഇകഴ്ത്തി ഇല്ലാക്കഥകളുണ്ടാക്കി വിറ്റുകാശാക്കുകയാണ് രാജലക്ഷ്മി ചെയ്യുന്നതെന്ന ചില ബന്ധുക്കളുടെ ആക്ഷേപവും അതേത്തുടര്‍ന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദവും സംഘര്‍ഷവുമാണ് നോവല്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.മാതൃഭൂമിയില്‍ നിന്ന് നോവലിന്റെ മാനുസ്‌ക്രിപ്റ്റ് തിരികെ വാങ്ങി അവര്‍ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു. പല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ ചിലരുമായി നല്ല സാദൃശ്യമുള്ളത് തന്റെ പിരിമുറുക്കം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും രാജലക്ഷ്മി, എന്‍.വിയോട്്് പറഞ്ഞാണ് ഉച്ചവെയിലും ഇളം നിലാവും കൈയെഴുത്ത്്് പ്രതി മടക്കി വാങ്ങിയത്. അത്്് കത്തിച്ച ശേഷം നീണ്ട നിശ്ശബ്ദതയിലേക്കും അധികം വൈകാതെ നിതാന്ത മൗനത്തിലേക്കും അവര്‍ നടന്നുമറഞ്ഞു.പാലപ്പുറത്തെ ഒറ്റമരത്തില്‍ നിന്ന്പക്ഷ്ിക്കരച്ചിലുയര്‍ന്നു. നിറഞ്ഞേന്തിയ നിളയ്്ക്ക്മീതെ ഒരു മേഘരേഖ തിളങ്ങി.ഇതു കൂടി വായിക്കൂഈ ലോകം, അതിലൊരു മുകുന്ദന്‍സമകാലിക മലയാളം ഇപ്പോള്‍ വാട്‌സ്ആപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

സമകാലിക മലയാളം 20 Jan 2023 1:17 pm

‘മാലാഖമാർ’ പറന്നു, ബൽജിയത്തിലേക്ക്‌

കൊച്ചി സർക്കാർ നൽകിയ പിന്തുണയുടെ കരുത്തിൽ 36 നഴ്സുമാർകൂടി ബൽജിയത്തിലേക്ക് പറന്നു. ഒഡെപക് നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ‘അറോറ’പദ്ധതിവഴിയാണ് വിദേശജോലിയെന്ന നഴ്സുമാരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായത്. അടുത്ത ബാച്ച് പരിശീലനം മാർച്ചിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഒഡെപക് ചെയർമാൻ കെ പി അനിൽകുമാർ യാത്രയയപ്പിനുമുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ബൽജിയം ഡിഗ്നിറ്റാസ് കൺസോർഷ്യം, കൊച്ചി ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ചേർന്നാണ് അറോറ പദ്ധതി. സൗജന്യ റിക്രൂട്മെന്റാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് ആറു മാസം ഡച്ച് ഭാഷാ പരിശീലനം നൽകും. മാസം 11,000 രൂപവീതം സ്റ്റെപ്പൻഡുമുണ്ട്. ആദ്യ ബാച്ചിലെ 22 നഴ്സുമാർ കഴിഞ്ഞവർഷം മാർച്ചിൽ ബൽജിയത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇതുവരെ പതിനായിരത്തോളം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒഡെപക് മുഖേന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, പാരാമെഡിക്കൽ, എൻജിനിയർ, അധ്യാപനം തുടങ്ങി വിവിധ തൊഴിൽമേഖലകളിലായി ഗൾഫ്, മാലദ്വീപ്, യുകെ, അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് നിയമനം ലഭിച്ചത്. ഒഡെപക് എംഡി കെ എ അനൂപ്, ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ഫാ. ഷൈജു അഗസ്റ്റിൻ തോപ്പിൽ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 2:37 am

ആവേശമായി 
അലെയ്ഡ ; വിശ്വ വിപ്ലവകാരിയുടെ മകൾക്ക് ഉജ്വല വരവേൽപ്പ്

രഞ്ജന നിരുല- രഘുനാഥ് സിങ് മഞ്ച് (ബംഗളൂരു) പല ഭാഷയിൽ ഒരേസമയം ചെ ഗുവേരയുടെ അമരസ്മരണ മുഴങ്ങി. ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് അലെയ്ഡ ലാൽസലാം ഏറ്റുവിളിച്ചു. ക്യൂബയുടെയും ലാറ്റിനമേരിക്കയുടെയും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്മേളനവേദിയിൽ വിശ്വ വിപ്ലവകാരിയുടെ മകൾക്ക് ഉജ്വല വരവേൽപ്പ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് ഡോ. അലെയ്ഡ ഗുവേരയും മകൾ എസ്തഫാനിയ ഗുവേരയും സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളന നഗറിൽ എത്തിയത്. സിഐടിയു പ്രസിഡന്റ് ഡോ. കെ ഹേമലതയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി തപൻ സെന്നും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉപഹാരമായി മെമന്റോ ഏറ്റുവാങ്ങിയ അലെയ്ഡയും എസ്തഫാനിയയും സിഐടിയു നേതാക്കൾ സമ്മാനിച്ച തലപ്പാവും ധരിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതാനും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റംകൊണ്ടുവരാനും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയെന്ന് പ്രതിനിധികളെ അഭിവാദ്യംചെയ്ത അലെയ്ഡ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ 90 മൈൽ അകലെ ക്യൂബ എന്ന ചെറുദ്വീപിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുത്തത് ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈവർഷം പലരും നിവൃത്തിയില്ലാതെ രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. വേദനാജനകമായ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാരും ജനതയും ഒരുമിച്ചുനിന്ന് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. ക്യൂബൻ വിപ്ലവം നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും അലെയ്ഡ പറഞ്ഞു.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 2:21 am

ഐക്യസമര കാഹളം മുഴക്കി സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം

ശ്യാമൾ ചക്രവർത്തി നഗർ (ബംഗളൂരു) മോദി സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി–--കർഷക വിരുദ്ധ നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സമരകാഹളം മുഴക്കി സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം. ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് സിഐടിയു, അഖിലേന്ത്യ കിസാൻസഭ, അഖിലേന്ത്യ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മസ്ദൂർ കിസാൻ സംഘർഷ് റാലി വൻവിജയമാക്കാൻ സമ്മേളനം ആഹ്വാനംചെയ്തു. തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെയും നിരന്തരമായ ഐക്യ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാകും ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന്റെ റാലിയെന്ന് സമ്മേളനം പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വൻകിട കോർപറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നയം തിരുത്തി അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രക്ഷോഭം. വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ, മോശമാകുന്ന തൊഴിൽ- ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, വ്യാപകസ്വകാര്യവൽക്കരണം, ഭരണഘടനാ-പാർലമെന്ററി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെയും ലംഘനം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദളിതരും സ്ത്രീകളും നേരിടുന്ന ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ക്രൂരമായ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബഹുജനങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തീവ്രവും വിപുലവുമായ ക്യാമ്പയിൻ ഉടൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സിഐടിയുവിന്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റികളോടും ഫെഡറേഷനുകളോടും സമ്മേളനം ആഹ്വാനംചെയ്തു. വർഗീയ കോർപറേറ്റ് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ഭരണത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തുന്ന മസ്ദൂർ കിസാൻ സംഘർഷ് റാലിയെ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തെ പുരോഗമന, ജനാധിപത്യ സംഘടനകളോടും സമ്മേളനം അഭ്യർഥിച്ചു.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 1:49 am

5 ജി തരാം; പക്ഷേ ഫോൺ ഞങ്ങളിങ്ങെടുക്കുവാ

കൊച്ചി ‘നിങ്ങളുടെ 4 ജി ഫോണിൽ 5 ജി കണക്ഷൻ വേണോ? ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി.’ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക. റിമോട്ട് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺവിവരങ്ങൾ ചോർത്താനുള്ള ചൂണ്ടയാണ് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോൺ തട്ടിപ്പുകാരന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്വേഡുമെല്ലാം തട്ടിപ്പുകാരന്റെ കൈയിലെത്തും. റിമോട്ട് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണംതട്ടുന്ന കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതായി കൊച്ചി സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ജെ തോമസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇരുനൂറോളം പരാതികൾ ലഭിച്ചു. എനി ഡെസ്ക്, ടീം വ്യൂവർ തുടങ്ങിയ റിമോട്ട് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾവഴിയാണ് ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത്. ഫോൺ 5 ജി ആക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ഒന്നരലക്ഷം രൂപവരെ നഷ്ടമായ കേസുകൾ സൈബർ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കുമുന്നിലുണ്ട്. നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിന് 50,000 രൂപയാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ പേരുപറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പിൽ നഷ്ടമായത്. ബിൽ അടച്ചത് അപ്ഡേറ്റായിട്ടില്ലെന്നും ഉടൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുമെന്നും ഫോണിൽ സന്ദേശം വന്നു. അതിൽ നൽകിയ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ‘വെൽക്കം ടു കെഎസ്ഇബി’ എന്ന ശബ്ദസന്ദേശത്തോടെ കോൾ കണക്ടായി. കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയയാൾ ലിങ്ക് അയച്ചുതന്നു. ഇത് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണെന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ബിൽ അപ്ഡേറ്റാകുമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ലിങ്ക് ഇൻസ്റ്റാളായതോടെ നഴ്സിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് അക്കൗണ്ടിലുള്ള 50,000 രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 1:00 am

ഇപ്പോൾ തോമസ്‌ മാഷ്‌ അനഭിമതൻ ; കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനു പിന്നിൽ രാഷ്‌ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്ക്‌

തിരുവനന്തപുരം കെ വി തോമസിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയാക്കിയതിനെ ചെലവിന്റെ പേരുപറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്ക്. മുമ്പ് തോമസ് മാഷ് ‘കണ്ണിലുണ്ണി’ ആയിരുന്ന യുഡിഎഫ് പത്രത്തിനടക്കം ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ‘പാലം’ ആക്കിയത് കരണംമറിച്ചിലും. മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം കോൺഗ്രസിലുള്ളവരെല്ലാം സംഘപരിവാർ ബന്ധുക്കളാണ് എന്നാണ് ഫലത്തിൽ ഇവരുടെ ആക്ഷേപം. ഇപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ‘സമ്പത്തിക ഭദ്രതാ’ വാദവും ‘കടക്കെണി ഭയപ്പാടും’ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ‘സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലും ധൂർത്ത് ’ എന്ന നുണ പ്രചരിപ്പിച്ച് സർക്കാരിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യം. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻതന്നെയാണ് കെ വി തോമസിന്റെ നിയമനം. 26 വർഷം പാർലമെന്റിലുണ്ടായിരുന്ന, പലവട്ടം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്ന കെ വി തോമസിനെപ്പോലെ ഒരാളുടെ പരിചയസമ്പന്നത കേരളത്തിന്റെ നേട്ടത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും പദ്ധതികളും ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന നിർബന്ധബുദ്ധിയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടാണ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിനെ സംഘപരിവാർ ബന്ധമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയഭയം മാത്രമാണ്.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 1:00 am

മാധ്യമങ്ങളിലെ കംഗാരു കോടതികൾ

ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിലനിന്ന നീതിവിചാരണ രീതിയിൽനിന്നാണ് ‘കംഗാരു കോടതികൾ’ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. നിയതമായ നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് ചാടിവീഴുന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പ്രയോഗം. ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനെ അർഥമാക്കാനും ഇങ്ങനെ പറയാം. കംഗാരുവിനെപ്പോലെ ചാടുകയെന്ന അർഥം സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ഇതുവഴി കഴിയും. ആ സാധുമൃഗം ജീവരക്ഷാർഥമാകാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആധുനിക യുഗത്തിന് യോജിച്ചതല്ല. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടൈത്താൻ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ അതിന്റേതായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. വിമർശവും കുറ്റവാളിയായി കണ്ടെത്തലും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നടമാടുന്ന വിചാരണയ്ക്കും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കലിനും വിധിപ്രസ്താവത്തിനും എതിരായി സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും രംഗത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘കംഗാരു കോടതികളെ’ ഓർക്കേണ്ടത്. ‘കംഗാരു കോടതികൾ’ എന്ന വിശേഷണം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിനു തുല്യമായ രീതിയിലാണ് വാർത്താ ചാനലുകളുടെ പ്രവർത്തനശൈലിയെ പരമോന്നത നീതിപീഠം വിലയിരുത്തിയത്. സുദർശൻ ടിവി വാർത്തകളിലെയും പരിപാടികളിലെയും വിദ്വേഷ ഉള്ളടക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സുപ്രീംകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചാനലുകൾക്കും ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് അസോസിയേഷനും കർശന താക്കീത് നൽകിയത്. സുദർശൻ ടിവി എഡിറ്റർ സുരേഷ് ചവ്ഹങ്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനും എതിരായി നടത്തുന്ന പ്രചാരണം അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ‘രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടു ശതമാനംമാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവർ. എന്നാൽ, 98 ശതമാനത്തിനുംമേൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. രോഹിൻഗ്യകളെ ഓടിച്ച മ്യാന്മറിലെ ബുദ്ധമതക്കാരിൽനിന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ പഠിക്കണം’. ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾ സുരേഷ് ചവ്ഹങ്കെ ടെലിവിഷനിൽ നടത്തിയെന്നു മാത്രമല്ല, ഇവയെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി വൻതോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ്. മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ ചാനൽ അവതാരകർക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് കോടതി പ്രതികരിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം മനസ്സിലാക്കണം. പരിപാടിയെ ന്യായയുക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവതാരകനാണ്. അവർ തന്നെ നിലവിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താകും സ്ഥിതി? ഒരു പക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേരുക, മറ്റൊരു പക്ഷക്കാരുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക, ഒരുകൂട്ടരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം തികച്ചും പക്ഷപാതപരമാണ്. അജൻഡ നടപ്പാക്കാൻ സംഭ്രമജനകമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചാനൽ അവതാരകരെ പിൻവലിക്കണം. മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കരുത്. ടെലിവിഷൻ അവതാരകർ തന്നെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയാൽ എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? ചാനലുകൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ്. ടിആർപി റേറ്റിങ് കൂട്ടാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളെയും അപമാനിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചു പെരുമാറുന്ന ചാനലുകൾക്ക് കനത്ത പിഴ ചുമത്തണം. സാമ്പത്തികമായിത്തന്നെ നേരിടണമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുപിഎസ്സി ജിഹാദ്, കൊറോണ ജിഹാദ് എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് സപ്രേഷണംചെയ്ത പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. സുദർശൻ ടിവിക്കെതിരായ കേസിലാണ് കോടതി ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതെങ്കിലും അമ്പ് ചെന്നുകൊള്ളുന്നത് പൊതുവെയാണെന്ന് നാട്ടിൽ സാമാന്യബോധമുള്ളവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാംതൂണ് എന്ന ആശയമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ല. അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന വിശാലമായ വകുപ്പിനുള്ളിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായപ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് നിയന്ത്രണാതീതമല്ല. ആരെയും എന്തും പറയാനും ആക്ഷേപിക്കാനും അവകാശമില്ല. ചാനലുകളിലെ ചർച്ചകളും വിസ്താരങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ പരിധി കടക്കുന്നു. ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സംസാരിക്കാം എഴുതാം. എന്നിരുന്നാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വയംനിയന്ത്രണവും പൊതുമര്യാദകളും പാലിക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വാർത്താ ഉറവിടങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പരിശോധിക്കണം. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ പൊലിയുന്ന വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിന്റെ പേരിൽ വിചാരണവും വിധിപ്രസ്താവവും നടത്തുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യായവിചാരണ നടത്തേണ്ടത് സമചിത്തതയോടെയാണ്. ചാനൽ അവതാരകരുടെ അട്ടഹാസങ്ങൾ വന്യമായ ഗുസ്തി മത്സരങ്ങളെയാണ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 1:00 am

സംസ്ഥാന സബ്‌ജൂനിയർ ഫുട്‌ബോൾ : കാസർകോട്‌ ജേതാക്കൾ

കൊച്ചി സംസ്ഥാന സബ്ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ കിരീടം കാസർകോടിന്. ഫൈനലിൽ തൃശൂരിനെ മൂന്ന് ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു. അബ്ദുള്ള റെയ്ഹാൻ രണ്ട് ഗോൾ നേടി. മുഹമ്മദ് ഷാമിലാണ് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 1:00 am

ദാവോസ്‌ സമ്മേളനവും ഇന്ത്യയിലെ അസമത്വവും

ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലമരുമെന്ന വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ആഗോള സാമ്പത്തിക ഫോറം വാർഷികസമ്മേളനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, റഷ്യ–- ഉക്രയ്ൻ യുദ്ധം, സാമ്പത്തിക–- ഊർജ–- ഭക്ഷ്യമേഖലകളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ, ലോകത്താകെ വർധിച്ചുവരുന്ന അസമത്വം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും മന്ത്രിമാരും ധനം, ഊർജം, ലോഹം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, ഐടി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വൻകിട കമ്പനികളുടെ മേധാവിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ മൂർത്തമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല. ലോകം ഇന്ന് പ്രധാനമായും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അസമത്വവുമാണെന്ന് സമ്മേളനത്തിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം ആസന്നമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട്. കമ്പനി മേധാവികളുടെ സർവേ പ്രകാരം അടുത്ത 12 മാസം ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പിന്നോട്ടുപോകും. വർധിച്ചുവരുന്ന അസമത്വത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ഓക്സ്ഫാം റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 2020നു ശേഷം സൃഷ്ടിച്ച സമ്പത്തിന്റെ മൂന്നിൽരണ്ടുഭാഗവും ലോകത്തെ ഒരു ശതമാനം സമ്പന്നർ കരസ്ഥമാക്കി. 42 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിൽ 28 ലക്ഷം കോടി ഡോളറും ഈ ഒരു ശതമാനം സ്വന്തമാക്കി. ലോകത്തെ 99 ശതമാനവും നേടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത്. ലോകത്തെ അസമത്വ തോതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിയെന്നാണ് ഓക്സ്ഫാമിന്റെ വാർഷിക അസമത്വ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ 6.4 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നു പറയുമ്പോഴും മാന്ദ്യമല്ല പ്രശ്നം, മറിച്ച് ദാരിദ്ര്യവും വർധിച്ചുവരുന്ന അസമത്വവുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ അസമത്വം കുറയ്ക്കാൻ സമ്പന്നരുടെ വരുമാനത്തിനും സ്വത്തിനും കൂടിയ നികുതി ചുമത്തണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു. അതിസമ്പന്നർക്ക് നികുതി ചുമത്തുന്നത് അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജനാധിപത്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രപരമായ മുൻവ്യവസ്ഥയാണെന്നും ശക്തമായ പൊതുസേവനങ്ങൾക്കും സന്തുഷ്ടവും ആരോഗ്യകരവുമായ സമൂഹനിർമിതിക്കും ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നുമുള്ള ഓക്സ്ഫാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഗബ്രിയേല ബുച്ചറിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാണ്. 2021ൽ സൃഷ്ടിച്ച ആകെ സമ്പത്തിന്റെ 40.5 ശതമാനവും രാജ്യത്തെ ധനികരായ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. ജനസംഖ്യയിലെ 50 ശതമാനത്തിനു ലഭിച്ചത് മൂന്നു ശതമാനംമാത്രവും. രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം 62 ശതമാനം വർധിച്ചു. 2020ൽ 102 ശതകോടീശ്വരൻമാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2022ൽ 166 ആയി. കോവിഡ് മഹാമാരി ആരംഭിച്ചതുമുതൽ 2022 നവംബർവരെ ശതകോടീശ്വരന്മാർ അവരുടെ സമ്പത്ത് 121 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. പ്രതിദിനം 3608 കോടി രൂപയാണ് വർധന. മറുവശത്താകട്ടെ 2021–-22 സാമ്പത്തികവർഷം ആകെ സ്വരൂപിച്ച (14.83 ലക്ഷം കോടി) ചരക്കുസേവന നികുതിയുടെ 64 ശതമാനവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള 50 ശതമാനത്തിൽനിന്നാണ്. ജിഎസ്ടിയുടെ മൂന്നു ശതമാനം മാത്രമാണ് സാമ്പത്തികമായി മുന്നിൽനിൽക്കുന്ന 10 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ 10 സമ്പന്നർക്ക് അഞ്ചു ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയാൽ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും സ്കൂളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാനാകും. ഗൗതം അദാനിയുടെ 2017-–-2021ലെ സമ്പാദ്യത്തിന് ഒറ്റത്തവണ നികുതി ഈടാക്കിയാൽ 1.79 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാമായിരുന്നു. ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തിനും രണ്ടു ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയാൽ, അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് മുഴുവനാളുകൾക്കും പോഷകാഹാരം ഉറപ്പുവരുത്താനാകും. സമ്പന്നരായ 10 ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് ഒറ്റത്തവണ അഞ്ചു ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയാൽ 1.37 ലക്ഷം കോടി രൂപ സ്വരൂപിക്കാനാകും. ഇത് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് ഈവർഷം നീക്കിവച്ച ബജറ്റ് വിഹിതത്തിന്റെ ഒന്നര മടങ്ങാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുപറയുന്നു. അസമത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ചരിത്രപരമായിത്തന്നെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വത്ത് നികുതി, പിന്തുടർച്ചാവകാശ നികുതി തുടങ്ങിയ പുരോഗമന നികുതി നടപടികൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിസമ്പന്നരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദളിതർ, ആദിവാസികൾ, മുസ്ലിങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ കടുത്ത ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് സമ്പന്നരുടെ അതിജീവനത്തിനുവേണ്ടിയാണ് മോദിസർക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നാണ് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽനിന്നും കരകയറ്റാൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കാകുമെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ മന്ത്രിമാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും അസമത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി മൗനം പാലിക്കുകയാണ്.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 1:00 am

അഭിമാനമായി സംരംഭക കേരളം - പി രാജീവ്‌
 എഴുതുന്നു

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും മറ്റും നിരവധി പരിമിതിയുള്ളപ്പോഴും ഒട്ടേറെ മികവുകളും മൗലികമായ സവിശേഷതകളും കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കുണ്ട്. കേരള മാതൃകയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യവികാസ സൂചികകൾ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വ്യവസായമേഖലയുടെ മേന്മകളും. ഉയർന്ന ആളോഹരി വരുമാനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വേതനഘടന നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പൊതുമേഖലയെ കൈയൊഴിയുന്ന പൊതുദേശീയധാരയുടെ വിപരീതദിശയിലാണ് നമ്മുടെ സഞ്ചാരം. പരമ്പരാഗതമേഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതിലും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനില്ല. വ്യവസായങ്ങളുടെ ആധുനീകരണം, വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്നിവയിൽ മുൻനിരയിൽ നാമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐടി പാർക്കും ആധുനിക വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെ മാതൃകാപരമായ ഭൂതകാലവുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയുണ്ടായിട്ടും ഭാവനകളും അസത്യങ്ങളും ചിലരുടെ നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങളും സിനിമാക്കഥകളും പൊതുബോധത്തിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിസരമാണ് നമ്മുടെ വ്യവസായഭൂമിക. അങ്ങനെ തിടംവച്ച ഒരു മിത്തിനെ തച്ചുടച്ച് കേരളം ആവേശപൂർവം കുതിച്ച ചരിത്രസന്ദർഭമാണ് സംരംഭകവർഷം പദ്ധതിയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ലക്ഷ്യമിട്ടു; ലക്ഷം നേടി ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ മൊത്തം ബിസിനസിന്റെ 90 ശതമാനവും എംഎസ്എംഇകളാണ്. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിയിൽ എംഎസ്എംഇകൾക്ക് വമ്പിച്ച പങ്കാണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തെപ്പോലെ ഏറ്റവും മികച്ച കണക്ടിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന മാനവശേഷിയുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന് ഭാവിവളർച്ചയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇത്. ഗ്രാമീണ പിന്നാക്ക മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനും പാർശ്വവൽക്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനും ഏറ്റവും ഉതകുന്ന മേഖലയുമാണ് ഇത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം എംഎസ്എംഇകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ പ്രകാരം 2020-–-21ൽ 11,540 സംരംഭങ്ങളും 2019–20ൽ 13,695 സംരംഭങ്ങളുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സ്ഥാനത്താണ് 2022–--23 ൽ, ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 1,22,637 സംരംഭങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് കേവലം 245 ദിവസംകൊണ്ടാണ് ഒരുലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഒടുവിലത്തെ കണക്കുപ്രകാരം 7498.22 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഈ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽനിന്നുതന്നെ സമാഹരിച്ചു. 2,64,463 തൊഴിലവസരങ്ങൾ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന ദേശീയാംഗീകാരമാണ് ഈ പദ്ധതിയെ തേടിയെത്തിയത്. സംരംഭകവർഷം പദ്ധതിയിലൂടെ നാളിതുവരെ തൃശൂർ, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ പതിനായിരത്തിലധികം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും സാധിച്ചു. വ്യാവസായികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വയനാട്, ഇടുക്കി, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നത് പദ്ധതിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം അടിവരയിടുന്ന കണക്കുകളാണ്. വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളെടുത്താലും സംരംഭക വർഷം കേരളത്തിന് വലിയ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷി–- ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണമേഖലയിൽ 21,335 പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വന്നു. 1247 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ടായി. 52,885 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചു. ഗാർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ 13,468 സംരംഭങ്ങളും 555 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 27,290 തൊഴിലും ഉണ്ടായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ 4955 സംരംഭങ്ങളും 284 കോടി നിക്ഷേപവും 9143 തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സർവീസ് മേഖലയിൽ 7810 സംരംഭങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 465 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 17,707 തൊഴിലും ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി. വ്യാപാരമേഖലയിൽ 41,141 സംരംഭങ്ങളും 2371 കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും 76,022 തൊഴിലുമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനുപുറമെ ബയോടെക്നോളജി, കെമിക്കൽ മേഖല തുടങ്ങി ഇതര മേഖലകളിലായി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം സംരംഭങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചു. സംരംഭകവർഷം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതിലൂടെ വനിതാ സംരംഭകർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ, ഫിക്കി, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സംരംഭക സംഘടനകൾ എന്നിവർ ഈ പദ്ധതിയുമായി ആദ്യന്തം സഹകരിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുയും എച്ച്ആർ മാനേജർമാരുടെയും സംഘടനകളുമായും കേന്ദ്ര തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായും യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. പദ്ധതിക്ക് മുന്നോടിയായി വ്യവസായ വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോഴിക്കോട് ഐഐഎമ്മിലും അഹമ്മദാബാദിലെ ദേശീയ സംരംഭകത്വ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പരിശീലനം നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകളും എസ്എൽബിസിയും നാലു ശതമാനം പലിശയ്ക്കുള്ള വായ്പാപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പലിശ നഷ്ടം നികത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടമായി ലൈസൻസ്- ലോൺ -സബ്സിഡി മേളകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാങ്കുകളും പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. പുതിയ സംരംഭകർക്ക് കെ സ്വിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചത് അനുകൂല ഘടകമായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സംരംഭക സൗഹൃദ സമീപനം കൂടുതൽ നിക്ഷേപകർക്ക് പ്രചോദനമായി. ഇവർക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയുടെ മികച്ച നടത്തിപ്പിനുമായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബി-ടെക്/എംബിഎ യോഗ്യതയുള്ള ഇന്റേണുകളെ നിയമിച്ചു. പുറമെ താലൂക്ക് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിലേക്ക് 59 പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സംരംഭക വർഷം പദ്ധതി മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിച്ചു. ഒരു വർഷം 10,000 സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാട്ടിൽ മനസ്സുവച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംരംഭകവർഷം പദ്ധതി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് സംശയിച്ചവരും വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇത് സാധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇനിയുള്ള നാലു മാസംകൊണ്ട് പരമാവധി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് താങ്ങാകുന്ന സൂക്ഷ്മ- ചെറുകിട -ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംരംഭക വർഷം പദ്ധതിയിലൂടെ സംരംഭകരായവരുടെ മഹാസംഗമമാണ് 21ന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇവിടംകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ലക്ഷ്യം നേടിയതോടെ സംരംഭകവർഷം പദ്ധതി പൂർത്തിയായെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നില്ല. നിലവിൽവന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ ഭാവിവികസന സാധ്യതയുള്ള 1000 സംരംഭങ്ങളെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്ത് 100 കോടി വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായി ഉയർത്തുക എന്നതാണ് അടുത്ത പടി. ഇതിനായുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്. സംരംഭങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായാണ് എംഎസ്എംഇ ക്ലിനിക്കുകൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വിപണികൾ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനുമായി കേരള ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കും. സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാനായി Open Network for Digital Commerce (ONDC) യുമായി ചേർന്ന് ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ സംരംഭകവർഷം പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകി, ഏഴായിരത്തിലധികം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ‘ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്’ നിക്ഷേപകരുടെയും സ്വന്തം നാടായിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിലും ഈ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് 
13 പടികൾ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം ഒരു ദിവസവും ഞങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമായി കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത്രമേൽ ദൃശ്യമാണ്. നിക്ഷേപ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുമായിരുന്നു ആദ്യ ഊന്നൽ. 50 കോടി വരെയുള്ള എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും കെ–--സ്വിഫ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റിലൂടെ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റംകൊണ്ടുവരാൻ ഈ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. 50 കോടിയിലധികം മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മതിയായ രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം കോംപോസിറ്റ് ലൈസൻസ് നൽകാനുള്ള നിയമം പാസാക്കിയതിനുശേഷം കേരളത്തിനു ലഭിച്ച നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനം 7000 കോടി രൂപയിലധികമാണ്. ഇതിൽത്തന്നെ ലോകോത്തര കമ്പനികളായ വെൻഷ്വർ, ടാറ്റ എലക്സി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുനേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അഴിമതി തടയുന്നതിനുമായി കെ- സിസ് പോർട്ടലിലൂടെ അഞ്ച് വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഏകീകൃത പരിശോധനാ സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ചു. മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയെടുത്ത ഈ സംവിധാനത്തിനു കീഴിൽ ഇതിനകം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ നാടിനെ വ്യവസായ സൗഹൃദ റാങ്ക് പട്ടികയും ഏറെ മുന്നിലേക്ക് നയിച്ചു. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ 28–-ാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളം ഒരു വർഷംകൊണ്ട് കയറിയത് 13 പടികളാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ നിക്ഷേപാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള യത്നത്തിൽ വലിയ പ്രചോദനമായി സംരംഭകവർഷം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

ദേശാഭിമാനി 20 Jan 2023 1:00 am

സിനിമ എന്ന പൊതു ഇടം ...സി എസ്‌ വെങ്കിടേശ്വരൻ എഴുതുന്നു

ഓരോ സമൂഹത്തിലും പ്രചാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യശ്രാവ്യകലാപ്രകടനശൈലികൾ, അവയുടെ പ്രേക്ഷകസമൂഹങ്ങൾ, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി മത്സരിച്ചും പ്രതികരിച്ചുംകൊണ്ട്, പലതിനെയും തള്ളിയും ഉൾക്കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് പുതിയ കലാരൂപങ്ങൾ ഓരോരിടത്തും അവയുടെ ഇടവും രൂപവും ഉള്ളടക്കവും കണ്ടെത്തുന്നത്. സി എസ് വെങ്കിടേശ്വരൻ “മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിത്രവും നാടകവും സുപരിചിതമാണ്. ഇവ രണ്ടും ചെന്നെത്താത്ത ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും ഇവരണ്ടും കാണാത്ത കേരളീയരുമില്ല” (പുത്തങ്കാവു മാത്തൻ തരകൻ, ചിത്രവും നാടകവും, സിനിമാമാസിക തിരുനാൾ വിശേഷാൽപ്രതി, വാല്യം 1, 1946 ഒക്ടോബർ) സിനിമ കടന്നുവന്നത് ജാതിമതവർഗശ്രേണികൾക്കകത്തു തളച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ്. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും എല്ലാം അതാതു തട്ടുകൾക്കകത്ത് നിലകൊള്ളുന്നവയായിരുന്നു: ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു കൂട്ടം കൂടിയാട്ടവും കഥകളിയും സംഘക്കളിയും ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ മറ്റു സമുദായങ്ങൾ മുടിയേറ്റും തെയ്യവും തിറയും ചവിട്ടുനാടകവും ജനോവാ നാടകവും മറ്റും അവതരിപ്പിച്ചു. കടൽവഴിവന്ന സംസ്കാരങ്ങളും കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങളും ആയിരിക്കും ആദ്യമായി നാടക കലാരംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. കച്ചവടത്തിനായി ഇവിടെയെത്തിയവരും അതിനായി ഇവിടുന്ന് കരവഴിയും കടൽവഴിയും ലോകസഞ്ചാരം നടത്തിയവരും ചരക്കുകൾ മാത്രമല്ല കലാരൂപങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ ആധുനിക മതേതര കലകളാണ് നാടകവും സിനിമയും മറ്റും. നാടകത്തിന്റെ വരവിനെയും സ്വാധീനങ്ങളെയുംകുറിച്ച് ജി ശങ്കരപ്പിള്ള പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: ‘സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സംഗീതകലയുടെ സവിശേഷമായ ഉണർച്ചക്കുശേഷമാണ് തമിഴ് നാടകസമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്നത്. കർണാടക സംഗീതത്തോടുള്ള സാർവത്രികമായ ആഭിമുഖ്യവും പ്രഖ്യാതരായ തമിഴ് സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശനവും, സംഗീതപ്രധാനമായ തമിഴ് നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ പരോക്ഷപ്രേരണയായി വർത്തിച്ചിരിക്കാം. പിന്നീടിങ്ങോട്ടുള്ള കുറേ വർഷങ്ങൾക്കകമാണ് തമിഴരുടെ നാടകസംഘങ്ങൾക്കും അവരുടെ അഭിനയ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വേരോട്ടം കിട്ടുന്നത്. കർണാടകസംഗീതത്തിന്റെ വിവിധമട്ടിലുള്ള പാട്ടുകളും പാഴ്സി നാടകത്തിന്റെ നിറപ്പകിട്ടുള്ള ഉടയാടകളും എല്ലാം അന്നുവരെ ജനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുപോന്ന ദൃശ്യസമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അന്യമായ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ അനുകരണം കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചു. നമ്മുടെ പൂർവപാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയല്ലാത്ത ഒരു നാടകവേദി അപ്രകാരം നമുക്കുണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്തു’. (മലയാള നാടകസാഹിത്യചരിത്രം). നാടകചരിത്രകാരനായ ശ്രീകുമാർ ആ ചരിത്രത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്: ‘1865നും 70നു’ മിടയ്ക്കാണ് ആദ്യത്തെ തമിഴ് നാടകസെറ്റുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നുതന്നെ കരുതാം. എന്നാൽ തികച്ചും ‘പ്രൊഫഷണ'ലായ നാടകസെറ്റുകൾ കച്ചവട ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ നാടകാവതരണം നടത്തിയത് പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്. അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളും രാമനാട്ടവും കഥകളിയും സംസ്കൃതനാടക തർജമകളും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യകലാമണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് തമിഴ് നാടകസെറ്റുകളുടെ ആഗമനം. ഈ കലാരൂപങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിനുമാത്രമായി മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന്… ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തമിഴ്നാടകക്കാരുടെ ആഗമനം. ആ നാടകങ്ങളുടെ ലാളിത്യവും ആകർഷകത്വവും പളപളപ്പുമെല്ലാം ആദ്യം സ്വാധീനിച്ചത് കലയിൽനിന്നും സാഹിത്യത്തിൽനിന്നും വിദൂരത്ത് നിർത്തപ്പെട്ട സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണ്… തമിഴ് നാടകക്കാരുടെ നാടകങ്ങൾ സാഹിത്യപരമായി ഉന്നതങ്ങളല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആസ്വാദകസമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാനായി… വരേണ്യവിഭാഗത്താൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനതയെ കലയുടെ സോപാനത്തിലേക്ക്, അതൊരിക്കലും ഉത്തമകലയായിരുന്നില്ലെങ്കിൽക്കൂടി, കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയെന്ന മഹനീയകൃത്യമാണ് തമിഴ് നാടകക്കാർ കേരളത്തിൽ ചെയ്തത്. അനുഷ്ഠാന ദൃശ്യകലാരൂപങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകസമൂഹത്തെ ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും പേരിൽ വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, തമിഴ് സംഗീതനാടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രേക്ഷകസമൂഹത്തിൽ രണ്ടുവിഭാഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വരേണ്യരും മറ്റുള്ളവരും. വരേണ്യർ എന്നും ഈ നാടകങ്ങളെ ‘സമയം കൊല്ലികളെ’ന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച് തഴഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ’. സി ജെ തോമസിന്റെ അഭിപ്രായവും അതുതന്നെയാണ്: ‘‘മലയാളഭാഷയുടെ മാതൃസ്ഥാനം തന്നെ കല്പിക്കാവുന്ന തമിഴിൽനിന്ന് മലയാള നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിന് സാഹിത്യപരമായി ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സി ജെ തോമസ് തമിഴിന്റെ സംഗീതഭ്രമമോ തമിഴരുടെ സംസ്കാരക്കുറവോ ആയിരിക്കാമതിന് കാരണം. പാണ്ടി രാജ്യത്ത് ഒരു ഗദ്യനാടകം വിജയിക്കുക എന്നത് കാലം കുറെക്കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ, മലയാള സംഗീത നാടകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം തമിഴ്നാടകം തന്നെയാണ്”. മറ്റൊരിടത്ത് സി ജെ മലയാള നാടകത്തിന്റെ ഉത്ഭവം പല സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്: “മലയാള നാടക പ്രസ്ഥാനം അന്യഭാഷകളിൽനിന്ന് കേരളത്തിനുലഭിച്ച ഒരു സംഭാവനയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ, കാണുന്നതിനെല്ലാം സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിൽത്തന്നെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുശഠിക്കുന്നവർ നെറ്റി ചുളിച്ചേക്കാം… ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ പഴയ കലകളിലൊന്നിലും നാടകത്തിന്റെ വേരുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല… സംസ്കൃതം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽനിന്നുലഭിച്ച പ്രചോദനമാണ് മലയാള നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവഹേതു. രസകരമായ കാര്യം ശങ്കരപ്പിള്ളയും സി ജെ തോമസും നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രകടന/നാടകരൂപങ്ങളെയെല്ലാംതന്നെ സങ്കരരൂപങ്ങളായും സമന്വയത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായും കാണുമ്പോൾ, തമിഴ്/പാഴ്സി നാടകത്തിന്റെ വരവിനെ അത്തരം ഒരു പ്രക്രിയയുടെയോ തുടർച്ചയുടെയോ ഭാഗമായല്ല കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സങ്കരം/സമന്വയം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾ വിദേശീയം, അനുകരണം, അപചയം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾക്കുവഴിമാറുന്നു, അതുതന്നെ ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ അനുകരണത്തിന്റെ അനുകരണം എന്ന രീതിയിലുമായിരുന്നു: ‘ഈ തമിഴ്നാടകസമ്പ്രദായം തന്നെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള അനുകരണത്തിന്റെ സന്തതിയാണ്. ആ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരമ്പര്യവുമായി പറയത്തക്ക ബന്ധം അതിനുമില്ല. കഥാസ്വീകാരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ആധമർണ്യമൊഴിച്ച്. പാഴ്സി നാടകസമ്പ്രദായം, ബോംബെയിൽ കച്ചവടത്തിനും മറ്റും പോയ തമിഴരെ വിഭ്രമിപ്പിച്ചതിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്തരം ഒരു നാടകരൂപം വേരോടിയത്. കർണാടകത്തിലും പാഴ്സി തിയറ്ററിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാഴ്സി തിയറ്റർ ആകട്ടെ കച്ചവടത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വന്നിറങ്ങിയവർ ആവിഷ്കരിച്ച വിക്ടോറിയൻ നാടകത്തിന്റെ വികൃതാനുകരണങ്ങളും. ദേശ്യമായ ചില കഥകളും ദേശ്യമായ സംഗീതവും കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തുപോന്നു എന്നുമാത്രം. നാടകാവതരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകത്തിനും തദ്ദേശീയമായ നാടകപാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമേതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’. ‘കല' എന്ന വിശേഷപദം അലങ്കരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത, ശുദ്ധ വിനോദമായിട്ടാണ് ഇത്തരം വരത്തൻ കലാരൂപങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. തദ്ദേശീയമായ കഥനപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വേരുകളില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെയും ‘നാടോടി'കളെയും ആകർഷിച്ച ഇത്തരം പ്രകടനകലകളെ വരേണ്യസമൂഹം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സംശയത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. കല എന്ന സങ്കരം സമൂഹങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയുമെന്നപോലെ കലയുടെയും കഥ സങ്കരത്തിന്റേതാണ്: ശുദ്ധിയുടേതോ തൊട്ടുകൂടായ്മയുടേതോ അല്ല. ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡമാകെ സഞ്ചരിച്ചത് പലതരം നാടോടികലകളുമായി കലർന്നും കലഹിച്ചുമുള്ള കൊള്ളകൊടുക്കലുകളിലൂടെയും അതുവഴിയുണ്ടായ സങ്കരരൂപങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് ആധുനിക നാടകത്തിന്റെ ‘ദേശീയ'സഞ്ചാരങ്ങളും, അതിനുശേഷം വന്ന സിനിമയുടെ അന്തർദേശീയ സഞ്ചാരങ്ങളും പ്രവാസങ്ങളും. ജനകീയവും ആധുനികവുമായ നാടകം കേരളത്തിലെത്തുന്നതും അത്തരം വാണിജ്യവഴികളിലൂടെയാണ്. തമിഴ് കച്ചവടസംഘങ്ങൾക്ക് പാഴ്സി മറാഠി നാടകങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ സംഗീതനാടകങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുകയും ക്രമേണ അവിടുന്ന് ആ പ്രകടനകല തമിഴ് രൂപഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയും പുതിയ കഥകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ഏതൊരിടത്തും പുതിയതും ജനകീയവുമായ ഒരു കലാരൂപം എത്തുമ്പോൾ സങ്കീർണമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് അവയ്ക്കുണ്ടാവുക: സ്വീകരണവും സങ്കരണവും തിരസ്കാരവും ചേർന്നതായിരിക്കും അത്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ കലയെയും വിനോദത്തെയും ‘ഉദാത്ത’തയെയും ഒക്കെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ധാരണകൾക്കനുസരിച്ച് വരത്തൻ കലയെ അപ്പാടെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവയിലെ ചില ഘടകങ്ങളെമാത്രം സ്വന്തം കലാപ്രകടനങ്ങളിലേക്ക് ഇഴചേർക്കുന്നു, മറ്റുചിലവയെ തള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ സാമൂഹ്യശ്രേണിയും പുതിയ കലയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും. ചില സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങൾ പുത്തൻ പ്രകടനകലകളെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വരേണ്യവർഗം പലപ്പോഴും അതിനെ ആദ്യം എതിർക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ സ്വാധീനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പലരീതിയിൽ അതിനെ സ്വന്തമാക്കുകയുമാണ് പതിവ്. ഉദാഹരണത്തിന് സിനിമ എന്ന വിനോദമാധ്യമത്തെ എല്ലായിടത്തും ആദ്യം ആഞ്ഞുപുണർന്നത് സഞ്ചാരികളും നഗരത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയ വ്യാവസായികതൊഴിലാളികളുമായിരുന്നു. ഓരോ സമൂഹത്തിലും പ്രചാരത്തിലുള്ള ദൃശ്യശ്രാവ്യകലാപ്രകടനശൈലികൾ, അവയുടെ പ്രേക്ഷകസമൂഹങ്ങൾ, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി മത്സരിച്ചും പ്രതികരിച്ചുംകൊണ്ട്, പലതിനെയും തള്ളിയും ഉൾക്കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് പുതിയ കലാരൂപങ്ങൾ ഓരോരിടത്തും അവയുടെ ഇടവും രൂപവും ഉള്ളടക്കവും കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരുവശത്ത് വരത്തൻ കലാരൂപങ്ങളെ ആകർഷകമാക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് തനതായുള്ള ചില പുതുമകളോ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളോ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അവ എത്തിപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജാതിവർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അധികാരബലതന്ത്രങ്ങൾ, അവർക്കിടയിലെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ/പ്രകാശനരീതികൾ, കലാവേദികൾ, ആ വേദികൾക്കുമേലുള്ള അധികാരസ്വാധീനങ്ങൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു കലക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയും പ്രചാരവും. കലയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഈ നേർക്കുനേർ ലളിതമോ ഏകദിശാമുഖമോ ആയ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് സങ്കീർണമായ പരസ്പരവിനിമയത്തിന്റേതാണ്. ചില ഘടകങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചും മറ്റുചിലതിനെ തള്ളിയും ഉരുത്തിരിയുന്ന സങ്കരരൂപങ്ങളാണവ. പുതിയകലയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പ്രാദേശികമായ രുചിശീലങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകവിപണിയിലെ ബലതന്ത്രങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് രൂപഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണവ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാടകകലക്കെന്നപോലെ സിനിമക്കും ആഗോളീയവും സാർവത്രികവുമായ ചില ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾത്തന്നെ തികച്ചും പ്രാദേശികമായ സവിശേഷതകളും ശൈലീഭേദങ്ങളുമുണ്ട്: അത് പ്രമേയങ്ങളുടെയോ ഇതിവൃത്തങ്ങളുടെയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയരീതികളിലോ സംഭാഷണശൈലികളിലോ സാങ്കേതികവശങ്ങളിലോ ആകാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ കല ഓരോ പ്രദേശത്തും പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്വാംശീകരണപ്രക്രിയകളിൽ ആ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അധികാരഘടനകളെയും സ്വത്വസംഘർഷങ്ങളെയും കൂടി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകും. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടേതുപോലെ ജാതി, മതം, വർഗം, ലിംഗം എന്നൊക്കെയുള്ള തലങ്ങളിൽ വിഭജിച്ചും വിഘടിച്ചും നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ ‘വിനോദം' ‘സംസ്കാരം' ‘കല' തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളെത്തന്നെ ആരാണ് നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം (ഉദാഹരണത്തിന് അധമകല/ഉദാത്തകല, തനത്/വരത്തൻ, സ്വന്തം/അപരം, ശുദ്ധം/സങ്കരം തുടങ്ങി പലതരം അവകാശവാദങ്ങൾ) ഇവിടെയുണ്ട്. ശുദ്ധവും പ്രാചീനവും സനാതനവുമായ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഭാവന ചെയ്തെടുക്കുന്നതും, മറ്റുള്ളവരെ അതിൽനിന്നകറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചേല്പിക്കുന്നതും അതിനെ തങ്ങളുടെ ‘ദേശീയ'സ്വത്വത്തിന്റെ സത്തയോ വിളംബരമോ ഒക്കെയായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതും കലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ടാകുന്ന പലതരം വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെയാണ്. ‘ആൾക്കൂട്ട', ‘അധമ' കലകളായിരുന്ന നാടകത്തിന്റെയും സിനിമയുടെയും കാര്യത്തിൽ അരികുകളിൽനിന്ന് കേന്ദ്രത്തിലേക്കും, അവഗണനയിൽനിന്നും ശ്രദ്ധയിലേക്കും, അവഹേളനത്തിൽനിന്നും അംഗീകാരത്തിലേക്കും ക്രമേണയുള്ള നീക്കമായിരുന്നു അത്. ആകർഷണത്തിന്റെ കലയും തമിഴ് അപരവും കേരളീയസമൂഹത്തിൽ നാടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലും തനിമയെയും സദാചാരത്തെയും ‘കലാമൂല്യ’ത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ തനിമയെ ഹനിക്കുന്നു, സദാചാരങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപകടപ്പെടുത്തുന്നു, ഉത്തമകലയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു യുവജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ആശങ്കകളും നാടകത്തിനും സിനിമക്കുമെതിരെ എല്ലായിടത്തും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ തനിമയെ ഹനിക്കുന്നു, സദാചാരങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപകടപ്പെടുത്തുന്നു, ഉത്തമകലയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു യുവജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ആശങ്കകളും നാടകത്തിനും സിനിമക്കുമെതിരെ എല്ലായിടത്തും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കൗതുകകരമായ കാര്യം ഈ ആരോപണങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളുമെല്ലാം ഉയരുന്നത് തമിഴ് കലാപ്രകടനങ്ങളെയും ശൈലികളെയും മലയാളിയുടെ ഉദാത്തമായ ഭാവുകത്വത്തിന്റെ അപരമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ‘സംഗീതവും ഹാസ്യവും നൃത്തവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതദൃശ്യങ്ങളുമെല്ലാം തമിഴ് സംഗീതനാടകങ്ങളുടെ ‘കൂട്ടു'കളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു. നടികളുടെ മാദകനൃത്തവും ബഫൂൺപാർടുകാരുടെ തട്ടുപൊളിപ്പൻ തമാശകളും നിറഞ്ഞ'തായിട്ടാണ് തമിഴ്നാടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. ശൈലീവൽക്കരിച്ചതും വരേണ്യവുമായ ക്ലാസിക്കൽ കലാപ്രകടനങ്ങളിൽനിന്നും അവയുടെ ആസ്വാദനരീതികൾ, വേദികൾ, സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നെല്ലാം വേറിട്ടാണ് നാടകം, സിനിമപോലുള്ള ആൾക്കൂട്ടകലകളുടെ നില. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം തുള്ളൽക്കവി അതിനെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്:‘‘കലിയുടെ ചപലതപലതും സിനിമാശാലക്കകവും പുറവും കാണാം”. അതാസ്വദിക്കാൻ വരുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു: ‘തറയിലിരിക്കും വെറിയന്മാർ ചിലരറിയും വാക്കുകളൊക്കെയുരച്ചു. / കൂളിപ്പിള്ളേരിടയിടെയങ്ങനെ ചൂളംവിളിയുംകൊണ്ടുപുളച്ചൂ /കുടിയന്മാർ ചിലരിടയിലിരുന്നിട്ടിടയിൽച്ചിലരൊടുശണ്ഠയടിച്ചു...’ (വിദ്വാൻ വി ടി അയിപ്പ്, സിനിമാകൊട്ടക ഓട്ടൻ തുള്ളൽ, സിനിമാമാസിക 1946 ഒക്ടോബർ). യഥാർഥത്തിൽ ഓരോ കലയും അതിന്റേതായ ഒരു ആസ്വാദക സമൂഹത്തെയും വിനിമയരീതികളെയും വിപണിയെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കൂടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഛായാഗ്രഹണം, സിനിമപോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ അവയുടേതായ ഒരു ദൃശ്യവ്യവസ്ഥയെക്കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുവരെ മനുഷ്യർ ലോകത്തെ കണ്ടതും കാണിച്ചതുംപോലെയല്ല അവ വന്നതിനുശേഷമുള്ളത്. യഥാർഥത്തിൽ ഓരോ കലയും അതിന്റേതായ ഒരു ആസ്വാദക സമൂഹത്തെയും വിനിമയരീതികളെയും വിപണിയെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കൂടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഛായാഗ്രഹണം, സിനിമപോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ അവയുടേതായ ഒരു ദൃശ്യവ്യവസ്ഥയെക്കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുവരെ മനുഷ്യർ ലോകത്തെ കണ്ടതും കാണിച്ചതുംപോലെയല്ല അവ വന്നതിനുശേഷമുള്ളത്. അവ പുതിയ കാണൽരീതികളും കാഴ്ചാശീലങ്ങളും ആസ്വാദനരീതികളെയും ആസ്വാദകസംഘങ്ങളെയും നിരൂപണശൈലികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ‘മാധ്യമം തന്നെയാണ് സന്ദേശം’ എന്ന് മാർഷൽ മക്ലുഹൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക. പുതിയ കല വേറിട്ട രീതിയിൽ ലോകത്തെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള വേദിയും മാധ്യമവുമായി മാറുന്നു. കഥപറച്ചിലിനപ്പുറം കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകാഴ്ച എന്നതുതന്നെ ഒരു ആകർഷണമായി, ആസ്വാദനവസ്തുവായി മാറുന്ന സാഹചര്യം പല കലകളിലുമുണ്ട്: പല ക്ലാസിക്കൽ കലകളിലും ഉള്ളടക്കത്തെക്കാളധികം അല്ലെങ്കിൽ കഥയെക്കാളധികം കാഴ്ചക്കും കഥനക്രിയക്കുമാണ് പ്രാമുഖ്യം; അതിലാണ് രസം കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിന്റെ ഇതിവൃത്തത്തിലോ അതുനൽകുന്ന സന്ദേശത്തിലോ അല്ല: അതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് അവയും എന്നുമാത്രം. സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രകടവും പ്രത്യക്ഷവുമാണ്. ആദ്യകാലസിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സിനിമകാണൽ എന്നത് പ്രാഥമികമായും ആകർഷണം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാണ്: കാഴ്ച നൽകുന്ന അത്ഭുതമോ അമ്പരപ്പോ മായികതയോ ആണ് മനുഷ്യരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. ഒരു കഥയോ ആശയമോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യപംക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മായികാനുഭവം ആയിരുന്നു സിനിമ കാണികൾക്കു നൽകിയത് ആദ്യകാലസിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സിനിമകാണൽ എന്നത് പ്രാഥമികമായും ആകർഷണം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാണ്: കാഴ്ച നൽകുന്ന അത്ഭുതമോ അമ്പരപ്പോ മായികതയോ ആണ് മനുഷ്യരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. ഒരു കഥയോ ആശയമോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യപംക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മായികാനുഭവം ആയിരുന്നു സിനിമ കാണികൾക്കു നൽകിയത്; ദൃശ്യങ്ങളുടെ മാസ്മരികതയാണ് കാണികളെ ആകർഷിച്ചത്. പ്രതിനിധാനമോ ഉള്ളടക്കമോ അല്ല, പ്രകടനമോ കാഴ്ചയോ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ മുഖ്യാകർഷണം. (ടോം ഗണ്ണിങ്, സിനിമാ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ്) യഥാതഥ്യമെന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നതിനുപകരം യാഥാർഥ്യത്തെത്തന്നെ പ്രതീതിയായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. സുഘടിതവും സദുദ്ദേശപരവുമായ ഒരു ആഖ്യാനത്തിന്റെ രേഖീയതയല്ല ആദ്യകാലസിനിമകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആകർഷണത്തിനു കാരണമായത്. മറിച്ച്, അവ അവതരിപ്പിച്ച അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളോ കാഴ്ചയുടെ അമ്പരപ്പോ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് മറ്റു കലകളെ അനുകരിച്ചും വരേണ്യതക്കായുള്ള ശ്രമത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് സിനിമ രേഖീയവും ആഖ്യാനപരവുമായ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. (സിനിമ എന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭവം ഇന്നും ശകലിതമായ ആകർഷണങ്ങളുടേതാണ്: ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ എന്നത് അതിന്റെ കഥയെക്കാളധികം, അതിലെ ഒരു രംഗമോ ദൃശ്യമോ സന്ദർഭമോ സംഭാഷണമോ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുക). തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ സിനിമ ഒരു അധമകലയായും സദാചാരവിരുദ്ധവുമായാണ് വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടത്. അത് പുറത്തുനിന്നുവരുന്ന കലർപ്പോ ദുഃസ്വാധീനമോ ആയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. തമിഴ് നാടകങ്ങൾപോലെ തമിഴ് സിനിമയും ‘സംസ്കൃത'മായ മലയാളി അഭിരുചികളുടെ അപരമായി പൊതുവ്യവഹാരങ്ങളിൽ തുടർന്നു. സഞ്ജയന്റെ ‘ജ്ഞാനാംബിക' എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണത്തിലെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: ‘തമിഴർക്ക് കഥയെഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ, അഭിനയത്തെ സംബന്ധിച്ചോ, മേൽനോട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചോ, വല്ല പങ്കോ, കർത്തൃത്വമോ, കൈകാര്യമോ ഉള്ള യാതൊരു ഫിലിമിന്നും ഒരു റിസർവ്ഡ് സീറ്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി ടിക്കറ്റ് കൈയിൽ പിടിച്ച് കഴുത്തിൽ കയറിട്ടുവലിച്ചാൽ കൂടി പോവുകയില്ലെന്ന് ഒരു നോമ്പു നോറ്റവനാണ് ഞാനെന്ന വിവരം മറ്റെല്ലാവരും അറിയുന്നതിനുമുമ്പ്, കാരണസമേതം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവനായിരുന്നില്ലേ? ഈ സ്ഥിതിയിൽ തമിഴന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കപ്പെടുന്ന മലയാള ഫിലിം അറുവഷളായിത്തീരുവാനെ ഇടയുള്ളൂവെന്ന്, യുക്തിന്യായസമന്വിതം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നില്ലേ?’ (ജ്ഞാനാംബിക, മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം വാരാന്തചിന്തകൾ, 1940 ഏപ്രിൽ 21) ഇതിലും രൂക്ഷമായാണ് സി ജെ തോമസ് തമിഴ് സിനിമയെയും സ്വാധീനത്തെയും കാണുന്നത്. ‘മീര' എന്ന ചിത്രത്തിനെക്കുറിച്ചെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തെ വിമർശിക്കാൻമാത്രം ഞാൻ അധഃപതിച്ചോ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉന്മാദചികിത്സ വശമുണ്ടായിട്ടുമല്ല. ‘മീര' വിമർശിക്കാനൊരുമ്പെടുന്നത്. കലാപരമായ ഉദ്ദേശ്യമാണെങ്കിൽ അതുമില്ല. “മീര’’യിലുള്ളതിൽ കൂടുതൽ കല കഞ്ചാവിലുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഈ തോട്ടിവേലക്കിറങ്ങുന്നതെന്നുചോദിച്ചാൽ അതിനുമാത്രം മറുപടി പറയാം. തമിഴരെക്കൊണ്ട് നാം തോറ്റു. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും, സാമുദായികമായിട്ടും ഇവറ്റയെ ചുമന്ന് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞു. അതിനു നിവൃത്തി എന്താണാവോ? ഏതായാലും കലാപരമായി അവർ പരത്തുന്ന വസൂരിക്കെതിരെയെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. ഒരു ദേവനും ശരീരഘനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും ഏതെങ്കിലുമൊരു ചെട്ടിയാരുടെ കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കൈയിൽനിന്ന് പണം ചോർന്നുതുടങ്ങാൻ മറ്റൊന്നും വേണ്ട. കാണുന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ടുകാര്യമില്ല. കലയ്ക്കുവേണ്ടി ദാഹിച്ചുമോഹിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു ജനത കലയിലെ വേശ്യയേയും ആവശ്യന്യായേന സ്വീകരിച്ചുപോകും. തമിഴ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരെയും പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഗുണം? ‘ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം’ (മീര, പ്രസന്നകേരളം, 25 ആഗസ്റ്റ് 1946) സിനിമ എന്ന പൊതുഇടം നാടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ സിനിമയും നിർമിച്ചത് ഒരു പുതിയ അനുഭൂതിമണ്ഡലമായിരുന്നു; ലോകത്തെ പുതിയരീതിയിൽ അനുഭവിക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വേദി. പൊതുമയായിരുന്നു അവയുടെ മുഖമുദ്ര. അതുവരെയുള്ള പല സാമ്പ്രദായിക/ക്ലാസിക് കലകളും പൊതു ഇടങ്ങളിലും വേദികളിലും മറ്റുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും അവയ്ക്ക് സാമുദായികവും ദേശപരവുമായ പരിധികളും പരിമിതികളുമുണ്ടായിരുന്നു: കാണികൾ, പങ്കാളികൾ, പ്രായോജകർ, അവതാരകർ എന്നീ നിലകളിൽ ഒരു സമുദായത്തിന്റെയോ ദേശത്തിന്റെയോ പരിധികൾക്കകത്താണ് അവ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതും ആസ്വദിക്കപ്പെട്ടതും. നാടകവും സിനിമയും ഇത്തരം സാമുദായികവും ജാതീയവും വർഗപരവും ദേശീയവും ഒക്കെയായ പരിധികളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടു കടന്നുവന്നവയാണ്. ആധുനികവും മതേതരവുമായ പുതിയ ഇടങ്ങളിലാണ് അവ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്; അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന് ഒരു പുതിയ കാണിസമൂഹത്തെ അഭിസംബോധനയിലൂടെ ഭാവനചെയ്യുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. വരേണ്യ പാരമ്പര്യശീലങ്ങളുടെയോ ലാവണ്യനിയമങ്ങളുടെയോ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊന്നും പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അവതാരകരുടെ രുചിശീലങ്ങൾക്കും കാണികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് സ്വന്തമായ രീതിയിൽ രൂപങ്ങളും ശൈലികളും വികസിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ പ്രവർത്തകരും പ്രായോജകരും പ്രചാരകരും സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നതിനാൽ അത് അവരുടെ ആഘോഷസ്ഥലങ്ങളും അനുഭൂതിമണ്ഡലങ്ങളുമായി മാറി. തങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം (പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ) അഭിരമിക്കുന്നതുമായ ഈ പുതിയ വൈകാരികപ്രപഞ്ചം പാരമ്പര്യവാദികളെയും അവരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയെയും ചൊടിപ്പിച്ചതിൽ അത്ഭുതമില്ല. അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടാക്കുന്ന കോലാഹലങ്ങളെയും പ്രതികരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് വി ടി അയിപ്പ് എന്ന തുള്ളൽക്കവി ഇങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്: ആംഗല ദേശപ്പിച്ചറുപോലിതി‐ ലാംഗ്യവിശേഷമതില്ലെന്നൊരുവൻ ഹിന്ദിപ്പിച്ചറുകണ്ടുരസിക്കാ‐ നെന്തൊരുസുഖമെന്നപരനുരച്ചൂ നാകാധിപനുടെയമരാവതി‐പോലാകെകൊട്ടകയങ്ങുലസിച്ചൂ ശോകംദുരിതമശേഷം സിനിമാ‐ ലോകത്തൊരുവക കാണാനില്ല. നിരനിരയായിത്തെരുതെരെ‐യുയരും നരഗണദുരിതം നിരവധിനീക്കി‐ ദ്ധരണിതൽത്തെസ്സുരലോകത്തിനു ശരിവരെയങ്ങനെശരിയാക്കുന്നൊരു പെരുമകലർന്നിസ്സിനിമാപാരം പാരിടസീമനി വിജയിക്കട്ടെ! അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ലാസിക്കൽ എന്നോ വരേണ്യമെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ലാവണ്യനിയമങ്ങളുടെയും കലാതത്വങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾവച്ച് നാടകം സിനിമപോലുള്ള ‘ആധുനിക' മതേതര ആൾക്കൂട്ട കലകളെ അളക്കുമ്പോഴാണ് ‘അധമം' ‘പാമരം’ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ടിക്കറ്റു വാങ്ങാൻ പാങ്ങുള്ള ആർക്കും പ്രവേശനമുള്ള ഈ പൊതു ഇടത്തിൽ സാമ്പ്രദായികമായ വിവേചനങ്ങൾ വർഗം, സമുദായം, മതം തുടങ്ങിയവ പ്രസക്തമല്ല. അങ്ങനെ പലതരം മനുഷ്യർ ആനന്ദിക്കാനായി ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ആഘോഷസ്ഥലം എന്നത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലെയും വരേണ്യവർഗം ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നാണ്: അതിനകത്തെ അതിരുകവിയുന്ന ആനന്ദപ്രകടനങ്ങൾ, സദാചാരലംഘനങ്ങൾ, അപരലോകസഞ്ചാരങ്ങൾ എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്ന മൂല്യലോകത്തെയും ലോകമൂല്യങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നവയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തുടക്കംമുതൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അധികാരികളുടെയും കണ്ണിൽ കരടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും സിനിമ. കവി പറയുന്നതുപോലെ, ‘കലിയുടെ ചപലത പലതും സിനിമാശാലയ്ക്കകവും പുറവും കാണാം… തറയിലിരിക്കും വെറിയന്മാർ ചിലരറിയും വാക്കുകളൊക്കെയുരച്ചു. കൂളിപ്പിള്ളേരിടയിടെയങ്ങനെ ചൂളംവിളിയും കൊണ്ടുപുളച്ചൂ, കുടിയന്മാർ ചിലരിടയിലിരുന്നിട്ടിടയിൽച്ചിലരൊടുശണ്ഠയടിച്ചു... സിനിമാകൊട്ടകകൾ സദാചാരവിരുദ്ധവും കലാശൂന്യവുമായ കോപ്രായങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നുള്ള ധാരണക്കുപുറമെ അവ പൊതുആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഭീഷണിയായും കാണപ്പെട്ടു. ചിത്രങ്ങൾ കാണികളുടെ മനസ്സിനെയാണ് മലീമസമാക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ആ ഇടങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തെയും രോഗാതുരമാക്കുന്നു; പലരും ഒത്തുചേരുന്ന ദുർഗന്ധപൂരിതമായ കൊട്ടകകൾ പലതരം പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പൊതുജന ആരോഗ്യവകുപ്പും നഗരസഭകളും മറ്റും അക്കാലത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ മാനിച്ച് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശുപാർശചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ബിന്ദു മേനോൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. (1). സഹായഗ്രന്ഥങ്ങൾ: അനിതകുമാരി ടി : സിനിമ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ചരിത്രവഴികൾ 1930‐1960, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല, 2017) ജി ശങ്കരപ്പിള്ള മലയാളനാടക സാഹിത്യചരിത്രം, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, 1991 സി ജെ തോമസ്, സി ജെയുടെ ലേഖനങ്ങൾ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, 2017 കെ ശ്രീകുമാർ, മലയാള സംഗീതനാടക ചരിത്രം, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂർ, 2002 അടിക്കുറിപ്പ്: (1) Cinema halls became central to official and public narratives about contagion and epidemic spread in the following decades, effecting changes in the licensing, pricing, and management of these spaces. Often, parts of Thiruvithamkoor were in the grip of epidemics like cholera, dysentery, and smallpox, and the spread of these epidemics only sharpened the feeling that public spaces like cinema halls and drama exhibitions were fundamentally miasmic. During the 1922 smallpox epidemic, a Nazrani Deepika report from Kollam warned the public thus: ‘After successfully spawning the smallpox germs in southern Travancore, the new film and drama company has reached Kollam town’. In April 1928, the Alleppey Municipal administration served the Emden Cinema touring exhibition with an order to suspend its screenings on the grounds of it being a space posing threats to hygiene and sanitation, spreading epidemics. Large sections of the public, including eminent lawyers and civic groups, came forward to protest the town administration’s ban. In 1935, Anna Chandy, the first woman magistrate of Travancore, urban reformer, and an advocate of women’s rights, filed a petition as first appellant against the construction of the ‘new theatre’ near the women and children’s hospital in Thycaud. The Cochin legislative council discussed the suspension of cinema and drama licenses in the Mattancheri island of Cochin due to the plague epidemic. The Head Sarkar Vakil, in his explanation, said, ‘…[S]uch forms of entertainment may be suspended for the time being so that infection may not spread.’ Many newspapers emphatically contributed to this discourse by marking cinema exhibition sites as ‘miasmic spaces’ of epidemics like the plague and as a potential threat to the ‘social body’. How did cinema become a space of multiple contagions—epidemic, social, cultural, and moral? (Bindu Menon Miasmic Screens: Contagion and Control in Early 20th Century Cinema Halls, 31ST JANUARY 2021, https://alablog.in/issues/29/) (ദേശാഭിമാനി വാരികയിൽ നിന്ന്)

ദേശാഭിമാനി 19 Jan 2023 12:15 pm

ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരേ മനസ്സോടെ

രഞ്ജന നിരുല- രഘുനാഥ് സിങ് മഞ്ച് (ബംഗളൂരു) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നവലിബറൽ നയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവിതദുരിതം ഒരുവശത്ത്. അതിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ യോജിച്ച പോരാട്ടത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലും അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയതയുടെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയം മറുവശത്ത്. ഈ രണ്ടു പ്രതിസന്ധികൾക്കുമിടയിൽ ചേരുന്ന സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഐക്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും നേതാക്കൾ യോജിപ്പിന്റെ സമരമുഖം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സമ്മേളനവേദിയിലെത്തി. ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ കൂട്ടായ മുന്നേറ്റത്തിന് സിഐടിയു സമ്മേളനം വലിയ കരുത്തുപകരുമെന്ന് ഐഎൻടിയുസി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു. 1990കളിൽ രാജ്യത്തു നടപ്പാക്കിയ നവലിബറൽ നയം അപ്രതീക്ഷിതമായ പല തിരിച്ചടികളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഐഎൻടിയുസി വിലയിരുത്തുന്നത്. അത്തരം നയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീവ്രമായി തുടരുകയാണ്. സഹോദരബന്ധമാണ് സിഐടിയു നേതൃത്വവുമായി ഉള്ളത്. സിഐടിയു നേതൃത്വം ഏറെ പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗഹാർദവും വലിയ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമേ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് എഐടിയുസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അമർജിത് കൗർ പറഞ്ഞു. നാഗനാഥ് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി, എച്ച്എംഎസ് കർണാടക), കെ സോമശേഖർ (പ്രസിഡന്റ്, എഐയുടിയുസി), ബി രാജേന്ദ്രൻ നായർ (ദേശീയ സെക്രട്ടറി, ടിയുസിസി), അശോക് ഘോഷ് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി, യുടിയുസി), സോണിയ ജോർജ് (സേവ), ക്ലിഫ്റ്റൺ, (എഐസിസിടിയു), വി വേലുസ്വാമി (എൽപിഎഫ്) എന്നിവരും അഭിവാദ്യംചെയ്തു.

ദേശാഭിമാനി 19 Jan 2023 3:11 am

സംഗീതം, നൃത്തം, ആവേശം... നിശാഗന്ധിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ദേശാഭിമാനി മെഗാ ഇവന്റ്

തിരുവനന്തപുരം ആടിയും പാടിയും ഈണമിട്ടും നൃത്തച്ചുവടുകൾവച്ചും നിശാഗന്ധിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ദേശാഭിമാനിയുടെ 80–--ാം വാർഷികാഘോഷ സമാപന മെഗാ ഇവന്റ്. പതിനായിരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച മഹാമേള തലസ്ഥാനനഗരി ആഘോഷമാക്കി. ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച നൃത്താവതരണത്തോടെയാണ് മെഗാ ഇവന്റ് ആരംഭിച്ചത്. പ്രിയനടി ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമിയുടെ ‘അർധനാരീശ്വര' നൃത്തം നിലയ്ക്കാത്ത കൈയടി നേടി. പിന്നാലെ രാജേഷ് ചേർത്തല ഓടക്കുഴലിൽ വിസ്മയം തീർത്തു. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ഓടക്കുഴലിൽ സ്വരമാധുര്യമായപ്പോൾ സദസ്സിൽ കൈയടിയുടെ പൊടിപൂരം. കാതൽ റോജാവെ.... ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ.... സംഗീതപ്രേമികളുടെ ജീവനായ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ നിശാഗന്ധിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു. 2023ലെ തന്റെ ആദ്യ നൃത്തപരിപാടി ദേശാഭിമാനിക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടെന്ന് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. കാണികളെ നൃത്തച്ചുവടുവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗായിക സിതാര കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സംഗീതപരിപാടി. പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം കാണികൾ ആവേശച്ചുവട് വച്ചപ്പോൾ സദസ്സും വേദിയും ഒരുപോലെ ഉത്സവത്തിമിർപ്പിലായി.

ദേശാഭിമാനി 19 Jan 2023 2:57 am

ആർത്തവാവധി : വീണ്ടും കേരളമാതൃക

സ്ത്രീപക്ഷ കാൽവയ്പുകളിൽ കേരളം ഒരിക്കൽക്കൂടി മാതൃകയാകുന്നു. ആർത്തവദിനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾമൂലം അധ്യയനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ആകെ ആവശ്യമായ ഹാജർ നിലയിൽ രണ്ടു ശതമാനത്തിന്റെ ഇളവുനൽകാനുള്ള സർവകലാശാലകളുടെ തീരുമാനം തികച്ചും വിപ്ലവകരമാണ്. ആദ്യം കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയും പിന്നാലെ കേരള സാങ്കേതികശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയും ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സർവകലാശാലകളിലും ഇത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ആർത്തവം സ്ത്രീകളിലെ സാധാരണ ജൈവപ്രക്രിയയാണ്. എന്നാൽ, അത് ഏറെപ്പേരിൽ ശാരീരിക, മാനസിക വിഷമതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആർത്തവത്തിനുമുമ്പും ആർത്തവ സമയത്തുമായി കടുത്ത വയറുവേദന (Dysmenorrhea) യുവതികളിൽ സാധാരണമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥിനികൾക്കിടയിൽ സർവേ നടത്തി, മെഡിക്കൽ ജേർണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനങ്ങൾ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. 67 മുതൽ 85 ശതമാനംവരെ വിദ്യാർഥിനികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്നതായാണ് വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കോളേജിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയാത്തവർ കുറവല്ല. വേദനാ സംഹാരികളും മറ്റും കഴിച്ച് ക്ലാസിൽ കയറുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദവും വളരെയേറെയാണ്. സാനിറ്ററി പാഡുകൾ പോലും വേണ്ടത്ര കിട്ടാതെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ ആർത്തവകാലത്ത് ക്ലാസ് മുടങ്ങുകയും പിന്നീട് സ്ഥിരമായി കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരാത്ത അവസ്ഥയും ഉള്ളതായി പഠനങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ സ്ഥിതി ഇല്ല. എന്നാൽ, ആർത്തവവേദന അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിനികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ആദ്യ ചുവടുകളിലൊന്നായി കൊച്ചി സർവകലാശാലയുടെയും കേരള സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെയും തീരുമാനത്തെ കാണാം. ആർത്തവാവധി അനുവദിക്കാനുള്ള കൊച്ചി സർവകലാശാലയുടെ തീരുമാനത്തിനുമുമ്പ് എംജി സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് പ്രസവാവധി അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഡിഗ്രി, പിജി വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സെമസ്റ്റർ മുടങ്ങാതെ പ്രസവാവധി അനുവദിക്കാനാണ് സർവകലാശാലാ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചത്. വിവാഹത്തോടെ പഠനം നിർത്തേണ്ടിവരുന്നവരും സെമസ്റ്റർ മുടക്കം ഭയന്ന് കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരേണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവർക്കും ഇത് ആശ്വാസമാകും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ ഉയർന്നതോതിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നത് ഈ തീരുമാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 2019–- 20ൽ നടത്തിയ സർവേ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ബിരുദ–- ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നവരിൽ 58 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികളാണ്. ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ ഇത് 56.5 ശതമാനവും ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ 70.5 ശതമാനവുമാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എത്തുന്ന പെൺകുട്ടികൾ 49 ശതമാനമാണെന്ന് ഇതേ സർവേ പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ പത്തുശതമാനത്തോളം ഉയരെയാണ് എന്നർഥം. ആർത്തവമുണ്ട് എന്നത് സ്ത്രീയെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയിൽനിന്നും അകറ്റിനിർത്താനുള്ള ഉപാധിയാകരുത് എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർത്തവത്തെ അശുദ്ധിയായി അവതരിപ്പിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വിവേചനത്തിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ പലരംഗത്തും കാണാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആർത്തവത്തെ മുൻനിർത്തിയെടുക്കുന്ന ഏതു തീരുമാനവും പുതിയ വിവേചനത്തിന് വഴിതുറക്കരുത്. അക്കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നതാണ് സർവകലാശാലയുടെ തീരുമാനം. ആർത്തവകാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കാൻ ആരെയും ഉത്തരവിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ പോലും ക്ലാസിൽ വരരുതെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ശാരീരിക, മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഹാജർ നിലയിൽ കുറവുണ്ടായാൽ അതു പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴിതുറന്നിടുകയാണ്. ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർവകലാശാലയെ നയിക്കാൻ അവിടത്തെ യൂണിയൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണ്. കുസാറ്റിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിയനെ നയിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ്. കെടിയുവിലും എസ്എഫ്ഐ നൽകിയ നിവേദനം പരിഗണിച്ചാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

ദേശാഭിമാനി 19 Jan 2023 1:00 am

അമ്പതിന്റെ നിറവിൽ കെൽട്രോൺ - 
 വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ്‌ എഴുതുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് കെൽട്രോൺ. ഗുണമേന്മയുടെ പര്യായമായി രാജ്യം കാണുന്ന നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിച്ചുനൽകിയിട്ടുള്ള കെൽട്രോൺ 50–-ാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 1973ൽ കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായമേഖലയുടെ പുത്തനുണർവ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കെൽട്രോൺ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1973 ആഗസ്ത് 30ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജെടി ഹാളിൽ അറ്റോമിക് എനർജി കമീഷൻ ചെയർമാൻ ഡോ. എച്ച് എൻ സെത്നയാണ് കെൽട്രോണിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിനുവേണ്ടി 5000 ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് നിർമിച്ചുനൽകുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലെ അതികായർക്കൊപ്പമുള്ള മത്സരത്തിന് കെൽട്രോൺ തുടക്കമിട്ടു. ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതികവിദ്യയെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് രാജ്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ കെൽട്രോണിന്റെ പങ്ക് വലുതാണ്. ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു കെൽട്രോൺ ബ്രാൻഡ് എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ടേപ് റെക്കോർഡർ, ടെലിഫോൺ, കാൽക്കുലേറ്റർ, ക്ലോക്ക്, വാച്ച് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കെൽട്രോൺ യുഗം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.1970–- -80 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യം അഭിമാനത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു കെൽട്രോൺ. കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തി നേടിയതെങ്കിലും വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നമേഖലയിലും കെൽട്രോണിന്റെ അടിത്തറ ശക്തമായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കൺസ്യൂമർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യമായി പിറന്നത് കെൽട്രോൺ ബ്രാൻഡിൽത്തന്നെയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപ്ലവം നടത്തുകയായിരുന്നു കെൽട്രോൺ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. 1974ൽ കെൽട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചു. ആ വർഷംതന്നെ ബൽജിയം ആസ്ഥാനമായി സ്പ്രേഗ് ഇലക്ട്രോമാഗ് എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് അലൂമിനിയം ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റർ കേരളത്തിൽ നിർമിച്ചു. ഇതിനായി കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാപിച്ച കെൽട്രോൺ കംപോണന്റ് കോംപ്ലക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്നും ഇലക്ട്രോണിക് കംപോണന്റ്സ് മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ്. കെൽട്രോണിന്റെ പ്രധാന ഫാക്ടറികളിൽ ഒന്നായ തിരുവനന്തപുരത്തെ കരകുളത്തുള്ള കെൽട്രോൺ എക്യുപ്മെന്റ് കോംപ്ലക്സ് 1977 ലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തരമായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ഈ യൂണിറ്റ്. ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ച് ആ വർഷംതന്നെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. തുടർന്ന് 1979 ൽ മദ്രാസ്, കൽക്കത്ത വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ചു. കരകുളം യൂണിറ്റിൽനിന്ന് സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ ടിവി ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ചതും 1979 ലാണ്. 1982ൽ ആലപ്പുഴയിലെ അരൂരിൽ കെൽട്രോൺ കൺട്രോൾസ് എന്ന യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് ഫ്രാൻസിലുള്ള കൺട്രോൾ ബെയിലി സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ മേഖലയിൽ കടന്നു. വ്യവസായശാലകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന വയനാട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ച് നിർമാണപദ്ധതി 1982ൽ നടപ്പാക്കി. വനിതകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനായി വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കെൽട്രോൺ നേതൃത്വം നൽകി. ഇത്തരം സംഘങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ റേഡിയോ, കാൽക്കുലേറ്റർ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമിച്ച് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചു.കെൽട്രോണിന്റെ വികസനത്തിന് കുതിപ്പേകുന്ന പ്രധാന പദ്ധതിയായ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളുടെ നിർമാണം 1983ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുളത്തൂരിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ യുപിഎസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിർമാണം 1984ൽ തുടങ്ങി. അതേവർഷംതന്നെ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെന്റുകളുടെ നിർമാണത്തിനായി ടാറ്റ ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി സഹകരണം ഉറപ്പിച്ചു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 1990കളിൽ വിപണിനയങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം അവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായും വന്നു. 1990കളിൽ കെൽട്രോണിന്റെ സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, സർക്കാരിന്റെ കൈത്താങ്ങും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനിയറിങ് മേഖലയിലെ കെൽട്രോണിന്റെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായകമായി. പ്രതിരോധ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയാണ് കെൽട്രോണിന്റെ മുഖ്യമായ കരുത്ത്. നാവികസേനയ്ക്കുവേണ്ടി ഒട്ടനവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കെൽട്രോൺ വർഷങ്ങളായി നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. സി- ഡാക്കിന്റെയും എൻപിഒഎല്ലിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച് നാവികസേനയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി അടുത്തിടെ വികസിപ്പിച്ച ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കെൽട്രോൺ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐഎസ്ആർഒ, വിഎസ്എസ്സി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വളരെയേറെ സാധ്യതയുള്ള റോഡ് സുരക്ഷാമേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ കെൽട്രോൺ നിർവഹിച്ചുവരികയാണ്. ട്രാഫിക് സംവിധാനം, സർവൈലൻസ് കാമറകൾ, നിർമിതബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്പീഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, റെഡ് ലൈറ്റ് വയലേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ കാമറകൾ തുടങ്ങിയ റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംവിധാനം എന്നിവ കെൽട്രോൺ നൽകുന്നുണ്ട്. വൻനഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ കെൽട്രോൺ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി രംഗത്ത് തുടക്കകാലംമുതലേ കെൽട്രോൺ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതാണ്. കംപ്യൂട്ടറുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും നൽകിവരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സിസ്റ്റം, ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ, ക്ലൗഡ് ഡാറ്റ സെർവറുകൾ തുടങ്ങിയ ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സംവിധാനങ്ങൾ, വിവിധതരം സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊലൂഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നു. ജനുവരി 19ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്യുന്ന ആമസോൺ വെബ്സർവീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് എന്ന ക്ലൗഡ് സെർവർ സേവനം പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയെന്നനിലയിൽ കേരളത്തിൽ കെൽട്രോൺ മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള സർട്ട് ഇൻ അംഗീകാരവും കെൽട്രോൺ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നൈപുണ്യവികസന കോഴ്സുകൾ 2010 മുതൽ നൽകിവരുന്നുണ്ട്. കക്രപുർ, കൈഗ, താരാപ്പുർ, കൂടംകുളം തുടങ്ങിയ വിവിധ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കെൽട്രോണിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ് യുപിഎസ് സിസ്റ്റമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡാം സൈറ്റുകളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും കെൽട്രോൺ ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഓഫ് ഗ്രിഡ് ടൈപ് സോളാർ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പമ്പ് കൺട്രോളറുകൾ കെൽട്രോൺ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാവസായിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്ത് ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞനിരക്കിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ കെൽട്രോൺ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വിപണിയിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് - ശ്രവൺ, സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റർ വിപണിയിൽ ഇന്നും മുൻപന്തിയിലാണ് കണ്ണൂർ കെൽട്രോൺ കംപോണന്റ് കോംപ്ലക്സ് നിർമിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ. ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്രോണിക്സ് സ്ഥാപനമാണ് കെൽട്രോൺ. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഇക്കോ സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം യൂണിറ്റുകളിലെ നിർമാണ സംവിധാനങ്ങളും യന്ത്ര ഉപകരണങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും നവീകരിക്കാനും സർക്കാ